194/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. mája 1990
o lotériách a iných podobných hrách
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Pod lotériou alebo inou podobnou hrou sa rozumie hra, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (stávku), ktorého návratnosť sa účastníkovi nezaručuje. O výhre alebo prehre rozhoduje náhoda alebo dopredu neznáma okolnosť alebo udalosť uvedená prevádzkovateľom v dopredu určených herných podmienkach (ďalej len „herný plán“). Nezáleží na tom, či sa hra vykonáva pomocou mechanických, elektronických alebo podobných zariadení.
(2)
Okolnosť, ktorá určuje výhru (výsledok žrebovania, športového súťaženia, dostihu, preteku alebo inej budúcej udalosti) nesmie byť nikomu dopredu známa a musí byť takého charakteru, aby nemohla byť ovplyvnená prevádzkovateľom alebo stávkujúcim.
(3)
Za lotériu alebo inú podobnú hru sa nepovažujú súťaže, ankety a iné akcie o ceny, pri ktorých sa prevádzkovateľ zaväzuje vyplatiť účastníkom určeným žrebovaním alebo splnením podmienky ceny v hotovosti alebo iných hodnotách bez toho, aby pritom od účastníkov vyžadoval plnenie majúce peňažnú hodnotu.
§ 2
Lotérie a iné podobné hry sú najmä:
a)
lotérie, pri ktorých prevádzkovateľ vydá herným plánom určený počet žrebov s poradovými číslami. Ak sú žreby rozdelené do niekoľkých sérií, každá séria musí obsahovať rovnaký počet žrebov a každý žreb musí byť označený okrem poradového čísla aj označením série. Predajná cena žrebu každej lotérie musí byť rovnaká vo všetkých sériách. Do žrebovania sa zahrnú všetky vydané žreby;
b)
tomboly, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Žreby sa predávajú a výhry vydávajú v deň a na mieste žrebovania;
c)
číselné lotérie, pri ktorých sa vopred neurčí ani počet účastníkov, ani výška hernej istiny, ktorou sa rozumie násobok počtu vydaných žrebov a predajnej ceny za jeden žreb. Výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov (stávok) dopredu určeným podielom, prípadne sa určí násobkom vkladu (stávky) podľa toho, ako z obmedzeného počtu čísel ťahaných pri žrebovaní uhádol účastník podľa herného plánu určený počet ťahaných čísel;
d)
okamžité lotérie, pri ktorých sa účastník hry na vyznačenej, až do zakúpenia zakrytej časti stávkového tiketu alebo žrebu bezprostredne po jeho získaní dozvie prípadnú výhru;
e)
stávkové hry pomocou mechanických, elektronických hracích prístrojov alebo podobných zariadení (ďalej len „hracie prístroje“), ktoré prípadnú výhru vydajú samé;
f)
stávkové hry, pri ktorých sa výhra podmieňuje uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch, dostihoch a výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške vkladov (stávok) a dopredu určenému podielu výher;
g)
stávková hra vykonávaná pomocou osobitného druhu žetónov s kombináciou pätnástich čísel v číselnom rade od jedna do deväťdesiat, pri ktorej nie je dopredu určený počet účastníkov, ani výška hernej istiny. Žrebovanie sa vykoná verejne pomocou mechanického zariadenia a spočíva v postupnom žrebovaní čísel od jedna do deväťdesiat. Výhra sa vypočítava podľa úhrnnej výšky vkladov podľa druhu výhry a v každej hre podľa výsledku žrebovania. Podmienky hry sa podrobne určia v hernom pláne;
h)
stávkové hry, pri ktorých sa výhra podmieňuje uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch, dostihoch alebo uhádnutím iných udalostí verejného záujmu, ak stávky na tieto udalosti neodporujú etickým princípom. Výška výhry je priamo úmerná výhernému pomeru, v ktorom bola stávka prijatá, a výške stavenej sumy (ďalej len „kurzové stávky“);
i)
stávkové hry vykonávané v herniach (kasínach) osobitne na to určených, a to aj za pomoci mechanických zariadení (napr. ruleta), pri ktorých nie je dopredu určený počet účastníkov a ani nie je známa výška stavených súm jednej hry. Výhra sa vypočítava z výšky vkladov podľa podmienok určených v hernom pláne.
§ 3
Predmetom výhry môžu byť:
a)
pri peňažných, číselných a okamžitých lotériách a stávkových hrách výlučne peniaze, ak Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) výnimočne nepovolí aj výhry v iných hnuteľných veciach;
b)
pri vecných lotériách a tombolách hnuteľné veci s vylúčením peňazí, vkladných knižiek a cenných papierov. Pri vecných lotériách môže orgán, ktorý povolenie vydáva, určiť, aby sa najnižšie výhry vyplácali v peniazoch; nesmú byť však vyššie ako 200 Kčs.
§ 4
(1)
Peňažné a číselné lotérie a stávkové hry podľa § 2 písm. f) môžu prevádzkovať len organizácie osobitne zriadené na tento cieľ, ak nie je prevádzkovateľom priamo štát (ministerstvo alebo ním poverená štátna organizácia), a pri dostihových stávkach organizácia určená ministerstvom po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky.
(2)
Okamžité lotérie a stávkové hry v kasíne môžu prevádzkovať len organizácie určené ministerstvom na základe výberového konania.
(3)
Lotérie a iné podobné hry sa môžu prevádzkovať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Povolenie nemožno vydať fyzickej osobe, vrátane fyzickej osoby - podnikateľovi,1) zahraničnej právnickej osobe s výnimkou organizácií s medzinárodným prvkom, ani tuzemskej právnickej osobe so zahraničnou majetkovou účasťou. Ministerstvo môže povoliť výnimku tuzemským právnickým osobám so zahraničnou majetkovou účasťou pri stávkových hrách podľa § 2 písm. i).
(4)
Povolenie sa môže vydať len vtedy, ak prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier je v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak neohrozuje verejný poriadok, je zaručené jeho riadne prevádzkovanie a hry majú sociálny, osvetový alebo inak verejne prospešný cieľ, na ktorý bude použitý:
a)
výťažok aspoň vo výške 90 % pri lotériách, tombolách alebo stávkových hrách uvedených v § 2 písm. a) až d) a písm. f),
b)
výťažok vo výške aspoň 10 % pri ostatných hrách uvedených v § 2 s výnimkou hier podľa § 2 písm. e).
(5)
Výťažkom sa rozumejú príjmy z lotérie alebo iných podobných hier znížené o výhry, o zaplatený správny poplatok, o vlastné náklady usporiadateľa na prevádzkovanie lotérie alebo iných podobných hier a pri hrách uvedených v § 2 písm. g) až i) znížené aj o zaplatené odvody a dane podľa osobitných predpisov.2)
(6)
Za vydanie povolenia na vykonávanie lotérie alebo inej podobnej hry sa platí správny poplatok podľa osobitných predpisov.3)
(7)
Nedovoľuje sa prevádzkovanie cudzozemských lotérií vrátane predaja cudzozemských žrebov, účasť na stávkach v zahraničí, pri ktorých sú stávky platené do zahraničia a zbierka stávok pre stávkové hry prevádzkované v zahraničí alebo sprostredkovanie stávok na stávkové hry prevádzkované v zahraničí. Ministerstvo môže povoliť výnimku zo závažných dôvodov.
§ 5
Pravdepodobnosť výhry pri lotériách a tombolách, s výnimkou číselných lotérií a stávkových hier, ako aj iných hier vykonávaných pomocou mechanických prístrojov, nesmie byť menšia ako 1:200.
PRVÁ ČASŤ
LOTÉRIE A TOMBOLY
§ 6
Povoľovanie lotérií a tombol
(1)
Národné výbory povoľujú na žiadosť lotérie a tomboly výlučne vo svojom územnom obvode, a to
a)
miestny národný výbor tombolu s hernou istinou do 20 000 Kčs a vecnú lotériu s hernou istinou do 50 000 Kčs,
b)
okresný národný výbor tombolu s hernou istinou vyššou ako 20 000 Kčs do 50 000 Kčs a vecnú lotériu s hernou istinou vyššou ako 50 000 Kčs do 200 000 Kčs.
(2)
V ostatných prípadoch povoľuje lotériu a tombolu na žiadosť ministerstvo. Lotériu, ktorá sa má usporiadať na území Slovenskej republiky i na území Českej republiky a prevádzkujúca organizácia má sídlo na území Slovenskej republiky, povoľuje ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej republiky.
(3)
Nemožno povoliť lotériu alebo tombolu, ktorej cieľom je krytie:
a)
výdavkov prevádzkovateľa lotérie alebo tomboly, ktoré majú byť podľa svojej povahy kryté z jeho príjmov,
b)
výdavkov na usporiadanie zábav, slávností a podobných akcií, na ktoré sa nevyberá vstupné,
c)
nákladov akejkoľvek akcie, ak je z predbežných rozpočtov zrejmá nehospodárnosť pri usporiadaní lotérie alebo tomboly, ako aj pri plánovanom použití jej výťažku.
(4)
Úhrnná cena výher lotérií a tombol nesmie byť nižšia ako 20 % a vyššia ako 50 % hernej istiny. Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch predovšetkým s cieľom zvýšenia záujmu o niektoré typy lotérií zvýšiť úhrnnú cenu výher lotérií až na 70 % hernej istiny.
(5)
Pri tombolách usporiadaných pri slávnostiach a zábavách, pri ktorých sú výhry dotované prevažne z vecných darov členov usporiadajúcej organizácie, rozhodne o podmienkach vykonania tomboly príslušný národný výbor podľa vlastného uváženia a miestnych pomerov.
(6)
Rozhodnutie o povolení lotérie obsahuje okrem náležitostí rozhodnutia ustanovených správnym poriadkom4) najmä:
a)
cieľ, na ktorý bola lotéria povolená,
b)
počet vydaných žrebov, ich cenu a celkovú výšku hernej istiny,
c)
počet a celkovú cenu výher,
d)
miesto a deň žrebovania,
e)
lehoty na predloženie vyúčtovania lotérie a výťažku akcie, pre zabezpečenie ktorej bola lotéria povolená,
f)
označenie orgánu, ktorý podľa § 46 vykonáva štátny dozor (ďalej len „orgán štátneho dozoru“),
g)
schválenie herného plánu s prípadnými úpravami a doplnkami,
h)
lehotu a miesto prevzatia výher.
§ 7
(1)
Žreby sa nesmú predávať vo verejných dopravných prostriedkoch.
(2)
V úradoch, štátnych podnikoch a organizáciách a v priestoroch alebo zariadeniach ozbrojených zborov sa môžu žreby predávať len so súhlasom vedúceho úradu, riaditeľa podniku alebo veliteľa ozbrojeného zboru.
(3)
Odmena vyplácaná fyzickým osobám za predaj žrebov nesmie presahovať 10 % z ceny nimi predaných žrebov.
§ 8
(1)
Pri lotériách a tombolách s hernou istinou nad 50 000 Kčs môžu byť žrebované len žreby vytlačené štátnou tlačiarňou cenín. Výnimky môže povoliť ministerstvo, ak prevádzkovateľ lotérie zabezpečí, aby tlač žrebov bola chránená pred zneužitím.
(2)
Pri tombolách a vecných lotériách s hernou istinou do 50 000 Kčs môžu byť žrebované žreby alebo inak pomenované žrebovateľné papiere, ak sú číslované a označené odtlačkom pečiatky prevádzkujúcej organizácie a na ich použitie dal súhlas orgán oprávnený na povolenie lotérie alebo tomboly.
§ 9
(1)
Text žrebov podlieha schváleniu orgánu štátneho dozoru. Používanie štátnych symbolov na žreboch nie je dovolené.
(2)
Text žrebov pri hernej istine nad 50 000 Kčs musí obsahovať:
a)
názov a sídlo usporiadateľa,
b)
počet vydaných žrebov a ich cenu alebo údaj, ktorým je určená celková výška hernej istiny,
c)
počet a cenu výher, prípadne spôsob určenia počtu výher,
d)
spôsob, miesto a dátum žrebovania, prípadne určenie okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
e)
číslo a dátum povoľovacieho rozhodnutia,
f)
označenie miesta a spôsobu oznámenia výhry,
g)
označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h)
lehotu, do ktorej sa výhry musia vyzdvihnúť.
(3)
Pred vydaním žrebov do predaja je potrebné za prítomnosti orgánu štátneho dozoru aspoň náhodne preskúmať ich počet a správne číslovanie a vyhotoviť o tom zápis.
§ 10
Žrebovanie musí byť verejné. Žrebovanie lotérie alebo tomboly:
a)
s hernou istinou presahujúcou 50 000 Kčs sa musí vykonať za účasti notára, ktorý osvedčuje priebeh žrebovania, a za účasti orgánu štátneho dozoru,
b)
s hernou istinou do 50 000 Kčs sa musí vykonať za účasti orgánu štátneho dozoru, ktorý osvedčuje priebeh žrebovania podľa § 11 ods. 6. Účasť orgánu štátneho dozoru nie je nutná pri tombole s hernou istinou do 20 000 Kčs.
§ 11
(1)
Organizácia, ktorej bola povolená lotéria podľa § 2 písm. a), je povinná ustanoviť najmenej trojčlennú komisiu a organizácia, ktorej bola povolená tombola, je povinná vymenovať lotériového zástupcu. Organizácia je povinná oznámiť meno, priezvisko a bydlisko predsedu a ostatných členov lotériovej komisie, prípadne lotériového zástupcu do 7 dní po oznámení rozhodnutia o povolení lotérie orgánu štátneho dozoru. Členovia lotériovej komisie a lotériový zástupca musia byť bezúhonní a dôveryhodní.
(2)
Lotériová komisia a lotériový zástupca zabezpečujú riadny priebeh lotérie alebo tomboly. Bez súhlasu lotériovej komisie alebo lotériového zástupcu nesmie organizácia, ktorej bola lotéria alebo tombola povolená, zasahovať do jej priebehu.
(3)
Lotériová komisia a lotériový zástupca sú povinní dbať na pokyny orgánu štátneho dozoru a oboznamovať ho so všetkými závažnejšími okolnosťami, ktoré nastali, a o prijatých opatreniach.
(4)
Lotériová komisia alebo lotériový zástupca spolu s orgánom štátneho dozoru prekontrolujú, či do osudia boli vložené čísla všetkých vydaných žrebov lotérie a všetkých predaných žrebov tomboly.
(5)
Pred vyžrebovaním lotérie sa nepredané žreby musia uschovať v zapečatených balíkoch na bezpečnom mieste. Taktiež treba vykonať opatrenia, aby sa žreby, ktoré sa vrátia poštou alebo iným spôsobom pred žrebovaním, v priebehu žrebovania alebo tesne po žrebovaní nemohli zneužiť.
(6)
O priebehu žrebovania spíše lotériová komisia alebo lotériový zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o technickom postupe žrebovania a zoznam vyhrávajúcich čísel žrebov.
(7)
Po skončení žrebovania zabezpečí lotériová komisia výhry, ktoré pripadajú na nepredané žreby, a lotériový zástupca zabezpečí výhry nevyzdvihnuté pri tombole.
(8)
Lotériová komisia je povinná zabezpečiť vydanie výhernej listiny tlačou a upovedomiť o tom verejnosť. Lotériový zástupca upovedomí verejnosť po žrebovaní o vyhrávajúcich žreboch a pri usporiadaní tomboly s hernou istinou nad 20 000 Kčs zabezpečí po žrebovaní uverejnenie písomného zoznamu vyhrávajúcich čísel.
§ 12
Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri lotérii nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní.
§ 13
Vyúčtovanie lotérie a tomboly
Lotériová komisia alebo lotériový zástupca zabezpečí najneskôr do 60 dní po skončení lehoty na vyzdvihnutie výher vyúčtovanie lotérie alebo tomboly, zároveň zabezpečí aj vyúčtovanie akcie, na ktorej zabezpečenie bola povolená lotéria alebo tombola. V prípade, že k tomuto dňu neboli ešte z výťažku uhradené všetky výdavky, na krytie ktorých bola lotéria alebo tombola povolená, vyhotoví sa ďalšie vyúčtovanie najneskôr v lehote určenej orgánom, ktorý povolil lotériu alebo tombolu. Organizácia je povinná predložiť správu o vyúčtovaní orgánu štátneho dozoru a v odpise orgánu, ktorý povolil lotériu alebo tombolu.
§ 14
Do príjmu lotérie patria aj výhry pripadajúce na nepredané žreby a výhry, ktoré neboli vyzdvihnuté v určenej lehote. Do príjmu tomboly patria aj výhry, ktoré neboli vyzdvihnuté v určenej lehote.
§ 15
O použití prípadného nespotrebovaného výťažku lotérie alebo tomboly rozhodne orgán, ktorý lotériu alebo tombolu povolil.
§ 16
Použitie výťažku lotérie a tomboly
(1)
Výťažok lotérie alebo tomboly možno použiť na cieľ, ktorý je uvedený v povolení. Na iný cieľ možno výťažok použiť len po predchádzajúcom súhlase orgánu, ktorý povolil lotériu alebo tombolu.
(2)
Súhlas na iné použitie výťažku lotérie alebo tomboly možno dať iba vtedy, ak jej pôvodný cieľ zanikol ako následok nepredvídaných príčin alebo povolenie na jej usporiadanie bolo zrušené, ak sa nerozhodlo, aby bol výťažok odvedený do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
HRACIE PRÍSTROJE
§ 17
(1)
Prevádzkovať stávkové hry pomocou hracieho prístroja môžu česko-slovenské právnické osoby, ktoré majú prístroj vo vlastníctve alebo užívaní na základe zmluvy, a to i od zahraničných subjektov.
(2)
Zmluva so zahraničným subjektom podľa odseku 1 sa môže uzavrieť iba s podmienkou, že jeho podiel nebude vyšší ako 50 % príjmov z hry znížený o výhry a ak sa zaviaže bezplatne dodať náhradné diely a súčiastky na prevádzku hracích prístrojov.
§ 18
(1)
Povolenie na prevádzkovanie hracích prístrojov vydáva na žiadosť:
a)
miestny národný výbor vo svojom územnom obvode,
b)
minsterstvo, ak sa prístroj prevádzkuje v cudzej mene.
(2)
Povolenie sa vydáva najdlhšie na jeden kalendárny rok.
(3)
Za vydanie povolenia na prevádzku hracích prístrojov platí prevádzkovateľ za každý hrací prístroj správny poplatok.3)
(4)
Po zaplatení správneho poplatku vydá orgán, ktorý prevádzku hracieho prístroja povolil, známku, ktorou sa musí označiť každý hrací prístroj na viditeľnom mieste tak, aby nebolo možné známku poškodiť. Známka obsahuje označenie ministerstva, štátny znak Slovenskej republiky a rok povolenia a hodnotu.
§ 19
(1)
Rozhodnutie o povolení prevádzkovania hracieho prístroja obsahuje okrem náležitostí rozhodnutia ustanovených správnym poriadkom4) najmä:
a)
schválenie herného plánu s prípadnými úpravami alebo doplnkami,
b)
schválenie stáleho umiestnenia hracieho prístroja,
c)
určenie spôsobu a podmienok manipulácie s hracím prístrojom, najmä pri výbere peňazí a vykonávaných opravách.
(2)
Hrací prístroj musí mať počítadlo mincí, ktoré možno zabezpečiť orgánom štátneho dozoru proti zneužitiu, a musí sa umiestniť tak, aby neumožňoval účasť na hre osobám mladším ako 18 rokov, alebo prevádzkovateľ musí vykonať také opatrenia, aby sa tieto osoby nemohli zúčastňovať na hre. Za týmto účelom je prevádzkovateľ oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti.
(3)
Povolenie prevádzky hracieho prístroja sa môže viazať na splnenie podmienok nutných vo verejnom záujme.
(4)
Najvyššia stavená suma na jednu hru predstavuje 2,- Kčs a najvyššia výhra z jednej hry predstavuje 200,- Kčs a pravdepodobnosť výhry nemôže byť nižšia ako 60 % a vyššia ako 80 %. Ak sa hrací prístroj prevádzkuje v cudzej mene, najvyššiu stavenú sumu na jednu hru, najvyššiu výhru z jednej hry a pravdepodobnosť výhry určí ministerstvo v povolení.
(5)
Povolenie na prevádzkovanie hracieho prístroja možno vydať za predpokladu, že prevádzkovateľ preukáže:
a)
že od výroby hracieho prístroja neuplynulo päť rokov,
b)
osvedčením Štátnej skúšobne, že je hrací prístroj schopný prevádzky,
c)
zabezpečenie odborného servisu,
d)
že do hracieho prístroja je zabudovaný systém najmenej dvojitej kontroly vložených a vyplácaných mincí.
(6)
Prevádzkovateľ zabezpečí najmenej raz za šesť mesiacov prevádzky hracieho prístroja kontrolu správnosti výherného pomeru (pravdepodobnosť výhry) prostredníctvom servisnej alebo inej oprávnenej organizácie.
§ 20
(1)
Prevádzkovateľ je povinný do dvoch mesiacov po uplynutí doby, na ktorú bolo povolenie vydané, podať vyúčtovanie prevádzky podľa jednotlivých hracích prístrojov a predložiť ho orgánu, ktorý povolenie vydal. Ak povolenie vydalo ministerstvo, predloží toto vyúčtovanie orgánu štátneho dozoru.
(2)
Všetky účtovné operácie uskutočňované v súvislosti s prevádzkovaním hracích prístrojov sa musia viesť oddelene od prípadných ďalších hospodárskych operácií prevádzkovateľa a výťažok z ich prevádzky tvorí súčasť jeho zdaniteľných príjmov.
TRETIA ČASŤ
KURZOVÉ STÁVKY
§ 21
Povoľovanie stávok
(1)
Povolenie na usporiadanie kurzových stávok podľa § 2 písm. h) vydáva na žiadosť ministerstvo najdlhšie na obdobie 10 rokov. V povolení podrobne určí podmienky prevádzkovania kurzových stávok, schváli herný plán, určí predmet stávok a schváli počet a umiestnenie stávkových kancelárií.
(2)
V žiadosti o povolenie prevádzkovateľ menovite uvedie vedúcich stávkových kancelárií a všetky ďalšie osoby oprávnené prijímať stávky, ako aj údaje potrebné na vydanie oprávnenia podľa § 24. Akúkoľvek zmenu je prevádzkovateľ povinný oznámiť orgánu štátneho dozoru do troch dní odo dňa, kedy nastala. Osoby oprávnené prijímať stávky musia byť bezúhonné a odborne spôsobilé na túto činnosť.
(3)
Ministerstvo môže určiť ďalšie podmienky, ak to vyžaduje zabezpečenie riadneho prevádzkovania stávkových hier.
§ 22
Povolenie sa vydá prevádzkovateľovi za predpokladu, že preukáže splnenie podmienok na riadne prevádzkovanie kurzových stávok, najmä že má k dispozícii potrebný základný a prevádzkový kapitál a že poskytne zabezpečenie pre pohľadávky štátu a na vyplatenie výher účastníkom.
§ 23
Zabezpečenie
(1)
Na zabezpečenie podľa § 22 určí ministerstvo v povolení konkrétnu sumu, najmenej vo výške 10 % základného a prevádzkového kapitálu (ďalej len „istota“), ktorú môže počas trvania povolenia meniť vzhľadom na rozsah stávkových hier.
(2)
Istotu uloží prevádzkovateľ na osobitný účet v peňažnom ústave. Prevádzkovateľ s ňou môže disponovať len so súhlasom ministerstva. Pri použití istoty sa prednostne uhradia pohľadávky štátu. Ak istota nestačí na výplaty výher účastníkom, uhradia sa tieto pohľadávky pomerne podľa ich výšky.
(3)
Istota sa uvoľní len vtedy, ak uplynula lehota, na ktorú sa povolenie vydalo alebo sa zrušilo alebo sa skončila činnosť za podmienky, že verejnosti sa oznámil úmysel istotu vrátiť a nikto zo stávkujúcich sa do 30 dní po oznámení neprihlásil so svojimi nárokmi.
(4)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch upustiť od istoty.
§ 24
Vydanie oprávnenia na prijímanie stávok
(1)
Osobám, ktoré sú poverené prijímať stávky, vydá orgán štátneho dozoru oprávnenie na prijímanie stávok (ďalej len „oprávnenie“), bez ktorého nesmie nikto nijaké stávky prijímať. Oprávnenie musí obsahovať meno, rodné číslo, fotografiu osoby oprávnenej prijímať stávky, číslo oprávnenia, označenie prevádzkovateľa, dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis orgánu štátneho dozoru.
(2)
V prípade, že činnosť prestane byť prevádzkovaná alebo povolenie sa zruší, odovzdajú tieto osoby oprávnenia orgánu štátneho dozoru.
(3)
Oprávnenie vydané povereným osobám sa musí vrátiť aj vtedy, ak sa skončí ich pracovný pomer alebo iný vzťah, na základe ktorého vykonávali činnosť, alebo tak rozhodne orgán štátneho dozoru, ak tieto osoby nespĺňajú požiadavky uvedené v § 21 ods. 2 alebo ak konali v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, povolením na prevádzkovanie kurzových stávok alebo herným plánom.
(4)
Každá strata vydaného oprávnenia sa musí do troch dní od jej zistenia ohlásiť orgánu štátneho dozoru.
(5)
Oprávnenie sa vydá povereným osobám za predpokladu, že prevádzkovateľ preukáže orgánu štátneho dozoru, že zložil určenú istotu.
Prevádzkovanie stávok
§ 25
Stávky je možné prijímať len v hotovosti.
§ 26
Osoby oprávnené prijímať stávky sa nesmú zúčastňovať stávok u prevádzkovateľa, pre ktorého prijímajú stávky.
§ 27
Prevádzkovateľ nesmie prijímať stávky na preteky, na ktorých sa zúčastňuje zviera, ak je jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom. To platí aj v prípade, že vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba oprávnená prijímať stávky alebo osoba v pracovnom, členskom či obdobnom pomere k prevádzkovateľovi alebo manžel takejto osoby.
§ 28
Vyúčtovanie
(1)
Prevádzkovateľ musí každý rok po uplynutí kalendárneho roka predložiť do 15. februára vyúčtovanie z prevádzkovania kurzových stávok za predchádzajúci kalendárny rok orgánu štátneho dozoru.
(2)
Z vyúčtovania musí byť zrejmý výťažok kurzových stávok za uplynulý rok. Ďalej musí byť vypočítaná časť tohto výťažku určená v povolení podľa § 4 ods. 4 na sociálne, osvetové alebo iné verejnoprospešné ciele.
§ 29
Náklady štátneho dozoru znáša ich prevádzkovateľ. Sú najviac 1 % z príjmu zo stávkových hier zníženého o vyplatené výhry a určia sa v povolení. Sumy sa odvádzajú štvrťročne vždy do konca mesiaca, ktorý nasleduje po každom štvrťroku.
§ 30
Tajomstvo hry
(1)
Prevádzkovateľ, prípadne osoby, ktoré sú k nemu v pracovnom, členskom či obdobnom pomere, zmluvní partneri, ale aj zástupcovia orgánu štátneho dozoru, ministerstva alebo iného správneho orgánu sú povinní zachovať mlčanlivosť o účastníkoch stávok (hráčoch) a ich účasti na hre (zisk, strata).
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok a ich účasti na hre sa nevzťahuje na prípady, keď účastník hry zbaví osoby uvedené v odseku 1 povinnosti zachovávať mlčanlivosť alebo keď sú tieto skutočnosti predmetom dopytu v občianskom súdnom konaní alebo v trestnom konaní.
§ 31
Na kurzových stávkach sa nesmie zúčastniť ten, kto nedovŕšil 18 rokov veku. Za týmto účelom je prevádzkovateľ oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
STÁVKOVÉ HRY V KASÍNE
§ 32
Povoľovanie stávkových hier
(1)
Povolenie na prevádzkovanie stávok podľa § 2 písm. i) vydáva na žiadosť organizácie určenej podľa § 4 ods. 2 len ministerstvo, najdlhšie na dobu 10 rokov.
(2)
V povolení sa podrobne určia podmienky prevádzky hier v kasíne, schváli sa herný plán, návštevný poriadok a druhy stávkových hier, ktoré sa budú prevádzkovať v kasíne. Ďalej sa určí časť výťažku z hier podľa § 4 ods. 4 s uvedením konkrétneho účelu použitia.
(3)
Ministerstvo môže určiť ďalšie podmienky, ak to vyžaduje riadne prevádzkovanie stávkových hier.
(4)
Povolenie sa vydá prevádzkovateľovi, ak preukáže, že disponuje potrebným základným a prevádzkovým kapitálom, poskytne istotu pre pohľadávky štátu a na výplatu výher hráčov.
Prevádzkovanie stávkových hier
§ 33
Hernou menou kasína je mena, ktorú určí ministerstvo v povolení.
§ 34
(1)
Všetky účtovné operácie uskutočňované v súvislosti s prevádzkou stávkových hier v kasíne musia byť vedené oddelene od prípadných ďalších hospodárskych operácií prevádzkovateľa a výťažok z ich prevádzkovania tvorí súčasť jeho zdaniteľných príjmov.
(2)
Na úhrady záväzkov v česko-slovenských korunách v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vzniknutých v súvislosti s prevádzkou hier v kasíne za cudzie meny možno použiť len česko-slovenské koruny zakúpené z príslušného devízového účtu vedeného na hospodárske operácie kasína.
§ 35
Hracie žetóny
(1)
V kasíne používané hracie žetóny schvaľuje ministerstvo podľa vzorov hracích žetónov predložených v dvoch vyhotoveniach prevádzkovateľom kasína.
(2)
V kasíne musí byť zabezpečená preukazná evidencia o hracích žetónoch podľa druhov, prípadne typov žetónov.
(3)
Používanie hracích žetónov na úhradu akýchkoľvek záväzkov, ktoré nevznikli z hry, je neprípustné.
(4)
Každé kasíno používa špeciálne označené žetóny. Len v kasínach prevádzkovaných jedným prevádzkovateľom sa môžu používať rovnako označené žetóny.
(5)
Vynášanie hracích žetónov z kasína je neprípustné. O nevrátených alebo stratených žetónoch vedenie kasína spíše protokol. Kópie protokolu bude predkladať orgánu štátneho dozoru každý mesiac.
§ 36
V kasíne nesmie hrať ten, kto nedovŕšil 18 rokov veku, ani ten, kto nebol pripustený k hre v súlade s herným plánom a návštevným poriadkom. Za týmto účelom je prevádzkovateľ oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti.
§ 37
Stávkové hry v kasíne sú zakázané:
a)
na Veľký piatok, 24. decembra a v deň prvého vianočného sviatku,
b)
v deň volieb do zastupiteľských zborov,
c)
v deň štátneho smútku,
d)
mimo herných hodín určených v povolení alebo v návštevnom poriadku,
e)
v deň určený v návštevnom poriadku.
§ 38
(1)
V kasíne sa môžu hrať len hry uvedené v povolení a v určenom rozsahu.
(2)
Osobám zamestnaným v kasíne sa zakazuje zúčastniť sa na stávkových hrách v kasíne, kde sú zamestnané.
§ 39
Na prevádzkovanie stávkových hier v kasíne platia obdobne ustanovenia § 23, § 28, § 29 a § 30.
PIATA ČASŤ
ŠTÁTNE LOTÉRIE A INÉ PODOBNÉ HRY
§ 40
(1)
Ministerstvo môže založiť osobitné organizácie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier alebo takouto činnosťou poveriť organizáciu vo svojej pôsobnosti. Lotérie prevádzkované týmito organizáciami sú štátnymi lotériami.
(2)
Organizácia ustanovená ako prevádzkovateľ podľa odseku 1 môže v Slovenskej republike prevádzkovať jednotlivé štátne lotérie a iné podobné hry len na základe povolenia ministerstva, ktoré je vydané v súlade s týmto zákonom. Organizácia si nechá 10 % z výťažku všetkých prevádzkovaných lotérií alebo hier. Zvyšnú časť výťažku odvedie do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(3)
Povolenie podľa odseku 1 môže ministerstvo, po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky, vydať na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier na celom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. V takomto prípade výťažok štátnej lotérie a inej podobnej hry pripadajúci na vklady na území Českej republiky odvedie prevádzkovateľ do štátneho rozpočtu Českej republiky po odpočte 10 % výťažku, ktorý si ponechá.
§ 41
(1)
V deň žrebovania štátnej lotérie sa nemôže uskutočniť žrebovanie inej lotérie a nemôžu sa predávať žreby iných lotérií. Výnimku môže povoliť len ministerstvo.
(2)
Ustanovenie § 10 písm. a) a § 11 sa nevzťahuje na prevádzkovanie štátnej lotérie.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 42
Herný plán lotérie a iných podobných hier podrobne určuje podmienky hry, najmä určenie pravdepodobnosti výhry, podmienky dozoru, spôsobu kontroly, využitie vyťažku, výšku vkladu (cenu žrebu), výšku hernej istiny, počet a výšku výher a ich jednotlivú i predpokladanú úhrnnú cenu, spôsob žrebovania alebo zabezpečenie okolnosti, ktorá určuje výhru, ako aj spôsob uverejňovania výher.
Povolenie nemožno vydať právnickej osobe so zahraničnou majetkovou účasťou ani právnickej osobe, v ktorej má táto spoločnosť majetkovú účasť.
Povolenie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier pre akciovú spoločnosť sa môže vydať len za podmienky, že všetky jej akcie znejú na meno. Ustanovenia druhej a tretej vety sa nevzťahujú na spotrebiteľské lotérie podľa § 1 ods. 3 a na stávkové hry podľa § 2 písm. i). Podrobnosti o maximálnom počte kasín na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. i) a určenie, v ktorých mestách možno prevádzkovať tieto stávkové hry v kasíne, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 43
(1)
Orgán, ktorý povolil lotériu alebo inú podobnú hru, povolenie zruší, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo okolnosti, pre ktoré by nebolo možné povoliť lotériu alebo inú podobnú hru, alebo sa dodatočne ukáže, že údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie, sú klamné.
(2)
Orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, môže povolenie zrušiť, prípadne dočasne zastaviť prevádzkovanie, ak nie je splnená niektorá z podmienok uložených v povolení alebo sa nedodržujú predpisy o prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier.
(3)
Orgán, ktorý povoľuje lotériu alebo inú podobnú hru, môže určiť v povolení ďalšie podrobné podmienky, ak to vyžaduje riadne prevádzkovanie hry alebo verejný záujem.
(4)
Orgán, ktorý povolil prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, môže povolenie doplniť alebo zmeniť, ak to vyžaduje prevádzkovanie lotérií alebo iných podobných hier alebo verejný záujem.
§ 44
Na prepočet cudzej meny na česko-slovenské koruny sa používa kurzový lístok Štátnej banky česko-slovenskej platný počas hospodárskej (pokladničnej) operácie.
§ 45
O konaní vo veciach lotérií a iných podobných hier platí zákon o správnom konaní,4) ak tento zákon neurčuje inak.
Kontrola a dozor
§ 46
Štátny dozor a kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, alebo orgán, ktorý je ním poverený. Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva tiež ministerstvo.
§ 47
(1)
Orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry sa môže kedykoľvek presvedčiť, prípadne i prostredníctvom povereného orgánu, či sa lotéria alebo iná podobná hra vykonáva za podmienok určených v povolení a či sa dodržiavajú príslušné právne predpisy. Ak sa zistí nesprávnosť, postupuje sa podľa ustanovení § 43 a § 48.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorému sa lotéria alebo iná podobná hra povolila, je povinný umožniť orgánu štátneho dozoru vstup do prevádzkových (obchodných) miestností, predložiť tomuto orgánu účtovné doklady, účtovné uzávierky, výkazy a iné písomnosti, podať informácie o hospodárskych operáciách a obchodných prípadoch i spolupôsobiť pri kontrole. Ak to vyžaduje povaha veci, môže orgán štátneho dozoru zaistiť podklady a odobrať ich na čas potrebný na došetrenie a uzatvorenie prípadu. O zaistených písomnostiach vydá prevádzkovateľovi potvrdenie.
§ 48
(1)
Pokutu do výšky:
a)
100 000 Kčs uloží miestny národný výbor právnickej osobe, ktorá v jeho územnom obvode prevádzkuje lotériu, tombolu alebo hrací prístroj bez povolenia, ktoré by bol oprávnený tento miestny národný výbor vydať, alebo ich prevádzkuje v rozpore s týmto zákonom, herným plánom alebo s podmienkami, ktoré sa jej uložili v povolení,
b)
200 000 Kčs uloží okresný národný výbor právnickej osobe, ktorá v jeho územnom obvode prevádzkuje lotériu alebo tombolu bez povolenia, ktoré by bol oprávnený tento okresný národný výbor vydať, alebo ich prevádzkuje v rozpore s týmto zákonom, herným plánom alebo s podmienkami, ktoré sa jej uložili v povolení,
c)
300 000 Kčs uloží okresná finančná správa právnickej osobe, ktorá v jej územnom obvode prevádzkuje lotériu, tombolu alebo inú podobnú hru bez povolenia, ktoré by bolo oprávnené vydať ministerstvo, alebo ich prevádzkuje v rozpore s týmto zákonom, herným plánom alebo s podmienkami, ktoré sa jej uložili v povolení, prípadne použije výťažok týchto hier na iný ako určený cieľ,
d)
20 000 Kčs uloži orgán štátneho dozoru prevádzkovateľovi, ktorý porušil povinnosti uvedené v § 47 ods. 2,
e)
5 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru tomu, kto stratí oprávnenie vydané podľa § 24. Pri nesplnení povinnosti oznámiť včas stratu sa pokuta určí v maximálnej výške,
f)
20 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru fyzickej osobe, ktorá je k prevádzkovateľovi v pracovnom, členskom alebo obdobnom pomere, a účastníkovi kurzových stávok a stávkových hier v kasíne, ak konali v rozpore s týmto zákonom, povolením na prevádzku alebo v rozpore s herným plánom.
(2)
Pokutu do výšky 20 000 Kčs možno uložiť i fyzickej osobe, ak prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru. Ak ide o prevádzkovanie hracieho prístroja za česko-slovenskú menu, uloží pokutu miestny národný výbor, v obvode ktorého bol prístroj prevádzkovaný. V ostatných prípadoch uloží pokutu okresná finančná správa, v územnom obvode ktorej bola lotéria alebo iná podobná hra prevádzkovaná.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, kedy sa orgán oprávnený na uloženie pokuty o porušení povinnosti alebo strate oprávnenia dozvedel, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti alebo strate oprávnenia došlo.
(4)
Pokuta je splatná do jedného mesiaca odo dňa, kedy rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(5)
Pokuta uložená národným výborom je príjmom rozpočtu národného výboru, ktorý pokutu uložil. Pokuta uložená finančnou správou je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(6)
Národný výbor, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie lotérie, tomboly alebo hracieho prístroja a toto povolenie podľa § 43 zrušil, rozhodne, že výťažok bude odvedený do jeho rozpočtu. Rovnako môže postupovať i vtedy, ak prevádzkovateľ prevádzkoval lotériu alebo inú podobnú hru bez povolenia a národný výbor bol oprávnený vydať toto povolenie.
(7)
Okresná finančná správa rozhodne, že výnos lotérie alebo inej podobnej hry prevádzkovanej v jej územnom obvode bez povolenia, ktoré by bolo oprávnené vydať ministerstvo, sa odvedie do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(8)
Ministerstvo, ktoré vydalo povolenie na prevádzkovanie lotérií alebo iných podobných hier a zruší toto povolenie podľa § 43, rozhodne, že výťažok z týchto hier bude odvedený do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 49
(1)
Povolenie miestnemu národnému výboru ako prevádzkovateľovi hracích prístrojov, tomboly s hernou istinou do 20 000 Kčs a vecnej lotérie s hernou istinou do 50 000 Kčs vydá národný výbor vyššieho stupňa, ktorý je tiež oprávnený uložiť pokuty podľa § 48 ods. 1 písm. a).
(2)
Povolenie okresnému národnému výboru ako prevádzkovateľovi tomboly s hernou istinou vyššou ako 20 000 Kčs do 50 000 Kčs a vecnej lotérie s hernou istinou vyššou ako 50 000 Kčs do 200 000 Kčs vydá ministerstvo a orgánom oprávneným na uloženie pokuty podľa § 48 ods. 1 písm. b) je orgán štátneho dozoru.
§ 50
Prechodné ustanovenia
(1)
Povolenia na prevádzkovanie lotérií a hracích prístrojov vydané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách na rok 1990, prípadne na rok 1991 vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti.
(2)
Povolenia na prevádzkovanie ostatných lotérií a stávkových hier vydané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách pred účinnosťou tohto zákona platia bez zmeny do 31. decembra 1990. O povolenie na ďalšie prevádzkovanie týchto lotérií a stávkových hier, platnosť ktorých končí 31. decembrom 1990, musí požiadať prevádzkovateľ najneskoršie do 30. novembra 1990.
(3)
Tento postup sa týka i prevádzkovateľa štátnej lotérie podniku SAZKA a Štátneho závodiska Bratislava.
§ 51
Záverečné ustanovenia
Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom povoľovať i lotérie a iné podobné hry, ktoré nie sú upravené v prvej až piatej časti tohto zákona, a zvýšiť najvyššiu stavenú sumu na jednu hru a najvyššiu výhru v jednej hre podľa § 19 ods. 4 druhej časti tohto zákona.
§ 52
Zrušujú sa:
a)
ustanovenie § 2, § 10 až 14, § 19 ods. 2 a § 20 a časť týkajúca sa lotérií a iných podobných hier z § 15 až 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,
b)
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.
§ 53
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 18 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.
1)
§ 13 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
2)
Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov.Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení zákona č. 157/1989 Zb.
3)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).