194/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1999 do 31.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. mája 1990
o lotériách a iných podobných hrách
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Pod lotériou alebo inou podobnou hrou sa rozumie hra, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (stávku), ktorého návratnosť sa účastníkovi nezaručuje. O výhre alebo prehre rozhoduje výlučne náhoda alebo dopredu neznámy výsledok určitej okolnosti alebo udalosti uvedenej prevádzkovateľom v dopredu určených herných podmienkach (ďalej len „herný plán“). Nezáleží na tom, či sa hra vykonáva pomocou mechanických, elektronických alebo podobných zariadení.
(2)
Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výhru (žrebovanie, športové súťaženie, dostih, pretek, otáčajúce sa zariadenie a podobne), nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvnený.
(3)
Za lotériu alebo inú podobnú hru sa nepovažujú súťaže, ankety a iné akcie o ceny, pri ktorých sa prevádzkovateľ zaväzuje vyplatiť účastníkom určeným žrebovaním alebo splnením podmienky ceny v hotovosti alebo iných hodnotách bez toho, aby pritom od účastníkov vyžadoval plnenie majúce peňažnú hodnotu.
(4)
Hry vykonávané na verejnosti, pri ktorých sa vyžaduje od hráčov peňažné plnenie a nie sú upravené týmto zákonom, sa môžu uskutočňovať len podľa osobitných predpisov.5)
§ 2
Lotérie a iné podobné hry sú najmä:
a)
lotérie, pri ktorých prevádzkovateľ vydá herným plánom určený počet žrebov s poradovými číslami. Ak sú žreby rozdelené do niekoľkých sérií, každá séria musí obsahovať rovnaký počet žrebov a každý žreb musí byť označený okrem poradového čísla aj označením série. Predajná cena žrebu každej lotérie musí byť rovnaká vo všetkých sériách. Do žrebovania sa zahrnú všetky vydané žreby;
b)
tomboly, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Žreby sa predávajú a výhry vydávajú v deň a na mieste žrebovania;
c)
číselné lotérie, pri ktorých sa vopred neurčí ani počet účastníkov, ani výška hernej istiny, ktorou sa rozumie násobok počtu prijatých stávok a ceny za jednu stávku. Výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov (stávok) dopredu určeným podielom, prípadne sa určí násobkom vkladu (stávky) podľa toho, ako z obmedzeného počtu čísel ťahaných pri žrebovaní uhádol účastník podľa herného plánu určený počet ťahaných čísel;
d)
okamžité lotérie, pri ktorých sa účastník hry na vyznačenej, až do zakúpenia zakrytej časti stávkového tiketu alebo žrebu bezprostredne po jeho získaní dozvie prípadnú výhru. Výhra sa určuje minimálne tromi zhodnými symbolmi z celkového počtu najmenej šiestich symbolov. Žreby musia byť označené poradovými číslami a číslom série;
e)
stávkové hry prevádzkované pomocou mechanických, elektronických výherných prístrojov (ďalej len „výherné prístroje“), ktoré prípadnú výhru vydajú samé. Viac ako päť výherných prístrojov možno prevádzkovať len v herniach zriadených osobitne na tento účel;
f)
stávkové hry, pri ktorých sa výhra podmieňuje uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch, dostihoch a výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške vkladov (stávok) a dopredu určenému podielu výher;
g)
stávková hra vykonávaná pomocou osobitného druhu tiketov, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel alebo znakov z uzavretého číselného alebo znakového radu s dopredu neurčeným počtom účastníkov ani výškou hernej istiny (bingo). Výhra sa vypočítava v každej hre na určitý herným plánom určený výsledok žrebovania z úhrnnej výšky vkladov. Podmienky hry sa podrobne určia v hernom pláne. Hernou istinou sa rozumie násobok počtu predaných tiketov a ceny za jeden tiket;
h)
stávkové hry, pri ktorých sa výhra podmieňuje uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch, dostihoch alebo uhádnutím iných udalostí verejného záujmu, ak stávky na tieto udalosti neodporujú etickým princípom. Výška výhry je priamo úmerná výhernému pomeru, v ktorom bola stávka prijatá, a výške stavenej sumy (ďalej len „kurzové stávky“);
i)
stávkové hry vykonávané v kasínach osobitne na to určených, a to aj za pomoci mechanických zariadení (napr. ruleta), pri ktorých nie je dopredu určený počet účastníkov a ani nie je známa výška stavených súm jednej hry. Výhra sa vypočítava z výšky vkladov podľa podmienok určených v hernom pláne;
§ 3
Predmetom výhry môžu byť:
a)
pri peňažných, číselných a okamžitých lotériách a stávkových hrách výlučne peniaze, ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) výnimočne nepovolí aj výhry v iných hnuteľných veciach;
b)
pri vecných lotériách a tombolách hnuteľné alebo nehnuteľné veci s vylúčením peňazí, vkladných knižiek a cenných papierov. Pri vecných lotériách môže orgán, ktorý povolenie vydáva, určiť, aby sa najnižšie výhry vyplácali v peniazoch; nesmú byť však vyššie ako 200 Sk;
§ 4
(1)
Žrebové peňažné lotérie podľa § 2 písm. a), číselné lotérie podľa § 2 písm. c), stávkové hry podľa § 2 písm. f) s výnimkou stávkových hier na dostihy uskutočňovaných na území Slovenskej republiky a všetky lotérie a iné podobné hry podľa § 2 uskutočňované celkom alebo čiastočne prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov (televízia, rozhlas, tlač a podobne) môže prevádzkovať len štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia zriadená ministerstvom alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike so 100 % majetkovou účasťou štátu osobitne na tento účel založená ministerstvom. Takéto lotérie prevádzkované týmito právnickými osobami sú štátnymi lotériami a nevzťahujú sa na ne ustanovenia § 42a ods. 7 a 9.
(2)
Stávkové hry na dostihy uskutočňované na území Slovenskej republiky podľa § 2 písm. f) a h) môže prevádzkovať len právnická osoba určená ministerstvom po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Okamžité lotérie podľa § 2 písm. d), stávkové hry podľa § 2 písm. g) a h) a stávkové hry vykonávané v kasínach podľa § 2 písm. i) môžu prevádzkovať len právnické osoby určené ministerstvom.
(4)
Lotérie a iné podobné hry podľa § 2 sa môžu prevádzkovať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom podľa tohto zákona.
(5)
Povolenie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier (ďalej len „povolenie“) možno vydať len vtedy, ak prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier je v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je zaručené jeho riadne prevádzkovanie. Ak povolenie má vydať ministerstvo, je na to potrebný predchádzajúci súhlas obce s výnimkou povolenia na prevádzkovanie tomboly podľa § 2 písm. b), okamžitej lotérie podľa § 2 písm. d) a štátnej lotérie.
(6)
Prevádzkovanie zahraničných lotérií vrátane predaja zahraničných žrebov, účasť na stávkových hrách v zahraničí, pri ktorých sú stávky platené do zahraničia, a zbierka stávok pre stávkové hry prevádzkované v zahraničí alebo sprostredkovanie stávok na stávkové hry prevádzkované v zahraničí sa zakazuje; ministerstvo môže povoliť výnimku pri štátnych lotériách podľa odseku 1.
§ 4a
Odvody z výťažku
(1)
Prevádzkovateľ je povinný odviesť z výťažku lotérie alebo inej podobnej hry (ďalej len „výťažok“) na príjmový účet štátneho rozpočtu peňažné prostriedky vo výške
a)
50 % pri lotériách a iných podobných hrách podľa § 2 písm. a), b) a f) s výnimkou stávkových hier na dostihy uskutočňovaných v Slovenskej republike,
b)
30 % pri lotériách podľa § 2 písm. c),
c)
42 % pri lotériách podľa § 2 písm. d), ak cena za jeden žreb je 10 Sk,
d)
51 % pri lotériách podľa § 2 písm. d), ak cena za jeden žreb je 15 Sk,
e)
54 % pri lotériách podľa § 2 písm. d), ak cena za jeden žreb je 20 Sk,
f)
20 % pri stávkových hrách na dostihy uskutočňovaných v Slovenskej republike podľa § 2 písm. f) a h),
g)
30 % pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g),
h)
25 % pri stávkových hrách podľa § 2 písm. h),
i)
24 % pri stávkových hrách podľa § 2 písm. i).
(2)
Pri lotériách a iných podobných hrách neuvedených v § 2 percento odvodu z výťažku určí v povolení orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, vo výške stanovenej v závislosti od charakteristiky hry zodpovedajúcej najbližšej hre uvedenej v § 2 písm. a) až i).
(3)
V odôvodnenom prípade ministerstvo môže v povolení určiť nižšie percento odvodu z výťažku pri štátnych lotériách podľa § 4 ods. 1.
(4)
Pri stávkových hrách podľa § 2 písm. e) prevádzkovateľ platí na príjmový účet štátneho rozpočtu odvod vo výške 40 000 Sk ročne za jeden výherný prístroj. Prvá polovica tejto sumy je splatná do 1. júna a druhá polovica do 1. septembra kalendárneho roka, na ktorý sa povolenie na prevádzkovanie vydalo. Určenú sumu uhradí prevádzkovateľ bez ohľadu na dĺžku doby prevádzkovania. Ak prevádzkovateľ v priebehu obdobia, na ktoré sa povolenie na prevádzkovanie vydalo, prevádzkovanie pozastaví alebo skončí alebo ak prevádzkovateľ zaniká, musí neuhradenú časť odvodu uhradiť ku dňu pozastavenia alebo skončenia prevádzkovania alebo ku dňu zániku prevádzkovateľa. Prílohou žiadosti o podanie návrhu na zánik prevádzkovateľa musí byť súhlas orgánu štátneho dozoru.
(5)
Pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g), h) a i) prevádzkovateľ je povinný okrem odvodu z výťažku podľa odseku 1 odviesť ďalších 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol, s výnimkou odvodu z výťažku stávkových hier na dostihy uskutočňovaných na území Slovenskej republiky podľa § 2 písm. f) a h) a stávkových hier podľa § 2 písm. g), h) a i) uskutočňovaných prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov, kde sa 5 % z výťažku neodvádza.
(6)
Odvody podľa odsekov 1 a 2 prevádzkovateľ odvádza preddavkovo mesačne do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania výťažku podaného v tej istej lehote miestne príslušnému orgánu štátneho dozoru s výnimkou prevádzkovateľa stávkových hier podľa § 2 písm. e). Do 31. marca prevádzkovateľ vykoná ročné vyúčtovanie odvodov podľa odsekov 1 a 2 za predchádzajúci rok vrátane k výťažku pripočítaných nevyplatených výher, o ktoré sa účastníci hier v lehote určenej v hernom pláne neprihlásili.
(7)
Výťažkom sa rozumejú prijaté vklady hráčov do hry znížené o im vyplatené výhry z týchto vkladov. Do vyplatených výher sa nezapočítavajú výhry dodané sponzormi a výhry vyplatené hráčom zo zisku prevádzkovateľa lotérií a iných podobných hier.
(8)
Príjmy z výťažku podľa odseku 5 môže obec použiť iba na financovanie školstva, na podporu mládeže, na telovýchovné, športové, zdravotnícke, sociálne, kultúrne a environmentálne účely.
(9)
Zo štátneho rozpočtu možno do výšky príjmov z výťažku podľa odsekov 1 až 3 a do výšky prijatého odvodu podľa odseku 4 poskytnúť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok prostriedky iba na financovanie školstva, na podporu mládeže, na telovýchovné, športové, zdravotnícke, sociálne, kultúrne a environmentálne účely.
§ 5
Pravdepodobnosť výhry pri lotériách a tombolách podľa § 2 písm. a), b) a d) nesmie byť menšia ako 1 : 200.
PRVÁ ČASŤ
LOTÉRIE A TOMBOLY
§ 6
(1)
Hernou istinou pri lotériách podľa § 2 písm. a), tombolách podľa § 2 písm. b) a okamžitých lotériách podľa § 2 písm. d) sa rozumie násobok určeného počtu žrebov a ceny za jeden žreb.
(2)
Najnižšia výhra pri lotériách podľa § 2 písm. a) a d) a tombolách podľa § 2 písm. b) musí byť vo výške ceny žrebu. Cena žrebu pri lotériách podľa § 2 písm. d) môže byť len 10 Sk, 15 Sk alebo 20 Sk.
(3)
Úhrnná cena výher pri lotériách podľa § 2 písm. a) a d) a tombolách podľa § 2 písm. b) nesmie byť nižšia ako 30 % hernej istiny.
(4)
Pri vecných lotériách a tombolách usporiadaných pri príležitosti kultúrnych podujatí, zábav, slávností, výročí, jarmokov a podobne, pri ktorých sú výhry financované z darov prevádzkovateľa alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb, rozhodne o podmienkach prevádzkovania príslušný povoľujúci orgán.
(5)
Rozhodnutie o povolení lotérie alebo tomboly podľa § 2 písm. a), b) a d) obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia ustanovených osobitným predpisom4) najmä
a)
cieľ, na ktorý sa lotéria alebo tombola povoľuje,
b)
určený počet žrebov, cenu jedného žrebu a celkovú výšku hernej istiny,
c)
počet výher, cenu jednotlivých výher a celkovú hodnotu výher,
d)
miesto a deň žrebovania alebo okolnosť, ktorá určuje výhru,
e)
lehotu a miesto prevzatia výher,
f)
výšku odvodu z výťažku,
g)
lehotu na predloženie konečného vyúčtovania lotérie alebo tomboly,
h)
označenie povereného štátneho dozoru,
i)
schválený herný plán.
§ 7
(1)
Žreby sa nesmú predávať vo verejných dopravných prostriedkoch.
(2)
Žreby možno predávať v priestoroch budovy len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy.
(3)
Odmena vyplácaná fyzickým osobám za predaj žrebov nesmie presahovať 10 % z ceny nimi predaných žrebov.
(4)
Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo iný doklad vyhotovený prevádzkovateľom lotérie alebo tomboly, prípadne právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá zmluvne zabezpečuje distribúciu a predaj žrebov. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu štátneho dozoru.
§ 8
(1)
Pri lotériách podľa § 2 písm. a) a d) a tombolách podľa § 2 písm. b) s hernou istinou nad 200 000 Sk musí prevádzkovateľ preukázať orgánu, ktorý lotériu alebo tombolu povolil, že tlač žrebov je dostatočne zabezpečená pred zneužitím.
(2)
Pri lotériách podľa § 2 písm. a) a tombolách podľa § 2 písm. b) s hernou istinou do 200 000 Sk musia byť žreby alebo inak pomenované žrebovacie lístky očíslované a označené odtlačkom pečiatky prevádzkovateľa, ak nie sú vytlačené spôsobom podľa odseku 1.
§ 9
(1)
Vzor žrebu, tiketu alebo inak pomenovaného žrebovacieho lístka schvaľuje orgán, ktorý povolil lotériu alebo tombolu. Používanie štátnych symbolov na žreboch nie je dovolené.7)
(2)
Žreb, tiket alebo inak pomenovaný žrebovací lístok musí pri hernej istine nad 200 000 Sk s výnimkou žrebov, tiketov alebo inak pomenovaných žrebovacích lístkov pri tombolách podľa § 2 písm. b) a číselných lotériách podľa § 2 písm. c) obsahovať
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa,
b)
číslo a dátum rozhodnutia o povolení lotérie,
c)
počet žrebov, cenu jedného žrebu, celkovú výšku hernej istiny alebo údaj, ktorým je určená celková výška hernej istiny,
d)
počet a výšku výher, prípadne spôsob určenia počtu výher,
e)
určenie udalosti alebo okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
f)
spôsob zverejnenia výhernej listiny, ak to vyžaduje herný plán,
g)
označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h)
lehotu na vyzdvihnutie výhry,
i)
poradové číslo žrebu a číslo série,
j)
čas predaja žrebov.
(3)
Pred vydaním žrebov do predaja je potrebné za účasti orgánu štátneho dozoru preskúmať ich počet a správnosť očíslovania náhodným výberom a vyhotoviť o tom zápis.
(4)
Text žrebu, tiketu alebo inak pomenovaného žrebovacieho lístka, na ktorý sa nevzťahuje odsek 2, určí orgán povoľujúci lotériu alebo tombolu v rozhodnutí o povolení.
§ 10
Žrebovanie musí byť verejné. Žrebovanie lotérie alebo tomboly:
a)
s hernou istinou presahujúcou 200 000 Sk sa musí vykonať za účasti notára, ktorý osvedčuje priebeh žrebovania, a za účasti orgánu štátneho dozoru,
b)
s hernou istinou do 200 000 Sk sa musí vykonať za účasti orgánu štátneho dozoru, ktorý osvedčuje priebeh žrebovania podľa § 11 ods. 6. Účasť orgánu štátneho dozoru nie je nutná pri tombole s hernou istinou do 50 000 Sk.
§ 11
(1)
Organizácia, ktorej bola povolená lotéria podľa § 2 písm. a), je povinná ustanoviť najmenej trojčlennú komisiu a organizácia, ktorej bola povolená tombola, je povinná vymenovať lotériového zástupcu. Organizácia je povinná oznámiť meno, priezvisko a bydlisko predsedu a ostatných členov lotériovej komisie, prípadne lotériového zástupcu do 7 dní po oznámení rozhodnutia o povolení lotérie orgánu štátneho dozoru. Členovia lotériovej komisie a lotériový zástupca musia byť bezúhonní a dôveryhodní.
(2)
Lotériová komisia a lotériový zástupca zabezpečujú riadny priebeh lotérie alebo tomboly. Bez súhlasu lotériovej komisie alebo lotériového zástupcu nesmie organizácia, ktorej bola lotéria alebo tombola povolená, zasahovať do jej priebehu.
(3)
Lotériová komisia a lotériový zástupca sú povinní dbať na pokyny orgánu štátneho dozoru a oboznamovať ho so všetkými závažnejšími okolnosťami, ktoré nastali, a o prijatých opatreniach.
(4)
Lotériová komisia alebo lotériový zástupca spolu s orgánom štátneho dozoru prekontrolujú, či do osudia boli vložené čísla všetkých vydaných žrebov lotérie a všetkých predaných žrebov tomboly.
(5)
Pred vyžrebovaním lotérie sa nepredané žreby musia znehodnotiť a uschovať v zapečatených balíkoch na bezpečnom mieste. Taktiež treba vykonať opatrenia, aby sa žreby, ktoré sa vrátia poštou alebo iným spôsobom pred žrebovaním, v priebehu žrebovania alebo tesne po žrebovaní nemohli zneužiť.
(6)
O priebehu žrebovania spíše lotériová komisia alebo lotériový zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o technickom postupe žrebovania a zoznam vyhrávajúcich čísel žrebov.
(7)
Po skončení žrebovania zabezpečí lotériová komisia výhry, ktoré pripadajú na nepredané žreby, a lotériový zástupca zabezpečí výhry nevyzdvihnuté pri tombole.
(8)
Lotériová komisia je povinná zabezpečiť vydanie výhernej listiny tlačou a upovedomiť o tom verejnosť. Lotériový zástupca upovedomí verejnosť po žrebovaní o vyhrávajúcich žreboch a pri usporiadaní tomboly s hernou istinou nad 50 000 Sk zabezpečí po žrebovaní uverejnenie písomného zoznamu vyhrávajúcich čísel.
§ 12
(1)
Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri lotérii nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní.
(2)
Prevádzkovateľ lotérie alebo inej podobnej hry musí vyplatiť výhercom uplatnený nárok na výhru ihneď alebo najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
§ 13
Vyradenie žrebov
Vyradenie nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti orgánu štátneho dozoru najneskôr po uplynutí jedného roka od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bolo odovzdané vyúčtovanie lotérie podľa § 42e.
DRUHÁ ČASŤ
VÝHERNÉ PRÍSTROJE
§ 18
(1)
Za vydanie povolenia na prevádzku výherných prístrojov prevádzkovateľ platí za každý výherný prístroj správny poplatok.3) Po zaplatení správneho poplatku, zložení istoty a po vydaní povolenia na prevádzkovanie výherného prístroja vydá orgán štátneho dozoru prevádzkovateľovi identifikačnú kartu pre každý výherný prístroj samostatne, ktorou prevádzkovateľ označí výherný prístroj na prístupnom mieste na kontrolné účely tak, aby sa identifikačná karta pri prevádzkovaní výherného prístroja nemohla poškodiť. Bez vydania identifikačnej karty nemožno uviesť výherný prístroj do prevádzky.
(2)
Identifikačná karta obsahuje tieto údaje:
a)
meno a sídlo prevádzkovateľa,
b)
číslo osvedčenia a meno skúšobne poverenej ministerstvom (ďalej len „poverená skúšobňa“),
c)
typ a výrobné číslo výherného prístroja,
d)
číslo, dátum a čas platnosti rozhodnutia o povolení prevádzky,
e)
počiatočný stav všetkých počítadiel,
f)
verziu programu,
g)
odtlačok pečiatky a podpis orgánu štátneho dozoru.
§ 19
(1)
Rozhodnutie o povolení prevádzkovania výherného prístroja obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia ustanovených osobitným predpisom4) najmä
a)
herný plán,
b)
pravidlá hry schválené poverenou skúšobňou,
c)
umiestnenie výherného prístroja,
d)
typ a výrobné číslo výherného prístroja,
e)
výšku zaplateného správneho poplatku,
f)
výšku zloženia istoty,
g)
osvedčenie poverenej skúšobne.
(2)
Výherný prístroj musí sa umiestniť tak, aby neumožňoval účasť na hre osobám mladším ako 18 rokov, alebo prevádzkovateľ musí vykonať také opatrenia, aby sa tieto osoby nemohli zúčastňovať na hre. Za týmto účelom je prevádzkovateľ oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti.
(3)
Povolenie prevádzky výherného prístroja sa môže viazať na splnenie podmienok nutných vo verejnom záujme.
(4)
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najmenej raz za šesť mesiacov prevádzky výherného prístroja kontrolu správnosti výherného pomeru (pravdepodobnosť výhry) prostredníctvom servisnej alebo inej oprávnenej organizácie. Poverená skúšobňa je za účasti orgánov štátneho dozoru oprávnená vykonávať náhodné kontroly výherného pomeru a prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a na základe zistenia porušovania podmienok ustanovených týmto zákonom môže osvedčenie odobrať, pričom je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánu, ktorý prevádzku výherného prístroja povolil. Náklady súvisiace s touto kontrolou hradí prevádzkovateľ, len ak boli zistené nedostatky.
§ 20
(1)
Výherný prístroj podľa § 2 písm. e) je zariadenie, ktoré spĺňa tieto podmienky:
a)
má zabezpečené priame vhadzovanie mincí, dopĺňa sa vlastným vhadzovacím systémom, doplnená hodnota mincí sa automaticky eviduje cez jeho počítadlá a výhru vypláca samo,
b)
môže pracovať len pri zapojení mechanického a elektronického počítadla súčasne, pričom pri odpojení mechanického počítadla musí výherný prístroj signalizovať poruchu,
c)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly vložených a vyplácaných mincí,
d)
čas, ktorý uplynie medzi momentom spustenia hry a záverečným výsledkom jednej hry, je najmenej tri sekundy,
e)
od dátumu výroby výherného prístroja neuplynulo viac ako päť rokov,
f)
výherný pomer nesmie byť nižší ako 60 %.
(2)
Vkladom sa rozumie finančná hodnota, ktorú hráč vloží do výherného prístroja na odohratie jednej hry. Vklad nesmie byť vyšší ako 2 Sk.
(3)
Pod jednou hrou sa rozumie postup, pri ktorom hráč po vložení vkladu môže uviesť výherný prístroj do hracieho režimu. V jeho priebehu nie je dovolené uskutočniť ďalšie vklady. Po skončení každej hry hráč musí mať možnosť vybrať celú výhru. Každá jedna hra musí hráčovi poskytnúť možnosť výhry.
(4)
Výhrou sa rozumie výsledok jednej hry. Celkové finančné vyjadrenie výhry z jednej hry nesmie presiahnuť hodnotu 300 Sk.
(5)
Výherným pomerom sa rozumie pomer peňažnej hodnoty vyhraných hier k peňažnej hodnote skutočne odohraných hier vyjadrený v percentách. Rozumie sa tým percentuálna pravdepodobnosť návratnosti vložených vkladov.
(6)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 potvrdí poverená skúšobňa osvedčením. Poverená skúšobňa vedie register vydaných osvedčení. Osvedčenie poverenej skúšobne obsahuje
a)
meno a sídlo prevádzkovateľa,
b)
typ a výrobné číslo výherného prístroja, verziu programu,
c)
zoznam mincí, ktoré je schopný výherný prístroj prijímať a vyplácať,
d)
vyhlásenie, že výherný prístroj spĺňa podmienky tohto zákona, ako aj podmienky podľa technických noriem platných v Slovenskej republike,
e)
schválené pravidlá hry,
f)
prípadné podmienky obmedzujúce umiestnenie výherného prístroja.
§ 20a
Prémiová hra
(1)
V herniach s výhernými prístrojmi možno zaviesť systém hry založenej na zhromažďovaní určitej časti vkladu do hry prostredníctvom prepojenia výherných prístrojov umiestnených v herni, pričom táto časť vkladu je určená na prémiovú výhru (ďalej len „prémiová hra“).
(2)
Prevádzkovať hru podľa odseku 1 možno najmenej na ôsmich výherných prístrojoch jedného prevádzkovateľa a výška prémiovej výhry nesmie prekročiť 100 000 Sk.
(3)
Na zavedenie prémiovej hry je potrebné osvedčenie poverenej skúšobne, a to pre všetky výherné prístroje prepojené na tento systém hry pre každého prevádzkovateľa osobitne.
(4)
Poverená skúšobňa pred vydaním osvedčenia podľa odseku 3 posúdi systém vytvárania prémiovej výhry a podmienky spôsobu evidencie a vyplácania prémiových výher. Na kontrolu prémiovej hry sa vzťahuje § 19 ods. 4.
(5)
Poverená skúšobňa v osvedčení podľa odseku 3 uvedie
a)
označenie prevádzkovateľa,
b)
umiestnenie herne, v ktorej sa prémiová hra prevádzkuje,
c)
počet výherných prístrojov prepojených na prémiovú hru a ich výrobné čísla,
d)
systém vytvárania prémiovej výhry, spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
e)
schválené pravidlá prémiovej hry,
f)
dátum vydania osvedčenia,
g)
odtlačok pečiatky, mená, priezviská a podpisy zodpovedných pracovníkov poverenej skúšobne.
(6)
Výška sumy prémiovej výhry musí byť viditeľne umiestnená na elektronickej tabuli.
TRETIA ČASŤ
KURZOVÉ STÁVKY
§ 21
Rozhodnutie o povolení kurzových stávok podľa § 2 písm. h) obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia ustanovených osobitným predpisom,4) najmä
a)
predmet a druh kurzových stávok,
b)
výšku manipulačnej prirážky,
c)
schválený herný plán,
d)
počet a umiestnenie stávkových kancelárií,
e)
výšku odvodu z výťažku kurzových stávok,
f)
lehotu na elektronické prepojenie jednotlivých stávkových kancelárií prevádzkovateľa na centrálny počítačový systém prevádzkovateľa.
§ 24
Vydanie oprávnenia na prijímanie stávok
(1)
Osobám, ktoré sú poverené prijímať stávky, vydá orgán štátneho dozoru oprávnenie na prijímanie stávok (ďalej len „oprávnenie“), bez ktorého nesmie nikto nijaké stávky prijímať. Oprávnenie musí obsahovať meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, fotografiu osoby oprávnenej prijímať stávky, číslo oprávnenia, označenie prevádzkovateľa, dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis orgánu štátneho dozoru. Akúkoľvek zmenu v údajoch osoby oprávnenej na prijímanie stávok je prevádzkovateľ povinný oznámiť orgánu štátneho dozoru do troch dní odo dňa, keď nastala.
(2)
V prípade, že činnosť prestane byť prevádzkovaná alebo povolenie sa zruší, odovzdajú tieto osoby oprávnenia orgánu štátneho dozoru.
(3)
Oprávnenie vydané povereným osobám sa musí vrátiť aj vtedy, ak sa skončí ich pracovný pomer alebo iný vzťah, na základe ktorého vykonávali činnosť, alebo tak rozhodne orgán štátneho dozoru, ak tieto osoby konali v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, povolením na prevádzkovanie kurzových stávok alebo herným plánom.
(4)
Každá strata vydaného oprávnenia sa musí do troch dní od jej zistenia ohlásiť orgánu štátneho dozoru.
(5)
Oprávnenie sa vydá povereným osobám za predpokladu, že prevádzkovateľ preukáže orgánu štátneho dozoru, že zložil určenú istotu.
Prevádzkovanie stávok
§ 26
Prevádzkovateľ nesmie uzatvárať zmluvy s tuzemskými a zahraničnými organizáciami na výhradné právo tipovat určité súťaže, preteky alebo zápasy.
§ 27
Prevádzkovateľ nesmie prijímať stávky na preteky, na ktorých sa zúčastňuje zviera, dopravný prostriedok a podobne, ak je jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom. To platí aj v prípade, že vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba oprávnená prijímať stávky alebo osoba v pracovnom, členskom či obdobnom pomere k prevádzkovateľovi alebo manžel takejto osoby.
§ 28
Ak ministerstvo v povolení schváli prevádzkovateľovi kurzových stávok viac ako jednu stávkovú kanceláriu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich elektronické prepojenie na centrálny počítačový systém prevádzkovateľa v lehote určenej v rozhodnutí o povolení na kurzové stávky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
STÁVKOVÉ HRY V KASÍNE
§ 32
Povoľovanie stávkových hier
(1)
V povolení sa podrobne určia podmienky prevádzky hier v kasíne, schváli sa herný plán, návštevný poriadok, organizačný poriadok, umiestnenie kasína a druhy stávkových hier, ktoré sa budú prevádzkovať v kasíne.
(2)
Povolenie sa vydá prevádzkovateľovi, ak preukáže, že disponuje potrebným majetkom, preukáže zloženie istoty na pohľadávky štátu a výplatu výhier do 30 dní od vydania povolenia, najneskôr deň pred začiatkom činnosti kasína.
Prevádzkovanie stávkových hier
§ 33
Hernou menou kasína je mena, ktorú určí ministerstvo v povolení.
§ 35
Hracie žetóny
(1)
V kasíne používané hracie žetóny označené ich hodnotou schvaľuje ministerstvo podľa vzorov hracích žetónov označených ich hodnotou predložených prevádzkovateľom kasína ministerstvu. Jedno vyhotovenie ministerstvom schválených hracích žetónov označených ich hodnotou prevádzkovateľ predloží orgánu štátneho dozoru na kontrolné účely.
(2)
V kasíne musí byť zabezpečená preukazná evidencia o hracích žetónoch podľa druhov, prípadne typov žetónov. Rezervné hracie žetóny, ktoré sa nepoužijú, musia sa osobitne uložiť a evidovať tak, aby sa mohli kedykoľvek predložiť na kontrolu. Používať hracie žetóny z tejto rezervy možno len so súhlasom orgánu štátneho dozoru. Nadobudnutie akýchkoľvek žetónov sa musí preukázať tomuto orgánu.
(3)
Každé kasíno používa špeciálne označené žetóny. Len v kasínach prevádzkovaných jedným prevádzkovateľom sa môžu používať rovnako označené žetóny.
(4)
Vyúčtovanie žetónov (za každý stôl osobitne), obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných schránkach, tržieb pri stoloch ukladaných v osobitných schránkach, tržieb a žetónov v hlavnej pokladnici, peňazí a žetónov uložených v trezoroch alebo iných podobných zariadeniach sa vykonáva denne po ukončení prevádzky. Doklady o dennom vyúčtovaní s uvedením hodnoty chýbajúcich žetónov je prevádzkovateľ povinný doručiť denne orgánu štátneho dozoru.
§ 36
V kasíne nesmie hrať ten, kto nedovŕšil 18 rokov veku, ani ten, kto nebol pripustený k hre v súlade s herným plánom a návštevným poriadkom. Za týmto účelom je prevádzkovateľ oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti.
§ 37
Ak ministerstvo povolením schváli prevádzkovanie stávkových hier v kasíne, v rozhodnutí určí prevádzkovateľovi povinnosť zabezpečiť v kasíne monitorovaciu techniku na účel kontroly priebehu hry a denného vyúčtovania výsledku stávkových hier v kasíne. Orgán štátneho dozoru je oprávnený požadovať od prevádzkovateľa magnetické zápisy obrazu pomocou monitorovacej techniky z priebehu hry a zúčtovania hracieho dňa, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať po dobu 10 dní. Prevádzkovateľ a orgán štátneho dozoru sú povinní zabezpečiť ochranu magnetických zápisov obrazu pred zneužitím.
§ 38
(1)
V kasíne sa môžu hrať len hry uvedené v povolení a v určenom rozsahu.
(2)
Osobám zamestnaným v kasíne sa zakazuje zúčastniť sa na stávkových hrách v kasíne, kde sú zamestnané. Osobám zamestnaným v kasíne, ktoré vykonávajú odborné činnosti pri stávkových hrách v kasíne, sa zakazuje zúčastňovať sa na stávkových hrách v kasínach povolených v Slovenskej republike.
§ 39
Obslužné
(1)
Obslužné je finančný dar návštevníka určený zamestnancom kasína.
(2)
Zamestnanci kasína sú povinní ihneď odovzdať obslužné do osobitnej schránky; obslužné podlieha zúčtovaniu a samostatnej evidencii hracieho dňa.
(3)
Obslužné nie je súčasťou výťažku kasína. Prevádzkovateľ rozdeľuje obslužné zamestnancom kasína. Z rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby majúce majetkovú účasť v spoločnosti prevádzkujúcej kasíno, členovia predstavenstva, dozornej rady, kontrolnej komisie družstva, konatelia a prokuristi.
(4)
Obslužné rozdeľuje prevádzkovateľ zamestnancom určeným v odseku 3 podľa vlastných pravidiel, ktoré je na požiadanie povinný predložiť orgánu štátneho dozoru. Pravidlá na rozdelenie obslužného sa nesmú v priebehu kalendárneho roka meniť.
(5)
Po skončení kalendárneho roka sa nerozdelené obslužné pripočítava k výťažku kasína za toto obdobie.
PIATA ČASŤ
ŠTÁTNE LOTÉRIE A INÉ PODOBNÉ HRY
§ 41
Ustanovenie § 10 písm. a) a § 11 sa nevzťahuje na prevádzkovanie štátnej lotérie.
§ 41a
Na povoľovanie a prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. c), f), g) a i) platia primerane príslušné ustanovenia prvej až piatej časti tohto zákona.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 42
Herný plán lotérií a iných podobných hier obsahuje ucelené pravidlá hry, výšku hernej istiny, ak je dopredu známa, výšku vkladu, spôsob prijímania vkladu, možnosti vrátenia vkladu, popis okolnosti určujúcej vznik nároku na výhru, počet výher, vyplácanie výher a lehoty na ich uplatnenie a vyzdvihnutie, ak tieto skutočnosti neobsahujú pravidlá hry a termíny konania hry. Herný plán sa predkladá v takej podobe, aby po jeho schválení mohol byť umiestnený na miestach prevádzkovania lotérie a inej podobnej hry, prípadne bol inak dostupný hráčom. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky orgánu, ktorý lotériu alebo inú hru povolil, a dátum schválenia herného plánu.
§ 42a
Povoľovanie lotérií a iných podobných hier
(1)
Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier možno povoliť len právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike bez majetkovej účasti zahraničných osôb. Povolenie na stávkové hry v kasíne podľa § 2 písm. i) možno vydať len právnickej osobe, v ktorej má majetkovú účasť alebo štát, alebo právnická osoba s majetkovou účasťou štátu. Majetková účasť štátu alebo právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, musí byť u právnickej osoby, ktorej sa povoľuje prevádzkovanie stávkovej hry podľa § 2 písm. i), najmenej vo výške 51 % jej základného imania.
(2)
Povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry podľa odseku 1 možno vydať právnickej osobe pred zápisom do obchodného registra, ak sa preukázalo, že právnická osoba bola založená. Oprávnenie na prevádzkovanie vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Ak právnická osoba nepodá návrh na zápis do 90 dní od doručenia povolenia na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry alebo ak sa návrhu na zápis do obchodného registra nevyhovie, musí právnická osoba vydané povolenie vrátiť orgánu, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil.
(3)
Tomboly podľa § 2 písm. b), vecné lotérie podľa § 2 písm. a) s hernou istinou do 200 000 Sk a výherné prístroje podľa § 2 písm. e) môže povoliť vo svojom územnom obvode obec.
(4)
Ministerstvo môže povoliť prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier neuvedených v odseku 3 a prevádzkovanie výherných prístrojov, ak sú umiestnené v kasínach alebo ak sa prevádzkujú v cudzej mene, ako aj ďalšie lotérie a iné podobné hry neuvedené v § 2 písm. a) až i), ktoré spĺňajú podmienku podľa § 1. V povoleniach na výherné prístroje môže ministerstvo určiť podmienky prevádzkovania odchylne od ustanovenia § 20 ods. 1 písm. f), § 20 ods. 2 a ods. 4 a § 20a ods. 2.
(5)
Povolenie možno vydať najdlhšie na
a)
päť rokov pri lotériách a stávkových hrách podľa § 2 písm. c), f), g), h) a i),
b)
dva roky pri lotériách podľa § 2 písm. a) a d), pričom predaj žrebov nesmie trvať dlhšie ako jeden rok,
c)
jeden kalendárny rok pri stávkových hrách podľa § 2 písm. e),
d)
päť rokov pri lotériách a iných podobných hrách neuvedených v § 2, ak spĺňajú podmienky podľa § 1.
(6)
Práva a povinnosti na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier vyplývajúce z platného povolenia nemožno previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu bez súhlasu povoľujúceho orgánu. Prevádzkovateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za porušenie podmienok povolenia a ustanovení tohto zákona spôsobené inými osobami.
(7)
Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier možno povoliť, ak základné imanie právnickej osoby, ktorá žiada o povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, je najmenej
a)
1 000 000 Sk pri stávkových hrách podľa § 2 písm. e),
b)
300 000 Sk pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g),
c)
2 500 000 Sk pri stávkových hrách podľa § 2 písm. h),
d)
15 000 000 Sk na jedno kasíno pri stávkových hrách podľa § 2 písm. i),
(8)
Základné imanie podľa odseku 7 musí byť splatené v plnej výške najneskôr v deň podania žiadosti o povolenie prevádzkovania lotérie alebo inej podobnej hry a počas platnosti tohto povolenia nemôže klesnúť pod limity ustanovené v odseku 7.
(9)
Na zabezpečenie svojej činnosti prevádzkovateľ je povinný uložiť na svoj osobitný účet v banke so sídlom v Slovenskej republike v lehote určenej orgánom, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, peňažnú sumu určenú orgánom, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil v povolení (ďalej len „istota“), a to vo výške
a)
10 000 Sk na jeden výherný prístroj, ak prevádzkuje stávkové hry pomocou výherných prístrojov podľa § 2 písm. e),
b)
300 000 Sk na jednu herňu, ak prevádzkuje stávkové hry podľa § 2 písm. g),
c)
50 000 Sk na jednu stávkovú kanceláriu, ak prevádzkuje stávkové hry podľa § 2 písm. h), najviac však 3 000 000 Sk,
d)
1 500 000 Sk na jedno kasíno, ak prevádzkuje stávkové hry podľa § 2 písm. i),
V ostatných prípadoch určí výšku istoty orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil v povolení, a to v závislosti od výšky hernej istiny.
(10)
Orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, je povinný uvoľniť istotu, len ak uplynula lehota na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry určená v povolení, alebo orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, povolenie zrušil, a to po odsúhlasení vyúčtovania lotérie alebo inej podobnej hry orgánom štátneho dozoru. Orgán štátneho dozoru je povinný bezodkladne písomne informovať orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, o odsúhlasení vyúčtovania lotérie alebo inej podobnej hry.
(11)
Istotu môže prevádzkovateľ použiť počas platnosti povolenia na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, ak nemá dostatok iných vlastných prostriedkov, a to len na úhradu odvodov z výťažku podľa § 4a ods. 1 až 3 a odseku 5, na úhradu odvodu podľa § 4a ods. 4 a podľa § 42d, prípadne na výplaty výher hráčom. Takto môže prevádzkovateľ istotu použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, a to prednostne na úhradu podľa § 4a ods. 1 až 5 a § 42d.
(12)
Ministerstvo môže ustanoviť jedného člena do orgánov právnickej osoby, ktorá prevádzkuje lotérie a iné podobné hry podľa § 2 písm. g), h) a i).
(13)
Právnická osoba je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. f), g), h) a i) doručiť povoľujúcemu orgánu súhlas na vykonávanie činnosti od obce; pri stávkových hrách podľa § 2 písm. e) iba vtedy, ak povolenie vydáva ministerstvo.
(14)
Lotérie a iné podobné hry možno vykonávať len v priestoroch určených v povolení.
§ 42b
Podmienky pre prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
(1)
Na území Slovenskej republiky možno propagovať len tie lotérie a iné podobné hry, na ktoré bolo vydané povolenie v zmysle tohto zákona.
(2)
Pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier musia byť osoby oprávnené prijímať stávky (predávať žreby) a vyplácať výhry v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru s organizáciou, ktorej bolo vydané povolenie.
(3)
Zamestnanci prevádzkovateľa lotérií a iných podobných hier musia byť bezúhonní a odborne spôsobilí. Pracovníci vo funkciách riaditeľ, vedúci ekonóm, vedúci kasína musia mať slovenské štátne občianstvo.
(4)
Osoba oprávnená prijímať stávky sa nesmie zúčastňovať stávok u prevádzkovateľa, pre ktorého prijíma stávky.
(5)
Prevádzkovateľ stávkových hier podľa § 2 písm. g), h) a i) je povinný oznámiť ministerstvu každoročne do 15. februára totožnosť osôb, ktoré v predchádzajúcom kalendárnom roku mali účasť na jeho majetku.
(6)
Účasť na lotériách a stávkových hrách podľa § 2 písm. c), e) až i) je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa tieto osoby nemohli zúčastňovať lotérií a stávkových hier. Prevádzkovateľ má právo požadovať predloženie preukazu totožnosti.
(7)
Stávky možno prijímať len v hotovosti. Ministerstvo môže povoliť bezhotovostný príjem stávok pri tipovaní prostredníctvom telekomunikačných zariadení podľa osobitne schváleného herného poriadku. Takto prijímané stávky možno uhrádzať len z účtu hráča na základe jeho príkazu pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. c) a h).
(8)
Lotérie a iné podobné hry je zakázané vykonávať
a)
na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
b)
v deň štátneho smútku,
c)
mimo herných hodín určených v povolení alebo v návštevnom poriadku.
(9)
Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje v priestore železničnej a autobusovej stanice, v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnej starostlivosti pre deti a mládež, ubytovniach mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych orgánov. S výnimkou osobitne zriadených herní so stálym dozorom prevádzkovateľa je zakázané prevádzkovať výherné prístroje vo vzdialenosti 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnej starostlivosti pre deti a mládež a ubytovní mládeže.
(10)
Prevádzkovateľ a osoby, ktoré sú k nemu v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru, zmluvní partneri, zástupcovia orgánu štátneho dozoru, ministerstva alebo iného správneho orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok (hráčoch) a ich účasti na hre (ich zisku či strate). Porušenie tejto povinnosti sa trestá pokutou vo výške 100 000 Sk.
(11)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok a ich účasti na hre sa nevzťahuje na prípady
a)
priestupkového a daňového konania, občianskeho súdneho konania a trestného konania alebo
b)
keď účastník hry zbaví osoby uvedené v odseku 10 povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
(12)
Za škody spôsobené v dôsledku chýb a omylov pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier zodpovedá účastníkovi hry organizácia, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie.
(13)
Všetky účtovné operácie uskutočňované v súvislosti s prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier sa musia viesť oddelene od ďalších hospodárskych operácií organizácie, ktorá ich prevádzkuje. Ak organizácia (prevádzkovateľ) prevádzkuje viac lotérií a iných podobných hier, musí viesť oddelenú účtovnú evidenciu za každú z nich.
(14)
Prevádzkovateľ hry podľa § 2 písm. c), f) až i) je povinný denne vyúčtovať tržby. Ministerstvo môže povoliť denné vyúčtovanie stávkových hier podľa § 2 písm. e) a i) aj s použitím videotechniky. Prevádzkovateľ hry podľa § 2 písm. e) je povinný viesť evidenciu tržieb osobitne za každý výherný prístroj.
§ 42d
Na úhradu výdavkov orgánu štátneho dozoru odvádza prevádzkovateľ lotérií a iných podobných hier 2 % z výťažku ročne. Prevádzkovateľ odvádza na účet ministerstva preddavky na tieto výdavky mesačne do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania výťažku podaného v tej istej lehote miestne príslušnému orgánu štátneho dozoru. Do 31. marca vykoná prevádzkovateľ ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok vrátane k výťažku pripočítaných nevyplatených výher, o ktoré sa účastníci hier v lehote určenej v hernom pláne neprihlásili.
§ 43
(1)
Orgán, ktorý povolil lotériu alebo inú podobnú hru, povolenie zruší, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo okolnosti, pre ktoré by nebolo možné povoliť lotériu alebo inú podobnú hru, alebo sa dodatočne ukáže, že údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie, sú klamné.
(2)
Orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, môže povolenie zrušiť, ak nie je splnená niektorá z podmienok určených v povolení alebo ak sa podmienky povolenia porušujú, alebo sa nedodržujú ustanovenia tohto zákona.
(3)
Štátny dozor môže pozastaviť prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, ak pri kontrole zistil nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadny priebeh lotérie alebo inej podobnej hry, a to až do ich odstránenia, alebo ak je splnená podmienka na zrušenie povolenia; o pozastavení prevádzkovania vyhotoví orgán štátneho dozoru záznam. Ak prevádzkovateľ odstráni nedostatky, pre ktoré bolo pozastavené prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní lotérie alebo inej podobnej hry len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu štátneho dozoru, ktorý prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry pozastavil. Orgán štátneho dozoru je povinný pozastavenie, ako aj súhlas s pokračovaním prevádzkovania lotérie alebo inej podobnej hry bezodkladne oznámiť orgánu, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil.
(4)
Orgán, ktorý povoľuje lotériu alebo inú podobnú hru, môže určiť v povolení ďalšie podrobné podmienky, ak to vyžaduje riadne prevádzkovanie hry alebo verejný záujem.
(5)
Orgán, ktorý povolil prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, môže povolenie doplniť alebo zmeniť, ak to vyžaduje prevádzkovanie lotérií alebo iných podobných hier alebo verejný záujem.
(6)
Na rozhodovanie podľa odseku 3 sa nevzťahuje predpis o správnom konaní.4)
§ 44
Peňažné prostriedky v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom stred vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň otvorenia hracieho dňa.8)
§ 45
O konaní vo veciach lotérií a iných podobných hier platí zákon o správnom konaní,4) ak tento zákon neurčuje inak.
Kontrola a dozor
§ 46
(1)
Štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier a kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú daňové orgány vo svojej územnej pôsobnosti.
(2)
Ministerstvo, prípadne ním poverený orgán6) vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona ostatnými povoľujúcimi orgánmi, ako aj prevádzkovateľmi lotérií a iných podobných hier.
§ 47
(1)
Orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry sa môže kedykoľvek presvedčiť, prípadne i prostredníctvom povereného orgánu, či sa lotéria alebo iná podobná hra vykonáva za podmienok určených v povolení a či sa dodržiavajú príslušné právne predpisy. Ak sa zistí nesprávnosť, postupuje sa podľa ustanovení § 43 a § 48.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorému sa lotéria alebo iná podobná hra povolila, je povinný umožniť orgánu štátneho dozoru vstup do prevádzkových (obchodných) miestností, predložiť tomuto orgánu účtovné doklady, účtovné uzávierky, výkazy a iné písomnosti, podať informácie o hospodárskych operáciách a obchodných prípadoch i spolupôsobiť pri kontrole. Ak to vyžaduje povaha veci, môže orgán štátneho dozoru zaistiť podklady a odobrať ich na čas potrebný na došetrenie a uzatvorenie prípadu. O zaistených písomnostiach vydá prevádzkovateľovi potvrdenie.
§ 48
(1)
Pokutu do výšky
a)
300 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru s povolením, ale v rozpore s týmto zákonom, herným plánom alebo s podmienkami, ktoré sa jej uložili v povolení. Prevádzka výherných prístrojov sa posudzuje za každý prístroj samostatne,
b)
500 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru bez povolenia, na ktorého vydanie je oprávnená obec. Prevádzka výherných prístrojov sa posudzuje pre každý prístroj samostatne,
c)
3 000 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru bez povolenia, na vydanie ktorého je oprávnené ministerstvo,
d)
1 000 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe za marenie výkonu kontroly,
e)
5 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru tomu, kto stratí oprávnenie vydané podľa § 24. Pri nesplnení povinnosti oznámiť včas stratu sa pokuta určí v maximálnej výške,
f)
20 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru fyzickej osobe, ktorá je k prevádzkovateľovi v pracovnom, členskom alebo obdobnom pomere, a účastníkovi kurzových stávok a stávkových hier v kasíne, ak konali v rozpore s týmto zákonom, povolením na prevádzku alebo v rozpore s herným plánom.
(2)
Pokutu v rozsahu
a)
od 50 000 Sk do 300 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru prevádzkovateľovi za oneskorené predloženie vyúčtovania,
b)
od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe za dokázané ovplyvnenie výsledku okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výhru.
(3)
Opakovane možno pokutu uložiť, ak uloženie pokuty neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty o porušení povinnosti alebo strate oprávnenia dozvedel, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti alebo strate oprávnenia došlo.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(6)
Výnos pokút a penále podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 50 % výnosu pokút, ktoré uložil orgán štátneho dozoru na základe zistení obce, je príjmom rozpočtu obce, ktorej orgán obecnej samosprávy písomne oznámil orgánu štátneho dozoru, ktorý pokutu uložil, nedostatky zistené pri prevádzkovaní výherných prístrojov.
§ 49
Ak odvody alebo ich preddavky podľa § 4a a 42d neboli zaplatené včas alebo v správnej výške, prevádzkovateľ je povinný zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti odvodu až do dňa predchádzajúceho dňu jeho úhrady.
§ 50
Prechodné ustanovenia
(1)
Povolenia na prevádzkovanie lotérií a hracích prístrojov vydané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách na rok 1990, prípadne na rok 1991 vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti.
(2)
Povolenia na prevádzkovanie ostatných lotérií a stávkových hier vydané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách pred účinnosťou tohto zákona platia bez zmeny do 31. decembra 1990. O povolenie na ďalšie prevádzkovanie týchto lotérií a stávkových hier, platnosť ktorých končí 31. decembrom 1990, musí požiadať prevádzkovateľ najneskoršie do 30. novembra 1990.
(3)
Tento postup sa týka i prevádzkovateľa štátnej lotérie podniku SAZKA a Štátneho závodiska Bratislava.
§ 51
Záverečné ustanovenia
Ministerstvo môže upraviť vykonávacím predpisom podrobnosti k druhej až šiestej časti zákona.
§ 52
Zrušujú sa:
a)
ustanovenie § 2, § 10 až 14, § 19 ods. 2 a § 20 a časť týkajúca sa lotérií a iných podobných hier z § 15 až 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,
b)
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.
§ 53
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 18 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Čl. II
1.
Povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier v zmysle § 2 písm. a) ž d) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách vydané pred dňom účinnosti tohto zákona ostávajú v platnosti.
2.
Podmienky prevádzkovania stávkových hier podľa § 2 písm. e) až i) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ktoré boli určené v povoleniach vydaných pred účinnosťou tohto zákona, zmení povoľujúci orgán v súlade s týmto zákonom na základe žiadosti, ktorú predloží prevádzkovateľ povoľujúcemu orgánu do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po tomto termíne povolenia vydané na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách uvedených v § 2 písm. e) až i) strácajú platnosť.
3.
Vyúčtovanie lotérií a iných podobných hier za rok 1991 sa vykoná podľa podmienok uvedených v povolení vydanom pred účinnosťou tohto zákona.
Čl. II
1.
Zostatok nerozdeleného obslužného v kasínach ku dňu účinnosti tohto zákona z uplynulých období je prevádzkovateľ povinný zahrnúť do výťažku pri vykonaní prvého odvodu z výťažku v roku 1997.
2.
Prevádzkovateľ, ktorý má ku dňu účinnosti tohto zákona platné povolenie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa doterajších predpisov, je povinný požiadať najneskôr do 1. decembra 1996 orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, o zmenu podmienok prevádzkovania podľa tohto zákona, inak povolenie ku dňu účinnosti tohto zákona s výnimkou povolení vydaných podľa § 2 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov zaniká. Povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa § 2 písm. i) vydané právnickým osobám s majetkovou účasťou zahraničných osôb strácajú platnosť dňom uvedeným v povolení. Dňom vyhlásenia tohto zákona do 1. januára 1997 nemôže povoľujúci orgán vydať právnickej osobe s majetkovou účasťou zahraničných osôb povolenie na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
3.
Štátne lotérie prevádzkované ku dňu účinnosti tohto zákona podľa doterajších predpisov sa považujú za štátne lotérie podľa § 4 tohto zákona.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
5)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
6)
Zákone Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.
7)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.
8)
§ 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.