194/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1994 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. mája 1990
o lotériách a iných podobných hrách
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Pod lotériou alebo inou podobnou hrou sa rozumie hra, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (stávku), ktorého návratnosť sa účastníkovi nezaručuje. O výhre alebo prehre rozhoduje náhoda alebo dopredu neznáma okolnosť alebo udalosť uvedená prevádzkovateľom v dopredu určených herných podmienkach (ďalej len „herný plán“). Nezáleží na tom, či sa hra vykonáva pomocou mechanických, elektronických alebo podobných zariadení.
(2)
Okolnosť, ktorá určuje výhru (výsledok žrebovania, športového súťaženia, dostihu, preteku alebo inej budúcej udalosti) nesmie byť nikomu dopredu známa a musí byť takého charakteru, aby nemohla byť ovplyvnená prevádzkovateľom alebo stávkujúcim.
(3)
Za lotériu alebo inú podobnú hru sa nepovažujú súťaže, ankety a iné akcie o ceny, pri ktorých sa prevádzkovateľ zaväzuje vyplatiť účastníkom určeným žrebovaním alebo splnením podmienky ceny v hotovosti alebo iných hodnotách bez toho, aby pritom od účastníkov vyžadoval plnenie majúce peňažnú hodnotu.
(4)
Hry vykonávané na verejnosti, pri ktorých sa vyžaduje od hráčov peňažné plnenie a nie sú upravené týmto zákonom, sa môžu uskutočňovať len podľa osobitných predpisov.5)
§ 2
Lotérie a iné podobné hry sú najmä:
a)
lotérie, pri ktorých prevádzkovateľ vydá herným plánom určený počet žrebov s poradovými číslami. Ak sú žreby rozdelené do niekoľkých sérií, každá séria musí obsahovať rovnaký počet žrebov a každý žreb musí byť označený okrem poradového čísla aj označením série. Predajná cena žrebu každej lotérie musí byť rovnaká vo všetkých sériách. Do žrebovania sa zahrnú všetky vydané žreby;
b)
tomboly, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Žreby sa predávajú a výhry vydávajú v deň a na mieste žrebovania;
c)
číselné lotérie, pri ktorých sa vopred neurčí ani počet účastníkov, ani výška hernej istiny, ktorou sa rozumie násobok počtu vydaných žrebov a predajnej ceny za jeden žreb. Výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov (stávok) dopredu určeným podielom, prípadne sa určí násobkom vkladu (stávky) podľa toho, ako z obmedzeného počtu čísel ťahaných pri žrebovaní uhádol účastník podľa herného plánu určený počet ťahaných čísel;
d)
okamžité lotérie, pri ktorých sa účastník hry na vyznačenej, až do zakúpenia zakrytej časti stávkového tiketu alebo žrebu bezprostredne po jeho získaní dozvie prípadnú výhru. Výhra sa určuje minimálne tromi zhodnými symbolmi z celkového počtu najmenej šiestich symbolov. Žreby musia byť označené poradovými číslami a číslom série;
e)
stávkové hry prevádzkované pomocou mechanických, elektronických výherných prístrojov (ďalej len „výherné prístroje“), ktoré prípadnú výhru vydajú samé. Viac ako päť výherných prístrojov možno prevádzkovať len v herniach zriadených osobitne na tento účel;
f)
stávkové hry, pri ktorých sa výhra podmieňuje uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch, dostihoch a výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške vkladov (stávok) a dopredu určenému podielu výher;
g)
stávková hra vykonávaná pomocou osobitného druhu tiketov s kombináciou 15 čísiel v číselnom rade od jedna do sedemdesiatpäť alebo deväťdesiat, pri ktorej nie je dopredu určený počet účastníkov, ani výška hernej istiny. Žrebovanie sa vykoná verejne pomocou elektronického zariadenia a spočíva v postupnom žrebovaní čísiel od jedna do sedemdesiatpäť alebo deväťdesiat. Výhra sa vypočítava podľa úhrnnej výšky vkladov podľa druhu výhry a v každej hre podľa výsledku žrebovania. Podmienky hry sa podrobne určia v hernom pláne;
h)
stávkové hry, pri ktorých sa výhra podmieňuje uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch, dostihoch alebo uhádnutím iných udalostí verejného záujmu, ak stávky na tieto udalosti neodporujú etickým princípom. Výška výhry je priamo úmerná výhernému pomeru, v ktorom bola stávka prijatá, a výške stavenej sumy (ďalej len „kurzové stávky“);
i)
stávkové hry vykonávané v kasínach osobitne na to určených, a to aj za pomoci mechanických zariadení (napr. ruleta), pri ktorých nie je dopredu určený počet účastníkov a ani nie je známa výška stavených súm jednej hry. Výhra sa vypočítava z výšky vkladov podľa podmienok určených v hernom pláne. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže v kasínach povoliť aj prevádzkovanie výherných prístrojov v česko-slovenskej alebo v cudzej mene.
§ 3
Predmetom výhry môžu byť:
a)
pri peňažných, číselných a okamžitých lotériách a stávkových hrách výlučne peniaze, ak ministerstvo výnimočne nepovolí aj výhry v iných hnuteľných veciach;
b)
pri vecných lotériách a tombolách hnuteľné alebo nehnuteľné veci s vylúčením peňazí, vkladných knižiek a cenných papierov. Pri vecných lotériách môže orgán, ktorý povolenie vydáva, určiť, aby sa najnižšie výhry vyplácali v peniazoch; nesmú byť však vyššie ako 200 Kčs.
§ 4
(1)
Žrebové lotérie peňažné, číselné lotérie a stávkové hry podľa § 2 písm. f) môže prevádzkovať len organizácia osobitne na tento účel zriadená ministerstvom na základe výberového konania. Stávky na dostihy uskutočňované na území Slovenskej republiky môže prevádzkovať organizácia určená ministerstvom po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky na základe výberového konania.
(2)
Lotérie a stávkové hry podľa § 2 písm. d), g), h) a i) môžu prevádzkovať len organizácie určené ministerstvom na základe výberového konania.
(3)
Lotérie a iné podobné hry sa môžu prevádzkovať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Povolenie nemožno vydať fyzickej osobe, vrátane fyzickej osoby - podnikateľa,1) zahraničnej právnickej osobe, ani právnickej osobe so zahraničnou majetkovou účasťou. Ministerstvo môže povoliť výnimku právnickej osobe so zahraničnou majetkovou účastou, ktorej česko-slovenským účastníkom je právnická osoba, pri lotériách a iných podobných hrách podľa § 2 písm. c) a i), pričom majetková účasť česko-slovenského účastníka nesmie byť menšia ako 50 % počas celej doby platnosti povolenia.
(4)
Povolenie sa môže vydať len vtedy, ak prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier je v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so záujmom obce, je zaručené jeho riadne prevádzkovanie a hry majú sociálny, osvetový alebo inak verejne prospešný cieľ, na ktorý bude použitý:
a)
výťažok aspoň vo výške 90 % pri lotériách, tombolách alebo stávkových hrách uvedených v § 2 písm. a) až d) a písm. f),
b)
výťažok aspoň vo výške 25 % pri hrách uvedených v § 2 písm. e),
c)
výťažok aspoň vo výške 20 % pri hrách uvedených v § 2 písm. g),
d)
výťažok aspoň vo výške 50 % pri hrách uvedených v § 2 písm. h),
e)
výťažok aspoň vo výške 40 % pri hrách uvedených v § 2 písm. i), ak je prevádzkovateľom právnická osoba bez zahraničnej majetkovej účasti alebo so zahraničnou majetkovou účasťou, ak vklad zahraničného účastníka nie je vyšší ako 30 % základného kapitálu,
f)
výťažok aspoň vo výške 55 % pri hrách uvedených v § 2 písm. i), ak je prevádzkovateľom právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou, ak vklad zahraničného účastníka je vyšší ako 30 % základného kapitálu.
(5)
Výťažkom sa rozumejú príjmy z lotérie alebo iných podobných hier znížené o výhry, o zaplatený správny poplatok, o vlastné náklady usporiadateľa na prevádzkovanie lotérie alebo iných podobných hier a pri hrách uvedených v § 2 písm. g) až i) znížené aj o zaplatené odvody a dane podľa osobitných predpisov.2)
(6)
Za vydanie povolenia na vykonávanie lotérie alebo inej podobnej hry sa platí správny poplatok podľa osobitných predpisov.3)
(7)
Nedovoľuje sa prevádzkovanie cudzozemských lotérií vrátane predaja cudzozemských žrebov, účasť na stávkach v zahraničí, pri ktorých sú stávky platené do zahraničia a zbierka stávok pre stávkové hry prevádzkované v zahraničí alebo sprostredkovanie stávok na stávkové hry prevádzkované v zahraničí. Ministerstvo môže povoliť výnimku zo závažných dôvodov.
§ 5
Pravdepodobnosť výhry pri lotériách a tombolách podľa § 2 písm. a), b) a d) nesmie byť menšia ako 1 : 200.
PRVÁ ČASŤ
LOTÉRIE A TOMBOLY
§ 6
Povoľovanie lotérií a tombol
(1)
Nemožno povoľovať lotérie a tomboly s nižším predpokladaným výťažkom, ako je 10 % hernej istiny.
(2)
Najnižšia výhra pri lotériách a tombolách podľa § 2 písm. a), b) a d) musí byť aspoň vo výške dvojnásobku ceny žrebu.
(3)
Nemožno povoliť lotériu alebo tombolu, ktorej cieľom je krytie:
a)
výdavkov prevádzkovateľa lotérie alebo tomboly, ktoré majú byť podľa svojej povahy kryté z jeho príjmov,
b)
výdavkov na usporiadanie zábav, slávností a podobných akcií, na ktoré sa nevyberá vstupné,
c)
nákladov akejkoľvek akcie, ak je z predbežných rozpočtov zrejmá nehospodárnosť pri usporiadaní lotérie alebo tomboly, ako aj pri plánovanom použití jej výťažku.
(4)
Úhrnná cena výher lotérií a tombol nesmie byť nižšia ako 30 % a vyššia ako 60 % hernej istiny. Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch predovšetkým s cieľom zvýšenia záujmu o niektoré typy lotérií zvýšiť úhrnnú cenu výher lotérií až na 70 % hernej istiny.
(5)
Pri tombolách usporiadaných pri slávnostiach a zábavách, pri ktorých sú výhry dotované prevažne z vecných darov členov usporiadajúcej organizácie, rozhodne o podmienkach vykonania tomboly príslušná obec podľa vlastného uváženia a miestnych pomerov.
(6)
Rozhodnutie o povolení lotérie obsahuje okrem náležitostí rozhodnutia ustanovených správnym poriadkom4) najmä:
a)
cieľ, na ktorý bola lotéria povolená,
b)
počet vydaných žrebov, ich cenu a celkovú výšku hernej istiny,
c)
počet a celkovú cenu výher,
d)
miesto a deň žrebovania,
e)
lehoty na predloženie vyúčtovania lotérie a výťažku akcie, pre zabezpečenie ktorej bola lotéria povolená,
f)
označenie orgánu, ktorý podľa § 46 vykonáva štátny dozor (ďalej len „orgán štátneho dozoru“),
g)
schválenie herného plánu s prípadnými úpravami a doplnkami,
h)
lehotu a miesto prevzatia výher.
§ 7
(1)
Žreby sa nesmú predávať vo verejných dopravných prostriedkoch.
(2)
V úradoch, štátnych podnikoch a organizáciách a v priestoroch alebo zariadeniach ozbrojených zborov sa môžu žreby predávať len so súhlasom vedúceho úradu, riaditeľa podniku alebo veliteľa ozbrojeného zboru.
(3)
Odmena vyplácaná fyzickým osobám za predaj žrebov nesmie presahovať 10 % z ceny nimi predaných žrebov.
(4)
Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo iný doklad vystavaný organizáciou, ktorá prevádzkuje lotérie. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu štátneho dozoru.
§ 8
(1)
Pri lotériách a tombolách s hernou istinou nad 50 000 Kčs môžu byť žrebované len žreby vytlačené štátnou tlačiarňou cenín. Výnimky môže povoliť ministerstvo, ak prevádzkovateľ lotérie zabezpečí, aby tlač žrebov bola chránená pred zneužitím.
(2)
Pri tombolách a vecných lotériách s hernou istinou do 50 000 Kčs môžu byť žrebované žreby alebo inak pomenované žrebovateľné papiere, ak sú číslované a označené odtlačkom pečiatky prevádzkujúcej organizácie a na ich použitie dal súhlas orgán oprávnený na povolenie lotérie alebo tomboly.
§ 9
(1)
Text žrebov podlieha schváleniu orgánu štátneho dozoru. Používanie štátnych symbolov na žreboch nie je dovolené.
(2)
Text žrebov pri hernej istine nad 50 000 Kčs musí obsahovať:
a)
názov a sídlo usporiadateľa,
b)
počet vydaných žrebov a ich cenu alebo údaj, ktorým je určená celková výška hernej istiny,
c)
počet a cenu výher, prípadne spôsob určenia počtu výher,
d)
spôsob, miesto a dátum žrebovania, prípadne určenie okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
e)
číslo a dátum povoľovacieho rozhodnutia,
f)
označenie miesta a spôsobu oznámenia výhry,
g)
označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h)
lehotu, do ktorej sa výhry musia vyzdvihnúť.
i)
poradové číslo žrebu a číslo série.
(3)
Pred vydaním žrebov do predaja je potrebné za prítomnosti orgánu štátneho dozoru aspoň náhodne preskúmať ich počet a správne číslovanie a vyhotoviť o tom zápis.
§ 10
Žrebovanie musí byť verejné. Žrebovanie lotérie alebo tomboly:
a)
s hernou istinou presahujúcou 50 000 Kčs sa musí vykonať za účasti notára, ktorý osvedčuje priebeh žrebovania, a za účasti orgánu štátneho dozoru,
b)
s hernou istinou do 50 000 Kčs sa musí vykonať za účasti orgánu štátneho dozoru, ktorý osvedčuje priebeh žrebovania podľa § 11 ods. 6. Účasť orgánu štátneho dozoru nie je nutná pri tombole s hernou istinou do 20 000 Kčs.
§ 11
(1)
Organizácia, ktorej bola povolená lotéria podľa § 2 písm. a), je povinná ustanoviť najmenej trojčlennú komisiu a organizácia, ktorej bola povolená tombola, je povinná vymenovať lotériového zástupcu. Organizácia je povinná oznámiť meno, priezvisko a bydlisko predsedu a ostatných členov lotériovej komisie, prípadne lotériového zástupcu do 7 dní po oznámení rozhodnutia o povolení lotérie orgánu štátneho dozoru. Členovia lotériovej komisie a lotériový zástupca musia byť bezúhonní a dôveryhodní.
(2)
Lotériová komisia a lotériový zástupca zabezpečujú riadny priebeh lotérie alebo tomboly. Bez súhlasu lotériovej komisie alebo lotériového zástupcu nesmie organizácia, ktorej bola lotéria alebo tombola povolená, zasahovať do jej priebehu.
(3)
Lotériová komisia a lotériový zástupca sú povinní dbať na pokyny orgánu štátneho dozoru a oboznamovať ho so všetkými závažnejšími okolnosťami, ktoré nastali, a o prijatých opatreniach.
(4)
Lotériová komisia alebo lotériový zástupca spolu s orgánom štátneho dozoru prekontrolujú, či do osudia boli vložené čísla všetkých vydaných žrebov lotérie a všetkých predaných žrebov tomboly.
(5)
Pred vyžrebovaním lotérie sa nepredané žreby musia znehodnotiť a uschovať v zapečatených balíkoch na bezpečnom mieste. Taktiež treba vykonať opatrenia, aby sa žreby, ktoré sa vrátia poštou alebo iným spôsobom pred žrebovaním, v priebehu žrebovania alebo tesne po žrebovaní nemohli zneužiť.
(6)
O priebehu žrebovania spíše lotériová komisia alebo lotériový zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o technickom postupe žrebovania a zoznam vyhrávajúcich čísel žrebov.
(7)
Po skončení žrebovania zabezpečí lotériová komisia výhry, ktoré pripadajú na nepredané žreby, a lotériový zástupca zabezpečí výhry nevyzdvihnuté pri tombole.
(8)
Lotériová komisia je povinná zabezpečiť vydanie výhernej listiny tlačou a upovedomiť o tom verejnosť. Lotériový zástupca upovedomí verejnosť po žrebovaní o vyhrávajúcich žreboch a pri usporiadaní tomboly s hernou istinou nad 20 000 Kčs zabezpečí po žrebovaní uverejnenie písomného zoznamu vyhrávajúcich čísel.
§ 12
Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri lotérii nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní.
§ 13
Vyradenie žrebov
Vyradenie predaných vyhrávajúcich i nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti orgánu štátneho dozoru najneskôr po uplynutí jedného roka od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bolo odovzdané vyúčtovanie lotérie podľa § 42e.
DRUHÁ ČASŤ
VÝHERNÉ PRÍSTROJE
§ 17
(1)
Prevádzkovať stávkové hry pomocou výherného prístroja môžu česko-slovenské právnické osoby, ktoré majú prístroj vo vlastníctve alebo užívaní na základe zmluvy, a to i od zahraničných subjektov.
(2)
Zmluva so subjektom podľa odseku 1 sa môže uzavrieť iba s podmienkou, že jeho podiel nebude vyšší ako 40 % príjmov z hry znížený o výhry a ak sa zaviaže bezplatne dodať náhradné diely a súčiastky na prevádzku výherných prístrojov.
§ 18
(1)
Povolenie na prevádzkovanie výherných prístrojov vydáva na žiadosť:
a)
obec vo svojom územnom obvode,
b)
minsterstvo, ak sa prístroj prevádzkuje v cudzej mene alebo aj v česko-slovenskej mene v rámci prevádzky kasína.
(2)
Za vydanie povolenia na prevádzku výherných prístrojov platí prevádzkovateľ za každý výhený prístroj správny poplatok.3)
(3)
Po zaplatení správneho poplatku vydá orgán, ktorý prevádzku výherného prístroja povolil, prevádzkovateľovi identifikačnú kartu, ktorou prevádzkovateľ označí každý výherný prístroj na viditeľnom mieste tak, aby sa karta nemohla pri prevádzkovaní prístroja poškodiť. Identifikačná karta obsahuje tieto údaje:
a)
označenie povoľujúceho orgánu,
b)
názov: „Identifikačná karta“,
c)
číslo a dátum vydania povolenia,
d)
typ a výrobné číslo prístroja,
e)
odtlačok pečiatky a podpis povoľujúceho orgánu,
f)
dobu platnosti povolenia.
§ 19
(1)
Rozhodnutie o povolení prevádzkovania výherného prístroja obsahuje okrem náležitostí rozhodnutia ustanovených správnym poriadkom4) najmä:
a)
herný plán a herný poriadok schválený skúšobňou poverenou ministerstvom,
b)
schválenie stáleho umiestnenia výherného prístroja,
c)
určenie spôsobu a podmienok manipulácie s výherným prístrojom, najmä pri výbere peňazí a vykonávaných opravách. Peniaze sa môžu vyberať len za prítomnosti orgánu štátneho dozoru. Mechanické počítadlo musí byť zabezpečené plombou šátneho dozoru,
d)
určenie výšky a účelu použitia výťažku,
e)
výrobné číslo výherného prístroja a výška vyrubeného správneho poplatku.
(2)
Výherný prístroj musí sa umiestniť tak, aby neumožňoval účasť na hre osobám mladším ako 18 rokov, alebo prevádzkovateľ musí vykonať také opatrenia, aby sa tieto osoby nemohli zúčastňovať na hre. Za týmto účelom je prevádzkovateľ oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti.
(3)
Povolenie prevádzky výherného prístroja sa môže viazať na splnenie podmienok nutných vo verejnom záujme.
(4)
Najvyššia stavená suma na jednu hru predstavuje 2,- Kčs a najvyššia výhra z jednej hry predstavuje 300 Kčs a pravdepodobnosť výhry nemôže byť nižšia ako 60 %. Ak sa výherný prístroj prevádzkuje v rámci kasína alebo v cudzej mene, určí ministerstvo v povolení najvyššiu stavenú sumu na jednu hru, najvyššiu výhru z jednej hry a pravdepodobnosť výhry.
(5)
Povolenie na prevádzkovanie výherného prístroja možno vydať za predpokladu, že prevádzkovateľ preukáže:
a)
že od dátumu výroby výherného prístroja, ktorý musí preukázať prevádzkovateľ, neuplynulo viac ako päť rokov,
b)
osvedčením poverenej skúšobne, že je výherný prístroj schopný prevádzky,
c)
zabezpečenie odborného servisu,
d)
že do výherného prístroja je zabudovaný systém najmenej dvojitej kontroly vložených a vyplácaných mincí.
(6)
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najmenej raz za šesť mesiacov prevádzky výherného prístroja kontrolu správnosti výherného pomeru (pravdepodobnosť výhry) prostredníctvom servisnej alebo inej oprávnenej organizácie. Poverená skúšobňa je za účasti orgánov štátneho dozoru oprávnená vykonávať náhodné kontroly výherného pomeru a prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a na základe zistenia porušovania podmienok ustanovených týmto zákonom môže osvedčenie odobrať, pričom je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánu, ktorý prevádzku výherného prístroja povolil. Náklady súvisiace s touto kontrolou hradí prevádzkovateľ, len ak boli zistené nedostatky.
§ 20
(1)
Za výherný prístroj podľa tohto zákona sa považuje zariadenie, ktoré:
a)
umožňuje vydať po skončení každej hry výhry v minciach sám,
b)
sa môže používať len pri zabezpečení priameho vhadzovania mincí; mechanické nastavovanie vkladu bez vhodenia mince nie je dovolené,
c)
môže pracovať len so zapnutým počítadlom mincí,
d)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly vložených a vyplácaných mincí,
e)
má orgánom štátneho dozoru plombou zamedzený prístup k zásobníku mincí,
f)
má čas medzi momentom spustenia hry a záverečným výsledkom jednej hry najmenej tri sekundy.
(2)
Vklad je finančná hodnota, ktorú musí hráč vložiť do výherného prístroja na odohratie jednej hry. Vklad nesmie byť vyšší ako 2 Kčs.
(3)
Za jednu hru sa považuje postup, pri ktorom sa po vložení vkladu a jednom spustení uvedie výherný prístroj do pracovného režimu. V jeho priebehu nie je dovolené uskutočniť ďalšie vklady. Ukončením každej hry musí mať hráč možnosť vybratia celej výhry. Každá jedna hra musí poskytnúť hráčovi možnosť výhry.
(4)
Výhra je výsledok jednej hry. Celkové finančné vyjadrenie výhry nesmie na jednu hru presiahnuť hodnotu 300 Kčs.
(5)
Výherný pomer na účely tohto zákona je pomer peňažnej hodnoty vyhraných hier k peňažnej hodnote skutočne odohraných hier vyjadrený v percentách. Rozumie sa tým percentuálna pravdepodobnosť návratnosti vložených vkladov.
(6)
Výherný pomer kontroluje poverená skúšobňa počas prevádzkovej doby päť hodín alebo päť tisíc hier s tým, že priemerný celkove vyplatený podiel výhier nesmie byť menší ako 60 % a väčší ako 110 % celkovej hodnoty vložených vkladov.
TRETIA ČASŤ
KURZOVÉ STÁVKY
§ 21
Povoľovanie stávok
(1)
Ministerstvo v povolení podrobne určí podmienky prevádzkovania kurzových stávok, schváli herný plán, manipulačnú prirážku, návštevný poriadok, organizačný poriadok, určí predmet a druh stávok a schváli počet a umiestnenie stávkových kancelárií.
(2)
V žiadosti o povolenie prevádzkovateľ menovite uvedie vedúcich stávkových kancelárií a všetky ďalšie osoby oprávnené prijímať stávky, ako aj údaje potrebné na vydanie oprávnenia podľa § 24. Akúkoľvek zmenu je prevádzkovateľ povinný oznámiť orgánu štátneho dozoru do troch dní odo dňa, kedy nastala.
§ 24
Vydanie oprávnenia na prijímanie stávok
(1)
Osobám, ktoré sú poverené prijímať stávky, vydá orgán štátneho dozoru oprávnenie na prijímanie stávok (ďalej len „oprávnenie“), bez ktorého nesmie nikto nijaké stávky prijímať. Oprávnenie musí obsahovať meno, rodné číslo, fotografiu osoby oprávnenej prijímať stávky, číslo oprávnenia, označenie prevádzkovateľa, dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis orgánu štátneho dozoru.
(2)
V prípade, že činnosť prestane byť prevádzkovaná alebo povolenie sa zruší, odovzdajú tieto osoby oprávnenia orgánu štátneho dozoru.
(3)
Oprávnenie vydané povereným osobám sa musí vrátiť aj vtedy, ak sa skončí ich pracovný pomer alebo iný vzťah, na základe ktorého vykonávali činnosť, alebo tak rozhodne orgán štátneho dozoru, ak tieto osoby nespĺňajú požiadavky uvedené v § 21 ods. 2 alebo ak konali v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, povolením na prevádzkovanie kurzových stávok alebo herným plánom.
(4)
Každá strata vydaného oprávnenia sa musí do troch dní od jej zistenia ohlásiť orgánu štátneho dozoru.
(5)
Oprávnenie sa vydá povereným osobám za predpokladu, že prevádzkovateľ preukáže orgánu štátneho dozoru, že zložil určenú istotu.
Prevádzkovanie stávok
§ 26
Prevádzkovateľ nesmie uzatvárať zmluvy s tuzemskými a zahraničnými organizáciami na výhradné právo tipovat určité súťaže, preteky alebo zápasy.
§ 27
Prevádzkovateľ nesmie prijímať stávky na preteky, na ktorých sa zúčastňuje zviera, ak je jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom. To platí aj v prípade, že vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba oprávnená prijímať stávky alebo osoba v pracovnom, členskom či obdobnom pomere k prevádzkovateľovi alebo manžel takejto osoby.
ŠTVRTÁ ČASŤ
STÁVKOVÉ HRY V KASÍNE
§ 32
Povoľovanie stávkových hier
(1)
V povolení sa podrobne určia podmienky prevádzky hier v kasíne, schváli sa herný plán, návštevný poriadok, organizačný poriadok, umiestnenie kasína a druhy stávkových hier, ktoré sa budú prevádzkovať v kasíne.
(2)
Povolenie sa vydá prevádzkovateľovi, ak preukáže, že disponuje potrebným majetkom, preukáže zloženie istoty na pohľadávky štátu a výplatu výhier do 30 dní od vydania povolenia, najneskôr deň pred začiatkom činnosti kasína.
Prevádzkovanie stávkových hier
§ 33
Hernou menou kasína je mena, ktorú určí ministerstvo v povolení.
§ 34
Na úhrady záväzkov v česko-slovenských korunách v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vzniknutých v súvislosti s prevádzkou hier v kasíne za cudzie meny možno použiť len česko-slovenské koruny zakúpené z príslušného devízového účtu vedeného na hospodárske operácie kasína.
§ 35
Hracie žetóny
(1)
V kasíne používané hracie žetóny schvaľuje ministerstvo podľa vzorov hracích žetónov predložených prevádzkovateľom kasína v jednom vyhotovení. Jedno vyhotovenie hracích žetónov predloží prevádzkovateľ po vydaní povolenia orgánu štátneho dozoru na kontrolné účely.
(2)
V kasíne musí byť zabezpečená preukazná evidencia o hracích žetónoch podľa druhov, prípadne typov žetónov. Rezervné hracie žetóny, ktoré sa nepoužijú, musia sa osobitne uložiť a evidovať tak, aby sa mohli kedykoľvek predložiť na kontrolu. Používať hracie žetóny z tejto rezervy možno len so súhlasom orgánu štátneho dozoru. Nadobudnutie akýchkoľvek žetónov sa musí preukázať tomuto orgánu.
(3)
Používanie hracích žetónov na úhradu akýchkoľvek záväzkov, ktoré nevznikli z hry, je neprípustné.
(4)
Každé kasíno používa špeciálne označené žetóny. Len v kasínach prevádzkovaných jedným prevádzkovateľom sa môžu používať rovnako označené žetóny.
(5)
Vyúčtovanie žetónov (za každý stôl osobitne), obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných schránkach, tržieb pri stoloch ukladaných v osobitných schránkach, tržieb a žetónov v hlavnej pokladnici, peňazí a žetónov uložených v trezoroch alebo iných podobných zariadeniach sa vykonáva denne po ukončení prevádzky. Doklady o dennom vyúčtovaní s uvedením hodnoty chýbajúcich žetónov je prevádzkovateľ povinný doručiť denne orgánu štátneho dozoru.
§ 36
V kasíne nesmie hrať ten, kto nedovŕšil 18 rokov veku, ani ten, kto nebol pripustený k hre v súlade s herným plánom a návštevným poriadkom. Za týmto účelom je prevádzkovateľ oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti.
§ 38
(1)
V kasíne sa môžu hrať len hry uvedené v povolení a v určenom rozsahu.
(2)
Osobám zamestnaným v kasíne sa zakazuje zúčastniť sa na stávkových hrách v kasíne, kde sú zamestnané.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný viesť operatívnu evidenciu o obslužnom pre zamestnancov. Obslužné nie je súčasťou tržieb kasína. Z rozdelenia obslužného sú vylúčení členovia predstavenstva prevádzkovateľa, vedúci pracovníci, ako aj personál pomocných prevádzok.
PIATA ČASŤ
ŠTÁTNE LOTÉRIE A INÉ PODOBNÉ HRY
§ 40
(1)
Ministerstvo môže založiť osobitné organizácie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier alebo takouto činnosťou poveriť organizáciu vo svojej pôsobnosti. Lotérie prevádzkované týmito organizáciami sú štátnymi lotériami.
(2)
Organizácia ustanovená ako prevádzkovateľ podľa odseku 1 môže v Slovenskej republike prevádzkovať jednotlivé štátne lotérie a iné podobné hry len na základe povolenia ministerstva, ktoré je vydané v súlade s týmto zákonom. Organizácia si nechá 10 % z výťažku všetkých prevádzkovaných lotérií alebo hier. Zvyšnú časť výťažku odvedie do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(3)
Povolenie podľa odseku 1 môže ministerstvo, po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky, vydať na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier na celom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. V takomto prípade výťažok štátnej lotérie a inej podobnej hry pripadajúci na vklady na území Českej republiky odvedie prevádzkovateľ do štátneho rozpočtu Českej republiky po odpočte 10 % výťažku, ktorý si ponechá.
§ 41
Ustanovenie § 10 písm. a) a § 11 sa nevzťahuje na prevádzkovanie štátnej lotérie.
§ 41a
Na povoľovanie a prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. c), f) a g) platia primerane príslušné ustanovenia prvej až piatej časti tohto zákona.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 42
Herný plán lotérie a iných podobných hier podrobne určuje podmienky hry, najmä určenie pravdepodobnosti výhry, podmienky dozoru, spôsobu kontroly, využitie vyťažku, výšku vkladu (cenu žrebu), výšku hernej istiny, počet a výšku výher a ich jednotlivú i predpokladanú úhrnnú cenu, spôsob žrebovania alebo zabezpečenie okolnosti, ktorá určuje výhru, ako aj spôsob uverejňovania výher.
§ 42a
Povoľovanie lotérií a iných podobných hier
(1)
Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier možno povoliť organizácii so sídlom v Slovenskej republike. Ministerstvo môže povoliť prevádzkovanie lotérií na území Slovenskej republiky aj prevádzkovateľovi so sídlom v Českej republike, pokiaľ sa budú lotérie prevádzkovať na celom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Rozdelenie výťažku z lotérie dohodne ministerstvo v Ministerstvom financií Českej republiky a uvedie v povolení.
(2)
Obec vo svojom územnom obvode môže povoliť tomboly s hernou istinou do 80 000 Kčs, vecné lotérie s hernou istinou do 200 000 Kčs a prevádzkovanie výherných prístrojov na česko-slovenskú menu.
(3)
Ministerstvo môže povoliť prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa tohto zákona obci, ako aj prevádzkovanie hier podĺa § 2 písm. a) až i) s výnimkou hier uvedených v odseku 2.
(4)
Prevádzkovanie lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c), f), g), h) a i) možno povoliť najdlhšie na dobu 5 rokov, podľa § 2 písm. d) najdlhšie na dobu predaja žrebov na jeden rok a podľa § 2 písm. e) najdlhšie na jeden kalendárny rok.
(5)
Práva a povinnosti na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier vyplývajúce z platného povolenia nemožno previesť na inú právnickú alebo fyzickú osobu bez súhlasu povoľovacieho orgánu.
(6)
Prevádzkovanie lotérií a stávkových hier možno povoliť organizácii za predpokladu, že preukáže splnenie podmienok na riadne prevádzkovanie týchto hier, najmä, že má vyčlenený majetok pre túto činnosť vo výške aspoň 1 000 000 Kčs pri začiatku prevádzkovania stávkových hier podľa § 2 písm. e), 300 000 Kčs na jednu prevádzkáreň pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g), 2 500 000 Kčs pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. h) a 15 000 000 Kčs na jedno kasíno pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. i) a že poskytne zebezpečenie na pohľadávky štátu a výplatu výhier účastníkom.
(7)
Na zabezpečenie podľa odseku 6 určí ministerstvo v povolení konkrétnu sumu (ďalej len „istota“), najmenej vo výške 500 000 Kčs prevádzkovateľovi stávkových hier pomocou výherných prístrojov podľa § 2 písm. e), 300 000 Kčs na jednu prevádzkáreň pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g), 1 000 000 Kčs pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. h) a 1 500 000 Kčs na jedno kasíno pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. i).
(8)
Istotu uloží prevádzkovateľ na osobitný účet v peňažnom ústave. Prevádzkovateľ s ňou môže disponovať len so súhlasom povoľujúceho orgánu. Pri použití istoty sa prednostne uhradia pohľadávky štátu. Ak istota nestačí na výplaty výhier účastníkom, uhradia sa tieto pohľadávky pomerne podľa ich výšky.
(9)
Istota sa uvoľní len vtedy, ak uplynula lehota, na ktorú sa povolenie vydalo alebo sa zrušilo alebo sa skončila činnosť, za podmienky, že verejnosti sa oznámil úmysel istotu vrátiť a nikto z účastníkov sa do 30 dní po oznámení neprihlásil so svojimi nárokmi.
(10)
V povoleniach na prevádzkovanie výherných prístrojov povoľujúci orgán určí istotu vo výške 30 000 Kčs za jeden výherný prístroj.
(11)
Ministerstvo môže ustanoviť jedného člena správnej a dozornej rady organizácie, ktorá prevádzkuje lotérie a iné podobné hry podľa § 2 písm. c), g), h) a i).
(12)
Organizácia je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. e), g), h) a i) doručiť ministerstvu súhlas na začatie prevádzky od obce.
(13)
Lotérie a iné podobné hry je povolené vykonávat len v stálych prevádzkových priestoroch, s výnimkou lotérií a tombol podľa § 2 písm. a), b) a d).
§ 42b
Podmienky pre prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
(1)
Na území Slovenskej republiky možno propagovať len tie lotérie a iné podobné hry, na ktoré bolo vydané povolenie v zmysle tohto zákona.
(2)
Pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier musia byť osoby oprávnené prijímať stávky (predávať žreby) a vyplácať výhry v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru s organizáciou, ktorej bolo vydané povolenie.
(3)
Zamestnanci prevádzkovateľa lotérií a iných podobných hier musia byť bezúhonní a odborne spôsobilí. Pracovníci vo funkciách riaditeľ, vedúci ekonóm, vedúci kasína musia mať česko-slovenskú štátnu príslušnosť.
(4)
Osoba oprávnená prijímať stávky sa nesmie zúčastňovať stávok u prevádzkovateľa, pre ktorého prijíma stávky.
(5)
Prevádzkovateľ stávkových hier podľa § 2 písm. g), h) a i) je povinný oznámiť ministerstvu každoročne do 15. februára totožnosť osôb, ktoré v predchádzajúcom kalendárnom roku mali účasť na jeho majetku.
(6)
Účasť na lotériách a stávkových hrách podľa § 2 písm. c), e) až i) je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa tieto osoby nemohli zúčastňovať lotérií a stávkových hier. Prevádzkovateľ má právo požadovať predloženie preukazu totožnosti.
(7)
Stávky možno prijímať len v hotovosti. Ministerstvo môže povoliť bezhotovostný príjem stávok pri tipovaní prostredníctvom telekomunikačných zariadení podľa osobitne schváleného herného poriadku. Takto prijímané stávky možno uhrádzať len z účtu hráča na základe jeho príkazu pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. c) a h).
(8)
Lotérie a iné podobné hry je zakázané prevádzkovať:
a)
na Veľký piatok, 24. decembra a v deň prvého vianočného sviatku,
b)
v deň volieb do zastupiteľských zborov,
c)
v deň štátneho sviatku,
d)
mimo herných hodín určených v povolení alebo návštevnom poriadku.
(9)
Výherné prístroje s výnimkou osobitne zriadených herní so stálym dozorom je zakázané prevádzkovať v okruhu do 200 metrov od školy, ubytovne mládeže a iného podobného zariadenia.
(10)
Prevádzkovateľ a osoby, ktoré sú k nemu v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru, zmluvní partneri, zástupcovia orgánu štátneho dozoru, ministerstva alebo iného správneho orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok (hráčoch) a ich účasti na hre (ich zisku či strate). Porušenie tejto povinnosti sa trestá pokutou vo výške 100 000 Kčs.
(11)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok a ich účasti na hre sa nevzťahuje na prípady
a)
priestupkového a daňového konania, občianskeho súdneho konania a trestného konania alebo
b)
keď účastník hry zbaví osoby uvedené v odseku 10 povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
(12)
Za škody spôsobené v dôsledku chýb a omylov pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier zodpovedá účastníkovi hry organizácia, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie.
(13)
Všetky účtovné operácie uskutočňované v súvislosti s prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier sa musia viesť oddelene od ďalších hospodárskych operácií organizácie, ktorá ich prevádzkuje. Ak organizácia (prevádzkovateľ) prevádzkuje viac lotérií a iných podobných hier, musí viesť oddelenú účtovnú evidenciu za každú z nich.
(14)
Prevádzkovateľ hry podľa § 2 písm. c), f) až i) je povinný denne vyúčtovať tržby. Ministerstvo môže povoliť denné vyúčtovanie stávkových hier podľa § 2 písm. e) a i) aj s použitím videotechniky. Prevádzkovateľ hry podľa § 2 písm. e) je povinný viesť evidenciu tržieb osobitne za každý výherný prístroj.
§ 42c
Určenie a použitie výťažku lotérie a inej podobnej hry
(1)
Povoľujúci orgán môže každoročne určiť výšku a účel výťažku pri stávkových hrách podľa § 2 písm. c), f) až i). Pri stávkových hrách podľa § 2 písm. a), b), d) a e) určí výšku a účel výťažku povoľujúci orgán vo vydanom povolení.
(2)
Výťažok lotérie a inej podobnej hry možno použiť iba na účel, ktorý je uvedený v povolení. Za sociálny, osvetový alebo inak verejne prospešný účel sa považuje použitie výťažku na činnosti alebo akcie, z ktorých nemožno ani v budúcom období dosahovať zisk.
(3)
Pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g), h) a i) minimálne 30 % výťažku podľa § 4 ods. 4 písm. c) až f) určeného na verejnoprospešný účel v povolení, poukáže prevádzkovateľ v prospech obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol.
(4)
Ak pôvodný účel výťažku nemožno splniť v dôsledku nepredvídaných udalostí alebo povolenie na usporiadanie lotérie a inej podobnej hry bolo zrušené alebo nebolo vydané povolenie, odvedie prevádzkovateľ výťažok do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
O použití prípadného nespotrebovaného výťažku lotérie alebo inej podobnej hry rozhodne orgán, ktorý túto hru povolil.
§ 42d
Na úhradu výdavkov spojených s výkonom štátneho dozoru nad dodržiavaním tohto zákona odvádza prevádzkovateľ lotérie alebo inej podobnej hry 2 % z výhier dosiahnutých prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ odvádza preddavky na tieto výdavky vo výške a v termíne určenom v povolení na účet určený orgánom štátneho dozoru alebo obcou. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok sa vykoná do 15. januára bežného roka.
§ 42e
Vyúčtovanie lotérií a iných podobných hier
(1)
Lotériová komisia alebo lotériový zástupca sú povinní do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie výhier predložiť vyúčtovanie prevádzky lotérií a tombol podľa § 2 písm. a), b) a d) orgánu štátneho dozoru a v odpise orgánu, ktorý povolenie vydal. Do príjmu lotérie patria aj výhry pripadajúce na nepredané žreby a výhry, ktoré neboli vyzdvihnuté v určenej lehote. Do príjmu tomboly patria aj výhry, ktoré neboli vyzdvihnuté v určenej lehote.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný do dvoch mesiacov po uplynutí doby, na ktorú bolo vydané povolenie, podať vyúčtovanie z prevádzkovania stávkových hier podľa § 2 písm. e) osobitne za jednotlivé výherné prístroje a predložiť ho orgánu štátneho dozoru a v odpise povoľujúcemu orgánu.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný každoročne po uplynutí kalendárneho roku do 15. februára predložiť vyúčtovanie z prevádzkovania lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c), f) až i) za predchádzajúci kalendárny rok orgánu štátneho dozoru a v odpise ministerstvu. V prípade ukončenia prevádzkovania hry v priebehu roku je prevádzkovateľ povinný odovzdať vyúčtovanie do dvoch mesiacov po ukončení prevádzky. Z vyúčtovania musí byť zrejmý výťažok dosiahnutý prevádzkovateľom za hodnotené obdobie. Prevádzkovateľ vypočíta časť výťažku určenú v povolení podľa § 4 ods. 4 na sociálne, osvetové alebo iné verejnoprospešné účely. Správnosť odvodu a použitia výťažku preveruje orgán štátneho dozoru.
§ 43
(1)
Orgán, ktorý povolil lotériu alebo inú podobnú hru, povolenie zruší, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo okolnosti, pre ktoré by nebolo možné povoliť lotériu alebo inú podobnú hru, alebo sa dodatočne ukáže, že údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie, sú klamné.
(2)
Orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, môže povolenie zrušiť, prípadne dočasne zastaviť prevádzkovanie, ak nie je splnená niektorá z podmienok uložených v povolení alebo sa nedodržujú predpisy o prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier. Pri dočasnom zastavení prevádzkovania môže orgán štátneho dozoru uzatvoriť prevádzkareň stávkovej hry a zapečatiť miestnosti alebo jednotlivé výherné prístroje.
(3)
Orgán, ktorý povoľuje lotériu alebo inú podobnú hru, môže určiť v povolení ďalšie podrobné podmienky, ak to vyžaduje riadne prevádzkovanie hry alebo verejný záujem.
(4)
Orgán, ktorý povolil prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, môže povolenie doplniť alebo zmeniť, ak to vyžaduje prevádzkovanie lotérií alebo iných podobných hier alebo verejný záujem.
§ 44
Na prepočet cudzej meny na česko-slovenské koruny sa používa kurzový lístok Štátnej banky česko-slovenskej platný počas hospodárskej (pokladničnej) operácie.
§ 45
O konaní vo veciach lotérií a iných podobných hier platí zákon o správnom konaní,4) ak tento zákon neurčuje inak.
Kontrola a dozor
§ 46
(1)
Štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier a kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú daňové orgány vo svojej územnej pôsobnosti.
(2)
Ministerstvo, prípadne ním poverený orgán6) vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona ostatnými povoľujúcimi orgánmi, ako aj prevádzkovateľmi lotérií a iných podobných hier.
§ 47
(1)
Orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry sa môže kedykoľvek presvedčiť, prípadne i prostredníctvom povereného orgánu, či sa lotéria alebo iná podobná hra vykonáva za podmienok určených v povolení a či sa dodržiavajú príslušné právne predpisy. Ak sa zistí nesprávnosť, postupuje sa podľa ustanovení § 43 a § 48.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorému sa lotéria alebo iná podobná hra povolila, je povinný umožniť orgánu štátneho dozoru vstup do prevádzkových (obchodných) miestností, predložiť tomuto orgánu účtovné doklady, účtovné uzávierky, výkazy a iné písomnosti, podať informácie o hospodárskych operáciách a obchodných prípadoch i spolupôsobiť pri kontrole. Ak to vyžaduje povaha veci, môže orgán štátneho dozoru zaistiť podklady a odobrať ich na čas potrebný na došetrenie a uzatvorenie prípadu. O zaistených písomnostiach vydá prevádzkovateľovi potvrdenie.
§ 48
(1)
Pokutu do výšky:
a)
300 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru s povolením, ale v rozpore s týmto zákonom, herným plánom alebo s podmienkami, ktoré sa jej uložili v povolení. Prevádzka výherných prístrojov sa posudzuje za každý prístroj samostane,
b)
500 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru bez povolenia, na vydanie ktorého je oprávnená obec. Prevádzka výherných prístrojov sa posudzuje za každý prístroj samostatne,
c)
3 000 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru bez povolenia, na vydanie ktorého je oprávnené ministerstvo,
d)
20 000 Kčs uloži orgán štátneho dozoru prevádzkovateľovi, ktorý porušil povinnosti uvedené v § 47 ods. 2,
e)
5 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru tomu, kto stratí oprávnenie vydané podľa § 24. Pri nesplnení povinnosti oznámiť včas stratu sa pokuta určí v maximálnej výške,
f)
20 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru fyzickej osobe, ktorá je k prevádzkovateľovi v pracovnom, členskom alebo obdobnom pomere, a účastníkovi kurzových stávok a stávkových hier v kasíne, ak konali v rozpore s týmto zákonom, povolením na prevádzku alebo v rozpore s herným plánom.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, kedy sa orgán oprávnený na uloženie pokuty o porušení povinnosti alebo strate oprávnenia dozvedel, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti alebo strate oprávnenia došlo.
(3)
Pokuta je splatná do jedného mesiaca odo dňa, kedy rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(4)
Pokuta uložená prevádzkovateľovi, ktorému povolenie vydala obec, alebo za prevádzkovanie lotérie a inej podobnej hry bez povolenia je príjmom rozpočtu obce. V ostatných prípadoch je pokuta príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 50
Prechodné ustanovenia
(1)
Povolenia na prevádzkovanie lotérií a hracích prístrojov vydané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách na rok 1990, prípadne na rok 1991 vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti.
(2)
Povolenia na prevádzkovanie ostatných lotérií a stávkových hier vydané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách pred účinnosťou tohto zákona platia bez zmeny do 31. decembra 1990. O povolenie na ďalšie prevádzkovanie týchto lotérií a stávkových hier, platnosť ktorých končí 31. decembrom 1990, musí požiadať prevádzkovateľ najneskoršie do 30. novembra 1990.
(3)
Tento postup sa týka i prevádzkovateľa štátnej lotérie podniku SAZKA a Štátneho závodiska Bratislava.
§ 51
Záverečné ustanovenia
Ministerstvo môže upraviť vykonávacím predpisom podrobnosti k druhej až piatej časti zákona.
§ 52
Zrušujú sa:
a)
ustanovenie § 2, § 10 až 14, § 19 ods. 2 a § 20 a časť týkajúca sa lotérií a iných podobných hier z § 15 až 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,
b)
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.
§ 53
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 18 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Čl. II
1.
Povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier v zmysle § 2 písm. a) ž d) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách vydané pred dňom účinnosti tohto zákona ostávajú v platnosti.
2.
Podmienky prevádzkovania stávkových hier podľa § 2 písm. e) až i) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ktoré boli určené v povoleniach vydaných pred účinnosťou tohto zákona, zmení povoľujúci orgán v súlade s týmto zákonom na základe žiadosti, ktorú predloží prevádzkovateľ povoľujúcemu orgánu do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po tomto termíne povolenia vydané na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách uvedených v § 2 písm. e) až i) strácajú platnosť.
3.
Vyúčtovanie lotérií a iných podobných hier za rok 1991 sa vykoná podľa podmienok uvedených v povolení vydanom pred účinnosťou tohto zákona.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.
1)
§ 13 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
2)
Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov.Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení zákona č. 157/1989 Zb.
3)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
5)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
6)
Zákone Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.