193/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991 do 19.03.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. mája 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 212/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slová „dane zo mzdy“ vkladajú čiarka a slová „dane z príjmov obyvateľstva, dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane, okrem dane z pozemkov od občanov“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa bodka a pripájajú tieto slová: „a daňové úrady, ktoré sa zriaďujú pre územné obvody niekoľkých miestnych (mestských) národných výborov. Daňové úrady majú postavenie okresných finančných správ.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obvody pôsobnosti daňových úradov určí ministerstvo po prerokovaní s príšlušným okresným národným výborom. Obvody pôsobnosti daňových úradov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy určí po prerokovaní s Národným výborom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na území mesta Košíc po prerokovaní s Národným výborom mesta Košíc.“.
4.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Daňové úrady vykonávajú pôsobnosť okresných (mestských) finančných správ podľa odseku 1 pri správe dane z príjmov obyvateľstva, dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane.“. Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na občanov, ak ich príjmy podliehajú daniam a odvodom, ktorých správa patrí do pôsobnosti finančných správ.“.
6.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na občanov, ak ich príjmy podliehajú daniam a odvodom, ktorých správa patrí do pôsobnosti finančných správ.“.
7.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Určení pracovníci národných výborov, ktorí zabezpečujú úlohy správy dane z príjmov obyvateľstva, dôchodkovej dane, poľnohospodárskej dane od organizácií založených alebo riadených národnými výbormi a poľnohospodárskej dane od občanov, sa stávajú pracovníkmi daňových úradov. Podrobnosti o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov národných výborov si príslušné krajské finančné správy a okresné národné výbory upravia dohodou, v ktorej tiež určia pracovníkov prechádzajúcich na daňové úrady.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dôchodkovej dane“.
2.
Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Správu dôchodkovej dane od organizácií, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, a od individuálnych podnikateľov, ktorí sú zapísaní v podnikovom registri,1) vykonáva daňový úrad, v obvode pôsobnosti ktorého má organizácia sídlo a individuálny podnikateľ miesto trvalého bydliska.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 211/1988 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 3 znie:
„(3)
Výnos poľnohospodárskej dane od občanov je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého daňovník užíva pozemky. Ak daňovník užíva pozemky v územných obvodoch niekoľkých miestnych národných výborov, je výnos
a)
dane z pozemkov príjmom rozpočtu každého miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého ležia pozemky,
b)
dane z príjmu občanov z poľnohospodárskej výroby príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník najväčšiu časť pozemkov.“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Výnos z poľnohospodárskej dane z príjmu občanov z poľnohospodárskej výroby vykonávanej bez pozemkov3) je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník trvalé bydlisko.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa slová „finančné správy.“ nahrádzajú slovami „daňové úrady.“.
4.
§ 2 ods. 2 znie:
„(2)
Správu poľnohospodárskej dane od organizácií, ktorej výnos je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, Národného výboru mesta Košíc (ďalej len „okresný národný výbor“) a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vykonáva daňový úrad, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo.“.
5.
§ 2 ods. 3 znie:
„(3)
Správu poľnohospodárskej dane z pozemkov od občanov vykonáva miestny národný výbor, do rozpočtu ktorého plynie výnos tejto dane.“.
6.
§ 2 ods. 4 znie:
„(4)
Správu poľnohospodárskej dane z príjmu občanov z poľnohospodárskej výroby vykonáva daňový úrad, v obvode pôsobnosti ktorého je miestny národný výbor, do rozpočtu ktorého plynie výnos tejto dane.“.
Čl. IV
1.
Výnos dane z príjmov obyvateľstva je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník trvalé bydlisko. Ak ide o daňovníka, ktorý nemá v Slovenskej republike trvalé bydlisko, ale obvykle sa tu zdržuje, je výnos dane z príjmov obyvateľstva príjmom rozpočtu toho miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého sa obvykle zdržuje. Ak ide o daňovníka, ktorý nemá v Slovenskej republike trvalé bydlisko a ani sa tu obvykle nezdržuje, je výnos tejto dane príjmom rozpočtu Obvodného národného výboru Bratislava I.
2.
Výnos dane z príjmov obyvateľstva z príjmov z poľnohospodárskej výroby vykonávanej na pozemkoch je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého daňovník užíva pozemky. Ak daňovník užíva pozemky v územných obvodoch niekoľkých miestnych národných výborov, je výnos tejto dane príjmom rozpočtu toho miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník najväčšiu časť pozemkov.
3.
Správu dane z príjmov obyvateľstva vykonáva daňový úrad, v obvode pôsobnosti ktorého je miestny národný výbor, do rozpočtu ktorého plynie výnos tejto dane.
Čl. V
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení.
Čl. VI
Dňom účinnosti tohto zákona stráca pre územie Slovenskej republiky platnosť ustanovenie § 14 ods. 2 zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem Čl. IV bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nového zákona o dani z príjmov obyvateľstva.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.
1)
§ 13 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
3)
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 172/1988 zb. o poľnohospodárskej dani.