180/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1990 do 30.09.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

180
ZÁKON
zo 4. mája 1990
o zmenách predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 54/1956 o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nemocenskom poistení zamestancov, zákona č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky, Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, zákona č. 148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb nemocenského, zákona č. 109/1984 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení, zákona č. 51/1987 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 110/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
členovia nepoľnohospodárskych družstiev, u ktorých je súčasťou členstva aj pracovný vzťah,“.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slova „pre socialistický sektor“.
3.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa ustanovenie písmena b) doterajšie ustanovenie písmena c) sa označuje ako písmeno b).
4.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „Ústredná rada odborov a Štátny úrad sociálneho zabezpečenia spoločnou vyhláškou v úradnom liste“ nahrádzajú slovami „vyhláškou Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí“.
5.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „Ústredná rada odborov po dohode so Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „vyhláškou Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí“.
6.
V § 9 sa slová „Ústredná rada odborov môže po dohode so Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia vyhláškou v úradnom liste“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí môže vyhláškou“ a vypúšťa sa ustanovenie písmena b).
7.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prednostne a“.
8.
§ 11 znie:
㤠11
Dávky nemocenského poistenia sú
a)
kúpeľná starostlivosť,
b)
peňažné dávky:
1.
nemocenské,
2.
podpora pri ošetrovaní člena rodiny,
3.
vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve,
4.
peňažná pomoc v materstve,
5.
podpora pri narodení dieťaťa,
6.
pohrebné,
c)
prídavky na deti.“.
9.
§ 12 ods. 3 znie:
„(3)
O výbere zamestnancov a ich rodinných príslušníkov pre kúpeľnú starostlivosť sa rozhoduje na podklade lekárskych návrhov.“.
10.
§ 12 ods. 4, § 13 a 14 sa vypúšťajú.
11.
V § 17 sa nahrádza v odseku 1 slovo „pracovníka“ slovom „zamestnanca“ a v odseku 2 slovo „pracovník“ slovom „zamestnanec“.
12.
§ 20 a 22 sa vypúšťajú.
13.
§ 23 znie:
㤠23
Nemocenské pri pracovnej neschopnosti pre aktívnu tuberkulózu patrí vo výške čistej dennej mzdy, najviac však v sume rozhodnej pre určenie nemocenského, ak pracovná neschopnosť z tohto dôvodu trvá dlhšie ako mesiac.“.
14.
V § 24 ods. 1 písm. c) sa za slovo „opitosti“ vkladajú tieto slová: „alebo zneužitia omamných prostriedkov“.
15.
V § 25 ods. 1 sa slovo „pracovníkovi“ nahrádza slovom „zamestnancovi“ a v odseku 2 sa slová „s pracovníkom“ nahrádzajú slovami „so zamestnancom“.
16.
§ 25 ods. 3 a 4 znejú:
„(3)
Podpora pri ošetrovaní člena rodiny sa poskytuje najviac po dobu prvých siedmich pracovných dní, pokiaľ potreba ošetrovania (starostlivosti) v nich trvá.
(4)
Zamestnancovi, ktorý má v trvalej staroslivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky a je inak osamelý, sa podpora pri ošetrovaní člena rodiny poskytuje najviac po dobu prvých 13 pracovných dní, pokiaľ potreba ošetrovania (starostlivosti) v nich trvá.“.
17.
V § 43 sa za slová „člena rodiny“ vkladajú tieto slová: „vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve“.
18.
§ 44 ods. 1 znie:
„(1)
Nárok na nemocenské, podporu pri ošetrovaní člena rodiny, vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve alebo peňažnú pomoc v materstve za jednotlivé dni sa premlčuje, ak sa neuplatnil do troch rokov odo dňa, za ktorý patrí.“.
19.
V § 44 ods. 2 až 4 sa slová „jedného roku“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.
20.
V § 45 ods. 3 sa slová „odborový orgán“ nahrádzajú slovami „orgán nemocenského poistenia“.
21.
V § 47 ods. 1 sa slová „Ministerstvom zdravotníctva, prípadne inými zdravotníckymi orgánmi“ nahrádzajú slovami „vyhláškami Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky a Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky“.
22.
V § 48 ods. 1 sa za slová „člena rodiny“ vkladajú tieto slová: „vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve“.
23.
V § 51 ods. 1 a 2 sa slová „Ústredná rada odborov“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí“.
24.
V § 51 ods. 2 sa vypúšťajú ustanovenia písmen a) a c) a v ustanovení písmena d) sa vypúšťajú slová „ako aj v ktorých prípadoch sa prídavky na deti poskytujú odchylne od ustanovenia § 30 ods. 2 alebo § 32“.
25.
V § 51 ods. 3 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ústrednou radou odborov“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky a s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky“.
26.
V § 51 ods. 4 znie:
„(4)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky a s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky vydá predpisy o prechode z pracovnej neschopnosti podľa tohto zákona do invalidity (čiastočnej invalidity) podľa predpisov o dôchodkovom zabezpečení.“.
27.
§ 52 znie:
㤠52
Orgánmi nemocenského poistenia sú Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí a ďalšie štátne orgány určené zákonmi národných rád.“.
28.
V § 53 ods. 1 sa slová „orgánoch Revolučného odborového hnutia“ nahrádzajú slovami „príslušných orgánoch nemocenského poistenia“.
29.
§ 54 znie:
㤠54
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí riadi rozvoj nemocenského poistenia, najmä spracúva koncepcie a návrhy právnych úprav v nemocenskom poistení, dbá o účelné vynakladanie štátnych prostriedkov určených na nemocenské poistenie, koordinuje jednotné vykonávanie nemocenského poistenia, pripravuje návrhy medzinárodných zmlúv a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto zmlúv; pritom spolupracuje s ostatnými orgánmi nemocenského poistenia.“.
30.
V § 55 ods. 1 sa vypúšťa odsek 1 a označenie odseku 2.
31.
Za § 57 sa vkladá nový tretí oddiel, ktorý včítane nadpisu znie:
„Tretí oddiel
Konanie v dávkových a v iných než dávkových veciach nemocenského poistenia
§ 57a
Pokiaľ tento zákon alebo zákony národných rád neustanovujú odchýlky od všeobecných predpisov o správnom konaní, platia tieto predpisy.
§ 57b
(1)
Proti rozhodnutiu o povinnosti zamestnanca alebo iného príjemcu peňažnej dávky nemocenského poistenia alebo prídavkov na deti vrátiť preplatok na dávke neprávom vyplatenej, ako aj proti rozhodnutiu v iných ako dávkových veciach nemocenského poistenia, ktoré boli vydané v odvolacom konaní, možno podať opravný prostriedok na súd.1)
(2)
Proti rozhodnutiu o odstránení tvrdosti nie je prípustný opravný prostriedok. Tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní predpisov o nemocenskom poistení, odstraňujú orgány určené zákonmi národných rád.“.
32.
V § 58 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „odborových orgánov“.
33.
V § 59 sa slová „odborových orgánov“ nahrádzajú slovami „orgánov uvedených v § 52“ a na konci sa pripája táto veta: „To isté platí pre iné organizácie a zamestnávateľov.“.
34.
§ 63 ods. 1 znie:
„(1)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky a s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky upraví bližšie vyhláškou
a)
povinnosti a zodpovednosť zamestnávateľov a zamestnancov a postup v dávkových a v iných než dávkových veciach nemocenského poistenia,
b)
príjmy nemocenského poistenia, najmä poistné, prirážku k poistnému, penále, ich vymeriavanie a vykazovanie a príjmy z nárokov na náhradu vyplatených dávok proti zamestnávateľom a iným osobám, ako aj výdavky nemocenského poistenia.“.
35.
V § 63 ods. 2 sa slová „Ústredná rada odborov“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí“.
36.
§ 63 ods. 3 sa vypúšťa.
37.
§ 63a sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky, zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 109/1984 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 ods. 2 prvá veta znie: „Nemocenské pri neschopnosti na službu pre aktívnu tuberkulózu patrí vo výške čistého denného príjmu.“.
2.
V § 20 ods. 1 písm. c) sa za slovo „opitosti“ vkladajú tieto slová: „alebo zneužitia omamných prostriedkov“.
Čl. III
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 240/1988 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Vypúšťa sa preambula zákona s výnimkou slov: „Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:“.
2.
§ 11 a 13 sa vypúšťajú.
3.
§ 14 znie:
㤠14
Nemocenské pri pracovnej neschopnosti pre aktívnu tuberkulózu patrí vo výške priemernej dennej pracovnej odmeny, z ktorej bolo nemocenské určené, najviac však v sume 150 Kčs za pracovný deň, ak pracovná neschopnosť z tohto dôvodu trvá dlhšie ako mesiac.“.
4.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa za slovo „opitosti“ vkladajú tieto slová: „alebo zneužitia omamných prostriedkov“.
5.
§ 16 ods. 3 a 4 znejú:
„(3)
Podpora pri ošetrovaní člena rodiny sa poskytuje najviac po dobu prvých siedmich pracovných dní, pokiaľ potreba ošetrovania (starostlivosti) v nich trvá.
(4)
Členovi družstva, ktorý má v trvalej staroslivosti aspoň jedno dieťa vo veku skončenia povinnej školskej dochádzky a je inak osamelý, sa podpora pri ošetrovaní člena rodiny poskytuje najviac po dobu prvých 13 pracovných dní, pokiaľ potreba ošetrovania (starostlivosti) v nich trvá.“.
6.
V § 19a ods. 5 sa slová „Ministerstvo práce s sociálnych vecí po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a s Ústrednou radou odborov“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí“.
7.
§ 20 ods. 3 písm. b) znie:
„b)
bola zúčastnená na sociálnom zabezpečení samostatne zárobkovo činných osôb, a ak ide o dobu pred 1. májom 1990, zabezpečení umelcov, občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru alebo zabezpečení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb,“.
8.
§ 20 ods. 3 písm. d) znie:
„d)
bola požívateľkou dôchodku zo sociálneho zabezpečenia,“.
9.
V § 26 ods. 1 sa slová „okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu“.
10.
V § 33 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj civilná služba“.
11.
V § 34 ods. 2 písm. c) sa za slová „v ozbrojených silách“ vkladajú slová „a civilnej služby“.
12.
V § 91 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
13.
V § 93 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“ a vypúšťa sa posledná veta.
14.
V § 98 sa za bodkočiarkou vkladá slovo „Federálne“.
15.
V § 100 ods. 1 až 3 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.
16.
§ 104 sa vypúšťa.
17.
V § 113 sa vypúšťa nadpis a slová „ministerstvo práce a sociálnych vecí, národné výbory“ sa nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí a ďalšie štátne orgány určené zákonmi národných rád“.
18.
§ 115 sa vypúšťa.
19.
§ 116 ods. 1 znie:
„(1)
Družstvá poskytujú dávky v prípadoch, v ktorých je na ne zákonný nárok a v ktorých všetky podmienky pre ich poskytovanie alebo výšku sú nepochybné a nesporné.“.
20.
V § 116 sa vypúšťa odsek 2 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
21.
V § 118 sa vypúšťa nadpis a odsek 2 znie:
„(2)
Ak družstvo porušilo alebo zanedbalo svoje povinnosti a tým došlo k poskytnutiu dávky neprávom alebo vo vyššej výmere, než v akej patrila, je povinné nahradiť neprávom vyplatené sumy. O povinnosti nahradiť neprávom vyplatené sumy rozhoduje príslušný orgán.“.
22.
§ 119 a 120 sa vypúšťajú.
23.
V § 121 sa vypúšťajú odseky 1 a 2 označenie odseku 10.
24.
§ 122 znie:
㤠122
(1)
Proti rozhodnutiu o povinnosti príjemcu peňažné dávky zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa vrátiť preplatok na dávke neprávom vyplatenej, ako aj proti rozhodnutiu v iných než dávkových veciach zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa, ktoré boli vydané v odvolacom konaní, možno podať opravný prostriedok na súd.1)
(2)
Proti rozhodnutiu o odstránení tvrdosti nie je prípustný opravný prostriedok. Tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní predpisov o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, odstraňujú orgány určené zákonmi národných rád.“.
25.
§ 143 sa vypúšťa.
26.
V § 144 sa slová „Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanoví po dohode s ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, so Zväzom družstevných roľníkov a s Ústrednou radou odborov“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanoví vyhláškou výšku príspevku jednotného roľníckeho družstva na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia,2) spôsob jeho výpočtu a odvádzania a“.
Čl. IV
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 189/1988 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 včítane nadpisu znie:
㤠3
Okruh oprávnených
(1)
Dávky v materstve podľa tohto zákona patria pracovníčkam a ďalším osobám zúčastneným na nemocenskom poistení podľa zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestancov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nemocenskom poistení“) a predpisov podľa neho vydaných.
(2)
Kde sa v tomto zákone hovorí o pracovníčke, rozumie sa tým aj ďalšia osoba uvedená v odseku 1.
(3)
Podpora pri narodení dieťaťa patrí aj rodinným príslušníkom pracovníkov a ďalších osôb zúčastnených na nemocenskom poistení podľa zákona o nemocenskom poistení a predpisov podľa neho vydaných.“.
2.
§ 6 ods. 2 písm. b) a c) znejú:
„b)
bola požívateľkou dôchodku zo sociálneho zabezpečenia,
c)
bola zúčastnená na zabezpečení podľa predpisov o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa alebo na sociálnom zabezpečení samostatne zárobkovo činných osôb,“.
3.
V § 6 ods. 2 sa pripájajú ustanovenia písmen f) a g), ktoré znejú:
„f)
bola zúčastnená pred 1. májom 1990 na zabezpečení umelcov, občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru alebo na zabezpečení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb,
g)
bola zúčastnená pred 1. júlom 1990 na nemocenskom poistení členov výrobných družstiev.“.
4.
V § 12 ods. 1 sa slová „okresného orgánu správy nemocenského poistenia“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu“.
5.
§ 16 znie:
㤠16
Okruh oprávnených
(1)
Prídavky na deti patria pracovníkom a ďalším osobám zúčastneným na nemocenskom poistení podľa zákona o nemocenskom poistení a predpisov podľa neho vydaných.
(2)
Kde sa v tomto zákona ďalej hovorí o pracovníkovi, rozumie sa tým aj ďalšia osoba uvedená v odseku 1.“.
6.
V § 22 ods. 2 písm. c) sa za slová „v ozbrojených silách“ vkladajú slová „a civilnej služby“.
7.
V § 23 sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj civilná služba“.
8.
V § 32 ods. 1 sa slová „vo výrobnom družstve“ nahrádzajú slovami „v družstve, kde súčasťou členstva bol aj pracovný vzťah“.
9.
§ 32 ods. 4 znie:
„(4)
Podrobnosti upraví vyhláškou Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí.“.
10.
V § 36 sa v odsekoch 1 a 2 slová „Ústredná rada odborov“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí“.
Čl. V
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 včítane nadpisu znie:
㤠5
Organizácie
Organizáciami sa na účely predpisov sociálneho zabezpečenia rozumejú právnické osoby a občania, ktorí zamestnávajú iných občanov (§ 1 ods. 7).“.
2.
§ 73 ods. 3 znie:
„(3)
Pri plnení úloh sociálnej starostlivosti štátne orgány úzko spolupracujú so spoločenskými a inými organizáciami.“.
3.
Za § 73 sa vkladá ďalší § 73a, ktorý znie:
㤠73a
(1)
Sociálne služby môžu poskytovať aj organizácie a občania.
(2)
Štát môže organizáciám a občanom poskytujúcim sociálne služby poskytovať príspevky na úhradu nákladov za tieto služby; v týchto prípadoch majú príslušné orgány sociálneho zabezpečenia právo kontrolovať hospodárenie s poskytnutými príspevkami a požadovať vyúčtovanie a právo na vrátenie poskytnutých príspevkov, ak boli použité v rozpore s účelom, na ktorý sa poskytli.
(3)
Príslušné štátne orgány majú právo sledovať úroveň poskytovaných sociálnych služieb a dodržiavanie nevyhnutných, najmä zdravotníckych a hygienických podmienok, a ukladať opatrenia na odstránenie zistených závad.“.
4.
V § 74 ods. 1 a 2, § 81 ods. 2, § 82 ods. 2 a 3, § 84, 85, § 86 ods. 1, § 88, § 91 ods. 1, § 92 ods. 1, 3 a 4, § 102 ods. 2, 3 a 5, § 106 ods. 5, § 112, 118, § 120 ods. 3, 4 a 6, § 125 ods. 2, § 144 ods. 1 a § 177 ods. 2 písm. n) sa slová „národný výbor“, „národné výbory“, „národného výboru“ a „národným výborom“ nahrádzajú slovami „príslušný štátny orgán“, „príslušné štátne orgány“, „príslušného štátneho orgánu“ a „príslušným štátnym orgánom“.
5.
§ 114 ods. 1 znie:
„(1)
Orgánmi sociálneho zabezpečenia sú Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí a ďalšie štátne orgány určené zákonmi národných rád.“.
6.
V § 116 ods. 2 sa slová „úhrady dôchodkového zabezpečenia a národné výbory“ nahrádzajú slovami „štátne orgány republík“.
7.
§ 117 sa vypúšťa.
8.
§ 120 ods. 1 písm. b) až d) znejú:
„b)
členovia družstva, u ktorých súčasťou členstva je aj pracovný vzťah, v družstve, ktorého sú členmi,
c)
občania, ktorí majú v dôchodkovom zabezpečení práva a povinnosti ako pracovníci v pracovnom pomere, v organizácii (na orgáne), ktorá pre nich vedie záznamy a plní ďalšie povinnosti dôchodkového zabezpečenia,
d)
ostatní občania na príslušnom štátnom orgáne.“.
9.
V § 120 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena e).
10.
§ 120 ods. 5 znie:
„(5)
Organizácia, ktorá spísala žiadosť o dávku dôchodkového zabezpečenia, je povinná ju predložiť príslušnému štátnemu orgánu bez meškania, najdlhšie do ôsmich dní odo dňa spísania žiadosti o túto dávku. Príslušná organizácia (štátny orgán) nesmie odmietnuť spísanie žiadosti o dávku dôchodkového zabezpečenia, a to aj keď sa domnieva, že občan nespĺňa podmienky určené pre nárok na dôchodok, alebo ak žiadosť občana nie je doložená potrebnými dokladmi.“.
11.
§ 122 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zákonnom nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia uvedenú v § 7 písm. a) č. 1 až 7, písm. b) a c) rozhoduje súd;15) ak však ide o rozhodnutie o výchovnom a zvýšení pre bezvládnosť k sociálnemu dôchodku, rozhoduje súd o opravnom prostriedku až proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu.
(2)
Opravný prostriedok nie je prípustný
a)
proti rozhodnutiu, ktoré je podkladom pre rozhodnutie o zákonnom nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia; súd preskúmava také rozhodnutia len pri rozhodovaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu štátneho orgánu. Ak súd zruší rozhodnutie štátneho orgánu, vydá tento orgán nové rozhodnutie;
b)
proti rozhodnutiu o žiadosti o odstránenie tvrdosti zákona.“.
12.
§ 174 znie:
㤠174
Odstraňovanie tvrdosti
Tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia vojakov z povolania, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a príslušníkov zborov nápravnej výchovy podľa tohto zákona, môžu odstraňovať vo svojej pôsobnosti ministri národnej obrany a vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a v ostatných prípadoch štátne orgány určené zákonmi národných rád.“.
13.
V § 177 ods. 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „národného výboru“.
Čl. VI
Zákon č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 106/1987 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá táto veta: „Proti rozhodnutiu o povinnosti vrátiť preplatok, ktoré bolo vydané v odvolacom konaní, možno podať opravný prostriedok na krajský súd.7)“.
2.
§ 10 ods. 1 písm. b) až d) znejú:
„b)
členky družstiev, u ktorých súčasťou členstva je aj pracovný vzťah, v družstve, v ktorom sú pracovne činné,
c)
vojačky v činnej službe, príslušníčky Zboru národnej bezpečnosti a príslušníčky zborov nápravnej výchovy na orgánoch, ktoré vykonávajú ich nemocenskú starostlivosť,
d)
ostatné ženy na príslušnom štátnom orgáne.“.
3.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena e).
4.
V § 11 ods. 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný štátny orgán“.
5.
§ 14 ods. 1 znie:
„(1)
Tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní tohto zákona, môžu odstraňovať, ak ide o vojačky v činnej službe, príslušníčky Zboru národnej bezpečnosti a príslušníčky zborov nápravnej výchovy, orgány príslušné na odstraňovanie tvrdostí na úseku nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách a v ostatných prípadoch štátne orgány určené zákonmi národných rád.“.
6.
V § 16 sa vypúšťajú slová „Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia a“.
Čl. VII
Zákon č. 117/1966 Zb. o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti v znení zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného sa mení a dopĺňa takto:
§ 7 písm. a) znie:
„a)
o prídavkoch na deti zo zabezpečenia družstevných roľníkov v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa a o výchovnom poskytovanom v dôchodkovom zabezpečení,“.
Čl. VIII
Na výberovú a detskú rekreáciu organizovanú odborovými organizáciami sa poskytujú príspevky zo štátneho rozpočtu. Spôsob a výšku ich poskytovania ustanoví Federálne ministerstvo financií na návrh príslušných ústredných odborových orgánov.
Čl. IX
(1)
Ak vznikol dôvod na poskytovanie podpory pri ošetrovaní člena rodiny predo dňom účinnosti tohto zákona a ak trvá ešte k tomuto dňu, poskytuje sa táto dávka podľa predpisov platných predo dňom účinnosti tohto zákona. Na predĺženie poskytovania tejto dávky je v tomto prípade príslušný orgán, ktorý bol na také rozhodnutie príslušný predo dňom účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenia tohto zákona o konaní platia aj pre konania právoplatne neskončené pred začiatkom jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované. Pre plynutie lehôt, ktoré sa v deň, keď tento zákon nadobudol účinnosť, ešte neskončili, platia doterajšie predpisy.
(3)
V konaní, ktoré nie je ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne ukončené, pokračuje orgán, ktorého príslušnosť upravujú zákony národných rád.
(4)
O poskytnutí kúpeľnej starostlivosti s nástupom do 31. decembra 1990 rozhodujú orgány, ktoré boli príslušné rozhodovať o jej poskytovaní predo dňom účinnosti tohto zákona, a to podľa predpisov platných pred týmto dňom.
(5)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa zo Správy nemocenského poistenia prevádza Ústredná správa nemocenského poistenia1) do Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí.
Čl. X
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.
Čl. XI
Zrušuje sa
1.
ustanovenie § 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 78/1983 Zb.) a označenie odseku 1,
2.
čl. III zákona č. 110/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestancov,
3.
vyhláška č. 88/1967 Zb. o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
2)
§ 101 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
1)
§ 8 a 10b vyhlášky predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov, v znení vyhlášky č. 178/1968 Zb.