173/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173
ZÁKON
z 9. mája 1990,
ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy,
2.
ustanovenia § 2 ods. 2, § 4, § 5, § 6 ods. 3, v § 7 časť vety za bodkočiarkou, § 8 ods. 2 vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. o čestných uznaniach v telesnej výchove.
§ 2
Majetkové práva dobrovoľných organizácií, ktoré im boli odňaté zákonmi č. 187/1949 Zb., č. 71/1952 Zb. a č. 68/1956 Zb., sa navracajú podľa stavu k 31. marcu 1948 Československej obci sokolskej a ostatným znova vzniknutým dobrovoľným organizáciám, ktoré uplatnia svoje nároky u právneho nástupcu organizácie uvedenej v § 2 zákona č. 68/1956 Zb. do 31. decembra 1991.
§ 2a
Právny nástupca organizácie uvedenej v § 2 zákona č. 68/1956 Zb. je povinný s majetkovými právami až do ich vydania Československej obci sokolskej a ostatným znova vzniknutým dobrovoľným organizáciám nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára; odo dňa účinnosti tohto zákona nemôže tieto majetkové práva previesť do vlastníctva iného ani prenechať inému do užívania. Také právne úkony sú neplatné.
§ 3
Podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv podľa § 2 a udeľovanie čestných titulov a verejných uznaní podľa vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. upravujú právne predpisy vydané orgánmi Českej republiky a Slovenskej republiky.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.