172/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
ZÁKON
zo 4. mája 1990
o vysokých školách
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Poslaním vysokých škôl je chrániť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivou vedeckou a umelecku činnosťou. V duchu národných a všeľudských humanitných a demokratických tradícií nesú vysoké školy osobitnú zodpovednosť za rozvoj vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispievajú k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne spoločnosti. V tejto činnosti nadväzujú na celosvetový vývoj vedy a kultúry.
Vysoké školy umožňujú celoživotné vzdelávanie. Môžu sa obracať aj na širšiu verejnosť a prispievať k vzdelávaniu širokých vrstiev občanov.
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne.
(2)
Vysoké školy sú samosprávne. O organizácii a činnosti vysokej školy rozhodujú v súlade so zákonom a v jeho medziach orgány akademickej samosprávy.
(3)
Základnou úlohou vysokých škôl je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania a tvorivej umeleckej činnosti. Vysoké školy majú výhradné právo poskytovať vysokoškolské vzdelanie a udeľovať akademické tituly absolventom vysokoškolského štúdia; majú právo uskutočňovať postgraduálne štúdium a výhradné právo udeľovať akademicko-vedecké tituly jeho absolventom.
(4)
V súvislosti s plnením svojej základnej úlohy môžu vysoké školy vykonávať aj hospodársku činnosť.
DRUHÁ ČASŤ
Akademické práva a slobody
§ 2
(1)
Na vysokých školách sa členom akademickej obce zaručuje sloboda vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov, sloboda umeleckej tvorby, právo vyučovať a učiť sa, právo voliť akademické samosprávne orgány, právo na rôzne filozofické názory a náboženské vyznania a právo šíriť ich, právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady.
(2)
Využívanie a uplatňovanie týchto práv a slobôd musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom.
(3)
Zaručuje sa nedotknuteľnosť akademickej pôdy vysokých škôl s výnimkou prípadov ohrozenia života, zdravia a majetku. Vstup orgánov činných v trestnom konaní na akademickú pôdu povoľuje rektor alebo ním poverený prorektor alebo dekan v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu.
(4)
Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutie vytvárať svoje organizácie.
TRETIA ČASŤ
Zriaďovanie a právne postavenie vysokých škôl a fakúlt
§ 3
Vysoké školy sa zriaďujú, zlučujú, rozdeľujú a zrušujú v Českej republike zákonom Českej národnej rady a v Slovenskej republike zákonom Slovenskej národnej rady; rovnakým spôsobom, sa ustanovuje názov a sídlo vysokých škôl.
§ 4
(1)
Vysoké školy sa môžu členiť na fakulty.
(2)
Fakulty zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje akademický senát vysokej školy; rovnakým spôsobom sa ustanovuje názov a sídlo fakulty.
§ 5
(1)
Vysoké školy a fakulty sú právnickými osobami.
(2)
Vysoká škola vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene v tých oblastiach, ktoré sa týkajú vysokej školy ako celku, ako aj v oblastiach jej zverených fakultami podľa rozhodnutia akademického senátu fakulty.
(3)
Iné pracoviská vysokej školy (fakulty) sú právnickými osobami, ak tak určí štatút vysokej školy (fakulty).
ŠTVRTÁ ČASŤ
Ekonomické zabezpečenie vysokých škôl a fakúlt
§ 6
(1)
Vysoké školy a fakulty sú financované zo štátnych zdrojov.
(2)
Vysoké školy (fakulty) môžu pre svoju činnosť získavať prostriedky aj z iných zdrojov, tuzemských i zahraničných, alebo hospodárskou činnosťou. Tieto prostriedky sú oslobodené od dane.
PIATA ČASŤ
Samospráva vysokých škôl
§ 7
Akademická obec
Akademickú obec vysokej školy (fakulty) tvoria učitelia, vedeckí pracovníci, študenti, a pokiaľ tak určí štatút vysokej školy (fakulty), aj odborní pracovníci vysokej školy (fakulty).
§ 8
Akademické orgány a akademickí funkcionári
(1)
Akademickými orgánmi a akademickými funkcionármi vysokej školy sú akademický senát, vedecká, na umeleckých vysokých školách umelecká rada vysokej školy (ďalej len „vedecká rada vysokej školy“), rektor a prorektori.
(2)
Akademickými orgánmi a akademickými funkcionármi fakulty sú akademický senát, vedecká, na fakultách umeleckých vysokých škôl umelecká rada fakulty (ďalej len „vedecká rada fakulty“), dekan a prodekani.
Akademický senát vysokej školy, akademický senát fakulty
§ 9
(1)
Akademický senát vysokej školy sa volí akademickou obcou vysokej školy tak, aby každá fakulta v ňom bola zastúpená rovnakým počtom členov. Členovia akademického senátu vysokej školy zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci vysokej školy.
(2)
Akademický senát vysokej školy sa skladá z volených zástupcov akademickej obce vysokej školy.
(3)
Akademický senát fakulty sa volí akademickou obcou fakulty. Členovia akademického senátu fakulty zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty.
(4)
Akademický senát fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty.
(5)
Funkcia člena akademického senátu vysokej školy a člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana a prodekana. Rektor (dekan) alebo jeho zástupca sa môže zúčastňovať na rokovaniach príslušných akademických senátov s poradným hlasom.
§ 10
(1)
Akademický senát vysokej školy najmä
a)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje fakulty,
b)
schvaľuje štatút vysokej školy,
c)
navrhuje kandidáta na rektora z profesorov a docentov a navrhuje odvolanie rektora; návrh na kandidáta na rektora a návrh na odvolanie rektora predkladá akademický senát v Českej republike ministrovi školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v Slovenskej republike ministrovi školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
d)
vyslovuje súhlas s návrhmi rektora na vymenovanie prorektorov,
e)
prerokúva zriaďovanie vedeckých, pedagogických, vývojových, hospodárskych a informačných pracovísk a účelových zariadení vysokej školy,
f)
schvaľuje návrh rektora na ročné rozdelenie prostriedkov vysokej školy fakultám, pracoviskám a účelovým zariadeniam vysokej školy a kontroluje ich využitie,
g)
vyslovuje súhlas s návrhom rektora na vymenovanie vedeckej rady vysokej školy,
h)
deleguje zástupcov vysokej školy do Rady vysokých škôl,
ch)
schvaľuje štatúty fakúlt vysokej školy,
i)
podáva akademickej obci vysokej školy najmenej raz za rok správu o svojej činnosti a o stave vysokej školy.
(2)
Akademický senát fakulty najmä
a)
navrhuje štatút fakulty,
b)
volí dekana z profesorov a docentov fakulty a odvoláva ho z funkcie,
c)
vyslovuje súhlas s návrhmi dekana na vymenovanie prodekanov,
d)
prerokúva zriaďovanie vedeckých, pedagogických, vývojových, hospodárskych a informačných pracovísk a účelových zariadení fakulty,
e)
schvaľuje návrh dekana na ročné rozdelenie finančných prostriedkov fakulty organizačným súčastiam, pracoviskám a účelovým zariadeniam fakulty a kontroluje ich využitie,
f)
schvaľuje študijné programy fakulty,
g)
schvaľuje počet a štruktúru pracovníkov fakulty,
h)
vyslovuje súhlas s návrhom dekana na vymenovanie vedeckej rady fakulty,
ch)
deleguje zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl,
i)
podáva akademickej obci fakulty najmenej raz za rok správu o svojej činnosti a o stave fakulty.
(3)
Akademický senát vysokej školy sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. c), d), g) a h) a akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 2 písm. b), c), h) a ch) uznášajú tajným hlasovaním.
§ 11
Vedecká rada vysokej školy
(1)
Členov vedeckej rady vysokej školy vymenúva so súhlasom akademického senátu vysokej školy rektor z učiteľov, vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov. Počet ďalších významných odborníkov nesmie presiahnuť jednu tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady vysokej školy.
(2)
Vedecká rada vysokej školy
a)
prerokúva otázky pedagogickej činnosti, vedeckého výskumu alebo umeleckej činnosti vysokej školy,
b)
prerokúva návrhy na vymenovanie profesorov,
c)
prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty.
§ 12
Vedecká rada fakulty
(1)
Členov vedeckej rady fakulty vymenúva, so súhlasom akademického senátu fakulty, dekan z učiteľov, vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov. Počet ďalších významných odborníkov nesmie presiahnuť jednu tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady fakulty.
(2)
Vedecká rada fakulty
a)
prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku a predkladá vedeckej rade vysokej školy návrhy na vymenovanie profesorov,
b)
prerokúva otázky pedagogickej činnosti, vedeckého výskumu alebo umeleckej činnosti fakulty.
§ 13
Rektor, dekan, prorektor, prodekan
(1)
Rektor je predstaviteľom vysokej školy, riadi vysokú školu, zastupuje ju a koná v jej mene. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu vysokej školy, vo veciach uvedených v § 15 ods. 1 písm. c), d) a f) tiež ministrovi.
(2)
Rektor vymenúva docentov.
(3)
Rektor zriaďuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská a účelové zariadenia vysokej školy.
(4)
Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi fakultu, zastupuje ju a koná v jej mene. Dekan za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu fakulty a v rozsahu, určenom štatútom vysokej školy, rektorovi.
(5)
Dekan zriaďuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská a účelové zariadenia fakulty.
(6)
Rektora zastupujú v ním určenom rozsahu prorektori, dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prorektora vymenúva rektor so súhlasom akademického senátu vysokej školy, prodekana vymenúva dekan so súhlasom akademického senátu fakulty. Prorektor za svoju činnosť zodpovedá rektorovi, prodekan dekanovi.
(7)
Funkčné obdobie rektora, prorektora, dekana a prodekana je trojročné. Rovnakú akademickú funkciu možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce obdobia.
§ 14
Kvestor, tajomník fakulty
Kvestor zabezpečuje hospodársky a správny chod vysokej školy. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a správy chod fakulty. Kvestor je podriadený rektorovi, tajomník fakulty je podriadený dekanovi.
ŠIESTA ČASŤ
Ministerstvo, Rada vysokých škôl a akreditačné komisie
§ 15
(1)
Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
a)
vytvára podmienky pre rozvoj vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania,
b)
koordinuje činnosť vysokých škôl,
c)
rozdeľuje jemu pridelené finančné prostriedky jednotlivým vysokým školám a kontroluje ich využitie,
d)
registruje štatúty vysokých škôl,
e)
po vyjadrení Rady vysokých škôl zriaďuje na plnenie úloh vysokých škôl ústavy a pracoviská, ktoré sú právnickými osobami,
f)
na návrh alebo po vyjadrení akreditačnej komisie rozhoduje o odňatí práva vysokej školy alebo fakulty konať štátne a rigorózne skúšky v príslušných študijných odboroch, habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov alebo o vrátení týchto práv vysokým školám a fakultám; ak odníme právo uskutočňovať konanie alebo konať skúšky, rozhodne súčasne o tom, na ktorej inej vysokej škole alebo fakulte sa toto konanie alebo skúšky uskutočnia, ak s tým vysloví táto vysoká škola alebo fakulta súhlas.
(2)
Minister na návrh vysokých škôl predkladá návrhy na vymenovanie profesorov a rektorov prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 16
Rada vysokých škôl
(1)
Rada vysokých škôl je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči ministerstvu.
(2)
Rada vysokých škôl v Českej republike sa skladá zo zástupcov delegovaných akademickými senátmi vysokých škôl a fakúlt v Českej republike. Rada vysokých škôl v Slovenskej republike sa skladá zo zástupcov delegovaných akademickými senátmi vysokých škôl a fakúlt v Slovenskej republike.
(3)
Rada vysokých škôl sa vyjadruje
a)
k návrhom na zriadenie a zloženie akreditačných komisií,
b)
k návrhom ministerstva na rozdelenie prostriedkov podľa § 15 ods. 1 písm. c) vysokým školám,
c)
k podstatným návrhom a opatreniam, ktoré sa týkajú vysokých škôl.
§ 17
Akreditačná komisia
(1)
Akreditačnú komisiu ako svoj poradný orgán zriaďuje v Českej republike vláda Českej republiky, v Slovenskej republike vláda Slovenskej republiky. Za členov akreditačných komisií sa vymenúvajú významní pracovníci z vysokých škôl, odborných a vedeckých inštitúcií.
(2)
Akreditačné komisie
a)
vyjadrujú sa k návrhom na zriadenie, zlúčenie a zrušenie vysokých škôl a fakúlt (§ 3 a 4),
b)
vykonávajú činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f).
SIEDMA ČASŤ
Vysokoškolské štúdium, postgraduálne štúdium a celoživotné vzdelávanie občanov
Vysokoškolské štúdium
§ 18
(1)
Občan má právo študovať na vysokej škole vo zvolenom študijnom odbore, ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a preukáže potrebnú spôsobilosť pre toto štúdium. Hľadiská pre určenie potrebnej spôsobilosti a spôsob jej overovania schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty, na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, akademický senát vysokej školy na návrh rektora.
(2)
O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan. Proti rozhodnutiu dekana, ktoré musí byť odôvodnené, sa uchádzač môže do 8 dní po doručení odvolať k rektorovi. Proti rozhodnutiu rektora vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, sa uchádzač môže v rovnakej lehote odvolať k akademickému senátu vysokej školy.
(3)
Na umeleckú vysokú školu možno prijať aj uchádzača, ktorý nemá úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(4)
Uchádzač sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na vysokú školu.
§ 19
Vysokoškolské štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej škúšky; ak to určí štatút fakulty (pri vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, štatút vysokej školy), je súčasťou štátnej skúšky tiež obhajoba diplomovej práce.
§ 20
Študent prestáva byť študentom vykonaním štátnej skúšky, ukončením štúdia podľa § 21, vylúčením zo štúdia alebo zanechaním štúdia.
§ 21
(1)
Vysoké školy môžu uskutočňovať obsahovo ucelenú časť vysokoškolského štúdia, po ukončení ktorej vydávajú vysvedčenie, prípadne priznávajú titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).
(2)
Absolventom vysokoškolského štúdia sa priznávajú tieto akademické tituly:
a)
na univerzitných, bohosloveckých a umeleckých vysokých školách akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“),
b)
na technických, ekonomických a pôdohospodárskych vysokých školách akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“),
c)
na lekárskych fakultách akademický titul „doktor všeobecnej medicíny“ (v skratke „MUDr.“) a na vysokých školách veterinárskych akademický titul „doktor veterinárskej medicíny“ (v skratke „MVDr.“).
§ 22
Postgraduálne štúdium
(1)
Absolventi vysokoškolského štúdia sa môžu uchádzať o prijatie na postgraduálne štúdium.
(2)
Postgraduálne štúdium obsahuje prednáškové kurzy, skúšky a ukončuje sa obhajobou dizertačnej práce, ktorou má študent preukázať schopnosť samostatne vedecky pracovať, a vykonaním rigoróznej skúšky.
(3)
Absolventom postgraduálneho štúdia, s výnimkou absolventov lekárskeho a veterinárskeho štúdia, sa priznáva akademicko-vedecký titul „doktor“ (v skratke „Dr.“).
§ 23
Vysoká škola uskutočňuje vysokoškolské a postgraduálne štúdium v študijných odboroch určených štatútom vysokej školy.
§ 24
Celoživotné vzdelávanie občanov
(1)
Vysoké školy môžu uskutočňovať celoživotné vzdelávanie občanov, ktorým najmä
a)
poskytujú ďalšie vzdelanie potrebné na vykonávanie špecializovaných povolaní, resp. činností,
b)
umožňujú dopĺňanie vzdelania podľa rozvoja svetovej vedy,
(2)
Úhradu výdavkov spojených s týmto štúdiom poskytujú vysokým školám spravidla právnické osoby, ktoré vysielajú účastníkov na toto štúdium, prípadne účastníci štúdia.
§ 25
Doklady o ukončení štúdia
(1)
Absolventom štúdia podľa § 19 až 22 vydávajú vysoké školy diplom s uvedením študijného odboru a akademického alebo akademicko-vedeckého titulu. Absolventom štúdia podľa § 22 vydávajú vysoké školy aj vysvedčenia s uvedením absolvovaných prednáškových kurzov, skúšok a rigoróznej skúšky a témy dizertačnej práce. Absolventom štúdia podľa § 19 a 21 sa vydá osvedčenie o štátnej skúške.
(2)
Diplomy, prípadne iné doklady o vysokoškolskom štúdiu a postgraduálnom štúdiu, alebo o vykonaných škúškach vydané zahraničnou vysokou školou platia na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, iba ak boli výslovne uznané (nostrifikované), ak medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje inak. O nostrifikácii rozhoduje vysoká škola, na ktorej sú rovnaké, alebo podobné študijné odbory; ak niet v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike takej vysokej školy, rozhoduje ministerstvo. Pri nostrifikácii sa rozhodne aj o priznaní akademického a akademicko-vedeckého titulu podľa tohto zákona.
ÔSMA ČASŤ
§ 26
Študenti vysokých škôl
(1)
Študenti vysokých škôl majú predovšetkým tieto práva:
a)
voliť si študijný program v súlade s právnymi predpismi a pravidlami určenými vysokou školou,
b)
v rámci svojho vysokoškolského štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej fakulte alebo vysokej škole, prípadne aj v zahraničí,
c)
používať zariadenia vysokých škôl v súlade s pravidlami určenými vysokou školou,
d)
mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch vysokej školy a fakulty,
e)
vytvárať na vysokých školách nezávislé združenia (spolky, zväzy, stavovské združenia) v súlade so zákonom o združovaní občanov,
f)
slobodne uplatňovať názory a pripomienky k vysokému školstvu a za tým účelom vytvárať orgány reprezentujúce študentov vysokých škôl v Českej republike a v Slovenskej republike.
(2)
Vysoké školy poskytujú študentom štipendium a hmotné zabezpečenie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Študenti sú povinní dodržiavať štatút vysokej školy a fakulty.
(4)
Za porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo štatútu vysokej školy alebo fakulty alebo za porušenie občianskych povinností možno študentovi uložiť kárne opatrenie podľa disciplinárneho poriadku vysokej školy. Za zvlášť závažné porušenie týchto povinností môže byť študent rozhodnutím dekana fakulty alebo rektora vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, vylúčený zo štúdia na vysokej škole.
DEVIATA ČASŤ
§ 27
Učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl
(1)
Na vysokých školách pôsobia ako učitelia profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektori; na vysokých školách môžu pôsobiť aj vedeckí pracovníci.
(2)
Miesta učiteľov a vedeckých pracovníkov vysokých škôl sa obsadzujú konkurzom; spôsob konkurzu určí konkurzný poriadok [§ 28 ods. 2 písm. d)].
(3)
Učitelia vysokej školy možno so súhlasom príslušného akademického senátu uvoľniť na primerané časové obdobie z plnenia pedagogických úloh a umožniť mu, aby sa venoval iba vedeckej alebo umeleckej práci.
(4)
Podmienkou získania titulu „docent“ je úspešná habilitácia na základe habilitačnej práce. Habilitačné konanie sa začne predložením habilitačnej práce. Podmienkou získania titulu „profesor“ je predchádzajúca habilitácia.
(5)
Titul „profesor“ a „docent“ možno odňať tomu, kto sa spreneveril občianskej, vedeckej (umeleckej) alebo pedagogickej cti. O odňatí titulu rozhoduje na návrh akademického senátu vysokej školy orgán, ktorý rozhodol o udelení titulu.
(6)
Pracovný pomer učiteľov a vedeckých pracovníkov vysokých škôl sa končí koncom školského roka, v ktorom dovŕšili šesťdesiatpäť rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil z iného dôvodu skôr. Dekan so súhlasom akademického senátu fakulty môže učiteľovi vysokej školy pracovný pomer predĺžiť. Dekan so súhlasom akademického senátu fakulty môže vyhovieť žiadosti profesora o pokračovanie v jeho vedeckej práci na vysokej škole aj po skončení jeho pracovného pomeru.
DESIATA ČASŤ
Štatúty vysokých škôl a fakúlt
§ 28
Štatút vysokej školy
(1)
Štatút vysokej školy obsahuje najmä
a)
zameranie vysokej školy,
b)
organizačnú štruktúru vysokej školy,
c)
študijné odbory na vysokej škole na návrh fakúlt a dĺžku štúdia,
d)
počet prorektorov a úseky ich činnosti,
e)
rozsah činnosti kvestora,
f)
zloženie, spôsob voľby, dĺžku volebného obdobia a pravidlá rokovania akademického senátu,
g)
zloženie, dĺžku funkčného obdobia a pravidlá rokovania vedeckej rady vysokej školy,
h)
spôsob voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie,
ch)
podrobnejšie vymedzenie práv a povinností študentov,
i)
zásady hospodárenia.
(2)
Súčasťou štatútu vysokej školy sú
a)
organizačný poriadok,
b)
vnútorný poriadok,
c)
disciplinárny poriadok pre študentov,
d)
konkurzný poriadok.
(3)
Podmienkou platnosti štatútu vysokej školy je jeho registrácia ministerstvom, pri ktorej sa posudzuje súlad jeho ustanovení so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak ministerstvo odmietne registrovať štatút vysokej školy, môže vysoká škola, ktorá má sídlo v Českej republike, podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Českej republiky a vysoká škola, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
§ 29
Štatút fakulty
(1)
Podrobnosti o organizácii, riadení, činnosti, hospodárení a o štúdiu na fakulte v súlade so štatútom vysokej školy určuje štatút fakulty. Súčasťou štatútu fakulty je aj študijný a skúšobný poriadok.
(2)
Podmienkou platnosti štatútu fakulty je jeho schválenie akademickým senátom vysokej školy, pri ktorom sa posudzuje súlad jeho ustanovení so štatútom vysokej školy a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
JEDENÁSTA ČASŤ
Vysoké školy v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy
§ 30
Vojenské vysoké školy
(1)
Na vojenské vysoké školy a fakulty sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona s týmito výnimkami:
a)
vojenské vysoké školy sa zriaďujú, zlučujú, rozdeľujú a zrušujú zákonom Federálneho zhromaždenia na návrh Federálneho minsterstva národnej obrany; rovnakým spôsobom sa ustanovuje ich názov a sídlo,
b)
uverejňovanie výsledkov vedeckého bádania podľa § 2 a právo študentov podľa § 26 ods. 1 písm. b) sa uskutočňuje v súlade s predpismi na ochranu štátneho tajomstva,
c)
ustanovenie § 27 ods. 6 sa na učiteľov a vedeckých pracovníkov vojenských vysokých škôl, ktorí sú vojakmi v činnej službe, vzťahuje primerane v súlade s osobitnými predpismi.1)
(2)
Pôsobnosť ministerstva a ministra podľa § 15 vykonáva Federálne ministerstvo národnej obrany a minister národnej obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 31
Spôsob vysokoškolského vzdelávania odborníkov v odbore bezpečnostnej služby ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia.
DVANÁSTA ČASŤ
§ 32
Vysoké školy bohoslovecké a bohoslovecké fakulty
Na vysoké školy bohoslovecké a bohoslovecké fakulty sa ustanovenia § 2, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27 a 29 vzťahujú primerane.
TRINÁSTA ČASŤ
§ 33
Vysoké školy umelecké
Na vysoké školy umelecké sa ustanovenia § 15, 16, 17, 21, 22 a 27 vzťahujú primerane.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 34
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, s výnimkou rozhodovania o štipendiu a o vylúčení zo štúdia. O odvolaní proti rozhodnutiu dekana rozhoduje rektor. O odvolaní proti rozhodnutiu rektora vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, rozhoduje akademický senát.
§ 35
(1)
Vláda Českej republiky v Českej republike a vláda Slovenskej republiky v Slovenskej republike upravia nariadením podrobnosti o zriaďovaní a činnosti akreditačných komisií.
(2)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podmienky pre priznanie štipendia a poskytovanie hmotného zabezpečenia študentom,
b)
podmienky a priebeh vymenúvania profesorov a habilitácie docentov,
c)
podmienky nostrifikácie a postup pri nej.
§ 36
(1)
Funkčné obdobie akademických funkcionárov podľa § 12 až 16 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách, ktorí sú vo funkcii predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa skončí dňom 31. januára 1991.
(2)
Vysoké školy predložia ministrovi na registráciu svoje štatúty [§ 15 ods. 1 písm. d)] najneskôr do 31. decembra 1990.
§ 37
(1)
Rektor môže na návrh akademického senátu fakulty alebo akademického senátu vysokej školy vypísať konkurz i na obsadené miesto, pokiaľ je takýto postup odôvodnený potrebou zabezpečiť príslušnú odbornú a morálnu úroveň vysokej školy. Učiteľovi alebo vedeckému pracovníkovi, ktorý v konkurze neobstál, alebo sa na konkurze odmietol zúčastniť, môže vysoká škola dať výpoveď.
(2)
Do nadobudnutia platnosti konkurzného poriadku podľa § 28 ods. 2 písm. d) určí spôsob konkurzu rektor vysokej školy so súhlasom akademického senátu vysokej školy. Konkurzné konanie podľa odseku 1 možno začať najneskôr do 1. februára 1991.
§ 38
(1)
Na študentov, ktorí sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v štádiu štátnych záverečných skúšok a v lekárskych a veterinárskych študijných odboroch v štádiu štátnych rigoróznych škúšok, sa vzťahujú ustanovenia § 40 až 43, § 44 ods. 3, § 45, § 46 ods. 3, § 48 ods. 1 a 3 doterajšieho zákona.
(2)
Postgraduálne štúdium začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa ukončí podľa doteraz platných právnych predpisov.2)
(3)
Na rigorózne konanie absolventov vysokých škôl, ktoré bolo začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a bude ukončené najneskôr do jedného roka od tohto dňa, sa vzťahujú ustanovenia § 44, 46 a 47 doterajšieho zákona o vysokých školách a nariadenie vlády ČSSR č. 90/1980 Zb.
§ 39
V konaní na vymenovanie profesora a docenta vysokej školy, ktoré bolo začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa postupuje podľa § 27 ods. 4 tohto zákona.
§ 40
Odnímajú sa vedecko-pedagogické tituly priznané po 22. decembri 1969 podľa ustanovenia § 55a ods. 1 písm. e) zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb. a predo dňom 1. januára 1990 podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva ČSR č. 111/1980 Zb. a § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SSR č. 106/1980 Zb. o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl.
§ 41
Vysoké školy jestvujúce ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona môžu uskutočňovať postgraduálne štúdium len na základe rozhodnutia ministerstva na návrh akreditačnej komisie.
§ 42
(1)
Vysoké školy a fakulty zriadené podľa doterajších predpisov uvedené v prílohe sú vysokými školami a fakultami podľa tohto zákona.3)
(2)
Samostatné pedagogické fakulty zriadené podľa doterajších predpisov uvedené v prílohe majú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona postavenie vysokých škôl.
§ 43
(1)
Akademické tituly, stavovské označenia a ostatné tituly absolventov vysokých škôl priznané podľa skorších predpisov zostávajú nedotknuté.
(2)
Akademické tituly podľa § 21 ods. 2 sú oprávnení používať aj absolventi vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a nebol im priznaný akademický titul, stavovské označenie alebo iný titul absolventov vysokých škôl podľa skorších predpisov. O tom im vydá vysoká škola osvedčenie.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na absolventov Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti, vojenských vysokých škôl a Vysokej školy politickej ústredného výboru Komunistickej strany Československa.
§ 44
Zrušujú sa
1.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 7/1966 Zb. o Vysokej škole politickej ÚV KSČ
2.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 92/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej ÚV KSČ
3.
Zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách
4.
Nariadenie vlády ČSSR č. 90/1980 Zb. o štátnych záverečných skúškach a štátnych rigoróznych skúškach
5.
Nariadenie vlády ČSSR č. 33/1986 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
6.
Vyhláška Ministerstva školstva č. 49/1967 Zb. o postgraduálnom štúdiu na vysokých školách
7.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 109/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách v znení neskorších predpisov
8.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách v znení neskorších predpisov
9.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 110/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy)
10.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy)
11.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 111/1980 Zb. o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl
12.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 106/1980 Zb. o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl
13.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 137/1980 Zb. o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl
14.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 138/1980 Zb. o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl
15.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 3/1981 Zb. o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách
16.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 6/1981 Zb. o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách
17.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 58/1981 Zb. o umeleckej ašpirantúre
18.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 55/1981 Zb. o umeleckej ašpirantúre
19.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 83/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 55/1986 Zb.
20.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 87/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
21.
Úprava MŠ SSR z 15. 9. 1982 č. 12 857/1982-33/333 o vysielaní na štúdium na zahraničných vysokých školách, reg. v čiastke 27/1982 Zb.
22.
Smernice MŠ ČSR z 22. 11. 1982 č. 28 9112/1982-34 o vysielaní na štúdium na zahraničných vysokých školách, reg. v čiastke 5/1983 Zb.
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha zákona č. 172/1990 Zb.
Zoznam vysokých škôl a fakúlt
1. VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITNÉ
Univerzita Karlova v Prahe
Fakulta všeobecného lekárstva
Lekárska hygienická fakulta
Fakulta detského lekárstva
Lekárska fakulta v Hradci Králové
Lekárska fakulta v Plzni
Fakulta farmaceutická v Hradci Králové
Fakulta právnická
Fakulta filozofická
Fakulta matematicko-fyzikálna
Fakulta prírodovedecká
Fakulta telesnej výchovy a športu
Fakulta žurnalistiky
Fakulta pedagogická
Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká
fakulta so sídlom v Litomeřiciach
Husitská bohoslovecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Lekárska fakulta v Martine
Farmaceutická fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Matematicko-fyzikálna fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Pedagogická fakulta
Rímskokatolícka cyrilometodejská
bohoslovecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Masarykova univerzita v Brne
Fakulta lekárska
Fakulta právnická
Fakulta filozofická
Fakulta prírodovedecká
Fakulta pedagogická
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta lekárska
Fakulta filozofická
Fakulta prírodovedecká
Fakulta pedagogická
Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta v Prešove
Prírodovedecká fakulta
Pedagogická fakulta v Prešove
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Vysoká škola veterinární v Brne
Vysoká škola veterinárska v Košiciach
Samostatné fakulty
Pedagogická fakulta v Českých Budějoviciach
Pedagogická fakulta v Plzni
Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta v Hradci Králové
Pedagogická fakulta v Ostrave
Pedagogická fakulta v Nitre
Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici
2. VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ
České vysoké učení technické v Prahe
Fakulta stavebná
Fakulta strojnícka
Fakulta elektrotechnická
Fakulta jadrová a fyzikálno-inžinierska
Fakulta architektúry
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Elektrotechnická fakulta
Chemicko-technologická fakulta
Fakulta architektúry
Strojársko-technologická fakulta so sídlom v Trnave
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Strojnícka a elektrotechnická fakulta
Vojenská fakulta
Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe
Fakulta chemickej technológie
Fakulta technológie palív a vody
Fakulta potravinárskej a biochemickej technológie
Fakulta chemicko-inžinierska
Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubiciach
Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni
Fakulta strojnícka
Fakulta elektrotechnická
Vysoká škola strojní a textilní v Liberci
Fakulta strojnícka
Fakulta textilná
Vysoké učení technické v Brne
Fakulta stavebná
Fakulta strojnícka
Fakulta elektrotechnická
Fakulta technologická v Zlíne
Fakulta architektúry
Vysoká škola báňská v Ostrave
Fakulta banícko-geologická
Fakulta hutnícka
Fakulta strojnícka a elektrotechnická
Fakulta ekonomická
Vysoká škola technická v Košiciach
Banícka fakulta
Hutnícka fakulta
Strojnícka fakulta
Elektrotechnická fakulta
Stavebná fakulta
3. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ
Vysoká škola ekonomická v Prahe
Fakulta národohospodárska
Fakulta výrobno-ekonomická
Fakulta obchodná
Fakulta riadenia
Vysoká škola ekonomická v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Fakulta riadenia
Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici
4. VYSOKÉ ŠKOLY PÔDOHOSPODÁRSKE
Vysoká škola zemědělská v Prahe
Fakulta prevádzkovo-ekonomická
Fakulta agronomická
Fakulta mechanizačná
Fakulta prevádzkovo-ekonomická v Českých Budějoviciach
Vysoká škola zemědělská v Brne
Fakulta prevádzkovo-ekonomická
Fakulta agronomická
Fakulta lesnícka
Fakulta záhradnícka v Lednici
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
Prevádzkovo-ekonomická fakulta
Agronomická fakulta
Mechanizačná fakulta
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Drevárska fakulta
5. VYSOKÉ ŠKOLY UMELECKÉ
Akademie musických umění v Prahe
Fakulta hudobná
Fakulta divadelná
Fakulta filmová a televízna
Akademie výtvarných umění v Prahe
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Prahe
Janáčkova akademie musických umění v Brne
Fakulta hudobná
Fakulta divadelná
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná fakulta
Divadelná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6. VOJENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY A ICH FAKULTY
1)
Branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Ministerstva školstva č. 49/1967 Zb. o postgraduálnom štúdiu.
3)
Príloha tohto zákona: Zoznam vysokých škôl a fakúlt.