168/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1990 do 24.03.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
ZÁKON
zo 7. mája 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení zákonov č. 71/1967 Zb., č. 147/1969 Zb., č. 29/1978 Zb. a č. 196/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 1 znie:
„(1)
Dozor nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, národnými výbormi a organizáciami aj občanmi prislúcha prokuratúre, na ktorej čele stojí generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
2.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Postavenie a oprávnenie prokurátorov pred súdmi a štátnymi notárstvami upravujú osobitné zákony.“.
3.
V § 1 sa doterajšie odseky 2, 3 a 4 označujú ako odseky 3, 4 a 5. Doterajší odsek 5 sa vypúšťa.
4.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Prokuratúra stráži, presadzuje a upevňuje zákonnosť bez ohľadu na akékoľvek miestne vplyvy, zabezpečuje jednotu zákonnosti na celom území republiky.
(2)
Výkonom dozoru nad správnym a jednotným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov prokuratúra chráni
a)
štát a jeho ústavné zriadenie,
b)
politické, osobné, rodinné, pracovné, sociálne, bytové, majetkové a iné práva a zákonom chránené záujmy občanov,
c)
práva a zákonom chránené záujmy organizácií,
d)
bojaschopnosť ozbrojených síl aj ozbrojených zborov a disciplínu a poriadok v nich ustanovený.
(3)
Celou svojou činnosťou prokuratúra prispieva k zvyšovaniu úcty k právnemu poriadku, k plneniu občianskych povinností a k rešpektovaniu občianskych práv a slobôd.“.
5.
§ 3 ods. 1 písm. a), d) znejú:
„a)
dozorom nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, národnými výbormi, organizáciami a jednotlivými občanmi,
d)
účasťou a uplatňovaním oprávnení v konaní pred súdmi a štátnymi notárstvami podľa osobitných zákonov.“.
§ 3 ods. 3 sa vypúšťa.“.
6.
V § 4 sa slovo „socialistickej“ vypúšťa.
7.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa slovo „socialistickej“.
8.
§ 9 ods. 2 znie:
„(2)
Prokurátori sú oprávnení zúčastniť sa s poradným hlasom na zasadaní národných výborov a ich orgánov a iných orgánov štátnej správy.“.
9.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Prokurátori pôsobia na to, aby orgány štátnej správy, národné výbory a organizácie samy zabezpečovali dodržiavanie zákonnosti tak pri výkone svojej pôsobnosti, ako aj v podriadených orgánoch a dbali na to, aby ten, kto zavinil jej porušenie, bol volaný na zodpovednosť.
(2)
Prokurátori dozerajú, či a ako kontrolné orgány plnia svoje povinnosti pri zabezpečovaní zákonnosti uložené im právnymi predpismi a pôsobia svojimi prostriedkami na odstránenie zistených závad.“.
10.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Ministerstvá, iné orgány štátnej správy, národné výbory a organizácie sú povinné pomáhať prokurátorom pri plnení ich úloh, v ustanovenej lehote vyhovovať ich dožiadaniam, najmä im požičiavať spisy a doklady a podávať im vysvetlenia a umožniť im za účelom zistenia, či sú zachovávané zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, vstup do svojich úradných budov a ďalších objektov.
(2)
Na plnenie úloh ustanovených v tomto zákone napomáhajú prokurátorom aj súdy a štátne notárstva najmä tým, že im požičiavajú spisy a doklady.
(3)
Prokurátori sú oprávnení vyžadovať od štátnych orgánov a organizácií vykonanie previerok a revízií, pokiaľ je dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákonnosti, prípadne, že bol spáchaný trestný čin. Tieto orgány a organizácie sú povinné žiadostiam v lehotách určených prokurátorom vyhovieť. Pokiaľ ide o náhradu nákladov s tým spojených, bude upravená osobitným predpisom.
(4)
Povinnosti a oprávnenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na veci operačnej a mobilizačnej povahy.“.
11.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „socialistickej“.
12.
V § 12 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťajú slová „socialistickej“ a „a jeho príčin“.
13.
V § 13 ods. 4 sa suma „200 Kčs“ nahrádza sumou „500 Kčs“.
14.
§ 14 ods. 1 znie:
„(1)
Prokurátori vykonávajú dozor nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, národnými výbormi, organizáciami a jednotlivými občanmi a nad tým, aby nikto nebol nezákonne obmedzovaný vo svojich právach.“.
15.
§ 17 ods. 1 znie:
„(1)
Ministerstvám a iným orgánom štátnej správy, národným výborom a organizáciám podávajú prokurátori upozornenie za účelom odstránenia porušovania zákonov a iných právnych predpisov.“.
16.
§ 19 sa vypúšťa.
17.
Názov oddielu 3 znie:
„Účasť a pôsobnosť prokurátora v konaní pred súdmi a štátnymi notárstvami“.
18.
§ 20 ods. 1 sa vypúšťa. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
19.
§ 33 znie:
㤠33
(1)
Generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, generálni prokurátori republík a hlavný vojenský prokurátor riadia a kontrolujú činnosť všetkých im podriadených prokuratúr. Na plnenie úloh vydávajú príkazy a pokyny záväzné pre všetkých podriadených pracovníkov prokuratúry. Vydávajú tiež všeobecne záväzné predpisy, pokiaľ ich na to splnomocňuje zákon.
(2)
Na zjednotenie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vydáva generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry. Generálni prokurátori republík na zjednotenie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi republík vydávajú stanoviská záväzné pre podriadených prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry.
(3)
Generálnych prokurátorov zastupujú v ustanovenom rozsahu ich námestníci. Jedným z námestníkov generálneho prokurátora Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je hlavný vojenský prokurátor, ktorý zastupuje generálneho prokurátora Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri plnení úloh v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch.“.
20.
§ 37 ods. 1 znie:
„(1)
Prokurátorom alebo vyšetrovateľom prokuratúry môže byť ustanovený odborne vyspelý, bezúhonný občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý
a)
dosiahol vek najemnej 24 rokov,
b)
má úplné vysokoškolské právnické vzdelanie,
c)
po určený čas vykonával čakateľskú prax a úspešne zložil záverečnú skúšku,
d)
nie je členom žiadnej politickej strany.1)“.
21.
V § 37 ods. 3 sa vypúšťa posledná časť vety za bodkočiarkou.
22.
§ 39 znie:
㤠39
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry zložia pri svojom prvom ustanovení do rúk nadriadeného prokurátora tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, že budem presadzovať a upevňovať zákonnosť, dbať pri plnení svojich povinností na záujmy republiky a zachovávať mlčanlivosť v úradných veciach“.“.
23.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
O skončení pracovného pomeru rozhodne nadriadený prokurátor (§ 38) tiež vtedy, ak stratil prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry štátne občianstvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo je členom politickej strany.1)“.
24.
Za § 40 sa vkladá nový § 40a, ktorý znie:
㤠40a
(1)
Ak uplynula lehota uvedená v § 47 ods. 1 na zavedenie kárneho konania, môže nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38 po zistení stanoviska komisie zriadenej za tým účelom pracovný pomer s prokurátorom alebo vyšetrovateľom prokuratúry okamžite skončiť prepustením, ak prokurátor alebo vyšetrovateľ porušil svoje povinnosti takým spôsobom, že stratil dôveru potrebnú na zastávanie doterajšej funkcie.
(2)
Opatrenie podľa odseku 1 možno vykonať do 1. júna 1991.“.
25.
§ 43 znie:
㤠43
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry sú povinní pri plnení svojich úloh zachovávať zákony aj iné právne predpisy. Sú tiež povinní dbať na služobné príkazy a zachovávať mlčanlivosť v úradných veciach, pokiaľ ich od tejto povinnosti pre určitý prípad neoslobodil nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38. Ďalej sú povinní zdržať sa pri výkone svojej funkcie aj v občianskom živote všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť prokuratúry alebo znížiť dôveru občanov k nej.“.
Čl. II
Prechodné ustanovenia
1.
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry, ktorí sú k dátumu účinnosti zákona členmi politickej strany,1) nestrácajú predpoklady pre výkon funkcie, ak do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona svoje členstvo v nich ukončia.
2.
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry zložia podľa § 39 sľub do rúk nadriadeného prokurátora v lehote do 1 mesiaca od účinnosti tohto zákona. Zloženie sľubu musí byť v tejto lehote umožnené. Ak prokurátori alebo vyšetrovatelia prokuratúry odmietnu zloženie sľubu, bude sa predpokladať, že sa pracovný pomer k dátumu odmietnutia sľubu skončil.
Čl. III
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o prokuratúre, ako vyplýva z neskorších zákonov.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 15/1990 Zb. o politických stranách.