163/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
ZÁKON
z 3. mája 1990
o bohosloveckých fakultách
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Článok I
§ 1
(1)
Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Prahe so sídlom v Litoměřiciach sa začleňuje do Univerzity Karlovej v Prahe.
(2)
Obnovuje sa Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Olomouci, ktorá sa začleňuje do Univerzity Palackého v Olomouci.
(3)
Zriaďuje sa Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa začleňuje do Univerzity Komenského v Bratislave.
(4)
Zriaďuje sa Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta, ktorá sa začleňuje do Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
§ 2
(1)
Komenského evanjelická bohoslovecká fakulta v Prahe sa pod názvom Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovej začleňuje do Univerzity Karlovej v Prahe.
(2)
Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave sa pod názvom Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského začleňuje do Univerzity Komenského v Bratislave.
§ 3
Husova československá bohoslovecká fakulta v Prahe sa pod názvom Husitská bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovej začleňuje do Univerzity Karlovej v Prahe.
§ 4
Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prahe so sídlom v Prešove sa pod názvom Pravoslávna bohoslovecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika začleňuje do Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Článok II
Zrušujú sa
2.
§ 33 a 34 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách.
3.
Vládne nariadenie č. 112/1950 Zb. o bohosloveckých fakultách.
Článok III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.