143/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1990 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky
z 27. apríla 1990
o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 16 ods. 1 písm. c) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou sa mení takto:
1.
§ 3 ods. 2 znie:
„(2)
Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť túto škodu. Ak o náhrade tejto škody rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná udalosť nastala až dňom, keď rozhodnutie, podľa ktorého má poisťovňa plniť, nadobudlo právoplatnosť.“.
2.
V § 11 ods. 1 sa slová „po poistnej udalosti“ nahradzujú slovami „po udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne“.
3.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „s poistnou udalosťou“ nahradzujú slovami „so vzniknutou škodou“.
4.
§ 17 ods. 1 znie:
„(1)
Poistné sa platí bez vyzvania poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu vedeného v peňažnom ústave. Na doklade o zaplatení poistného treba uviesť štátnu poznávaciu značku motorového vozidla; ak ide o motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky, uvedie sa číslo motora.“.
5.
V § 24 ods. 2 na konci vety sa vypúšťa bodka a pripájajú tieto slová: „alebo výpis z účtu vedeného v peňažnom ústave.“.
6.
§ 27 znie:
㤠27
Ak sa v tejto vyhláške neustanovuje inak, použijú sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak je poisteným občan; ak je poistenou organizácia, použijú sa primerane príslušné ustanovenia Hospodárskeho zákonníka.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1990.
Minister:
Ing. M. Kováč CSc. v. r.