118/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
ZÁKON
z 23. apríla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
2.
§ 16 ods. 1 sa dopĺňa o nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f)
používať v prevádzke iba vozidlá, pri ktorých sa zistil vyhovujúci technický stav pri technickej prehliadke, od ktorej neuplynul dlhší čas ako 1 rok, prípadne kratší čas ustanovený orgánom štátnej správy, ktorý prevádzku cestnej dopravy povolil;
g)
pri prevádzke vozidiel dodržiavať bezpečnostné prestávky, časy odpočinku a časy vedenia ustanovené pre vodičov cestných motorových vozidiel osobitnými predpismi.1)“.
3.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pre dopravu pre vlastné potreby vykonávanú podľa odseku 3 písm. c) platí ustanovenie § 16 ods. 1 písm. f) a g).“.
4.
§ 25 ods. 2 znie:
„(2)
Iná organizácia alebo fyzická osoba2) môžu vykonávať cestnú motorovú dopravu pre cudzie potreby za odplatu, len ak dostanú na to, pokiaľ nejde o prípady uvedené v § 26, povolenie od príslušného orgánu štátnej správy.“.
V § 25 sa odseky 3, 4 a 5 vypúšťajú.“.
5.
§ 26 ods. 1 znie:
„(1)
Povolenie na vykonávanie cestnej dopravy pre cudzie potreby podľa § 25 sa nevyžaduje, ak ide o:
a)
dopravu osôb a vecí uskutočňovanú v rámci starostlivosti o vlastných pracovníkov a členov družstiev, kde obsahom členstva je aj pracovný vzťah, včítane ich dopravy do zamestnania a dopravy ich detí do škôl,
b)
nepravidelnú hromadnú dopravu osôb uskutočňovanú spoločenskou alebo družstevnou organizáciou pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov,
c)
nepravidelnú hromadnú dopravu detí za rekreačnými, kultúrnymi alebo telovýchovnými cieľmi a do školských zariadení,
d)
dopravu vecí, ktoré sú predmetom vlastnej výrobnej alebo obchodnej činnosti pre odberateľov,
e)
dopravu, ktorú si na základe zmluvy o združení alebo o družstevnej spolupráci navzájom poskytujú účastníci tejto zmluvy,
f)
dopravu cestujúcich, batožín a leteckých zásielok z letiska do mestského centra alebo miesta ubytovania a späť, ako aj náhradnú dopravu uskutočňovanú československým leteckým dopravcom,
g)
dopravu pre organizácie a zariadenia vykonávajúce údržbu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií v rámci zimnej údržby týchto komunikácií.“.
6.
V § 28 sa vypúšťa ustanovenie písmena b) a ustanovenie písmena c) sa označuje písmenom b),
7.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena b) a zrušuje označenie písmena a).
8.
V § 31 sa vypúšťa ustanovenie písmena b) a ustanovenie písmena c) sa označuje písmenom b).
Čl. II
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel v znení vyhlášky č. 77/1982 Zb. a vyhlášky č. 117/1984 Zb.
2.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 58/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú ďalšie oslobodenia cestnej dopravy pre cudzie potreby od povolenia.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce č. 88/1980 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel v znení vyhlášky č. 62/1981 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 71/1980 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel.§ 8, 9, 11, 12 úpravy Ministerstva vnútra ČSR č. SD/33-1908/75 o určovaní pracovného času cestovných pracovníkov cestnej a mestskej dopravy, reg. v čiastke 33/1975 Zb., v znení úpravy Ministerstva vnútra ČSR č. SD/33-2831/77, reg. v čiastke 2/1978 Zb.Úprava Ministerstva vnútra SSR č. SD-349/1976-3 o určovaní pracovného času niektorých pracovníkov cestnej a mestskej dopravy, reg. v čiastke 13/1976 Zb., v znení úpravy Ministerstva vnútra SSR č. SD-4349/1978-4, reg. v čiastke 29/1978 Zb.
2)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.