117/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
z 23. apríla 1990
o zásluhách M. R. Štefánika
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Na ocenenie zásluh Milana Rastislava Štefánika na vzniku samostatného česko-slovenského štátu nech je v budove Federálneho zhromaždenia umiestnená pamätná tabuľa s týmto výrokom:
„M. R. Štefánik sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“.
§ 2
Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.