105/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
ZÁKON
z 18. apríla 1990
o súkromnom podnikaní občanov
Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
ČASŤ II A
POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA VYKONÁVANÁ SAMOSTATNE HOSPODÁRIACIMI ROĽNÍKMI
§ 12a
(1)
Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom (ďalej len „samostatne hospodáriaci roľník“), ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska výroba“), sa podľa tohto zákona rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb
a)
vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
b)
vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov,9a) len s týmto súhlasom, alebo
c)
poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.
(2)
Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.
§ 12b
(1)
Príslušný orgán Českej republiky alebo Slovenskej republiky9b) zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia.
(2)
V evidencii podľa odseku 1 je uvedené meno a priezvisko samostatne hospodáriaceho roľníka, miesto jeho trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú,9a) a deň zápisu do evidencie.
(3)
Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.
§ 12c
(1)
O zápise do evidencie vydá príslušný orgán samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie. Súčasne upovedomí príslušný orgán vykonávajúci správu dane, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie; rovnako sa postupuje pri zmene a zániku skutočností vedených v evidencii a pri ukončení poľnohospodárskej výroby.
(2)
Na základe upovedomenia podľa odseku 1 pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky samostatne hospodáriacemu roľníkovi identifikačné číslo, ktoré orgán uvedený v § 12b ods. 1 zapíše do evidencie.
§ 12d
(1)
Jednotlivo hospodáriaci roľník vedený doteraz v evidencii obecného úradu9b) podľa doterajších predpisov9c) sa považuje dňom účinnosti tohto zákona za samostatne hospodáriaceho roľníka s právami a povinnosťami v tomto zákone vymedzenými.
(2)
Samostatne hospodáriaci roľníci nakupujú výlučne pre potrebu svojho hospodárstva za ceny bez dane z obratu výrobky uvedené v osobitnom predpise.9d)
§ 12e
Samostatne hospodáriaci roľník vedený v evidencii podľa § 12b sa môže zapísať do podnikového registra. Návrh na zápis môže v takom prípade podať k začiatku kalendárneho roka, najneskôr do 15. februára bežného roka, a súčasne je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť orgán príslušný na evidenciu.
§ 48
Povolenie udelené fyzickým osobám na poskytovanie právnej pomoci podľa nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru a registrácie udelené na základe zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov strácajú platnosť do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Zápis týchto osôb do zoznamu sa vykoná podľa tohto zákona.
§ 36
Oprávnenie na zastupovanie v konaní pre Úradom a vykonávanie služieb a prác smerujúcich k uplatneniu ochrany priemyselného vlastníctva podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 32
(1)
Všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú daňové poradenstvo na základe registrácie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona zložiť skúšku a požiadať o vydanie osvedčenia podľa tohto zákona; inak ich oprávnenie k tomuto dňu zaniká.
(2)
Ustanovenia tohto zákona, vrátane povinnosti vykonať odbornú skúšku, sa nevzťahujú na oprávnenia advokátov a komerčných právnikov poskytovať právnu pomoc podľa osobitných predpisov.9)
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 106a a nasl. Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Najmä:§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).§ 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov.§ 2 ods. 1 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.§ 3 zákona č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.
5)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov.
6)
Napríklad:
§ 25 ods. 2, § 34 ods. 1 a 2, § 37 ods. 3, § 40 ods. 1 a § 43 ods. 2 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.
§ 5 ods. 1 a 2, § 12 ods. 1, § 17, § 32 ods. 2 zákona č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive.
§ 3 zákona ČNR č. 62/1988 Zb. o geologických prácach a o Českom geologickom úrade.
§ 3 zákona SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade.
§ 5 ods. 2 a § 27 zákona ČNR č. 61/1988 Zb. o baníckej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
§ 5 ods. 2 a § 27 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o baníckej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
§ 5 a 27 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.
§ 5 a 27 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.
§ 13 ods. 1 písm. b), § 14 zákona ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona ČNR č. 116/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákona ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode.
§ 13 ods. 1 písm. b), § 14 zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona SNR č. 108/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.
7)
§ 5 Hospodárskeho zákonníka.
8)
Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
9a)
Napríklad zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 86/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat, zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat, zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb., vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám a vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
9b)
Zákon ČNR č. 367/1984 Zb. o obciach (obecné zriadenie).
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
9c)
Smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR na zabezpečenie nákupu poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov do štátnych fondov z 18. mája 1970, registrované v čiastke 20/1970 Zb.
9d)
Opatrenie Federálneho ministerstva financií o nákupe výrobkov jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi. Finančný spravodajca č. 21/1990, čiastka 8.
9e)
Výnos Federálneho ministerstva financií č. V/2-4.900/90.
10)
§ 13 zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii.
13)
Napríklad zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe v znení neskorších predpisov.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 113 /1990 Zb.Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.
20)
§ 53 až 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).