103/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
ZÁKON
z 18. apríla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník
Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. IV
Zrušujú sa:
1.
vládna vyhláška č. 40/1963 Zb. o náhradách škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám,
2.
smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 74894/63 z 22. mája 1963 na vykonanie vládnej vyhlášky č. 40/1963 Zb. o náhradách škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám (reg. čiastka 23/1963 Zb.),
3.
vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva financií a hlavného arbitra ČSSR č. 39/1966 Zb. o vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a v niektorých iných školských zariadeniach,
4.
nariadenie vlády č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe,
5.
vyhláška Štátnej arbitráže ČSSR č. 31/1972 Zb. o zmluvách o príprave dodávky niektorých stavieb,
7.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy,
8.
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 89/1976 Zb. o oprávnení na inžinierske činnosti vo výstavbe,
9.
§ 34 vyhlášky predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií,
10.
vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 17/1979 Zb. o právnych úkonoch odovzdávaním dát,
11.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác,
12.
vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 4/1986 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov,
13.
ustanovenie § 5, 6 a § 10 až 14 vyhlášky Úradu pre vynálezy a objavy č. 28/1986 Zb. o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve,
15.
§ 12 ods. 3 písm. a), § 29, § 31 ods. 1, 3, 6 a 7 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.
Čl. V
Zrušujú sa:
1.
vo vyhláške Ministerstva národnej obrany č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu, v znení vyhlášky č. 144/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 9, § 14 a 18;
2.
vo vyhláške ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb., č. 107/1981 Zb. a č. 28/1990 Zb., ustanovenia § 1 ods. 2, § 2 až 4, § 6 až 8, § 10 až 14, § 17, § 20 až 23, § 26 až 35;
3.
vo vyhláške ministra všeobecného strojárstva č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 27/1990 Zb. ustanovenia § 2 až 10, § 12, 13, z § 15 odkaz na § 4 až 9 a § 12, § 16 až 19, z § 20 odkaz na § 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 12, § 21 až 27, § 29, z § 30 odkaz na § 12 ods. 2, § 31 až 33, z § 35 odkaz na § 2 až 4, § 5 ods. 1 a 3 až 6, § 7 až 10 a § 12 až 21, § 36, 37, z § 38 odkaz na § 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 až 15 a § 17 až 21, § 40 až 44, z § 46 odkaz na § 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 až 14 a § 16 až 19 a § 21;
4.
vo vyhláške ministra všeobecného strojárstva č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu, v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb. a vyhlášky č. 26/1990 Zb., ustanovenia § 4 až 15 a § 18;
5.
vo vyhláške Správy štátnych hmotných rezerv č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky štátnych rezerv, v znení vyhlášky č. 181/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 6 až 13;
6.
vo vyhláške Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác, v znení vyhlášky č. 147/1989 Zb., ustanovenia § 18 až 20, § 23;
7.
vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác, ustanovenia § 2 až 28, § 30 až 49, § 50 ods. 3 a 4, § 51, § 53 až 55;
8.
vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác, v znení vyhlášky č. 179/1989 Zb.;
9.
vo vyhláške Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu, v znení vyhlášky č. 30/1990 Zb., ustanovenia § 2, 3, 5 až 7, § 9, 11 až 26, § 28 až 29 a prílohy č. 1 a 2 vyhlášky;
10.
vo vyhláške Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív, v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb. a vyhlášky č. 3/1990 Zb., ustanovenia § 4, § 6 a 7, § 9 až 14, § 17, 23 a 27;
11.
vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášok č. 26/1982 Zb. a č. 12/1988 Zb., ustanovenia § 2 až 22, § 23 ods. 2, § 24 až 34e, § 34f ods. 2, § 34g až 34h;
12.
vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 45/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu;
13.
vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky, v znení vyhlášky č. 148/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 13, § 16 až 18, § 20 až 23, § 25;
14.
vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov na odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami, v znení vyhlášky č. 205/1989 Zb.;
15.
vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, v znení vyhlášky č. 37/1990 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 6 až 8, § 10 až 12;
16.
vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov, v znení vyhlášky č. 199/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 6, 8, § 10 až 17, § 19 až 22, § 25, 27, 29, § 34 až 36, § 38, 39, § 41 až 43, § 45 až 57, § 59 až 71, § 73 až 76;
17.
vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu, v znení vyhlášky č. 200/1989 Zb., ustanovenia § 3 až 9, § 12 až 16, § 19 a 20;
18.
vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov, v znení vyhlášky č. 142/1989 Zb., ustanovenia § 3 až 10, § 12 ods. 1 až 4;
19.
vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu, v znení vyhlášky č. 180/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 9 až 12;
20.
vo vyhláške Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja v znení vyhlášky č. 154/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 8, 9, 13, 15, 17, 19, § 21 až 23, § 25 a § 28 až 30;
21.
vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 11/1984 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov, ustanovenia § 2 až 21, § 23 až 36 a § 39;
22.
vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 24/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky zberných surovín v znení vyhlášky č. 140/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 9;
23.
vo vyhláške Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 104/1983 Zb. o dovoze investičných celkov, ustanovenia § 2 ods. 2, § 3 až 13 a § 15 až 40;
24.
vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb. a vyhlášky č. 12/1990 Zb.;
25.
vo vyhláške Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko v znení vyhlášky č. 29/1990 Zb., ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c), § 3 až 9, § 11 až 13, § 15, 17, § 21 až 45, § 47 až 51, § 57, 57a, § 66 až 75, § 78a až 84, § 86 až 90, § 92 až 94, § 97, 99 včítane odkazov na tieto ustanovenia v § 78 a 98;
26.
vo vyhláške Federálneho štatistického úradu č. 49/1989 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát v znení vyhlášky č. 170/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 9, § 12 až 14, § 16 až 29, § 35 až 41, § 43 až 47;
27.
vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov v znení vyhlášky č. 141/1989 Zb.;
28.
vo vyhláške Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 31/1986 Zb. o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov, ustanovenia § 2, § 4 až 41, § 43, § 45 až 47, § 52 až 66, § 68 až 74, § 76 až 80, § 82 až 85, § 87 až 98;
29.
vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 155/1988 Zb. o základných podmienkach poľnohospodárskych výrobkov, ustanovenia § 2 až § 17 ods. 1, § 18 až 20, § 27 až 33, § 42 a 43 a príloha vyhlášky;
30.
vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 156/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov, ustanovenia § 2 až 15, § 17 až 19;
31.
vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 2/1990 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny;
32.
vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 11/1990 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov;
33.
základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Pragoexport, vydané ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 8/1977 Vestníka FMZO;
34.
v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných organizáciami zahraničného obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 12/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 13, § 14 a 14a a príloha;
35.
v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení doplnku z 30. marca 1965, a výnosom FMZO č. 10/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 6, § 7 ods. 1, 2 a 4, § 8 až 9a, § 11, § 13 až 26 a príloha;
36.
v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Metalimex a Kerametal, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 27/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 9, § 9b;
37.
v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Metalimex a Kerametal, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 26/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 9, § 10 ods. 1 až 7, § 11, 11a a prílohy č. 1 a 2;
38.
v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Pragoexport, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 11/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 11a, § 11c a príloha;
39.
v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných organizáciami zahraničného obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 13/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 11, § 13 až 27, § 29 až 42, § 48 a príloha;
40.
v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 9/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 9, § 11 až 18b a príloha;
41.
v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Československá keramika, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 25/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 15, § 17 až 18a;
42.
v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Československá keramika, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 24/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 5, § 6 ods. 1, 2 a 4, § 8 až 11a, § 12 ods. 1 až 7, § 13 a 14;
43.
v základných podmienkach dodávky strojárskych výrobkov na vývoz, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 5/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 18, § 19 ods. 1 až 5, § 20 a 21, § 23 až 25a a príloha;
44.
v základných podmienkach dodávky strojárskych výrobkov z dovozu, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 5/1980 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 11, § 13 a 14, § 17 až 19, § 23 až 29, § 31a;
45.
v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných organizáciami zahraničného obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydaným ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 6/1979 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 8, § 11 až 14, § 17 až 19, § 21 až 33, § 36 až 75a;
46.
v základných podmienkach dodávok surovín, materiálov a výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 5/1979 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 6a, § 7 ods. 1, 4 a 5, § 8 až 15, § 17 až 19a, § 21 až 28a a prílohy B, C a E;
47.
v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Ferromet, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 7/1978 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 4, § 6 až 14, § 17 až 18a a prílohy 1 a 2;
48.
základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Ferromet, vydané ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 8/1978 Vestníka FMZO;
49.
základné podmienky dodávky pre vývoz jabloneckého tovaru, vydané ministrom zahraničného obchodu 22. júla 1964;
50.
v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Artia a ú. s. Slovart, vydané ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 19/1981 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 5, § 7 až 11, § 13 a 13a a prílohy č. 1 a 2;
51.
v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Artia a ú. s. Slovart, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 18/1981 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a, 2, 4 až 8, 10 až 13, § 16 až 21a, § 23 až 33, § 40 a 41 a príloha č. 1;
52.
v základných podmienkach dodávky pre vývoz potravín a poľnohospodárskych výrobkov, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 33/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 6, § 8 až 10, § 12, 14, § 16 až 18, § 21 až 25, § 27 až 32, § 34 a 35, § 37 až 43, § 46, § 48 až 50, § 52 až 56, § 58 až 69, § 71 a 72, § 74, § 77 a 78, § 80 až 83, § 85, § 90 a 91, § 93 a 94, § 97 a 98, § 100 a 101, § 102, 105, § 107 až 114, § 116, § 118 až 127, § 129 až 133 a tabuľky č. I až IV;
53.
v základných podmienkach dodávky potravín a poľnohospodárskych výrobkov z dovozu, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 19/1983 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2, § 4, § 6 až 11, § 12 až 19, § 22, § 25 ods. 1, 2 a 4, § 26 až 31, § 33 a 34, § 36 a 37, § 39 až 42, § 44, § 45a až 46, § 49, § 54 až 56, § 58 až 61, § 63 až 66, § 68, § 70 až 74, § 77 až 80, § 81 až 84, § 85 ods. 1, 4 až 8, § 86, 88, § 89 ods. 1 až 3 a ods. 6, § 91, 93, § 95 až 99, § 100 až 106, § 107 ods. 1 a 2, § 109 až 112, § 114 a 115, § 117 až 119, § 120 až 125, § 127, 129 a prílohy 1 až 3;
54.
úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 8. júna 1978, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných účastinnou spoločnosťou Skloexport;
55.
v úprave Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo 7. júla 1978, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky sklárskych výrobkov vyvážaných účastinnou spoločnosťou Skloexport, ustanovenia § 2 až 12, § 14 až 17, § 19 až 22 a príloha;
56.
úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 1. júna 1979, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov z gumy, plastických hmôt a azbestu vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Motokov;
57.
úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 20. júla 1983 o základných podmienkach dodávky obstarania záležitostí vykonávaného organizáciami zahraničného obchodu v znení úpravy č. 14/1985 Vestníka FMZO a úpravy č. 17/1986 Vestníka FMZO.
Čl. VI
V zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
1.
sa vypúšťajú
a)
v § 43 ods. 1 slová „a inžiniersku“, z odseku 2 slová „a inžiniersku“,
b)
v § 143 ods. 1 písm. l) slová „a inžinierskej“;
2.
v § 43 ods. 3 znie:
„(3)
Občan môže vykonávať projektovú činnosť len na základe preukazu osobitnej spôsobilosti.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.
Čl. VIII
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., ako vyplýva z neskorších zákonov.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.