101/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 20. apríla 1990
o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky
Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Názov „Česko-slovenská federatívna republika“ sa mení na „Česká a Slovenská Federativní Republika“ v českom jazyku a „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ v slovenskom jazyku; obe znenia sú rovnocenné.
Čl. II
Pokiaľ je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov „Česko-slovenská federatívna republika“, rozumie sa tým názov štátu podľa tohto zákona.
Čl. III
Zrušuje sa ústavný zákon č. 81/1990 Zb. o zmene názvu Československej socialistickej republiky.
Čl. IV
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.