Chronologický register predpisov ročníka 1990

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1990 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
2/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny
3/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb.
4/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb. a č. 118/1989 Zb
5/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy
6/1990 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
7/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
8/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
9/1990 Zb. Zákonné opatření předsedníctva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
10/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
11/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov
12/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb.
13/1990 Zb. Ústavný zákon o zmene v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
14/1990 Zb. Ústavný zákon o odvolaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov
15/1990 Zb. Zákon o politických stranách
16/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
17/1990 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene doby trvania základnej služby
18/1990 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
19/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách
20/1990 Zb. Zákon o zriadení Správy ochrany prezidenta Československej socialistickej republiky a o Hradnej stráži Československej socialistickej republiky
21/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o kalkulácii
22/1990 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o tvorbe a kontrole cien
23/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o účtovníctve
24/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1989 Zb., o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
25/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
26/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.
27/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení vyhláška č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov
28/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb. a vyhlášky č. 107/1981 Zb.
29/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko
30/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu
31/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky československej o odmenách za poskytovanie peňažných služieb
32/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príspevkov a náhrad pravníkom získaným náborom vykonávaných niektorými organizáciami
33/1990 Zb. Oznámení Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o vydání výnosu, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky
34/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti
35/1990 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o zmluvných cenách
36/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky
37/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve
38/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1
39/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch
40/1990 Zb. Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
41/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
42/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky československej o druhom vydaní bankoviek po 100 Kčs
43/1990 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o projektovej príprave stavieb
44/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ústredného riaditeľa Československého filmu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách Československého filmu
45/1990 Zb. Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia zákonodarných zborov
46/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
47/1990 Zb. Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia
48/1990 Zb. Zákon o zmene názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
49/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive
50/1990 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky
51/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
52/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb. a č. 4/1990 Zb.
53/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky
54/1990 Zb. Zákon České národní rady o volbách do České národní rady
55/1990 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1990 až 1992
56/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o školách v prírode
57/1990 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej odchylnej úprave hospodárskych záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka pre odvetvia Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky
58/1990 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie, Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy v oblasti investičného rozvoja
59/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o deputátnom uhlí a dreve
60/1990 Zb. Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle
61/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
62/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
63/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach
64/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
65/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady
66/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky
67/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
68/1990 Zb. Zákon České národní rady o užívaní státního znaku a státní vlajky České republiky
69/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ako aj dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch udeľovaných v Československej socialistickej republike a v Irackej republike
70/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti
71/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o odchode sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky
72/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
73/1990 Zb. Zákon o civilnej službe
74/1990 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zborov nápravnej výchovy, upravuje názov československej armády, upravuje riadna dovolenka vojakov v základnej službe a ktorým sa mení zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti
75/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.
76/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
77/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o uzávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu
78/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi
79/1990 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady
80/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
81/1990 Zb. Ústavný zákon o zmene názvu Československej socialistickej republiky
82/1990 Zb. Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1990
83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov
84/1990 Zb. Zákon o zhromažďovacom práve
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve
86/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
87/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník
88/1990 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
89/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)
90/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 43/1979 Zb.
91/1990 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změne zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
92/1990 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývaní a pozbývaní státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
93/1990 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících sa působnosti ministerstev České republiky
94/1990 Zb. Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
95/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
96/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky
97/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe
98/1990 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem
99/1990 Zb. Oznámení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilíštích
100/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-slovenskej federatívnej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
101/1990 Zb. Ústavný zákon o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky
102/1990 Zb. Ústavný zákon o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
103/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník
104/1990 Zb. Zákon o akciových spoločnostiach
105/1990 Zb. Zákon o súkromnom podnikaní občanov
106/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži
107/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
108/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani
109/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 162/1989 Zb.
110/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov
111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku
112/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou
113/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb.
114/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby
115/1990 Zb. Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
117/1990 Zb. Zákon o zásluhách M. R. Štefánika
118/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve
119/1990 Zb. Zákon o súdnej rehabilitácii
120/1990 Zb. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi
121/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
122/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov aparátu politických strán a spoločenských organizácií
123/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a vyhláška č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
124/1990 Zb. Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
125/1990 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
126/1990 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
127/1990 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
128/1990 Zb. Zákon České národní rady o advokacii
129/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov
130/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov
131/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpeční
132/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
133/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
134/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu
135/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov
136/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
137/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky,kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
138/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
139/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury
140/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb. o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
141/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
142/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 10 Kč
143/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
144/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
145/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
146/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov
147/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných medziach
148/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos o poskytovaní príspevkov a náhrad pracovníkom získaným náborom vykonávaným niektorými organizáciami
149/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v Česko-slovenskej akadémii vied
150/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní vykonávaných občianskymi pracovníkmi vojenskej správy a výrobných hospodárskych organizácií v pôsobnosti FMNO zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. alebo II. pracovnej kategórie
151/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v štátnom podniku Česko-slovenský armádny film
152/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
153/1990 Zb. Oznámení Ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodkového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.
154/1990 Zb. Oznámení Ministerstva výstavby a stavebníctví České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví období s nižší potřebou práce
155/1990 Zb. Oznámení Ministerstva zdravotníctví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o obsazování některých funkci konkursem
156/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa meni a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
157/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky
158/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 161/1989
159/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
160/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu
161/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení ústavného zákona č. 62/1978 Zb.
162/1990 Zb. Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
163/1990 Zb. Zákon o bohosloveckých fakultách
164/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona č. 91/1977 Zb.
165/1990 Zb. Zákon o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
166/1990 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 180/1980 Zb. o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie
167/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.
168/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre
169/1990 Zb. Zákon o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere píslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.
170/1990 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách
171/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)
172/1990 Zb. Zákon o vysokých školách
173/1990 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií
174/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa
175/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
176/1990 Zb. Zákon o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve
177/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Fedrálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
178/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
179/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
180/1990 Zb. Zákon o zmenách predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov
181/1990 Zb. Zákon o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti
182/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Zb., o jedech a některých jiných látkach škodlivých zdraví
183/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vybieraní zmluvného cla z tovaru dovážaného zo štátov, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod
184/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění výhlášky č. 11/1985 Sb.
185/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
186/1990 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť
187/1990 Zb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
188/1990 Zb. Oznámení Ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny
189/1990 Zb. Oznámení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky
190/1990 Zb. Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavního hygienika České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny
191/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky
192/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch
193/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva
194/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o lotériách a iných podobných hrách
195/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
196/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
197/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej
198/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre
199/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 137/1983 Zb.
200/1990 Zb. Zákon České národní rady o přestupcích
201/1990 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
202/1990 Zb. Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách
203/1990 Zb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
204/1990 Zb. Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky
205/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
206/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o štátnom vyrovnávacom príspevku
207/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti
208/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia
209/1990 Zb. Zákon České národní rady o komerčních právnicích a právní pomoci jimi poskytované
210/1990 Zb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky o sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
211/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
212/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o odňatí nehnuteľného majetku štátu v trvalom užívaní Komunistickej strany Česko-Slovenska
213/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce
214/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 193/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani
215/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry
216/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
217/1990 Zb. Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
218/1990 Zb. Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků
219/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne
220/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon kotrých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti
221/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
222/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
223/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach
224/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
225/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb. a č. 52/1990 Zb.
226/1990 Zb. Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů
227/1990 Zb. Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
228/1990 Zb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
229/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
230/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1990 Zb. o zmene doby trvania základnej služby
231/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
232/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
233/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení
234/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 169/1989 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon
235/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
236/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášok č. 181/1988 Zb. a č. 224/1988 Zb.
237/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
238/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb. o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.
239/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
240/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
241/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky vo Viedni a Rakúskeho kultúrneho inštitútu v Prahe
242/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále
243/1990 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o odmeňovaní pracovníkov v Štátnej banke česko-slovenskej, Komerčnej banke, Všeobecnej úverovej banke, Česko-slovenskej obchodnej banke, a. s. a Živnostenskej banke
244/1990 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o úprave platových pomerov pracovníkov bánk pridelených na výkon funkcie do zahraničia
245/1990 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
246/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.
247/1990 Zb. Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 89/1990 Zb.)
248/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
249/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
250/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku
251/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášok č. 81/1988 Zb. a č. 241/1988 Zb., vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb. a č. 90/1989 Zb. a smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 10. augusta 1979 č. 316-1238/79-7305 o odmieňaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania vedú cestné motorové vozidlá
252/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
253/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
254/1990 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja
255/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
256/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
257/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť
258/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona
259/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku
260/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
261/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
262/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
263/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňajú vyhláška č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a niektoré ďalšie predpisy o nemocenskom poistení zamestnancov
264/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive
265/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a prevádzkovaní obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb
266/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
267/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravnotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
268/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 76/1957 Ú. l. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity)
269/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zjednodušení úpravy odmeňovania robotníkov, obchodno-prevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov
270/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
271/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče
272/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
273/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
274/1990 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
275/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy
276/1990 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách v znení vyhlášky č. 170/1990 Zb.
277/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č.141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
278/1990 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o Chránenej krajinnej oblasti Latorica
279/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva
280/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos FMEP, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
281/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a doĺňa výnos FMHŤS, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
282/1990 Zb. Nariadenie vlády Česko-slovenskej federatívnej republiky o zmene v organizácii vysokých škôl umeleckého smeru
283/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví
284/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
285/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo
286/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky
287/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií
288/1990 Zb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
289/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
290/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho kultúrneho dohovoru
291/1990 Zb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydaní výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetrovatele krajské a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České republice
292/1990 Zb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydáva platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice
293/1990 Zb. Oznámení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydáva platový řád pro soudce z povolání okresních a krajských soudů, státní notáře, justiční a notářské čekatele
294/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb., Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii a ktorým sa skracuje volebné obdobie národných výborov.
295/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
296/1990 Zb. Ústavný zákon o zmenách v ústave federálnych ústredných orgánov štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
297/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy
298/1990 Zb. Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
299/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a zákona č. 164/1990 Zb.
300/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
301/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.
302/1990 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
303/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
304/1990 Zb. Zákon o plate a náhradách výdavkov poslancov Federálneho zhromaždenia
305/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
306/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce
307/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
308/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Sb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti
309/1990 Zb. Branný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
310/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch
311/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb. a vyhlášky č. 86/1984 Zb.
312/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb.
313/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
314/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb. a vyhlášky č. 38/1988 Zb.
315/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb. a vyhlášky č. 39/1988 Zb.
316/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
317/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
318/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
319/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č.151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
320/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných pracovníkov v Agrobanke a. s. Praha, Slovenskej poľnohospodárskej banke a. s. Bratislava a Slovenskej Tatra banke
321/1990 Zb. Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění směrnice o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech
322/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky
323/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o povoľovaní majetkových účastí na podnikaní v zahraničí a prevodov majetkových podielov devízových tuzemcov na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou na devízových cudzozemcov
324/1990 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
325/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov
326/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
327/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike
328/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok česko-slovenských námorných lodí
329/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotníctví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
330/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vnútrozemskej vodnej doprave
331/1990 Zb. Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovnišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům
332/1990 Zb. Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
333/1990 Zb. Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství
334/1990 Zb. Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu pro provádění a organizaci trhacích prací v rámci resortu ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
335/1990 Zb. Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
336/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
337/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č.180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.
338/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb. a č. 251/1990 Zb.
339/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánska o zrušení vízovej povinnosti
340/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko
341/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty
342/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti
343/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o tonážnej značke na česko-slovenských námorných lodiach
344/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení ďalekopisný poriadok
345/1990 Zb. Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
346/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
347/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
348/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia)
349/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o zmenách v organizácii Vysokej školy múzických umení v Bratislave
350/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky o akreditační komisi
351/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
352/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
353/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
354/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
355/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní a ďalších náležitostiach pracovníkov Štátneho leteckého útvaru
356/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady
357/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb., vyhlášky č. 4/1976 Zb., vyhlášky č. 152/1983 Zb. a vyhlášky č. 74/1985 Zb.
358/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. konaniu pretekov Veľká pardubická
359/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o kultúrnej spolupráci
360/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o predpise L 16 Ochrana životného prostredia zväzok I - Hluk lietadiel
361/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o predpise L 17 - Ochrana civilného letectva proti činom nezákonného vmiešavania sa
362/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním
363/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
364/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku
365/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)
366/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike
367/1990 Zb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)
368/1990 Zb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
370/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o oprávnení na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky
371/1990 Zb. Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
373/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prístupe k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde, Dohode o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, Dohode o Medzinárodnej finančnej korporácii, Dohode o Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky a k Dohode o Medzinárodnom združení pre rozvoj
374/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
375/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi
376/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov
377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
378/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií
379/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám
380/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt
381/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích
382/1990 Zb. Zákon o rodičovskom príspevku
383/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva a zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb.
384/1990 Zb. Zákon o vymezení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
385/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení zákona č. 74/1990 Zb., a o niektorých opatreniach na vybavovanie priestupkov v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
386/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky
387/1990 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy
388/1990 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
389/1990 Zb. Zákon o dani z príjmov obyvateľstva
390/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o postupe pri uzavieraní a vykonávaní zahraničnoobchodných operácií
391/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
392/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o predĺžení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organiácií v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 363/1990 Zb.
393/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch
394/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o programe Mierových zborov Spojených štátov v Česko-Slovensku
395/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti
396/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva a Protokole o jeho zmene
397/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava, ktorou sa pre pracovníkov trustu podnikov Vojenské lesy a majetky v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany upravujú niektoré náhrady podľa vyhlášky č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách
398/1990 Zb. Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydaní výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství
399/1990 Zb. Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu
400/1990 Zb. Oznámenie Slovenského banského radu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie
401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
402/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
403/1990 Zb. Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
404/1990 Zb. Zákon o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
405/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o čase osobnej očisty baníkov po skončení práce v podzemí
406/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
407/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
408/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření
409/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole
410/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1990
411/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k prvému výročiu svätorečenia Anežky Českej
412/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989
413/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatočnej výmene bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960
414/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o osobitných paušálnych náhradách cestovných výdavkov pre niektorých pracovníkov dopravy, u ktorých častá zmena miesta výkonu práce vyplýva z osobitnej povahy povolania
415/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva, Ministerstva strojárstva a elektrotechniky Českej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa § 5 výnosu vo veci prémiového sporenia mladých pre učňov učebného odboru baník z prostriedkov organizácií
416/1990 Zb. Oznámení Ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálneho ministra hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydáva resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
417/1990 Zb. Oznámení Ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministra všeobecného strojírenství, kterým se vydáva resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
418/1990 Zb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
419/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva
420/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva
421/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
422/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii
423/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb. a č. 225/1990 Zb.
424/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., a vyhláška č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru
425/1990 Zb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
426/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov
427/1990 Zb. Zákon o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
428/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike
429/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu
430/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. a č. 338/1990 Zb.
431/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
432/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
433/1990 Zb. Oznámení Ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby, ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas
434/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1990 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti
435/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
436/1990 Zb. Vyhláška Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
437/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodňovaní pracovných úrazov v poľnohospodárstve (č. 12) a Dohovoru o odškodnení pracovných úrazov (č. 17)
438/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodnení chorôb z povolania (revidovaný) (č. 42)
439/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zavedení metód určenia minimálnych miezd (č. 26)
440/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o platených sprostredkovateľniach práce (č. 34)
441/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a baniach všetkých druhov (č. 45)
442/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o každoročnej platenej dovolenke (č. 52)
443/1990 Zb. Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují obecně některé závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu
444/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení úradov práce
445/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
446/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa zrušuje vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 101/1981 Zb. o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke
447/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů
448/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov
449/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
450/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100)
451/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydání výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel trvale vykonávajúcim riadiacu činnosť technicko-hospodárskeho charakteru v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
452/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
453/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991
454/1990 Zb. Oznámení Ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydáva resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
455/1990 Zb. Oznámení Ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
456/1990 Zb. Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
457/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a ktorým sa mení Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
458/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
459/1990 Zb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
460/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 90)
461/1990 Zb. Oznámenie Federálného ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti
462/1990 Zb. Oznámení Ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovnej pohotovosti
463/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních
464/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
465/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) (č. 111) a Dohovoru o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (č. 115)
466/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o zákaze práce v podzemí hlbinných baní pre pracovníkov mladších ako 21 rokov
467/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
468/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o jednorazovom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť, ku ktorým došlo v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru nápravnej výchovy
469/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o povinnom invalidnom poistení zamestnancov v priemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 37), Dohovoru o povinnom invalidnom poistení zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 38), Dohovoru o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov v priemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 39) a Dohovoru o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 40)
470/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98) a Dohovoru o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve (č. 99)
471/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí
472/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
473/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody
474/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
475/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady
476/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)
477/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách
478/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
479/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter
480/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. č. 338/1990 Zb. a č. 430/1990 Zb.
481/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990
482/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Bohuslava Martinů
483/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
484/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
485/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.
486/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
487/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
488/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
489/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87)
490/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o politike zamestnanosti (č. 122)
491/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o platenom študijnom voľne (č. 140)
492/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení telegrafný poriadok
493/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, ktorým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
494/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
495/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorý mení a dopĺňa rezortný zoznan zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia vydaného úpravou MP SSR
496/1990 Zb. Ústavný zákon o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
497/1990 Zb. Ústavný zákon o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
498/1990 Zb. Zákon o utečencoch
499/1990 Zb. Zákon o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
500/1990 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
501/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa menia a dopĺňajú vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
502/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
503/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
504/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o odměňování a pracovní pohotovosti občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky
505/1990 Zb. Zákon o metrológii
506/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci (č. 29)
507/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnom veku pre prácu pod zemou v baniach (č. 123)
508/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
509/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Upravenej dodatkovej dohody o technickej pomoci poskytovanej Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
510/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o odvolaní výhrady Československej republiky k Protokolu o zákaze použiť vo vojne dusivé, otravné alebo podobné plyny a bakteriologické prostriedky
511/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov vo výrobných hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
512/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmieňaní robotníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
513/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
514/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava o odmieňaní odborných veterinárnych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
515/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl)
516/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia
517/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky
518/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
519/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru
520/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích
521/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti
522/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
523/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
524/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
525/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane
526/1990 Zb. Zákon o cenách
527/1990 Zb. Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
528/1990 Zb. Devízový zákon
529/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
530/1990 Zb. Zákon o dlhopisoch
531/1990 Zb. Zákon České národní rady o územních finančních orgánech
532/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
533/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
534/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb. a č. 423/1990 Zb.
535/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby
536/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
537/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe (č. 130)
538/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní členov posádok civilných lietadiel a riadiacich letovej prevádzky
539/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv
540/1990 Zb. Zákon o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
541/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
542/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
543/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia
544/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch
545/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
546/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov a zákon č. 169/1990 Zb. o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.
547/1990 Zb. Zákon o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
548/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov
549/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti
550/1990 Zb. Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov
551/1990 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.
552/1990 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
553/1990 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
554/1990 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
555/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmeny Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov
556/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
557/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom
558/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom
559/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 215/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani
560/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu
561/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej banky československej č. 201/1989 Zb. o úverových vzťahoch socialistických organizácií
562/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o odmeňovaní posádok československých námorných lodí
563/1990 Zb. Zákon o rozpočtových pravidlách federácie
564/1990 Zb. Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství
565/1990 Zb. Zákon České národní rady o místních poplatcích
566/1990 Zb. Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu
567/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
568/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
569/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dovoznej prirážke
570/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
571/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva
572/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla
573/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
574/1990 Zb. Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1991
575/1990 Zb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
576/1990 Zb. Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
577/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov
578/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
579/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky o úlevách na domovní dani
580/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách
581/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti finančnej kontroly
582/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení
583/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa vykonáva devízový zákon
584/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky
585/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov
586/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov
587/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva o zrušení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 140/1983 Zb. o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach
588/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
589/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.
590/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.
591/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
592/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
593/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
594/1990 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
595/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie
596/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
597/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
598/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá technickej prevádzky metra
599/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o devízovej zainteresovanosti zo zahraničnohospodárskej činnosti
600/1990 Zb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
601/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
602/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
c1-p1/1990 Zb. Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 1. januára 1990
c1-p2/1990 Zb. Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 29. decembra 1989 Zmeny vo vojenskom školstve
c1-p3/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c4-p1/1990 Zb. Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 15. ledna 1990 č. 18 o udělení amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
c6-p1/1990 Zb. Postup pri financovaní niektorých výdavkov štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií, schválený uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. januára 1990 č. 34
c6-p2/1990 Zb. Oznámení Ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o vydání Přehledu změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinností od 1. ledna 1989
c10-p1/1990 Zb. Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii zo 16. februára 1990
c10-p2/1990 Zb. Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady přijatého 12. ledna 1990
c10-p3/1990 Zb. Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady přijatého 12. ledna 1990
c12-p1/1990 Zb. Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1990 číslo 73 o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky
c13-p1/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
c13-p2/1990 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady
c13-p3/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c18-o1/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady
c19-p1/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c20-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c21-r1/1990 Zb. Redakcia Zbierky zákonov, š. p. SEVT Praha a tlačiareň Federálneho ministerstva vnútra oznamujú
c25-p1/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík
c27-p1/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanov (fyzickým osobám)
c29-p1/1990 Zb. Rozkaz prezidenta Česko-slovenskej federatívnej republiky z 13. apríla 1990 Študijné odbory na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave
c33-p1/1990 Zb. Rozkaz prezidenta českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c33-p2/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o obnovení moravsko-sliezskej samosprávy
c33-p3/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c36-p1/1990 Zb. Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky
c36-p2/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrení, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c38-p1/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo V. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c43-p1/1990 Zb. Opatření Ministerstva financí, cen a mezd České republiky o úlevách u soudních poplatků
c46-p1/1990 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
c46-p2/1990 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
c46-p3/1990 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
c46-p4/1990 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
c46-p5/1990 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
c46-p6/1990 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
c46-p7/1990 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb.
c46-p8/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo jednotlivo hospodáriacim roľníkom pre potreby svojho hospodárstva nakupovať niektoré druhy výrobkov za ceny bez dane z obratu
c47-p1/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
c47-p2/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o štátnom vyrovnávacom príspevku
c47-p3/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti
c47-p4/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia
c51-p1/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c51-p2/1990 Zb. Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní opatrenia o určení príslušnosti pre rozhodovanie sporov o výstavbe jadrových elektrární Temelín a Mochovce
c52-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c59-p1/1990 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obchích
c61-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
c61-p1/1990 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
c61-p2/1990 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce
c61-p3/1990 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
c64-p1/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním
c64-p2/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
c64-p3/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku
c64-p4/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike
c65-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c66-p1/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c66-p2/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody úradov v Slovenskej republike
c67-p1/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
c69-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c69-u1/1990 Zb. Upozornenie predplatiteľom
c71-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c72-p1/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c73-p1/1990 Zb. Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků
c73-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c83-p1/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c83-p2/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
c84-p1/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VIII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c84-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c84-p2/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IX. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c84-p3/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým dopĺňa opatrenie o nákupe výrobkov jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi
c87-p1/1990 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
c87-p2/1990 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyhlásenie obcí Slovenskej republiky za mestá
c87-p3/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c88-p1/1990 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
c88-p2/1990 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch
c89-p1/1990 Zb. Oznámenie Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zrušení Zásad na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri vykonávaní propagácie
c90-p1/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým oslobodzuje od dane z obratu predaj, ku ktorému dôjde v súvislosti s vykonávaním zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
c99-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c99-r2/1990 Zb. Oznámení o vydávaní sňemovních tisků České národní rady
c100-r1/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c100-o1/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní publikácie smernice pre vedenie účtovníctva obcí, preddavkovaných organizácií, malých príspevkových organizácií, malých cirkevných organizácií a iných drobných organizácií – č. V/2-29902/90.