95/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.08.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj
zo 7. augusta 1989,
ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 29 písm. d) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

akademik Juliš v. r.