94/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 26. júna 1989
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
Dňa 20. marca 1989 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom podpisu. Týmto dňom stratil platnosť Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva zo 4. júna 1959, vyhlásený č. 39/1959 Zb.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)
Minister:

JUDr. Johanes v. r.
1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.