70/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
VYHLÁŠKA
Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
z 28. júna 1989
o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
Štátna plánovacia komisia podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 4 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní a Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky podľa § 394 ods. 1 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovujú:
Čl. I
Zrušuje sa vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.
Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Doc. JUDr. Vaněk CSc. v. r.

Podpredseda vlády ČSSR a predseda

Štátnej plánovacej komisie:

Ing. Žák v. r.