63/1989 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
zo 7. júna 1989
o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti
Federálne ministerstvo financií podľa § 14 ods. 3 zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Oddiel I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Táto vyhláška upravuje činnosť overovateľov (audítorov) pri preskúmavaní ročnej účtovnej závierky a hospodárenia podniku so zahraničnou majetkovou účasťou (ďalej len „podnik“) a ich vymenovanie.
§ 2
(1)
Činnosť overovateľov (audítorov) môžu vykonávať československé fyzické a právnické osoby zapísané do zoznamu overovateľov (audítorov) podľa § 16 a zahraničné osoby.
(2)
Zahraničné osoby môžu vykonávať činnosť overovateľov (audítorov) podľa tejto vyhlášky, pokiaľ spĺňajú podmienky ustanovené v príslušnom štáte pre výkon tejto funkcie.
(3)
Činnosť overovateľa (audítora) je nezastupiteľná.
(4)
Činnosťou overovateľov (audítorov) nie je dotknuté právo orgánov štátnej finančnej kontroly uskutočňovať kontrolnú činnosť v podnikoch alebo oprávnenie vykonávať dohľad podľa osobitných právnych predpisov.
Oddiel II
Činnosť overovateľa (audítora)
§ 3
Výkon činnosti overovateľa (audítora) zahŕňa:
a)
preskúmanie ročnej účtovnej závierky podniku po formálnej a vecnej stránke,
b)
preskúmanie hospodárenia podniku za príslušný rok.
§ 4
Pri preskúmaní ročnej účtovnej závierky podniku po formálnej stránke sa zisťuje:
a)
či sa predkladá na schválených vzoroch formulárov a obsahuje požadované náležitosti a či sú dodržané vzťahy medzi údajmi ročnej účtovnej závierky,
b)
nadväznosť údajov ročnej účtovnej závierky na údaje účtovníctva podniku,
c)
nadväznosť údajov ročnej účtovnej závierky na údaje poslednej preskúmanej účtovnej závierky podniku.
§ 5
Pri preskúmaní ročnej účtovnej závierky podniku po vecnej stránke sa preveruje správnosť:
a)
jednotlivých položiek ročnej účtovnej závierky (vykázaných stavov aktív, pasív, nákladov a výnosov) s osobitným zreteľom na dodržanie zásad pre oceňovanie hospodárskych prostriedkov, odpisovanie základných prostriedkov a predmetov postupnej spotreby v používaní a na dodržanie zásad pre časové rozlišovanie nákladov a výnosov,
b)
vyčíslenie tvorby a rozdelenia hospodárskeho výsledku s osobitným zameraním na povinnosti podniku voči štátnemu rozpočtu.
§ 6
Pri preskúmaní ročnej účtovnej závierky podniku sa tiež zisťuje, či
a)
účtovné zápisy sú doložené účtovnými dokladmi,
b)
účtovné doklady sa sústavne preskúmavajú a účtujú správnymi sumami na správne účty a ich strany a do príslušného účtovného obdobia,
c)
opravy účtovných zápisov sa vykonávajú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o účtovníctve,
d)
údaje o stavoch hospodárskych prostriedkov sa overujú riadnymi inventarizáciami; overovateľ (audítor) môže požadovať vykonanie mimoriadnej inventarizácie.
§ 7
Pri preskúmaní hospodárenia podniku sa posudzuje, či podnik dodržiava pri svojom hospodárení ustanovenia zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich daňové povinnosti podniku, hospodárenie s fondom kultúrnych a sociálnych potrieb a fondom odmien.
§ 8
(1)
Overovatelia (audítori) určia, či sa pri preskúmaní ročnej účtovnej závierky podniku a jeho hospodárenia urobí podrobné preverenie účtovných dokladov, účtovných zápisov a položiek ročnej účtovnej závierky alebo sa preskúmanie vykoná náhodne.
(2)
Overovatelia (audítori) nesmú opravovať ani inak meniť údaje v účtovných dokladoch, účtovné zápisy v účtovných knihách ani opravovať a inak meniť zápisy v iných účtovných písomnostiach.
(3)
Overovatelia (audítori) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými prídu do styku pri výkone svojej činnosti.
§ 9
Podnik musí overovateľom (audítorom) vytvoriť podmienky na riadny výkon ich činnosti a poskytnúť im všetky potrebné informácie a písomnosti, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti, najmä účtovné písomnosti, zmluvy, rozpočty, plány, podnikové smernice, s výnimkou utajovanej dokumentácie.
§ 10
(1)
Overovateľov (audítorov) si vyberá na výkon činnosti podnik.
(2)
Aspoň jeden overovateľ (audítor) podľa odseku 1 sa musí vybrať zo zoznamu overovateľov (audítorov); druhým môže byť zahraničná osoba.
(3)
Pokiaľ sa podniku nepodarilo vybrať zo zoznamu overovateľov (audítorov) overovateľa (audítora) na výkon činnosti [pre odmietnutie zo strany overovateľa (audítora)], určí podniku overovateľa (audítora) Federálne ministerstvo financií.
(4)
Tá istá československá fyzická osoba alebo ten istý pracovník československej právnickej osoby môže vykonávať činnosť overovateľa (audítora) v tom istom podniku najdlhšie v období štyroch po sebe nasledujúcich rokov.
(5)
Overovatelia (audítori) sa dohodnú o postupe pri preskúmaní ročnej účtovnej závierky a hospodárenia podniku a o tom, ktorý z nich je zodpovedný za predloženie správy (§ 12); správu vyhotovia spoločne a spoločne zodpovedajú za jej vecnú a formálnu správnosť. Ak nedôjde k dohode o postupe, musí podnik vybrať nových overovateľov (audítorov).
§ 11
Termín začatia a ukončenia činnosti a odovzdania správy a ďalšie potrebné podmienky pre výkon činnosti overovateľa (audítora) sa určí po vzájomnej dohode overovateľov (audítorov) s podnikom, pričom preskúmanie vybraných prípadov podľa § 5 písm. a) a preverenie podľa § 6 môžu overovatelia (audítori) uskutočňovať aj v priebehu hodnoteného roka.
§ 12
Správa overovateľov (audítorov)
(1)
Po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a hospodárenia podniku vypracujú overovatelia (audítori) písomnú správu.
(2)
Správa musí najmä obsahovať
a)
označenie podniku, obdobie, za ktoré sa preskúmanie vykonalo, dátum vyhotovenia, mená overovateľov (audítorov), a ak vykonáva činnosť overovateľa (audítora) právnická osoba, jej názov a mená pracovníkov vykonávajúcich činnosť, meno overovateľa (audítora) alebo pracovníka, ktorý je zodpovedný za predloženie správy,
b)
stručnú charakteristiku rozsahu preskúmania účtovnej závierky podniku a jeho hospodárenia,
c)
charakteristiku správnosti, pravdivosti, včasnosti a preukaznosti účtovníctva a údaje o nesprávnostiach zistených v účtovníctve,
d)
názor overovateľov (audítorov) na účtovnú závierku, hospodárenie podniku, vedenie jeho účtovníctva a účinnosť vnútornej kontroly podniku, pokiaľ ide o účtovníctvo a hospodárenie podniku,
e)
záver obsahujúci konštatovanie, či overovatelia (audítori) dostali všetky požadované informácie, vysvetlenia a písomnosti a či podľa názoru overovateľov (audítorov) je účtovná závierka po formálnej a vecnej stránke správna a hospodárenie podniku sa uskutočňovalo v danom období v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; pokiaľ sa zistia pri preskúmaní ročnej účtovnej závierky a hospodárenia podniku nedostatky, je potrebné v závere formulovať výhrady a uviesť, aký vplyv mali zistené nedostatky na hospodárenie a na tvorbu a rozdelenie hospodárskeho výsledku podniku, a formulovať návrh na opatrenia na odstránenie nedostatkov.
(3)
Prílohu správy tvoria
a)
účtovná závierka podniku obsahujúca rozvahu a výsledovku (účet ziskov a strát),
b)
prehľad rozdelenia zisku.
(4)
Správa a jej prílohy musia byť opatrené podpismi oboch overovateľov (audítorov), prípadne aj pečiatkou overovateľa (audítora), ak je ním právnická osoba.
(5)
Správa a jej prílohy sa predkladajú riadiacemu orgánu podniku.
Oddiel III
Vymenovanie a odvolávanie overovateľov (audítorov)
§ 13
(1)
Československé fyzické osoby vymenúva a československé právnické osoby určuje na výkon činnosti overovateľa (audítora) Federálne ministerstvo financií.
(2)
Výber československých fyzických a právnických osôb na výkon činnosti overovateľa (audítora) uskutočňuje Federálne ministerstvo financií na základe vlastného uváženia, návrhu štátneho orgánu, vedeckej inštitúcie, vysokej školy, prípadne ďalšej organizácie.
§ 14
Na výkon činnosti overovateľa (audítora) môže byť vymenovaná fyzická osoba [ďalej len „vymenovaný overovateľ (audítor)], ktorá
a)
je československým štátnym občanom,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prípadne právnického smeru,
d)
má najmenej desaťročnú prax v účtovníctve hospodárskych organizácií a dosiahla vek aspoň 35 rokov,
e)
preukáže potrebné znalosti a skúsenosti (§ 24),
f)
má také osobné vlastnosti, ktoré dávajú predpoklad pre riadne a nestranné vykonávanie činnosti overovateľa (audítora).
§ 15
Na výkon činnosti overovateľa (audítora) môže byť určená československá právnická osoba [ďalej len „určený overovateľ (audítor)"], ak je predmetom jej podnikateľskej činnosti výskumná, poradenská či organizátorská činnosť v oblasti účtovníctva hospodárskych organizácií, ak má pracovníkov pre výkon činnosti overovateľa (audítora), ktorí spĺňajú požiadavky ustanovené v § 14, a s vykonávaním tejto činnosti súhlasí.
§ 16
(1)
Vymenovaní a určení overovatelia (audítori) sa zapisujú do zoznamu overovateľov (audítorov).
(2)
Zoznam overovateľov (audítorov) vedie a zverejňuje Federálne ministerstvo financií.
§ 17
Vymenovaného overovateľa (audítora) odvoláva Federálne ministerstvo financií, ak overovateľ (audítor):
a)
neplní alebo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto vyhlášky,
b)
preukázateľne zneužil informácie, ktoré získal v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
d)
uviedol nepravdivé údaje, na základe ktorých bol vymenovaný,
e)
požiada o svoje odvolanie.
§ 18
(1)
Ak bol vymenovaný overovateľ (audítor) odvolaný, zomrel alebo stratil československé štátne občianstvo, vyčiarkuje sa zo zoznamu overovateľov (audítorov).
(2)
Federálne ministerstvo financií musí odvolanému overovateľovi (audítorovi) písomne oznámiť dôvod vyčiarknutia zo zoznamu overovateľov (audítorov).
§ 19
(1)
Určeného overovateľa (audítora) vyčiarkne Federálne ministerstvo financií zo zoznamu overovateľov (audítorov) v prípade, že porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto vyhlášky, o vyčiarknutie sám požiada, dôjde k zániku organizácie, prípadne nastanú skutočnosti, keď československá právnická osoba nespĺňa podmienky podľa § 15.
(2)
Federálne ministerstvo financií musí určenému overovateľovi (audítorovi) písomne oznámiť dôvod vyčiarknutia zo zoznamu overovateľov (audítorov).
Oddiel IV
Odmeňovanie a oceňovanie výkonu činnosti overovateľa (audítora) a náhrada jeho výdavkov
§ 20
Podnik uzavrie s vymenovaným overovateľom (audítorom) vybraným zo zoznamu overovateľov (audítorov) na dobu výkonu jeho činnosti v podniku, včítane doby na vypracovanie správy, dohodu o pracovnej činnosti.1) Odmena sa pritom dojedná podľa pracovnoprávnych predpisov.2)
§ 21
Podnik je povinný poskytnúť vymenovanému overovateľovi (audítorovi) cestovné náhrady ako pri pracovnej ceste podľa osobitného predpisu,3) a uhradiť ďalšie výdavky, ktoré vymenovaný overovateľ (audítor) vynaložil odôvodnene v súvislosti s výkonom svojej činnosti v podniku (napríklad poštovné, poplatky za telefón, platby za reprografické práce, výdavky za expertízy).
§ 22
Československá právnická osoba alebo zahraničná osoba vyúčtuje výkony súvisiace s činnosťou overovateľa (audítora) podľa cenových predpisov.4)
§ 23
(1)
Odmenu, cestovné náhrady, ďalšie výdavky a faktúry za uskutočnené výkony podľa § 20 až 22 uhrádza podnik.
(2)
Nárok na náhradu výdavkov uvedených v § 21 je vymenovaný overovateľ (audítor) povinný vyúčtovať podniku zároveň s predložením správy. U určeného overovateľa (audítora) vzniká povinnosť fakturovať výkony uvedené v § 22 podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.5)
(3)
Vymenovaný overovateľ (audítor) má nárok na poskytnutie preddavku na náhradu výdavkov uvedených v § 21, ktorý sa vyrovná pri vyúčtovaní náhrady výdavkov podľa odseku 2.
Oddiel V
Posúdenie spôsobilosti na výkon činnosti overovateľa (audítora)
§ 24
Znalosti a skúsenosti potrebné na výkon činnosti overovateľa (audítora) preukazuje československá fyzická osoba a pracovník československej právnickej osoby pred komisiou.
§ 25
(1)
Predsedu a ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva minister financií Československej socialistickej republiky.
(2)
Činnosť člena komisie je nezastupiteľná.
§ 26
O výsledku posúdenia spôsobilosti uchádzača na výkon činnosti overovateľa (audítora) pred komisiou sa vedie záznam, z ktorého musí byť zrejmé, či uchádzač uspel; v tomto prípade dostane uchádzač osvedčenie.
§ 27
(1)
Československá fyzická osoba vymenovaná za overovateľa (audítora) dostane od Federálneho ministerstva financií menovací dekrét.
(2)
Československá právnická osoba určená na výkon činnosti overovateľa (audítora) dostane od Federálneho ministerstva financií poverenie.
Oddiel VI
Záverečné ustanovenia
§ 28
Všetky písomnosti týkajúce sa vymenovania, určovania, posudzovania spôsobilosti na výkon činnosti overovateľa (audítora) a vyčiarknutie zo zoznamu overovateľov (audítorov) uschováva Federálne ministerstvo financií.
§ 29
(1)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1989.
(2)
Podľa tejto vyhlášky sa po prvý raz postupuje pri preskúmaní účtovnej závierky a hospodárenia podnikov za rok 1989.
Minister:

Ing. Stejskal v. r.
1)
Štvrtá časť Zákonníka práce.
2)
§ 3 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR č. 118/1981 Zb. o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ 3 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 120/1981 Zb. o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru.
3)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb. a vyhlášky č. 241/1988 Zb.
4)
Výnos FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. V-6/88 o cenách dojednávaných dohodou, položka č. 154.
5)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.