62/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 21. apríla 1989
o Dohovore o psychotropných látkach
Dňa 21. februára 1971 bol vo Viedni dojednaný Dohovor o psychotropných látkach.
Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Dohovoru o psychotropných látkach bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára Dohovoru, dňa 13. októbra 1988 s výhradami, že Československá socialistická republika sa v súlade s článkom 32 ods. 2 Dohovoru necíti byť viazaná ustanoveniami článku 19 ods. 1 a 2 Dohovoru, pokiaľ sa týkajú štátov, ktoré sú zbavené možnosti stať sa stranou Dohovoru podľa jeho článku 25, a že sa necíti byť viazaná ustanovením článku 31 ods. 2 Dohovoru, ktoré ustanovuje obligatórnu jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora, a vyhlasuje, že na predloženie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru na jeho rozhodnutie sa vyžaduje v každom prípade súhlas všetkých strán sporu.
Pri prístupe k Dohovoru boli súčasne urobené tieto vyhlásenia:
a)
k článku 25: Ustanovenie článku 25 Dohovoru je v rozpore so zásadou zvrchovanej rovnosti štátov a má diskriminačnú povahu. V tejto súvislosti Československá socialistická republika opätovne potvrdzuje svoje stanovisko, že tento Dohovor by mal byť otvorený všetkým štátom;
b)
k článku 27: Československá socialistická republika považuje za potrebné takisto vyhlásiť, že ustanovenie článku 27 Dohovoru je v rozpore s Deklaráciou o poskytnutí nezávislosti koloniálnym krajinám a národom, prijatou rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 1514/XV zo 14. decembra 1960, v ktorej vyhlásilo potrebu bez meškania a bezpodmienečne skoncovať s kolonializmom vo všetkých jeho formách a prejavoch.
Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 26 ods. 1 dňom 16. augusta 1976. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 26 ods. 2 dňom 11. januára 1989.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Do textu Prílohy - Zoznam psychotropných látok možno nahliadnuť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí.
Minister:
JUDr. Johanes v. r.
DOHOVOR o psychotropných látkach
Preambula
Strany,
v snahe starať sa o zdravie a blaho ľudstva,
konštatujúc so znepokojením, že zo zneužívania určitých psychotropných látok vznikajú problémy pre zdravie obyvateľstva a spoločenské problémy,
rozhodnuté predchádzať zneužívaniu týchto látok a nedovolenému obchodu, ku ktorému toto zneužívanie vedie, a viesť boj proti ich zneužívaniu a nedovolenému obchodu s nimi,
majúc na zreteli, že prísne opatrenia sú potrebné, aby sa používanie týchto látok obmedzilo na oprávnené účely,
uznávajúc, že používanie psychotropných látok na lekárske a vedecké účely je nevyhnutné a že možnosť obstarať si ich na tieto účely by sa nemala neprimerane obmedzovať,
domnievajúc sa, že ak majú byť opatrenia proti zneužívaniu týchto látok účinné, musia byť koordinované a všeobecne prijímané,
uznávajúc právomoc Organizácie Spojených národov, pokiaľ ide o kontrolu psychotropných látok, a prajúc si, aby príslušné medzinárodné orgány pôsobili v rámci tejto Organizácie,
presvedčené, že na dosiahnutie týchto cieľov treba medzinárodný dohovor,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak alebo pokiaľ zo súvislostí nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce výrazy v tomto Dohovore tento význam:
a)
výraz „Rada“ označuje Hospodársku a sociálnu radu Organizácie Spojených národov;
b)
výraz „Komisia“ označuje Komisiu pre omamné látky pri Rade;
c)
výraz „Úrad“ označuje Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok zriadený na základe Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961;
d)
výraz „generálny tajomník“ označuje generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov;
e)
výraz „psychotropná látka“ označuje každú látku, či prírodnú alebo syntetickú, alebo každý prírodný materiál, uvedenú v Zozname I, II, III alebo IV;
f)
výraz „prípravok“ označuje:
i)
roztok alebo zmes, v akomkoľvek fyzikálnom stave, obsahujúci jednu alebo viac psychotropných látok, alebo
ii)
jednu alebo viac psychotropných látok vo forme dávok;
g)
výrazy „Zoznam I“, „Zoznam II“, „Zoznam III“ a „Zoznam IV“ označujú príslušne očíslované zoznamy psychotropných látok pripojené k tomuto Dohovoru, ktoré sa môžu pozmeniť podľa článku 2;
h)
výrazy „vývoz“ a „dovoz“ označujú, každý podľa príslušného významu, fyzické premiestnenie psychotropnej látky z jedného štátu do druhého;
i)
výraz „výroba“ označuje všetky postupy, ktorými možno získať psychotropné látky, a zahŕňa takisto čistenie a premenu psychotropných látok na iné psychotropné látky. Tento výraz zahŕňa tiež výrobu prípravkov okrem tých, ktoré sa pripravujú v lekárňach na lekársky predpis;
j)
výraz „nedovolený obchod“ označuje výrobu psychotropných látok alebo obchod s nimi v rozpore s ustanoveniami tohto Dohovoru;
k)
výraz „oblasť“ označuje časť niektorého štátu, ktorá sa podľa článku 28 považuje na účely tohto Dohovoru za samostatnú jednotku;
l)
výraz „priestory“ označuje budovy alebo časti budov včítane pozemkov, ktoré k nim patria.
Článok 2
Rozsah kontroly látok
1.
Ak niektorá Strana alebo Svetová zdravotnícka organizácia má správy o niektorej látke, ktorá doteraz nie je pod medzinárodnou kontrolou, na základe ktorých je podľa jej názoru potrebné, aby táto látka bola zaradená do niektorého zo Zoznamov tohto Dohovoru, oznámi to generálnemu tajomníkovi a predloží mu všetky údaje, ktoré jej oznámenie podporujú. Tento postup sa bude uplatňovať tiež vtedy, ak niektorá Strana alebo Svetová zdravotnícka organizácia má správy, ktoré oprávňujú na to, aby niektorá látka bola prevedená z jedného Zoznamu do druhého alebo aby sa určitá látka vypustila zo Zoznamov.
2.
Generálny tajomník zašle toto oznámenie, ako aj údaje, ktoré podľa jeho názoru pokladá za závažné, Stranám, Komisii, a ak oznámenie urobila niektorá Strana, Svetovej zdravotníckej organizácii.
3.
Ak z údajov pripojených k oznámeniu vyplýva, že predmetná látka je vhodná pre zaradenie do Zoznamu I alebo Zoznamu II podľa odseku 4 tohto článku, preskúmajú strany na základe všetkých údajov, ktoré majú k dispozícii, možnosť dočasne uplatniť na túto látku všetky kontrolné opatrenia, ktoré sa vzťahujú primerane na látky adekvátne uvedené v Zozname I alebo v Zozname II.
4.
Ak Svetová zdravotnícka organizácia zistí,
a)
že látka má schopnosť
i)
vyvolať
1. stav závislosti a
2. stimuláciu alebo útlm centrálnej nervovej sústavy prejavujúci sa halucináciami alebo poruchami motorickej funkcie alebo myslenia alebo chovania alebo vnímania alebo nálady, alebo
ii)
viesť k podobnému zneužívaniu a k podobným škodlivým účinkom ako niektorá látka uvedená v Zozname I, II, III alebo IV, a
b)
že je dostatok dôkazov, že sa látka zneužíva alebo že jej zneužívanie je pravdepodobné, takže vznikajú problémy pre zdravie obyvateľstva a spoločenské problémy, ktoré oprávňujú na to, aby látka bola podrobená medzinárodnej kontrole,
potom Svetová zdravotnícka organizácia predloží Komisii hodnotenie predmetnej látky, v ktorom bude uvedený najmä rozsah zneužívania alebo jeho pravdepodobnosti, stupeň závažnosti problému pre zdravie obyvateľstva a spoločenského problému a stupeň využitia látky v liečebnej praxi, ako aj odporúčanie o prípadných kontrolných opatreniach, ktoré by boli vhodné na základe jej hodnotenia.
5.
Berúc do úvahy správu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorej hodnotenie bude rozhodujúce v lekárskych a vedeckých otázkach, a prihliadajúc na hospodárske, spoločenské, právne, administratívne a iné faktory, ktoré považuje za závažné, Komisia môže zaradiť túto látku do Zoznamu I, II, III alebo IV. Komisia si môže vyžiadať dopĺňajúce údaje od Svetovej zdravotníckej organizácie alebo z iných vhodných prameňov.
6.
Ak sa oznámenie urobené podľa odseku 1 tohto článku týka látky, ktorá je už uvedená v jednom zo Zoznamov, oznámi Svetová zdravotnícka organizácia Komisii svoje nové zistenia, každé nové hodnotenie látky, ktoré môže vykonať podľa ustanovenia odseku 4 tohto článku, a akékoľvek nové odporúčania o kontrolných opatreniach, ktoré uzná za vhodné na základe tohto hodnotenia. Komisia berúc do úvahy správu Svetovej zdravotníckej organizácie podľa odseku 5 tohto článku a prihliadajúc na faktory uvedené v tomto odseku môže rozhodnúť o prevedení predmetnej látky z jedného Zoznamu do druhého alebo o jej vypustení zo Zoznamov.
7.
Každé rozhodnutie Komisie prijaté na základe tohto článku oznámi generálny tajomník všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov, nečlenským štátom, ktoré sú Stranami tohto Dohovoru, Svetovej zdravotníckej organizácii a Úradu. Rozhodnutie nadobudne pre každú Stranu v plnom rozsahu účinnosť po uplynutí 180 dní od dátumu oznámenia s výnimkou Strany, ktorá počas tejto doby zašle generálnemu tajomníkovi písomné oznámenie týkajúce sa rozhodnutia, ktorým sa niektorý Zoznam dopĺňa o určitú látku, a obsahujúce oznámenie, že pokiaľ ide o túto látku, Strana vzhľadom na výnimočné okolnosti nie je schopná plniť všetky ustanovenia Dohovoru vzťahujúce sa na látky uvedené v príslušnom Zozname. V oznámení budú vyložené dôvody tohto výnimočného rozhodnutia Strany. Napriek takémuto oznámeniu bude každá strana uplatňovať prinajmenšom tieto kontrolné opatrenia:
a)
Strana, ktorá oznámila také rozhodnutie o látke, ktorá predtým nepodliehala kontrole a bola teraz zaradená do Zoznamu I, bude brať podľa možnosti do úvahy osobitné kontrolné opatrenia uvedené v článku 7a, pokiaľ ide o takú látku, bude:
i)
požadovať povolenia (licencie) pre jej výrobu, pre obchod s ňou a distribúciu, ako to ustanovuje článok 8 pre látky uvedené v Zozname II;
ii)
požadovať, aby sa predpisovala alebo vydávala iba na lekársky predpis, ako to ustanovuje článok 9 pre látky uvedené v Zozname II;
iii)
plniť záväzky týkajúce sa vývozu a dovozu, ustanovené v článku 12, s výnimkou záväzkov vo vzťahu k niektorej druhej Strane, ktorá urobila také oznámenie týkajúce sa danej látky;
iv)
plniť záväzky ustanovené pre látky uvedené v Zozname II v článku 13 o zákaze a obmedzení vývozu a dovozu;
v)
podávať Úradu štatistické správy podľa písm. a) odseku 4 článku 16; a
vi)
robiť opatrenia podľa ustanovenia článku 22 na potieranie činov, ktoré sú v rozpore so zákonmi a predpismi prijatými na plnenie uvedených záväzkov.
b)
Strana, ktorá oznámila také rozhodnutie o látke, ktorá predtým nepodliehala kontrole a bola teraz zaradená do Zoznamu II, bude, pokiaľ ide o takú látku:
i)
požadovať povolenia (licencie) pre jej výrobu, pre obchod s ňou a distribúciu podľa ustanovení článku 8;
ii)
požadovať, aby sa predpisovala alebo vydávala iba na lekársky predpis, ako to ustanovuje článok 9 pre látky uvedené v Zozname II;
iii)
plniť záväzky týkajúce sa vývozu a dovozu, ustanovené v článku 12, s výnimkou záväzkov vo vzťahu k niektorej druhej Strane, ktorá urobila také oznámenie týkajúce sa danej látky;
iv)
plniť záväzky ustanovené v článku 13 o zákaze a obmedzení vývozu a dovozu;
v)
podávať Úradu štatistické správy podľa písm. a), c) a d) odseku 4 článku 16; a
vi)
robiť opatrenia podľa ustanovení článku 22 na potieranie činov, ktoré sú v rozpore so zákonmi a predpismi prijatými na plnenie uvedených záväzkov.
c)
Strana, ktorá oznámila také rozhodnutie o látke, ktorá predtým nepodliehala kontrole a bola teraz zaradená do Zoznamu III, bude, pokiaľ ide o takú látku:
i)
požadovať povolenia (licencie) pre jej výrobu, pre obchod s ňou a distribúciu podľa ustanovení článku 8;
ii)
požadovať, aby sa predpisovala alebo vydávala iba na lekársky predpis podľa ustanovení článku 9;
iii)
plniť záväzky týkajúce sa vývozu, ustanovené v článku 12, s výnimkou záväzkov vo vzťahu k niektorej druhej Strane, ktorá urobila také oznámenie týkajúce sa danej látky;
iv)
plniť záväzky ustanovené v článku 13 o zákaze a obmedzení vývozu a dovozu;
v)
robiť opatrenia podľa ustanovení článku 22 na potieranie činov, ktoré sú v rozpore so zákonmi a predpismi prijatými na plnenie uvedených záväzkov.
d)
Strana, ktorá oznámila také rozhodnutie o látke, ktorá predtým nepodliehala kontrole a bola teraz zaradená do Zoznamu IV, bude, pokiaľ ide o takú látku:
i)
požadovať povolenia (licencie) pre jej výrobu, pre obchod s ňou a distribúciu podľa ustanovení článku 8;
ii)
plniť záväzky ustanovené v článku 13 o zákaze a obmedzení vývozu a dovozu; a
iii)
robiť opatrenia podľa ustanovení článku 22 na potieranie činov, ktoré sú v rozpore so zákonmi a predpismi prijatými na plnenie uvedených záväzkov.
e)
Strana, ktorá oznámila také rozhodnutie o látke, ktorá bola prevedená do Zoznamu, na ktorý sa vzťahujú prísnejšie kontrolné opatrenia a záväzky, bude plniť prinajmenšom všetky ustanovenia tohto Dohovoru, ktoré sa vzťahujú na Zoznam, z ktorého bola látka prevedená.
8.
a)
Rozhodnutia Komisie prijaté na základe tohto článku budú podliehať preskúmaniu Radou, ak o to požiada niektorá Strana v lehote 180 dní po tom, čo dostala správu o prijatí rozhodnutia. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia bude predložená generálnemu tajomníkovi spolu so všetkými závažnými údajmi, na ktorých sa žiadosť o preskúmanie zakladá.
b)
Generálny tajomník zašle odpisy žiadosti o preskúmanie rozhodnutia a príslušné údaje Komisii, Svetovej zdravotníckej organizácii a všetkým Stranám a vyzve ich, aby počas deväťdesiatich dní predložili svoje pripomienky. Všetky došlé pripomienky budú predložené Rade na posúdenie.
c)
Rada môže potvrdiť, meniť alebo zrušovať rozhodnutia Komisie. Rozhodnutie Rady bude oznámené všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov, nečlenským štátom, ktoré sú stranami tohto Dohovoru, Komisii, Svetovej zdravotníckej organizácii a Úradu.
d)
Po dobu až do preskúmania Radou zostane pôvodné rozhodnutie Komisie v účinnosti, s výhradou ustanovení odseku 7.
9.
Strany urobia všetko, čo je v ich moci, aby látky, ktoré nespadajú pod tento Dohovor, ale môžu byť zneužité na nedovolenú výrobu psychotropných látok, boli podrobené dohľadu, ktorý sa môže prakticky vykonať.
Článok 3
Osobitné ustanovenia týkajúce sa kontroly prípravkov
1.
S výhradou toho, čo je ustanovené v ďalších odsekoch tohto článku, prípravok podlieha rovnakým kontrolným opatreniam ako psychotropná látka, ktorú obsahuje, a ak obsahuje viac ako jednu psychotropnú látku, opatreniam, ktoré sa vzťahujú na tú z nich, ktorá podlieha najprísnejšej kontrole.
2.
Ak má prípravok obsahujúci inú psychotropnú látku, než sú uvedené v Zozname I, také zloženie, že nepredstavuje žiadne alebo predstavuje iba zanedbateľné nebezpečenstvo zneužitia a že psychotropná látka, ktorú obsahuje, sa nemôže z neho ľahko použiteľnými prostriedkami získať späť v takom množstve, ktoré by umožnilo zneužívanie, takže prípravok nevyvoláva problém pre zdravie obyvateľstva ani spoločenský problém, potom môže byť prípravok podľa odseku 3 tohto článku vyňatý z niektorých kontrolných opatrení ustanovených v tomto Dohovore.
3.
Ak sa niektorá Strana domnieva, že určitý prípravok spadá pod ustanovenie predchádzajúceho odseku, môže rozhodnúť, že ho na svojom území alebo v niektorej zo svojich oblastí vyjme z niektorého alebo zo všetkých kontrolných opatrení ustanovených v tomto Dohovore, s výnimkou záväzkov podľa týchto článkov:
a)
článok 8 (povolenie), pokiaľ sa týka výroby;
b)
článok 11 (záznamy), pokiaľ sa týka prípravkov vyňatých z kontroly;
c)
článok 13 (zákaz a obmedzenie vývozu a dovozu);
d)
článok 15 (inšpekcia), pokiaľ sa týka výroby;
e)
článok 16 (správy podávané Stranami), pokiaľ sa týka prípravkov vyňatých z kontroly; a
f)
článok 22 (trestné ustanovenia), v rozsahu potrebnom pre potieranie činov, ktoré sú v rozpore so zákonmi a predpismi prijatými na plnenie uvedených záväzkov.
Strana oznámi generálnemu tajomníkovi každé také rozhodnutie, ako aj názov a zloženie vyňatého prípravku a kontrolné opatrenia, z ktorých je prípravok vyňatý. Generálny tajomník zašle oznámenie ostatným Stranám, Svetovej zdravotníckej organizácii a Úradu.
4.
Ak má niektorá Strana alebo Svetová zdravotnícka organizácia správy týkajúce sa niektorého prípravku vyňatého z kontroly podľa odseku 3 tohto článku, na základe ktorých je podľa ich názoru potrebné, aby vyňatie prípravku z kontroly bolo úplne alebo čiastočne ukončené, oznámi to generálnemu tajomníkovi a predloží mu všetky údaje, ktoré jej oznámenie podporujú. Generálny tajomník zašle toto oznámenie, ako aj údaje, ktoré pokladá za závažné, Stranám, Komisii, a ak oznámenie urobila niektorá Strana, Svetovej zdravotníckej organizácii. Svetová zdravotnícka organizácia predloží Komisii hodnotenie predmetného prípravku z hľadiska otázok uvedených v odseku 2 tohto článku, ako aj odporúčanie prípadných kontrolných opatrení, z ktorých by prípravok nemal byť naďalej vyňatý. Berúc do úvahy správu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorej hodnotenie bude rozhodujúce v lekárskych a vedeckých otázkach, a prihliadajúc na hospodárske, spoločenské, právne, administratívne a iné faktory, ktoré považuje za závažné, Komisia môže rozhodnúť, aby vyňatie prípravku z niektorého alebo zo všetkých kontrolných opatrení bolo ukončené. Každé rozhodnutie Komisie prijaté na základe tohto odseku oznámi generálny tajomník všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov, nečlenským štátom, ktoré sú Stranami tohto Dohovoru, Svetovej zdravotníckej organizácii a Úradu. Každá Strana urobí opatrenie na to, aby vyňatie prípravku z daného kontrolného opatrenia alebo kontrolných opatrení bolo ukončené v lehote 180 dní od dátumu oznámenia generálneho tajomníka.
Článok 4
Iné osobitné ustanovenia týkajúce sa rozsahu kontroly
Pokiaľ ide o iné psychotropné látky, než sú uvedené v Zozname I, Strany môžu povoliť:
a)
osobám cestujúcim z jednej krajiny do druhej, aby vzali so sebou pre osobnú potrebu malé množstvá prípravkov; každá Strana bude však oprávnená presvedčiť sa, že tieto prípravky boli získané zákonnou cestou;
b)
používanie takých látok v priemysle pre výrobu nepsychotropných látok alebo výrobkov, ale s výhradou, že budú podliehať kontrolným opatreniam predpísaným týmto Dohovorom, dokiaľ sa psychotropné látky nedostanú do takého stavu, že prakticky ich nebude možné zneužiť alebo ich získať späť; a
c)
používanie takých látok pre odchyt zvierat osobami, ktoré sú príslušnými úradmi výslovne oprávnené používať ich na tento účel, ale s výhradou, že látky budú podliehať kontrolným opatreniam predpísaným týmto Dohovorom.
Článok 5
Obmedzenie používania na liečebné a vedecké účely
1.
Každá strana obmedzí používanie látok uvedených v Zozname I, ako je ustanovené v článku 7.
2.
S výhradou ustanovenia článku 4 každá Strana obmedzí výrobu, vývoz, dovoz, distribúciu, skladovanie, používanie a uchovávanie látok uvedených v Zoznamoch II, III a IV, ako aj obchod s nimi, na lekárske a vedecké účely, a to použitím opatrení, ktoré uzná za vhodné.
3.
Je žiadúce, aby Strany nepovoľovali držbu látok uvedených v Zoznamoch II, III a IV inak než za podmienok ustanovených zákonom.
Článok 6
Osobitná správa
Je žiadúce, aby každá Strana zriadila a udržiavala osobitnú správu na vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru. Bude výhodné, ak bude táto správa totožná s osobitnou správou zriadenou na základe ustanovení dohovorov o kontrole omamných látok alebo ak bude pôsobiť v úzkej spolupráci s ňou.
Článok 7
Osobitné ustanovenie týkajúce sa látok uvedených v Zozname I
Pokiaľ ide o látky uvedené v Zozname I, Strany:
a)
zakážu všetko ich používanie, s výnimkou používania náležite oprávnenými osobami na vedecké a veľmi obmedzené liečebné účely v zdravotníckych alebo vedeckých zariadeniach, ktoré sú pod priamou kontrolou vlády alebo pôsobia na základe jej osobitného povolenia;
b)
budú požadovať, aby výroba, distribúcia a držba týchto látok a obchod s nimi podliehali osobitnému povoleniu (licencii) alebo predchádzajúcemu schváleniu;
c)
urobia opatrenia pre prísny dohľad nad činnosťou a konaním spomenutými v odsekoch a) a b);
d)
obmedzia množstvo látky dodávanej náležite oprávnenej osobe na množstvo nevyhnutne potrebné na účely, na ktoré sa oprávnenie udelilo;
e)
budú požadovať, aby osoby vykonávajúce lekárske a vedecké funkcie viedli záznamy o získaných látkach s podrobným opisom ich použitia; tieto záznamy sa budú uchovávať po dobu najmenej dvoch rokov od posledného použitia v nich zaznamenanom; a
f)
zakážu vývoz a dovoz, s výnimkou prípadov, keď tak vývozcom, ako aj dovozcom sú príslušné úrady alebo zariadenia vyvážajúcej a dovážajúcej krajiny, alebo podľa okolností oblasti alebo iné osoby alebo podniky, ktoré boli na to príslušnými úradmi svojej krajiny alebo oblasti výslovne oprávnené. Požiadavky ustanovené v odseku 1 článku 12 pre vývozné a dovozné povolenie pre látky uvedené v Zozname II budú platiť takisto pre látky uvedené v Zozname I.
Článok 8
Povolenie (licencia)
1.
Strany budú požadovať, aby výroba a distribúcia látok uvedených v Zoznamoch II, III a IV, ako aj obchod s nimi (včítane vývozného a dovozného obchodu) sa vykonávali na základe povolenia (licencie) alebo iného podobného kontrolného opatrenia.
2.
Strany:
a)
budú dohliadať na všetky riadne oprávnené osoby a podniky, ktoré uskutočňujú výrobu alebo distribúciu látok uvedených v odseku 1 tohto článku a obchod s nimi (včítane vývozného a dovozného obchodu) alebo sa na takej činnosti zúčastňujú;
b)
budú dohliadať na základe povolenia (licencie) alebo iného podobného kontrolného opatrenia na zariadenia a priestory, v ktorých sa môže výroba, distribúcia alebo obchod uskutočňovať;
c)
zabezpečia, aby v takých zariadeniach a priestoroch boli urobené bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo krádeži alebo inému odcudzeniu alebo sprenevereniu zásob.
3.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku týkajúce sa systému povolení (licencií) alebo iných podobných kontrolných opatrení nie je potrebné uplatňovať na osoby, ktoré majú spôsobilosť na výkon povolania v liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej starostlivosti alebo výskume a vykonávajú tieto svoje funkcie.
4.
Strany budú požadovať, aby všetky osoby, ktorým sa podľa tohto Dohovoru vydávajú povolenia (licencie) alebo majú iné zodpovedajúce oprávnenia podľa odseku 1 tohto článku alebo odseku b) článku 7, boli náležite kvalifikované pre účinné a spoľahlivé vykonávanie ustanovení zákonov a nariadení prijatých na základe tohto Dohovoru.
Článok 9
Lekárske predpisy
1.
Strany budú požadovať, aby látky uvedené v Zoznamoch II, III a IV neboli predpisované alebo vydávané na použitie jednotlivcovi inak než na lekársky predpis, s výnimkou prípadov, keď jednotlivci môžu zákonne dostať, používať, prideľovať alebo podávať tieto látky v liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej starostlivosti alebo vo vedeckovýskumných ústavoch.
2.
Strany urobia opatrenia, aby zabezpečili, že lekárske predpisy na látky uvedené v Zoznamoch II, III a IV sa budú vydávať s najvyššou lekárskou úrovňou a budú podrobené, najmä pokiaľ ide o dobu ich platnosti a o to, koľkokrát ich možno opätovne použiť, takým ustanoveniam, ktoré chránia zdravie a blaho obyvateľstva.
3.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku môže Strana, ak to vyžadujú podľa jej názoru miestne pomery, povoliť oprávneným lekárnikom a iným osobám oprávneným na distribúciu v malom, určeným úradmi zodpovednými v krajine alebo v jej časti za zdravie obyvateľstva, aby za podmienok, ktoré Strana ustanoví a ktoré budú pamätať aj na vedenie záznamov, vydávali vo výnimočných prípadoch na použitie jednotlivcovi na liečebné účely malé množstvá látok uvedených v Zoznamoch III a IV podľa vlastného uváženia a bez lekárskeho predpisu, v medziach, ktoré Strany určia.
Článok 10
Varovanie na obale a reklama
1.
Každá Strana bude požadovať berúc do úvahy príslušné predpisy alebo odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, aby, kde je to uskutočniteľné, na štítku a v každom prípade na pribalenom letáku spotrebiteľského balenia psychotropných látok bol uvedený návod na použitie, včítane výstrahy a varovania, ktoré sú podľa jej názoru potrebné pre bezpečnosť používateľa.
2.
Každá Strana berúc náležite zreteľ na svoje ústavné predpisy, zakáže reklamu psychotropných látok určenú širokej verejnosti.
Článok 11
Záznamy
1.
Pokiaľ ide o látky uvedené v Zozname I, Strany budú požadovať, aby výrobcovia a všetky ostatné osoby oprávnené podľa článku 7 na obchod s nimi a na ich distribúciu, viedli záznamy spôsobom určeným každou Stranou; záznamy budú uvádzať podrobné údaje o vyrábanom množstve, o množstve zásob na sklade a pre každý príjem a výdaj podrobné údaje o množstve, dátume, dodávateľovi a príjemcovi.
2.
Pokiaľ ide o látky uvedené v Zoznamoch II a III, Strany budú požadovať, aby výrobcovia, osoby oprávnené na distribúciu vo veľkom, vývozcovia a dovozcovia viedli záznamy spôsobom určeným každou Stranou; záznamy budú obsahovať podrobné údaje o vyrábanom množstve a pre každý príjem a výdaj podrobné údaje o množstve, dátume, dodávateľovi a príjemcovi.
3.
Pokiaľ ide o látky uvedené v Zozname II, Strany budú požadovať, aby osoby oprávnené na distribúciu v malom, nemocničné a liečebné zariadenia a vedecké inštitúcie viedli záznamy spôsobom určeným každou Stranou; záznamy budú obsahovať pre každý príjem a výdaj podrobné údaje o množstve, dátume, dodávateľovi a príjemcovi.
4.
Strany zabezpečia vhodnými metódami a s prihliadnutím na odborné a obchodné zvyklosti svojich krajín, aby záznamy o príjme a výdaji látok uvedených v Zozname III osobami oprávnenými na distribúciu v malom, nemocničnými a liečebnými zariadeniami a vedeckými inštitúciami boli pohotovo k dispozícii.
5.
Pokiaľ ide o látky uvedené v Zozname IV, Strany budú požadovať, aby výrobcovia, vývozcovia a dovozcovia viedli záznamy spôsobom určeným každou Stranou; záznamy budú obsahovať údaje o vyrábanom, vyvážanom a dovážanom množstve.
6.
Strany budú požadovať, aby výrobcovia prípravkov vyňatých z kontroly podľa odseku 3 článku 3 viedli záznamy o množstve každej psychotropnej látky použitej pri výrobe prípravku vyňatého z kontroly, ako aj o povahe, celkovom množstve a prvom výdaji prípravku vyrobeného z tejto látky a vyňatého z kontroly.
7.
Strany zabezpečia, aby záznamy a údaje uvedené v tomto článku, ktoré sú potrebné na zostavovanie správ podľa článku 16, boli uchované po dobu najmenej dvoch rokov.
Článok 12
Ustanovenia o medzinárodnom obchode
1.
a)
Každá Strana, ktorá povoľuje vývoz alebo dovoz látok uvedených v Zozname I alebo II, bude požadovať pre každý prípad dovozu alebo vývozu, bez ohľadu na to, ak ide o jednu alebo viac látok, osobitné dovozné alebo vývozné povolenie na formulári, ktorého vzor vypracuje Komisia.
b)
Toto povolenie bude obsahovať medzinárodne nechránený názov látky, alebo, ak taký názov neexistuje, jej označenie v príslušnom Zozname, ďalej množstvo, ktoré sa má vyviezť alebo doviezť, liekovú formu, meno a adresu vývozcu a dovozcu a dobu, v ktorej sa má vývoz alebo dovoz uskutočniť. Ak sa látka vyváža alebo dováža vo forme prípravku, uvedie sa takisto názov prípravku, ak existuje. Vývozné povolenie bude obsahovať tiež číslo a dátum dovozného povolenia a označenie úradu, ktorý ho vydal.
c)
Pred vydaním vývozného povolenia budú Strany požadovať predloženie dovozného povolenia vydaného príslušným úradom dovážajúcej krajiny alebo oblasti, ktoré potvrdzuje, že dovoz látky alebo látok, o ktoré ide, je povolený; toto povolenie bude predkladať osoba alebo podnik, ktorý žiada o vývozné povolenie.
d)
Ku každej vývoznej zásielke bude priložený odpis vývozného povolenia a vláda, ktorá vývozné povolenie vydáva, zašle jeho odpis vláde dovážajúcej krajiny alebo oblasti.
e)
Potom, čo sa dovoz uskutočnil, vráti vláda dovážajúcej krajiny alebo oblasti vláde vyvážajúcej krajiny alebo oblasti vývozné povolenie s poznámkou potvrdzujúcou skutočne dovezené množstvo.
2.
a)
Strany budú požadovať, aby vývozcovia pre každý vývoz látok uvedených v Zozname III vyhotovili na formulári, ktorého vzor vypracuje Komisia, vyhlásenie v trojitom vyhotovení, ktoré bude obsahovať tieto údaje:
i)
meno a adresu vývozcu a dovozcu;
ii)
medzinárodný nechránený názov látky alebo, ak neexistuje taký názov, jej označenie v príslušnom Zozname;
iii)
množstvo látky a liekovú formu, v ktorej sa vyváža, a ak je to vo forme prípravku, názov prípravku, ak existuje; a
iv)
dátum odoslania.
b)
Vývozcovia predložia príslušným úradom svojej krajiny alebo oblasti dve vyhotovenia tohto vyhlásenia. Tretie vyhotovenie pripoja k svojej zásielke.
c)
Strana, z ktorej územia sa vyváža niektorá látka uvedená v Zozname III, zašle príslušným úradom dovážajúcej krajiny alebo oblasti čo najskôr, ale najneskôr do deväťdesiatich dní od dátumu odoslania, v doporučenej zásielke jedno vyhotovenie vyhlásenia, ktoré dostala od vývozcu so žiadosťou o potvrdenie jej príjmu.
d)
Strany môžu požadovať, aby dovozca po prijatí zásielky zaslal príslušným úradom svojej krajiny alebo oblasti vyhotovenie vyhlásenia pripojené k zásielke s náležitým potvrdením obsahujúcim údaje o prijatom množstve a dátume príjmu.
3.
Pokiaľ ide o látky uvedené v Zoznamoch I a II, budú platiť ešte tieto ďalšie ustanovenia:
a)
V slobodných prístavoch a pásmach budú Strany vykonávať rovnaký dohľad a rovnakú kontrolu ako v ostatných častiach svojho územia, môžu však uplatňovať aj prísnejšie opatrenia.
b)
Vývoz vo forme zásielky adresovanej na poštovú schránku alebo na banku na účet osoby odlišnej od osoby, ktorej meno je uvedené vo vývoznom povolení, bude zakázaný.
c)
Vývoz látok uvedených v Zozname I vo forme zásielok adresovaných na colné skladisko je zakázaný. Vývoz látok uvedených v Zozname II vo forme zásielok adresovaných na colné skladisko je zakázaný, s výnimkou prípadov, keď vláda dovážajúcej krajiny potvrdí na dovoznom povolení predloženom osobou alebo podnikom, ktorý žiada o vývozné povolenie, že povolila dovoz zásielky za účelom uloženia v colnom skladisku. V takom prípade bude na vývoznom povolení potvrdené, že zásielka sa vyváža za týmto účelom. Každé čerpanie z colného skladiska bude viazané na predloženie povolenia vydaného úradmi, ktoré skladisko spravujú, a v prípade zásielky určenej do cudziny sa s ňou bude nakladať, ako keby išlo o nový vývoz podľa tohto Dohovoru.
d)
Zásielky privážané na územie niektorej Strany alebo vyvážané z jej územia, bez toho, aby boli sprevádzané vývozným povolením, príslušné úrady zadržia.
e)
Bez ohľadu na to, či má byť zásielka zložená z dopravného prostriedku, ktorý ju prepravuje, alebo nie, Strana nepovolí svojím územím prechod žiadnej zásielky týchto látok určenej do inej krajiny, ak sa príslušným úradom tejto Strany nepredloží odpis vývozného povolenia pre danú zásielku.
f)
Príslušné úrady krajiny alebo oblasti, cez ktorú je povolený prechod zásielky týchto látok, urobia všetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo odchýleniu sa zásielky na iné miesto určenia, než je miesto vyznačené na vyhotovení vývozného povolenia pripojenom k zásielke, pokiaľ vláda krajiny alebo oblasti, cez ktorú sa zásielka preváža, nepovolí túto odchýlku v určení. Vláda krajiny alebo oblasti tranzitu bude posudzovať každú žiadosť o zmenu miesta určenia tak, ako keby išlo o vývoz z krajiny alebo oblasti miesta nového určenia. Ak je zmena miesta určenia povolená, ustanovenia písm. e) odseku 1 tohto článku budú platiť takisto medzi krajinou alebo oblasťou tranzitu a krajinou alebo oblasťou, odkiaľ bola zásielka pôvodne vyvezená.
g)
Žiadna zásielka látok v tranzite alebo uložená v colnom skladisku nemôže byť predmetom žiadnych zásahov, ktoré by mohli zmeniť ich povahu. Obal nemôže byť zmenený bez povolenia príslušných úradov.
h)
Ustanovenia písm. e) až g) tohto odseku týkajúce sa prechodu látok územím niektorej Strany neplatí, ak sa zásielka preváža leteckou cestou, za predpokladu, že lietadlo nepristane v krajine alebo oblasti tranzitu. Ak lietadlo pristane v tejto krajine alebo oblasti, tieto ustanovenia budú platiť do tej miery, ako to budú okolnosti vyžadovať.
i)
Ustanovenia tohto odseku nie sú v rozpore s ustanoveniami medzinárodných dohôd, ktoré obmedzujú kontrolu, ktorú môže vykonávať ktorákoľvek Strana nad látkami v tranzite.
Článok 13
Zákaz a obmedzenie vývozu a dovozu
1.
Strana môže prostredníctvom generálneho tajomníka oznámiť všetkým ostatným Stranám, že zakazuje do svojej krajiny alebo do niektorej zo svojich oblastí dovoz niektorej alebo niekoľkých látok uvedených v Zozname II, III alebo IV a vymenovaných v oznámení Strany. V každom takom oznámení sa presne uvedie názov látky, ako je táto označená v Zozname II, III alebo IV.
2.
Ak Strana dostala oznámenie o zákaze podľa odseku 1 tohto článku, urobí opatrenia, aby zabezpečila, že žiadna z látok vymenovaných v oznámení sa nebude vyvážať do krajiny alebo do niektorej z oblastí Strany, ktorá oznámenie urobila.
3.
Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúcich odsekov môže Strana, ktorá urobila oznámenie podľa odseku 1 tohto článku, osobitným dovozným povolením pre každý jednotlivý prípad povoliť dovoz určitého ustanoveného množstva spomenutých látok alebo prípravkov obsahujúcich tieto látky. Úrad dovážajúcej krajiny, ktorý osobitné dovozné povolenie vystavil, zašle ho vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých bude uvedené meno a adresa vývozcu a dovozcu, príslušného úradu vyvážajúcej krajiny alebo oblasti, ktorý potom môže povoliť vývozcovi odoslanie zásielky. Jedno vyhotovenie osobitného dovozného povolenia, náležite potvrdené príslušným úradom vyvážajúcej krajiny alebo oblasti, sa pripojí k zásielke.
Článok 14
Osobitné ustanovenia týkajúce sa prepravy psychotropných látok v lekárničkách prvej pomoci na lodiach, v lietadlách alebo v iných verejných dopravných prostriedkoch obstarávajúcich medzinárodnú dopravu
1.
Pokiaľ ide o látky uvedené v Zozname II, III alebo IV, ich medzinárodná doprava na lodiach, v lietadlách alebo iných prostriedkoch medzinárodnej verejnej dopravy, ako napr. v medzinárodných vlakoch alebo autokaroch v obmedzenom množstve, ktoré by sa mohlo stať potrebným počas cesty pre poskytnutie prvej pomoci a pre naliehavé prípady, nebude sa považovať za vývoz, dovoz alebo prevoz podľa tohto Dohovoru.
2.
Krajiny, kde sú dopravné prostriedky registrované, urobia vhodné ochranné opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu látok uvedených v odseku 1 tohto článku alebo ich odcudzeniu alebo sprenevere na nedovolené účely. Komisia odporučí tieto ochranné opatrenia po konzultácii s príslušnými medzinárodnými organizáciami.
3.
Látky prepravované podľa ustanovení odseku 1 tohto článku na lodiach, v lietadlách alebo iných prostriedkoch medzinárodnej verejnej dopravy, ako napr. v medzinárodných vlakoch a autokaroch, budú podliehať zákonom, predpisom, povoleniam a licenciám krajiny, kde je príslušný dopravný prostriedok registrovaný, bez ujmy práva príslušných miestnych úradov vykonávať preverenia, inšpekciu a iné kontrolné úkony v týchto dopravných prostriedkoch. Použitie týchto látok v prípade naliehavej potreby sa nebude považovať za porušenie ustanovení odseku 1 článku 9.
Článok 15
Inšpekcia
Strany budú udržiavať systém inšpekcie výrobcov, vývozcov a dovozcov psychotropných látok a osôb oprávnených na ich distribúciu vo veľkom a v malom, ako aj lekárskych a vedeckých zariadení, ktoré také látky používajú. Postarajú sa o inšpekcie príslušných priestorov, zásob a záznamov, ktoré sa budú vykonávať tak často, ako Strany budú uznávať za nevyhnutné.
Článok 16
Správy podávané stranami
1.
Strany budú podávať generálnemu tajomníkovi informácie, o ktoré môže požiadať Komisia s tým, že sú potrebné pre výkon ich funkcií, a najmä budú podávať ročné správy o vykonávaní Dohovoru na svojich územiach, ktoré budú zahŕňať informácie
a)
o dôležitých zmenách v ich zákonoch a predpisoch týkajúcich sa psychotropných látok, a
b)
o významných skutočnostiach, ku ktorým došlo na ich území, pokiaľ ide o zneužívanie psychotropných látok a nedovolený obchod s nimi.
2.
Strany budú takisto oznamovať generálnemu tajomníkovi názvy a adresy vládnych orgánov uvedených v písm. f) článku 7, v článku 12 a v odseku 3 článku 13. Generálny tajomník rozošle tieto informácie všetkým Stranám.
3.
Strany budú podávať generálnemu tajomníkovi čo najskôr správy o každom prípade nedovoleného obchodu s psychotropnými látkami alebo zadržania látok, ktoré boli predmetom nedovoleného obchodu, ak prípad budú považovať za dôležitý z hľadiska:
a)
nových tendencií, ktoré sa objavili;
b)
množstva, o ktoré ide;
c)
osvetlenia zdrojov, z ktorých látky pochádzajú; alebo
d)
metód používaných osobami, ktoré nedovolený obchod uskutočňujú.
Odpisy správ budú rozosielané podľa ustanovení písm. b) článku 21.
4.
Strany budú podávať Úradu ročné štatistické správy na formulároch vypracovaných Úradom, ktoré budú obsahovať tieto údaje:
a)
pokiaľ ide o látky uvedené v Zoznamoch I a II, pri každej látke množstvo vyrobené, vyvezené do každej krajiny alebo oblasti, dovezené z každej krajiny alebo oblasti, ako aj zásoby, ktoré sa nachádzajú u výrobcov;
b)
pokiaľ ide o látky uvedené v Zoznamoch III a IV, pri každej látke vyrobené množstvo a celkové vyvezené a dovezené množstvo;
c)
pokiaľ ide o látky uvedené v Zoznamoch II a III, pri každej látke množstvo použité pre výrobu prípravkov vyňatých z kontroly; a
d)
pokiaľ ide o látky uvedené v niektorom zo Zoznamov okrem Zoznamu I, pri každej látke množstvo použité na priemyselné účely podľa ustanovenia písm. b) článku 4.
Vyrobené množstvo, ktoré majú na mysli ustanovenia písm. a) a b) tohto odseku, nezahŕňa množstvo vyrobených prípravkov.
5.
Každá Strana predloží Úradu na jeho žiadosť dopĺňajúce štatistické údaje týkajúce sa nasledujúcich období o množstve určitej látky uvedenej v Zozname III alebo IV vyvážanom do každej krajiny alebo oblasti a dovážanom z každej krajiny alebo oblasti. Strana môže požiadať Úrad, aby tak žiadosť o údaje, ako aj údaje predložené podľa tohto odseku pokladal za dôverné.
6.
Strany budú podávať informácie uvedené v odsekoch 1 až 4 tohto článku spôsobom a v termínoch, ktoré Komisia alebo Úrad môžu určiť.
Článok 17
Funkcia Komisie
1.
Komisia môže skúmať všetky otázky, ktoré majú vzťah k cieľom tohto Dohovoru a k plneniu jeho ustanovení, a robiť odporúčania o týchto otázkach.
2.
Rozhodnutia Komisie podľa článkov 2 a 3 sa budú prijímať dvojtretinovou väčšinou jej členov.
Článok 18
Správy Úradu
1.
Úrad vyhotovuje o svojej práci ročné správy obsahujúce rozbor štatistických údajov, ktoré má k dispozícii, a v odôvodnených prípadoch aj výklad k prípadným vysvetlivkám, ktoré vlády podali alebo o ktoré boli žiadané, spolu s poznámkami a odporúčaniami, ktoré si Úrad praje robiť. Úrad môže vyhotovovať aj dodatkové správy, ktoré pokladá za potrebné. Správy sa budú predkladať Rade prostredníctvom Komisie, ktorá môže uviesť pripomienky, ktoré uzná za vhodné.
2.
Správy Úradu oznámi Stranám a potom uverejní generálny tajomník. Strany dávajú súhlas na ich neobmedzené rozširovanie.
Článok 19
Opatrenia Úradu na zabezpečenie plnení ustanovení Dohovoru
1.
a)
Ak po preskúmaní informácií poskytnutých Úradu vládami alebo informácií oznámených orgánmi Organizácie Spojených národov má Úrad dôvod domnievať sa, že ciele tohto Dohovoru sú vážne ohrozené tým, že niektorá krajina alebo oblasť neplní ustanovenia Dohovoru, Úrad má právo požiadať vládu príslušnej krajiny alebo oblasti o vysvetlenie. S výhradou práva upozorniť Strany, Radu a Komisiu na otázku, ako je uvedené v písm. c) tohto odseku, bude Úrad považovať žiadosť o objasnenie alebo vysvetlenie poskytnuté vládou podľa tohto ustanovenia za dôverné.
b)
Po opatreniach urobených na základe ustanovení písm. a) tohto odseku môže Úrad, ak to bude považovať za potrebné, vyzvať príslušnú vládu, aby urobila opatrenia na nápravu, ktoré sa podľa okolností môžu ukazovať ako potrebné pre zabezpečenie plnenia ustanovení tohto Dohovoru.
c)
Ak Úrad zistí, že príslušná vláda nepodala uspokojivé vysvetlenie, keď bola o to požiadaná podľa písm. a) tohto odseku, alebo zabudla urobiť opatrenia na nápravu, ako bola na to vyzvaná podľa písm. b) tohto odseku, môže na vec upozorniť Strany, Radu a Komisiu.
2.
Keď upozorňuje Strany, Radu a Komisiu na niektorú otázku podľa písm. c) odseku 1 tohto článku, môže Úrad, ak bude taký postup pokladať za potrebný, odporučiť Stranám, aby zastavili vývoz určitých psychotropných látok do príslušnej krajiny alebo oblasti alebo ich dovoz z tejto krajiny alebo oblasti alebo súčasne ich dovoz aj vývoz buď na určitú dobu, alebo až do tej doby, dokiaľ Úrad neuzná situáciu v tejto krajine alebo oblasti za uspokojivú. Príslušný štát môže predložiť záležitosť Rade.
3.
Úrad má právo uverejniť správu o ktorejkoľvek otázke, ktorú skúmal podľa ustanovení tohto článku, a predložiť ju Rade, ktorá ju rozošle všetkým Stranám. Ak Úrad v tejto správe uverejní rozhodnutie urobené na základe tohto článku alebo akékoľvek informácie vzťahujúce sa na toto rozhodnutie, je povinný uverejniť v správe aj stanovisko príslušnej vlády, ak táto o to požiada.
4.
V prípade, že rozhodnutie Úradu uverejnené podľa tohto článku nebolo prijaté jednomyselne, uvedie sa aj stanovisko menšiny.
5.
Každý štát bude pozvaný, aby sa dal zastupovať na zasadaní Úradu, na ktorom sa podľa tohto článku prerokúva otázka, o ktorú má priamy záujem.
6.
Rozhodnutia Úradu podľa tohto článku sa budú prijímať dvojtretinovou väčšinou celkového počtu členov Úradu.
7.
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia tiež, ak má Úrad dôvod domnievať sa, že ciele tohto Dohovoru sú vážne ohrozené v dôsledku rozhodnutí, ktoré niektorá Strana urobila podľa odseku 7 článku 2.
Článok 20
Opatrenia proti zneužívaniu psychotropných látok
1.
Strany urobia všetky možné opatrenia, aby sa predchádzalo zneužívaniu psychotropných látok a zabezpečilo včasné odhalenie, liečenie, výchova a rehabilitácia postihnutých osôb, ako aj starostlivosť o ne po skončení liečby a ich znovuzapojenie do spoločnosti. Strany budú koordinovať svoje úsilie za týmto účelom.
2.
Strany budú čo najviac podporovať prípravu personálu pre liečenie a rehabilitáciu osôb, ktoré zneužívajú psychotropné látky, ako aj pre starostlivosť o ne po skončení liečby a pre ich znovuzapojenie do spoločnosti.
3.
Strany budú pomáhať osobám, ktoré to pri výkone svojho povolania potrebujú, získavať znalosti o problematike zneužívania psychotropných látok a predchádzania ich zneužívaniu a budú tiež podporovať, aby sa tieto znalosti rozšírili v širokej verejnosti, ak existuje nebezpečenstvo, že zneužívanie týchto látok nadobudne široké rozmery.
Článok 21
Opatrenia proti nedovolenému obchodu
Berúc náležitý ohľad na svoju ústavnú, právnu a administratívnu sústavu, Strany:
a)
urobia vnútroštátne opatrenia pre koordinácie preventívnych a represívnych akcií proti nedovolenému obchodu; za tým účelom môžu užitočne pre vec určiť vhodný orgán, ktorý bude zodpovedný za túto koordináciu;
b)
budú si vzájomne pomáhať v boji proti nedovolenému obchodu s psychotropnými látkami a najmä budú bez meškania zasielať ostatným Stranám, ktorých sa to priamo týka, diplomatickou cestou alebo prostredníctvom príslušných úradov, určených Stranami na tento účel, odpis každej správy podanej generálnemu tajomníkovi podľa článku 16 v súvislosti s odhalením prípadu nedovoleného obchodu alebo so zadržaním látok, ktoré boli predmetom nedovoleného obchodu;
c)
budú úzko spolupracovať medzi sebou a s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ktorých sú členmi, za účelom vedenia koordinovaného boja proti nedovolenému obchodu;
d)
budú dbať na to, aby medzinárodná spolupráca medzi príslušnými orgánmi sa uskutočňovala rýchle a účinne; a
e)
zabezpečia, aby sa v prípadoch, keď medzi krajinami dochádza k odovzdávaniu právnych dokladov za účelom uskutočňovania súdneho konania, doklady odovzdávali najkratšou cestou orgánom určeným Stranami; toto ustanovenie nie je na ujmu práva Strán požadovať, aby sa im právne doklady zasielali diplomatickou cestou.
Článok 22
Trestné ustanovenia
1.
a)
S výhradou obmedzenia podľa svojich ústavných predpisov bude každá Strana považovať za trestný čin každé konanie, ktoré je v rozpore so zákonom alebo nariadením prijatým na plnenie záväzkov podľa tohto Dohovoru a bolo spáchané úmyselne, a zabezpečí, aby na závažné trestné činy boli vymerané príslušné tresty, najmä väzenie alebo iné tresty odňatia slobody.
b)
Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho písmena tohto odseku, v prípadoch, keď sa takých trestných činov dopustili osoby, ktoré zneužívajú psychotropné látky, Strany môžu buď namiesto odsúdenia, alebo trestu alebo doplnenia trestu podrobiť tieto osoby podľa odseku 1 článku 20 opatreniam, ktorých účelom je liečenie, výchova a rehabilitácia týchto osôb, starostlivosť o ne po skončení liečby a ich znovuzapojenie do spoločnosti.
2.
S výhradou obmedzení podľa ústavných predpisov každej Strany, jej právnej sústavy a vnútroštátneho práva,
a)
i)
ak bol v rôznych krajinách spáchaný rad činov, ktoré sú navzájom spojené a sú podľa odseku 1 tohto článku trestné, každý z nich sa bude považovať za samostatný trestný čin;
ii)
úmyselná účasť na spáchaní niektorého z uvedených trestných činov, spolčenie za účelom jeho spáchania a pokus o jeho spáchanie, ako aj príprava a finančné operácie súvisiace s trestnými činmi uvedenými v tomto článku sa budú pokladať za trestné činy, ako je ustanovené v odseku 1 tohto článku;
iii)
odsúdenia za tieto trestné činy v cudzine sa budú brať do úvahy pri určení, či ide o opakovanie trestného činu; a
iv)
uvedené vážne trestné činy, nech ich spáchali vlastní štátni príslušníci alebo cudzinci, bude stíhať Strana, na ktorej území boli spáchané, alebo Strana, na ktorej území sa páchateľ zdržiava, ak je jeho vydanie neprípustné podľa zákonov Strany, ktorej bola žiadosť o vydanie predložená, a ak páchateľ nebol ešte stíhaný a rozsudok nebol ešte vynesený.
b)
Je žiadúce, aby trestné činy uvedené v odseku 1 a bode ii) písm. a) odseku 2 tohto článku boli v každej zmluve o vydávaní zločincov, ktorá bola alebo v budúcnosti bude medzi Stranami uzavretá, zahrnuté medzi trestné činy, ktorých páchatelia sa vydávajú, a aby sa za také trestné činy uznávali tiež medzi Stranami, ktoré vydanie nepodmieňujú existenciou zmluvy alebo reciprocitou, však za predpokladu, že vydanie bude povolené podľa zákonov Strany, ktorej sa žiadosť o vydanie predložila, a že táto Strana bude mať právo odmietnuť zatknutie páchateľa alebo jeho vydanie, ak sa jej príslušné úrady domnievajú, že trestný čin nie je dostatočne vážny.
3.
Každá psychotropná látka alebo iná látka, ako aj každé zariadenie použité alebo určené na spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku môžu byť zadržané a zhabané.
4.
V otázkach jurisdikcie budú mať ustanovenia vnútroštátneho práva príslušnej Strany prevahu nad ustanoveniami tohto článku.
5.
Žiadne ustanovenie tohto článku neobmedzuje zásadu, že trestné činy, o ktorých hovorí, budú určené, stíhané a trestané v súlade s vnútroštátnym právom príslušnej Strany.
Článok 23
Použitie prísnejších kontrolných opatrení, než vyžaduje Dohovor
Strany môžu zaviesť ostrejšie alebo prísnejšie kontrolné opatrenia, než ustanovuje tento Dohovor, ak sú podľa ich názoru žiadúce alebo potrebné pre ochranu zdravia a blaha obyvateľstva.
Článok 24
Výdavky medzinárodných orgánov v spojení s vykonávaním ustanovení Dohovoru
Výdavky Komisie a Úradu v spojení s vykonávaním ich príslušných funkcií podľa tohto Dohovoru uhradí Organizácia Spojených národov spôsobom, ktorý ustanoví Valné zhromaždenie. Strany, ktoré nie sú členmi Organizácie Spojených národov, budú prispievať na tieto výdavky sumami, ktoré Valné zhromaždenie bude považovať za spravodlivé a ktoré určí z času na čas po konzultácii s vládami týchto Strán.
Článok 25
Postup pri prijatí, podpise, ratifikácii a prístupe
1.
Členské štáty Organizácie Spojených národov, štáty, ktoré nie sú členmi Organizácie Spojených národov, ale sú členmi niektorej odbornej organizácie Organizácie Spojených národov alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu alebo sú stranami Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, ako aj ktorýkoľvek iný štát vyzvaný na to Radou, môžu sa stať Stranami tohto Dohovoru:
a)
podpisom; alebo
b)
ratifikáciou po predchádzajúcom podpise s výhradou ratifikácie; alebo
c)
prístupom k nej.
2.
Tento Dohovor bude otvorený na podpis do 1. januára 1972 včítane. Potom bude otvorený na prístup.
3.
Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka.
Článok 26
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiat dní po tom, čo štyridsať zo štátov uvedených v odseku 1 článku 25 ho podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe.
2.
Pre každý iný štát, ktorý ho podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe po poslednom podpise alebo uložení listiny podľa predchádzajúceho odseku, nadobudne tento Dohovor účinnosť deväťdesiat dní po dátume jeho podpisu alebo po uložení jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 27
Územná účinnosť
Tento Dohovor sa bude vzťahovať na všetky nemetropolitné územia, ktoré niektorá Strana zastupuje v medzinárodných vzťahoch, s výnimkou prípadov, keď na základe ústavy tejto Strany alebo príslušného územia, alebo na základe obyčaje je na to potrebný predchádzajúci súhlas tohto územia. V takom prípade sa Strana bude snažiť získať potrebný súhlas tohto územia čo najskôr, a len čo ho dostane, oznámi to generálnemu tajomníkovi. Dohovor sa bude vzťahovať na jedno alebo viac území uvedených v tomto oznámení odo dňa, keď generálny tajomník oznámenie dostane. V prípadoch, keď predchádzajúci súhlas nemetropolitného územia nie je potrebný, vyhlási príslušná Strana pri podpise, ratifikácii alebo prístupe, na ktoré nemetropolitné územia sa bude Dohovor vzťahovať.
Článok 28
Oblasti na účely tohto Dohovoru
1.
Každá Strana môže oznámiť generálnemu tajomníkovi, že na účely tohto Dohovoru je jej územie rozdelené na dve alebo viac oblastí alebo že dve alebo viac jej oblastí je spojených do jednej oblasti.
2.
Dve alebo viaceré Strany môžu oznámiť generálnemu tajomníkovi, že v dôsledku toho, že medzi nimi bola ustanovená colná únia, tvoria tieto Strany na účely tohto Dohovoru jednu oblasť.
3.
Všetky oznámenia podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku nadobudnú účinnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa oznámenie urobilo.
Článok 29
Vypovedanie Dohovoru
1.
Po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť, každá Strana bude môcť vo svojom mene alebo v mene územia, ktoré zastupuje v medzinárodných vzťahoch a ktoré odvolalo svoj súhlas daný podľa článku 27, vypovedať tento Dohovor uložením listiny o výpovedi u generálneho tajomníka.
2.
Ak generálny tajomník dostane výpoveď pred 1. júlom alebo k 1. júlu ktoréhokoľvek roka, nadobudne táto účinnosť dňom 1. januára nasledujúceho roka; ak ju generálny tajomník dostane po 1. júli, nadobudne výpoveď účinnosť tak, ako keby ju bol dostal pred 1. júlom alebo k 1. júlu nasledujúceho roka.
3.
Tento Dohovor stratí účinnosť, ak v dôsledku výpovedí oznámených podľa ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku prestanú byť splnené podmienky ustanovené v odseku 1 článku 26 pre nadobudnutie účinnosti.
Článok 30
Zmeny
1.
Každá Strana môže navrhnúť pozmenenie tohto Dohovoru. Text zmeny a dôvody, pre ktoré sa navrhuje, sa oznámia generálnemu tajomníkovi, ktorý ich oznámi Stranám a Rade. Rada môže rozhodnúť buď, že
a)
zvolá konferenciu podľa odseku 4 článku 62 Charty Organizácie Spojených národov za účelom preskúmania predloženého pozmeňovacieho návrhu, alebo
b)
sa opýta Strán, či prijímajú navrhovanú zmenu, a súčasne ich požiada, aby predložili Rade svoje prípadné pripomienky k návrhu.
2.
Ak návrh na zmenu rozoslaný podľa písm. b) odseku 1 tohto článku žiadna Strana neodmietla v priebehu osemnástich mesiacov po jeho rozoslaní, nadobudne ihneď účinnosť. Ak však návrh na zmenu odmietla niektorá Strana, Rada môže rozhodnúť, s prihliadnutím na došlé pripomienky Strán, či sa má zvolať konferencia za účelom preskúmania príslušného pozmeňovacieho návrhu.
Článok 31
Spory
1.
Keby medzi dvoma alebo viacerými Stranami vznikol spor o výklad alebo vykonávanie tohto Dohovoru, tieto Strany budú konzultovať medzi sebou, aby vyriešili spor cestou rokovania, prešetrovania, sprostredkovania, zmieru, arbitráže, odvolaním na oblastné orgány, súdnou cestou alebo inými mierovými prostriedkami, ktoré si zvolia.
2.
Každý spor tohto druhu, ktorý sa nemôže vyriešiť prostriedkami uvedenými v odseku 1 tohto článku, sa na žiadosť ktorejkoľvek zo Strán zúčastnených na spore predloží Medzinárodnému súdnemu dvoru na rozhodnutie.
Článok 32
Výhrady
1.
Žiadne iné výhrady nie sú dovolené, než tie, ktoré sa urobili v súlade s ustanoveniami odsekov 2, 3 a 4 tohto článku.
2.
Každý štát môže pri podpise, ratifikácii alebo prístupe urobiť výhradu k týmto ustanoveniam tohto Dohovoru:
3.
Štát, ktorý sa chce stať Stranou tohto Dohovoru, ale chce mať možnosť urobiť iné výhrady, než sú uvedené v odsekoch 2 a 4 tohto článku, môže upovedomiť generálneho tajomníka o tomto svojom úmysle. Ak do uplynutia dvanástich mesiacov odo dňa oznámenia príslušnej výhrady generálnym tajomníkom tretina štátov, ktoré Dohovor podpísali bez výhrady ratifikácie, ho ratifikovali alebo k nemu pristúpili pred koncom tejto lehoty, nevzniesla námietky proti tejto výhrade, bude sa táto považovať za povolenú, ale s tým, že štáty, ktoré proti výhrade vzniesli námietky, nebudú povinné vziať na seba voči štátu, ktorý urobí výhradu, právne záväzky vyplývajúce z tohto Dohovoru, na ktoré sa vzťahuje výhrada.
4.
Štát, na ktorého území sa vyskytujú divoko rastúce rastliny obsahujúce psychotropné látky uvedené v Zozname I, ktoré tradične používajú určité neveľké, presne vymedzené skupiny obyvateľstva pri magických alebo náboženských obradoch, môže pri podpise alebo ratifikácii tohto Dohovoru alebo pri prístupe k nemu urobiť výhrady v súvislosti s týmito rastlinami, pokiaľ ide o ustanovenie článku 7, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa medzinárodného obchodu.
5.
Štát, ktorý urobil výhrady, môže kedykoľvek formou písomného oznámenia generálnemu tajomníkovi odvolať všetky svoje výhrady alebo ich časť.
Článok 33
Oznámenie
Generálny tajomník oznámi všetkým štátom uvedeným v odseku 1 článku 25:
a)
podpisy, ratifikácie a prístupy podľa článku 25;
b)
deň, kedy tento Dohovor nadobudne platnosť podľa článku 26;
c)
výpovede podľa článku 29; a
d)
vyhlásenia a oznámenia podľa článkov 27, 28, 30 a 32.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali tento Dohovor v mene svojich vlád.
Dané vo Viedni, dvadsiateho prvého februára roku tisícdeväťstosedemdesiatjeden v jedinom vyhotovení v anglickom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom všetkých päť znení má rovnakú platnosť. Dohovor bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle jeho overené odpisy všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov a ostatným štátom uvedeným v odseku 1 článku 25.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.