Predpis bol zrušený predpisom 219/1996 Z. z.

46/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1989 do 31.07.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 5. apríla 1989
o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Alkoholizmus a iné toxikománie vrátane fajčenia sú negatívne javy spôsobujúce značné spoločenské škody najmä poškodzovanie zdravia občanov. Všetky orgány, organizácie a občania predávajúci tovar alebo poskytujúci iné služby1) sú povinné chrániť občanov i spoločnosť pred škodlivými účinkami alkoholizmu a iných toxikománií vrátane fajčenia, odstraňovať ich príčiny a následky a utvárať tým priaznivejšie predpoklady na ďalší rozvoj socialistickej spoločnosti.
(2)
Alkoholické nápoje podľa tohto zákona sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
(3)
Iné návykové látky než alkohol podľa tohto zákona sú omamné látky2) a psychotropné látky3) a ostatné chemické látky, užívanie ktorých môže vyvolať závislosť osôb od nich, poškodzuje zdravie a vedie k inej toxikománii, než alkoholizmu. Pokiaľ nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, nepovažuje sa na účely tohto zákona nikotín za inú návykovú látku.
(4)
Fajčenie je osobitný druh toxikománie, ktorý škodlivo pôsobí na zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.
(5)
Osoba závislá na alkohole alebo inej návykovej látke podľa tohto zákona je osoba, ktorá nie je schopná sa natrvalo zdržať nadmerného alebo inak škodlivého požívania alkoholických nápojov alebo užívania iných návykových látok a tým si spôsobuje vážnu poruchu na zdraví alebo vážne narušuje spoločenské vzťahy.
DRUHÁ ČASŤ
PROSTRIEDKY OCHRANY PRED ALKOHOLIZMOM A INÝMI TOXIKOMÁNIAMI A POVINNOSTI ORGANIZÁCIÍ A OBČANOV
§ 2
Spôsob ochrany
Ochrana pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia sa uskutočňuje najmä výchovou, obmedzujúcimi opatreniami, ošetrením v protialkoholickej záchytnej stanici, liečebnopreventívnou starostlivosťou, sociálnou starostlivosťou, ukladaním pokút podľa tohto zákona a postihom podľa iných právnych predpisov.
§ 3
Výchova
Výchova k ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia sa uskutočňuje najmä:
a)
objasňovaním škodlivosti nadmerného alebo inak škodlivého požívania alkoholických nápojov, užívania iných návykových látok a fajčenia,
b)
vzdelávaním a pôsobením na deti a mládež v školách a v školských zariadeniach zameraným na škodlivosť požívania alkoholických nápojov, užívania iných návykových látok a fajčenia,
c)
vysvetľovaním zásad zdravého spôsobu života a vedením k zdraviu prospešnému využívaniu voľného času detí, mládeže i dospelých,
d)
propagáciou požívania nealkoholických nápojov.
Obmedzujúce opatrenia
§ 4
(1)
Zakazuje sa
a)
predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
1.
osobám mladším ako osemnásť rokov,
2.
v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti,
3.
osobám zjavne ovplyvneným alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou,
4.
osobám, ktoré vedú motorové alebo nemotorové cestné vozidlá, a ostatným osobám uvedeným v § 6 ods. 1 na bezprostredné požitie,
5.
pri športových podujatiach,
6.
pri kultúrnych podujatiach a tanečných zábavách určených pre mládež,
7.
pri verejných zhromaždeniach, kultúrnych podujatiach a tanečných zábavách s výnimkou piva a vína,
8.
v prostriedkoch určených výhradne pre vnútroštátnu hromadnú dopravu osôb, v priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, a to aj v reštauráciách, bufetoch a v jedálnych, lôžkových a ležadlových vozňoch s výnimkou najviac desaťstupňového piva,
9.
v závodných jedálňach, kantínach a bufetoch a ostatných predajniach v priestoroch organizácie s výnimkou nízkostupňového piva;
b)
vyrábať podomácky lieh, destiláty a iné návykové látky, alebo upravovať ich zložky na toxikomanické účely;
c)
predávať iné návykové látky a výrobky ich obsahujúce mimo predajní, ktoré sú na to oprávnené, alebo inak umožňovať ich škodlivé užívanie;
d)
vstupovať do priestorov a prostriedkov vnútroštátnej hromadnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky alebo verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie;
e)
predávať tabakové výrobky osobám mladším ako šestnásť rokov;
f)
fajčiť
1.
v prostriedkoch osobnej železničnej dopravy okrem vyhradených vozňov, v prostriedkoch ostatnej vnútroštátnej hromadnej dopravy osôb a v uzavretých priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich,
2.
pri práci, ak dôsledkom fajčenia môže byť bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok,
3.
na schôdzach, poradách a rokovaniach v uzavretých priestoroch,
4.
v pracovných miestnostiach, kde účinkom fajčenia sú vystavení nefajčiari,
5.
v zdravotníckych zariadeniach, v školách, v kultúrnych a uzavretých športových zariadeniach s výnimkou priestorov na tento účel vyhradených,
6.
v priestoroch zariadení spoločného stravovania s výnimkou tých, ktoré sú vyhradené pre fajčiarov; tam, kde nie je stavebne oddelená jedáleň pre fajčiarov, fajčiť sa zakazuje v čase určenom pre výdaj raňajok, obedov a večerí;
g)
propagovať požívanie alkoholických nápojov, užívanie iných návykových látok a fajčenie v tlači a v ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
(2)
Zákaz požívania alkoholických nápojov a zneužívania iných omamných prostriedkov pracovníkmi na pracoviskách organizácií a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk ustanovuje osobitný predpis.4)
(3)
Národné výbory môžu vo svojich územných obvodoch obmedziť alebo zakázať
a)
v určitých dňoch alebo hodinách alebo na určitých miestach predaj a podávanie alkoholických nápojov alebo tabakových výrobkov v zariadeniach verejného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach;
b)
vystavovanie alkoholických nápojov alebo tabakových výrobkov vo výkladných skriniach;
c)
predaj iných návykových látok alebo výrobkov, ktoré ich obsahujú, v predajniach na to oprávnených osobám mladším ako osemnásť rokov.
§ 5
(1)
Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, iné návykové látky a výrobky, ktoré ich obsahujú, alebo tabakové výrobky, na ktoré sa vzťahujú zákazy obsiahnuté v § 4 ods. 1 písm. a) č. 1, písm. e) a v § 4 ods. 3 písm. c), je povinný odoprieť ich podanie alebo predaj osobe, o ktorej možno mať pochybnosť, že splňuje podmienku veku, kým ju nepreukáže úradným dokladom.
(2)
Zákonní zástupcovia neplnoletých a osoby, do starostlivosti ktorých sú neplnoletí zverení, sú povinní dbať na to, aby sa dodržiavali zákazy týkajúce sa neplnoletých obsiahnuté v § 4.
§ 6
(1)
Osoba, ktorá vykonáva činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo poškodiť majetok, nesmie požívať alkoholické nápoje alebo užívať iné návykové látky pri vykonávaní tejto činnosti alebo pred jej vykonávaním, ak by ešte počas tejto činnosti mohla byť pod ich vplyvom.
(2)
Osoba uvedená v odseku 1 je povinná podrobiť sa na výzvu vyšetreniu na zistenie, či nie je ovplyvnená alkoholom alebo inou návykovou látkou. Vyšetrenie na alkohol sa vykonáva dychovou skúškou, a ak je jej výsledok pozitívny, aj lekárskym vyšetrením najmä odberom a vyšetrením krvi. Vyšetrenie na návykové látky sa vykonáva lekárskym vyšetrením najmä odberom a vyšetrením moču, prípadne slín a krvi.
(3)
Ak je pre vyšetrenie potrebné odobrať krv, je osoba uvedená v odseku 1 povinná strpieť, aby jej lekár, alebo odborný zdravotnícky pracovník odobral krv, pokiaľ to nie je spojené s nebezpečenstvom pre jej zdravie.
(4)
Na vyšetrenie sú oprávnení vyzvať v rámci svojej pôsobnosti príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, Zboru ozbrojenej ochrany železníc, Zboru ozbrojenej ochrany letísk, orgány Federálneho ministerstva národnej obrany a príslušné orgány štátnej správy alebo ošetrujúci lekár.
(5)
Vyšetreniu na výzvu podľa odseku 2 je povinná podrobiť sa aj iná osoba, než osoba uvedená v odseku 1, u ktorej je dôvodné podozrenie, že spôsobila sebe alebo inému ujmu na zdraví v súvislosti s požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej látky.
(6)
Povinnosť pracovníkov podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva organizácia, ku ktorej je pracovník v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistili či pracovníci nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov, ustanovia osobitné predpisy.5)
§ 7
Úlohy organizácií
(1)
Organizácie sú povinné
a)
prijímať opatrenia na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia a kontrolovať ich plnenie,
b)
zaoberať sa návrhmi, pripomienkami a odporúčaniami orgánov, ktoré riadia ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia,
c)
kontrolovať dodržiavanie zákazov a obmedzení obsiahnutých v § 4.
(2)
Ak nejde o liehoviny, destiláty, víno alebo pivo, sú výrobné organizácie povinné výrazne vyznačovať na obale svojich výrobkov, ktoré sú určené na požívanie a obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu, údaje o množstve alkoholu vo výrobku. Na obaloch tabakových výrobkov sú povinné upozorniť na škodlivosť fajčenia.
(3)
Organizácie a občania predávajúci tovar alebo poskytujúci iné služby,1) na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia obsiahnuté v § 4 ods. 1 písm. a) č. 1 až 6, písm. e) a f) a v ods. 3 písm. a) a c), sú povinné upozorniť na ne verejnosť výrazným označením.
§ 8
Ošetrenie v protialkoholickej záchytnej stanici
(1)
Osoba, ktorá sa požitím alkoholického nápoja priviedla do stavu, v ktorom vzbudzuje verejné pohoršenie, alebo do stavu, v ktorom bezprostredne ohrozuje seba, svoju rodinu alebo iné osoby, verejný poriadok alebo majetok, je povinná podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu a podľa jeho záveru aj ošetreniu v protialkoholickej záchytnej stanici na nutný čas, kým nepominie alkoholické opojenie. Táto osoba je tiež povinná podrobiť sa podľa záveru lekárskeho vyšetrenia odberu krvi (§ 6 ods. 3), zúčastniť sa na výchove a ochrane pred alkoholizmom a uhradiť náklady na dopravu, vyšetrenie a ošetrenie v protialkoholickej záchytnej stanici.
(2)
Na lekárske vyšetrenie podľa odseku 1 sú oprávnení vyzvať príslušníci zborov a orgány uvedené v § 6 ods. 4, ako aj ošetrujúci lekár.
(3)
Protialkoholická záchytná stanica je zariadenie národného výboru na úseku zdravotníctva, ktorú podľa potreby zriaďuje a spravuje krajský, okresný alebo mestský národný výbor.
(4)
Ošetrenie osoby uvedenej v odseku 1 je protialkoholická záchytná stanica povinná oznámiť príslušnému zdravotníckemu zariadeniu, a ak ide o osobu mladšiu ako osemnásť rokov, aj jej zákonnému zástupcovi, prípadne inej osobe zodpovednej za jej výchovu.
(5)
Dopravu osôb uvedených v odseku 1 do protialkoholickej záchytnej stanice zabezpečujú národné výbory najmä svojimi zdravotníckymi zariadeniami, ak je to zo zdravotného hľadiska potrebné, a v ostatných prípadoch prostredníctvom útvarov Zboru národnej bezpečnosti, ktoré v prípade potreby spolupôsobia pri zabezpečovaní ošetrenia týchto osôb.6)
(6)
Podrobnosti o zriaďovaní, správe a činnosti protialkoholických záchytných staníc, o spôsobe vyšetrenia a ošetrenia v nich, o spôsobe dopravy podľa odseku 5, o úhrade nákladov podľa odseku 1 a o oznamovacej povinnosti podľa odseku 4 ustanoví Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky vyhláškou.
§ 9
Liečebno-preventívna starostlivosť
(1)
Osobám závislým na alkohole alebo inej návykovej látke vrátane osôb závislých na nikotíne sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach liečebno-preventívna starostlivosť, ak to ich zdravotný stav vyžaduje.
(2)
Osobám závislým na alkohole alebo na inej návykovej látke, ktoré sa liečebno-preventívnej starostlivosti dobrovoľne nepodrobia alebo ju odmietajú, alebo poskytovanú starostlivosť sťažujú, sa uloží povinnosť podrobiť sa ambulantnej starostlivosti; ak by táto starostlivosť nebola účelná alebo účinná, alebo ak tieto osoby odmietajú dobrovoľne nastúpiť ústavnú starostlivosť, uloží sa im povinnosť podrobiť sa ústavnej starostlivosti možno uložiť iba vtedy, ak nejde o trvalý stav liečbou neovplyvniteľný.
(3)
O povinnosti podrobiť sa ambulantnej starostlivosti rozhoduje ústav národného zdravia, do ktorého je zdravotnícke zariadenie poskytujúce túto starostlivosť začlenené.
(4)
O povinnosti podrobiť sa ústavnej starostlivosti, o jej ukončení, prípadne o následnej ambulantnej starostlivosti, rozhoduje okresný národný výbor; rozhodnutie o povinnosti podrobiť sa ústavnej starostlivosti preskúma súd na návrh osoby, ktorej sa rozhodnutie týka, jej opatrovníka alebo osoby jej blízkej.7)
(5)
Zdravotnícke zariadenie, ktoré je podľa rozhodnutia okresného národného výboru príslušné poskytnúť určitej osobe ústavnú starostlivosť, je povinné tomuto národnému výboru oznámiť, že táto osoba sa ústavnej starostlivosti nepodrobuje alebo ju marí, alebo že liečba bola neúspešná. Rovnako je mu povinné oznámiť skončenie tejto starostlivosti.
(6)
Zdravotnícke zariadenie zapisuje osoby závislé na alkohole alebo na inej návykovej látke do svojej evidencie; o zápise vyrozumie osobu, ktorej sa zápis týka.
(7)
Ak osoba považuje zápis za nesprávny, môže podať návrh na preskúmanie takéhoto opatrenia podľa osobitných predpisov;8) rozhodnutie národného výboru podľa týchto predpisov9) preskúma súd na návrh osoby, ktorej sa zápis týka, jej opatrovníka alebo osoby jej blízkej.7)
(8)
Spôsob poskytovania ambulantnej a ústavnej starostlivosti podľa odsekov 1 až 5 a spôsob vedenia evidencie osôb, ktorým sa táto starostlivosť poskytuje, upraví Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky vyhláškou.
§ 10
Sociálna starostlivosť
Osobám závislým na alkohole alebo inej návykovej látke, ktorých liečba v zdravotníckom zariadení bola ukončená a sú spoločensky neprispôsobené alebo ktorých stav vyžaduje sociálnu starostlivosť, sa poskytuje táto starostlivosť podľa osobitných predpisov.10)
§ 11
Výplata mzdy alebo odmeny za prácu inej osobe
(1)
Ak osoba závislá na alkohole alebo inej návykovej látke nezabezpečuje riadne výživu detí alebo iných osôb, ku ktorým má vyživovaciu povinnosť, rozhodne miestny národný výbor, komu sa má vyplácať mzda alebo iná odmena za prácu alebo jej časť; miestny národný výbor rozhoduje tiež o zmene alebo zrušení takéhoto opatrenia. Pri výplate dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia sa postupuje podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Príjemca mzdy alebo inej odmeny za prácu alebo jej časti, dávky nemocenského poistenia alebo dôchodkového zabezpečenia určený podľa odseku 1 je povinný použiť ich iba na úhradu životných potrieb osoby závislej na alkohole alebo inej návykovej látke, detí a iných osôb, voči ktorým má osoba závislá na alkohole alebo inej návykovej látke vyživovaciu povinnosť; ich použitie kontroluje miestny národný výbor, ktorý rozhodol podľa odseku 1.
§ 12
Ukladanie pokút
(1)
Organizácii, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedené v § 4 ods. 1 písm. a), c), e), f) a g), v § 4 ods. 3 a v § 7 ods. 1 písm. c), ods. 2 a 3, uloží okresný národný výbor pokutu až do výšky 50 000 Kčs.
(2)
Občanom predávajúcim tovar alebo poskytujúcim iné služby,1) ktorí porušili zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedené v § 4 ods. 1 písm. a), c), e) a f) č. 6, v § 4 ods. 3 a v § 7 ods. 3, uloží miestny národný výbor pokutu až do výšky 5000 Kčs.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.
(4)
Uložením pokuty podľa odsekov 1 a 2 zostáva nedotknutá zodpovednosť organizácie, prípadne jej pracovníkov a občanov predávajúcich tovar alebo poskytujúcich iné služby1) vyplývajúca z osobitných predpisov.
(5)
Pokuta je príjmom národného výboru, ktorý ju uložil.
TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIA A RIADENIE OCHRANY PRED ALKOHOLIZMOM A INÝMI TOXIKOMÁNIAMI
§ 13
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky
(1)
Ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia riadi a koordinuje Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky. Pritom najmä:
a)
sleduje ako orgány a organizácie plnia úlohy vyplývajúce pre ne z ustanovení tohto zákona, predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia, ako aj z opatrení vlády Slovenskej socialistickej republiky na tomto úseku a podáva jej o tom správy,
b)
podáva vláde Slovenskej socialistickej republiky iniciatívne návrhy na koncepciu rozvíjania, vykonávania a kontroly ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia a vyjadruje sa k návrhom na opatrenia týkajúce sa týchto otázok.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky zriaďuje ako svoj iniciatívny a poradný orgán vo veciach ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia Zbor na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Jeho hlavným poslaním je sledovať a hodnotiť ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia a podávať námety na zvýšenie jej účinnosti.
§ 14
Ústredné orgány štátnej správy
Ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia najmä:
a)
kontrolujú, ako orgány a organizácie, ktoré patria do ich pôsobnosti, plnia povinnosti vyplývajúce pre ne z tohto zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie, a vyvodzujú z ich neplnenia dôsledky,
b)
upravujú odmeňovanie pracovníkov organizácií tak, aby hmotná zainteresovanosť nepodporovala predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
§ 15
Národné výbory
(1)
Ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia riadia národné výbory vo svojich územných obvodoch. Pritom plnia najmä tieto úlohy:
a)
zabezpečujú všestrannú informovanosť verejnosti o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia a účinnú propagáciu tejto ochrany a organizujú širokú účasť občanov na jej uskutočňovaní,
b)
vytvárajú podmienky na rozvíjanie výchovy občanov k striedmosti a zdržanlivosti pri požívaní alkoholických nápojov, proti zneužívaniu iných návykových látok a proti fajčeniu,
c)
sledujú a vyhodnocujú odstraňovanie príčin javov, ktoré ohrozujú ciele vyplývajúce z ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia,
d)
robia opatrenia, aby alkoholizmus a iné toxikománie nenarúšali rodinné vzťahy alebo zdravý vývoj mládeže,
e)
zriaďujú protialkoholické záchytné stanice a zariadenia určené na poskytovanie liečebnopreventívnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti osobám závislým na alkohole alebo iných návykových látkach, zabezpečujú a sledujú ich prevádzku a robia ďalšie opatrenia na poskytovanie takej starostlivosti,
f)
hodnotia účinnosť ukladania pokút podľa tohto zákona a robia opatrenia na dôsledné uplatňovanie postihu podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
g)
sledujú a kontrolujú dodržiavanie ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie a ďalších predpisov týkajúcich sa ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia a robia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(2)
Národné výbory môžu zriaďovať pri zdravotníckych zariadeniach, ktoré spravujú, protifajčiarske poradne. Podrobnosti o zriaďovaní, správe a činnosti protifajčiarskych poradní ustanoví Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky vyhláškou.
(3)
Na koordináciu a zabezpečenie svojich úloh na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami vrátane fajčenia môžu národné výbory zriaďovať ako svoje aktívy12) zbory na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 16
Vzťah k predpisom o správnom konaní
Všeobecné predpisy o správnom konaní13) sa nevzťahujú na konanie podľa tohto zákona s výnimkou ustanovení § 9 ods. 2, 4, 6 a 7, § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa
1.
§ 1 až 15 a § 17 a 18 zákona č. 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu;
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 45/1967 Zb. o Protialkoholickom zbore na Slovensku.
§ 18
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1989.
V. Šalgovič v. r.

I. Knotek v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.
2)
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.
4)
§ 135 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce.
§ 34 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
6)
§ 37 ods. 1 a § 16 ods. 2 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.
8)
§ 77 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
9)
10)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
Vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.
Zákon SNR č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.
Vyhláška č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.
11)
§ 45 ods. 3 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.
§ 93 zákona č. 103/1964 Zb. o nemocenskom zabezpečení družstevných roľníkov.
§ 102 zákona č. 100/1988 Zb.
Zákon č. 117/1966 Zb. o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti v znení neskorších predpisov.
12)
§ 65 ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 157/1988 Zb.).
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).