201/1989 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
VYHLÁŠKA
Štátnej banky československej
z 15. decembra 1989
o úverových vzťahoch socialistických organizácií
Štátna banka československá podľa § 391 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenie
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje úverové vzťahy socialistických organizácií (ďalej len „organizácia“) k bankám a sporiteľniam1) (ďalej len „banka“).
(2)
Poskytovanie úverov bytovým družstvám na bytovú výstavbu a opravy družstevných bytových domov a úrokové sadzby z týchto úverov upravuje osobitný predpis.2)
§ 2
(1)
Organizácia môže žiadať o úver banku, s ktorou sa dohodla o vedení svojho účtu,3) aj inú banku. Organizácia je povinná informovať banku, ktorú žiada o úver, o úveroch, ktoré čerpá v iných bankách.
(2)
Na poskytnutie úveru nie je právny nárok. Podmienkou poskytnutia úveru je návratnosť v dohodnutej lehote a zabezpečenie materiálovými hodnotami alebo inými aktívami organizácie. V prípade pochybnosti o návratnosti požadovaného alebo už poskytnutého úveru je banka oprávnená požadovať záruku za splatenie úveru alebo zabezpečenie úveru inou formou.
§ 3
(1)
Banky poskytujú úvery do výšky vlastných zdrojov, prijatých vkladov a úveru od Štátnej banky československej. Pri poskytovaní úverov sa banky riadia záväznými výstupmi menového plánu.
(2)
Banky zverejňujú podmienky poskytovania úverov a prijímania vkladov. Organizácia pri zostavovaní svojho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a vo svojej činnosti vychádza z týchto podmienok a z dojednaní s bankou. Zmeny podmienok banky sa vzťahujú iba na novoposkytované úvery a novoprijímané vklady, pokiaľ sa banka a organizácia nedohodnú inak.
§ 4
(1)
Banka poskytuje úvery na zmluvnom základe. V úverových zmluvách dohodne banka s organizáciou okrem podmienok uvedených v zákone4) osobitné podmienky poskytovania jednotlivých úverov a ich zabezpečenie, postup pri neplnení podmienok úverovej zmluvy a pri riešení sporných otázok vzniknutých pri plnení úverovej zmluvy.
(2)
Organizácia predkladá banke, v ktorej čerpá úver, podklady dohodnuté v úverovej zmluve potrebné na overenie materiálovej zabezpečenosti úveru a jeho návratnosti a umožňuje banke overiť si tieto skutočnosti v organizácii.
DRUHÁ ČASŤ
Úvery v československej mene
§ 5
(1)
Banka poskytuje organizáciám úvery na rozvojové a prevádzkové potreby a úvery na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov, najmä odberateľom na platenie za dodávky a dodávateľom na ich pohľadávky po lehote splatnosti.
(2)
Lehoty splatnosti úveru dojednáva banka s organizáciou v rámci maximálnych lehôt, ktoré určí Štátna banka československá.
§ 6
Z úveru platí organizácia banke úrok. Úrokovú sadzbu dojednáva banka s organizáciou najmä so zreteľom na dobu splatnosti úveru, zabezpečenie jeho návratnosti celkovou úrovňou hospodárenia organizácie a objektu úveru v rámci prípustnej odchýlky od sazby úroku z úveru, ktorý Štátna banka československá poskytuje bankám. Túto odchýlku, ktorá vymedzuje hornú hranicu úrokovej sadzby z úveru, určuje a opatrením v Zbierke zákonov vyhlasuje5) Štátna banka československá.
§ 7
Úrokové sadzby a lehoty splatnosti úverov dohodnuté v úverových zmluvách možno meniť len dohodou medzi organizáciou a bankou.
TRETIA ČASŤ
Devízové úvery
§ 8
(1)
Banka, ktorej Štátna banka československá udelila povolenie na obchodovanie s devízovými hodnotami a na vykonávanie platobného styku so zahraničím6) (ďalej len „devízový peňažný ústav“), poskytuje devízové úvery v prevoditeľných rubľoch, v národných menách štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a vo voľne zameniteľných menách (ďalej len „devízový úver“).
(2)
Devízový peňažný ústav poskytuje organizáciám devízové úvery na rozvojové zámery a rozvoj činností zabezpečujúcich vyššiu tvorbu devízových prostriedkov a devízové úvery na riešenie prechodného nedostatku devízových zdrojov v dôsledku časového nesúladu medzi tvorbou a potrebou devízových zdrojov.
§ 9
(1)
Z devízového úveru platí organizácia úrok v mene poskytnutého úveru, prípadne v inej mene dohodnutej s devízovým peňažným ústavom. Výšku úrokovej sadzby určuje peňažný ústav podľa úrokových sadzieb na medzinárodných peňažných trhoch v závislosti od druhu meny a lehoty splatnosti úveru.
(2)
Štátna banka československá usmerňuje podľa vývoja národného hospodárstva úrokové sadzby z devízových úverov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
Splátky úverov na trvale sa obracajúce zásoby poskytnuté pred 1. januárom 1990 a postup pri ich úrokovaní sa dojednávajú medzi bankou a organizáciou vždy na obdobie jedného roka úverovou zmluvou; zásady pre úrokovanie ustanovuje Štátna banka československá.
§ 11
Iné právnické osoby než banka, ktoré sú oprávnené na prijímanie vkladov od organizácií a na poskytovanie úverov organizáciám z vlastných alebo zverených prostriedkov,7) sa pri týchto činnostiach spravujú ustanoveniami tejto vyhlášky.
§ 12
Zrušuje sa vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách v znení vyhlášky č. 221/1988 Zb.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Predseda:
Ing. Potáč v. r.
1)
§ 1 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.
3)
4)
§ 382a ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (úplné znenie č. 80/1989 Zb.).
5)
6)
§ 4 ods. 1 devízového zákona č. 162/1989 Zb.
7)
§ 14 zákona č. 158/1989 Zb.