200/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

200
VYHLÁŠKA
Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
z 18. decembra 1989
o zmene a doplnení vyhlášky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Českej socialistickej republiky a Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu, sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa vypúšťa.
2.
§ 3 včítane nadpisu znie:
㤠3
Prípravné zmluvy
(1)
Organizácie uzavierajú prípravné zmluvy, ktorých účelom je zlepšiť uspokojovanie potrieb vnútorného trhu.
(2)
V zmluve organizácie spravidla
a)
dojednávajú podľa potrieb pravidelného zásobovania predajní, prípadne iných organizačných jednotiek odberateľa, zásady pre zostavovanie objednávkového a rozvozového plánu,
b)
dojednávajú prípady, keď možno urobiť návrh zmluvy o dodávke výrobkov (objednávku) telefonicky a spôsob jej evidencie,
c)
dojednávajú postup pri likvidácii zásob, ktoré vznikli dodávateľovi v dôsledku toho, že celkový objem dodávok alebo objem dodávok v určitom sortimente výrobkov, na ktoré sa uzavreli zmluvy o dodávke výrobkov, bol nižší, ako sa predpokladalo v prípravnej zmluve; najmä dohodnú postup pri organizovaní dopredajových akcií spotrebiteľom,
d)
dojednávajú bližšie podrobnosti o uplatňovaní a vybavovaní reklamácií.“.
3.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa odkaz na poznámku č. 3, ktorá sa vypúšťa. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
4.
V § 8 sa vypúšťa posledná veta.
5.
V § 9 druhej vete sa za slovo „predajne“ vkladajú slová „a zariadenia závodného stravovania.1)
6.
§ 10 sa vypúšťa.
7.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
8.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 2 a 3; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov a vypúšťa sa poznámka č. 4.
9.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „, pokiaľ nie je v osobitnom predpise5) ustanovená kratšia lehota“; zároveň sa vypúšťa poznámka č. 5.
10.
V § 15 ods. 2 sa slovo „penále“ nahrádza slovom „zdržné“. Poznámka č. 6 sa označuje ako č. 2 a znie: „2. § 13 vyhlášky Štátnej arbitráže ČSSR č. 4/1986 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.“.
11.
§ 17 sa vypúšťa.
12.
§ 18 sa vypúšťa.
13.
Nadpis nad § 19 znie: „Dodávky štátneho podniku Baliarne obchodu“.
14.
§ 19 ods. 1 znie:
„(1)
Z ustanovení tejto vyhlášky neplatia pre dodávky štátneho podniku Baliarne obchodu ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) až c) a § 4 až 7, 9, 13 až 16.“.
15.
V § 19 sa vypúšťajú odseky 2 a 4. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
16.
§ 21 sa vypúšťa.
17.
§ 22 sa vypúšťa.
18.
§ 23 sa vypúšťa; zároveň sa vypúšťa poznámka č. 7.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.
1)
§ 2 (včítane poznámky 1) a § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní.