199/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
VYHLÁŠKA
Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
z 18. decembra 1989
o zmene vyhlášky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov, sa mení takto:
1.
§ 1 ods. 1 písm. a) body 2 a 3 znejú:
„2.
uskutočňované nakladateľstvom organizácii knižného veľkoobchodu (ďalej len „knižný veľkoobchod“) a organizácii knižného obchodu (ďalej len „knižný obchod“),
3.
uskutočňované knižným veľkoobchodom knižnému obchodu,“.
2.
V § 3 ods. 1 sa výraz „nálepka“ nahrádza výrazom „štítok“ a za slová „kódového čísla“ sa vkladá označenie „ISBN“.
3.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „bez porušenia vonkajšieho obalu“.
4.
V § 6 sa vypúšťa slovo „dodávateľovi“.
5.
§ 7 sa vypúšťa.
6.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 1 a 3. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
7.
§ 8 sa dopĺňa novým písmenom g), ktoré znie:
„g)
určenie, ktorá technická jednotka je rozhodujúca.“.
8.
§ 9 sa vypúšťa.
9.
§ 10 ods. 1 druhá veta znie: „Ak lehota nie je takto určená, predkladá odberateľ dopyt v obvyklých lehotách.“.
10.
§ 10 ods. 2 posledná veta znie: „Súčasťou dopytu je úplný rukopis v konečnom znení a úplné výrobné podklady.“.
11.
§ 10 ods. 3 znie:
„(3)
Ak je dopyt technicky nevyjasnený alebo inak nedostatočný alebo neúplný, postupujú organizácie obdobne podľa § 152 ods. 3 zákona.“.
12.
§ 11 ods. 1 druhá veta znie: „Návrh zmluvy je dodávateľ povinný predložiť v lehote dohodnutej v zmluve o príprave dodávok, a ak lehota nie je dohodnutá, v obvyklej lehote.“. Zároveň sa vypúšťa tretia veta.
13.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 5. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
14.
V § 11 v novooznačenom odseku 2 sa označenie „§ 153 ods. 2 písm. a)“ nahrádza označením „§ 153 ods. 3 písm. a)“.
15.
V § 13 sa vypúšťa odsek 4.
16.
V § 14 ods. 2 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovo „troch“.
17.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 4, 5 a 6.
18.
V § 15 sa slová „Nátlačky ilustrácií“, „diazografické kópie“ a „nátlačky“ nahrádzajú slovami „reprodukčné kópie“.
19.
V § 16 ods. 1 sa za slová „povinný robiť“ vkladajú slová „a v prípade fotosadzby vyznačiť“.
20.
V § 17 ods. 2 sa slová „nátlačky a postupové farebné škály“ nahrádzajú slovami „reprodukčné kópie“ a slovo „nátlačkami“ slovami „reprodukčnými kópiami“.
21.
§ 17 ods. 3 znie:
„(3)
Dodávateľ vracia výrobné podklady odberateľovi najneskôr do 30 dní od splnenia dodávky. Pokiaľ odberateľ požaduje vrátenie tlačových podkladov, uvedie to v dopyte s určením, o ktoré podklady ide a menovite komu a kedy podklady vrátiť.“.
22.
§ 18 sa vypúšťa.
23.
V § 19 ods. 2 sa slová „do 48 hodín“ nahrádzajú slovami „nasledujúci pracovný deň“.
24.
V § 19 ods. 3 sa slová „sa tiež môžu použiť“ nahrádzajú slovami „budú tiež použité“.
25.
§ 20 ods. 2 znie:
„(2)
Dodávka neperiodickej publikácie, ktorej náklad nepresahuje počet 20 000 výtlačkov a hmotnosť 2,5 t včítane obalu, musí sa uskutočniť v jednej zásielke. V ostatných prípadoch sa musí dodávka expedovať rovnomerne v týždňoch nasledujúcich po sebe.“.
26.
§ 23 a 24 sa vypúšťajú.
27.
§ 28 sa vypúšťa.
28.
§ 30 až 33 sa vypúšťajú.
29.
§ 36 znie:
㤠36
Na prerokovanie požiadaviek knižného obchodu a na uzavieranie hospodárskych zmlúv organizuje knižný veľkoobchod nákupné porady za účasti nakladateľstva a knižného obchodu.“.
30.
§ 37 sa vypúšťa.
31.
§ 40 sa vypúšťa. Zároveň sa zrušuje poznámka č. 12.
32.
§ 44 sa vypúšťa.
33.
V poznámke č. 13 sa slová „Český úrad pre tlač a informácie a Slovenský úrad pre tlač a informácie“ nahrádzajú slovami „registrujúce orgány“.
34.
V § 52 sa vypúšťa odsek 4.
35.
V § 54 ods. 1 sa za slovo „príloh“ vkladajú slová „s výnimkou časti, ktorá je podľa dohody vyhradená aktualitám“.
36.
V § 54 ods. 2 sa za slovo „denníkoch“, vkladajú slová „pri týždenníkoch do 1 mesiaca a“.
37.
V § 54 sa vypúšťa odsek 3.
38.
V § 60 sa vypúšťa odsek 1. Zároveň sa odseky 2, 3 a 4 označujú ako odseky 1, 2 a 3.
39.
V § 61 sa vypúšťa odsek 3.
40.
§ 67 ods. 3 tretia veta znie: „Pri spoločensky významnej periodickej tlači určenej dohodou orgánov hospodárskeho riadenia dodávateľa a odberateľa sa rozvrhnutie úhrady nákladov na predpokladanú remitendu, prípadne na celú vzniknutú remitendu určí dohodou organizácií.“.
41.
§ 72 sa vypúšťa.
42.
V § 73 sa vypúšťa odsek 1. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
43.
V § 74 sa vypúšťa odkaz na poznámku č. 17, ktorá sa zároveň zrušuje.
44.
V § 76 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 2, 3 a 4.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.