179/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 30.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
VYHLÁŠKA
Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
zo 17. novembra 1989
o zmene vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhu Českého úradu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác, sa mení takto:
1.
V § 2 sa vypúšťajú slová „už v období prípravy strednodobého a vykonávacieho plánu“.
2.
§ 3 až 5 sa vypúšťajú.
3.
§ 6 ods. 1 sa vypúšťa; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
4.
Úvodná veta § 6 znie: „Okrem náležitostí ustanovených zákonom obsahuje zmluva o príprave dodávok geodetických a kartografických prác (ďalej len „zmluva o príprave dodávok“) spravidla aj tieto údaje:“.
5.
V § 7 ods. 1 prvé dve vety znejú: „Odberateľ predkladá dodávateľovi dopyt v lehote určenej v zmluve o príprave dodávok; ak zmluva o príprave dodávok nie je uzavretá, predkladá ju v lehote, v ktorej je obvyklé predložiť návrh zmluvy o príprave dodávok na príslušný rok.“.
6.
V § 21 text v zátvorke znie: „[§ 6 písm. f)]“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.