176/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 19. decembra 1989
o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Všeobecne záväzné právne predpisy orgánov Slovenskej socialistickej republiky sa vyhlasujú v Zbierke zákonov.1) Vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení národných výborov upravuje osobitný zákon.2)
§ 2
V Zbierke zákonov sa vyhlasujú uverejnením plného znenia
a)
ústavné a iné zákony Slovenskej národnej rady a zákonné opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady,
b)
nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky s výnimkami uvedenými v § 3; tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa označujú názvom vyhláška.
§ 3
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky sa môžu v Zbierke zákonov vyhlásiť oznámenia o ich vydaní, ak ide o predpisy
a)
týkajúce sa malého počtu organizácií,
b)
upravujúce podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahov a v sociálnom zabezpečení alebo podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných pomerov príslušníkov ozbrojených zborov.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa v Zbierke zákonov vyhlasujú uverejnením oznámenia o ich vydaní, sa označujú názvom výnos. Túto formu vyhlásenia nemožno použiť, ak sa má všeobecne záväzným právnym predpisom doplniť, zmeniť alebo zrušiť vyhláška.
(3)
Oznámenie o vydaní výnosu musí obsahovať
a)
názov a dátum vydania výnosu,
b)
splnomocňovacie ustanovenie zákona, na základe ktorého sa výnos vydáva,
c)
stručné vyjadrenie obsahu výnosu včítane informácie o okruhu adresátov, ktorým je predovšetkým určený,
d)
údaj o tom, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy sa výnosom dopĺňajú, menia alebo zrušujú,
e)
začiatok účinnosti výnosu,
f)
údaj o tom, kedy a akým spôsobom bolo uverejnené plné znenie výnosu a v ktorých orgánoch, prípadne organizáciách musí byť výnos každému prístupný.
§ 4
Vyhlásenie právnych predpisov uvedených v § 2 a 3 v Zbierke zákonov je podmienkou ich platnosti.
§ 5
(1)
Ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky sú povinné zabezpečiť, aby výnos, ktorý vydali, bol odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov každému prístupný, a to tak u nich, ako aj v orgánoch a organizáciách, ktoré sú uvedené v oznámení o vydaní výnosu.
(2)
Ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky sú povinné výnos, ktorý vydali po účinnosti tohto zákona, zaslať za úhradu na území Československej socialistickej republiky každému, kto o to požiada.
§ 6
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy uvedené v § 2 a 3 nadobúdajú platnosť dnom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.
(2)
Ak vo všeobecne záväznom právnom predpise uvedenom v § 2 alebo 3 nie je ustanovená neskoršia účinnosť, nadobúda účinnosť pätnástym dňom po vyhlásení. Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, výnimočne možno ustanoviť skorší začiatok účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.
§ 7
(1)
V Zbierke zákonov sa vyhlasujú uverejnením plného znenia alebo uverejnením oznámenia o ich vydaní
a)
opatrenia Slovenskej národnej rady, Predsedníctva Slovenskej národnej rady alebo vlády Slovenskej socialistickej republiky, ak tak ustanovuje zákon alebo ak o tom tieto orgány rozhodnú,
b)
opatrenia ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak tak ustanovuje zákon.
(2)
Na označenie opatrení uvedených v odseku 1 a vnútorných smerníc nemožno použiť názov vyhláška alebo výnos.
§ 8
Všeobecne záväzné právne predpisy a iné opatrenia orgánov Slovenskej socialistickej republiky sa v Zbierke zákonov vyhlasujú v slovenskom jazyku.
§ 9
Miestne národné výbory a okresné národné výbory zabezpečia, aby Zbierka zákonov bola u nich každému prístupná.
§ 10
(1)
Cenové opatrenia ústredných orgánov Slovenskej socialistickej republiky a národných výborov sú záväzné pre všetky subjekty v nich uvedené; nevyhlasujú sa v Zbierke zákonov.
(2)
Opatrenia Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, ktorými sú na základe splnomocnenia daného zákonom poskytované úľavy alebo oslobodenia od domovej dane, notárskych, súdnych a správnych poplatkov, sa vyhlasujú oznámením o ich vydaní podľa § 7.
§ 11
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy a iné opatrenia, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov do 31. decembra 1968, pokiaľ upravujú veci patriace do pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky, strácajú platnosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na všeobecné záväzné právne predpisy a iné opatrenia uvedené v prílohe tohto zákona.
§ 12
Zákon Slovenskej národnej rady č. 205/1968 Zb. o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej socialistickej republiky sa zrušuje.
§ 13
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Schuster v. r.

M. Čič v. r.
Príloha zákona SNR č. 176/1989 Zb.
Všeobecne záväzné právne predpisy a iné opatrenia, na ktoré sa nevzťahuje zrušovacie ustanovenie § 11 ods. 1 zákona
1.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 28. augusta 1959 č. HE-3225-25.8.1959 pre hygienickú a protiepidemickú starostlivosť v prevádzkárňach starostlivosti o pleť registrované v čiastke 11/1960 Zb.
2.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 27. februára 1961 č. 24, ktorým boli vyhlásené niektoré národné kultúrne pamiatky, registrované v čiastke 36/1962 Zb.
3.
Úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu z 31. januára 1962 č. 1000/1962, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie, registrovaná v čiastke 42/1962 Zb.
4.
Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 22. mája 1963 č. 74894/63 na vykonanie vládnej vyhlášky č. 40/1963 Zb. o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám registrované v čiastke 23/1963 Zb.
5.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 27. decembra 1963 č. HE-340.2-6.12.63 o poskytovaní ochranných nápojov pri práci v horúcich prevádzkach registrované v čiastke 29/1964 Zb.
6.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 23. júna 1964 č. OP-178-20.6.1964 o zavedení a úprave niektorých poplatkov, príplatkov a úhrad na úseku zdravotníctva registrované v čiastke 73/1964 Zb.
7.
Opatrenie ministra financií z 24. októbra 1964 č. 203/60.482/64 o zmene názvu Ústredného likvidátora peňažných ústavov a podnikov v Prahe na Správu pre veci majetkové a devízové a názvu Oblastného likvidátora peňažných ústavov a podnikov v Bratislave na Správu pre veci majetkové a devízové pre Slovensko (časť I) registrované v čiastke 85/1964 Zb.
8.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 8. júla 1966 č. LP-210.2-30.6.1966 pre poskytovanie ambulantnej starostlivosti lekárom, ktorého si občan zvolil, registrované v čiastke 29/1966 Zb.
9.
Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 3. decembra 1964 č. 47 842/64-E I/1 o zaradení učiteľov odborných baníckych predmetov na baníckych školách do I. pracovnej kategórie dôchodkového zabezpečenia registrovaná v čiastke 30/1966 Zb.
10.
Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 20. augusta 1966 č. 32 354/66-E I/1, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov bohosloveckých fakúlt, registrovaná v čiastke 32/1966 Zb.
11.
Smernice Ústredného banského úradu z 1. apríla 1966 č. 2200/1966 pre zostavenie plánu na likvidáciu závažných nehôd pri banskej činnosti vykonávanej povrchovým spôsobom s výnimkou povrchových prevádzok hlbinných baní (povrchové havarijné smernice) registrované v čiastke 1/1967 Zb.
12.
Smernice hlavného hygienika Československej socialistickej republiky a Ústredného banského úradu z 11. júla 1966 č. HE-340.2-5.7.66 o ochrane zdravia pracujúcich pred účinkami škodlivej prašnosti v organizáciách podliehajúcim banskému zákonu registrované v čiastke 8/1967 Zb.
13.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 1. novembra 1967 č. OP-200-24.10.1967 o znaleckých komisiách registrované v čiastke 41/1967 Zb.
14.
Smernice Ministerstva stavebníctva z 1. marca 1965 č. 13/1965 o zaistení bezpečnosti práce pri používaní elektrického prehrievaného betónu registrované v čiastke 42/1967 Zb.
15.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 21. novembra 1967 č. 240, ktorým bol vyhlásený martinský cintorín za národnú kultúrnu pamiatku, registrované v čiastke 44/1967 Zb.
16.
Smernice Ministerstva školstva zo 14. decembra 1967 č. 39270/67 pre štátne jazykové skúšky na vysokých školách registrované v čiastke 47/1967 Zb.
17.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 3. marca 1954 č. 31-160/10.913-1954 o hygienických a protiepidemických požiadavkách pri skladovaní a doprave požívatín uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.
18.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 31. marca 1954 č. 40-204/11.347/54 pre hygienickú a protiepidemickú starostlivosť v holičstve a kaderníctve uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.
19.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 31. marca 1954 č. 40-204/11347-54 pre hygienickú a protiepidemickú starostlivosť pri hromadnej doprave uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.
20.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 31. marca 1954 č. 31-160/31.813-1954 pre hygienické a protiepidemické požiadavky v potravinárskych predajniach uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.
21.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 29. marca 1955 č. HE-35/3-16.3.1955 pre hygienické a protiepidemické opatrenia pri výrobe požívatín uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.
22.
Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 3. novembra 1967 č. VII/3-1747/1967, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, registrované v čiastke 11/1968 Zb.
23.
Úprava Ministerstva chemického priemyslu z 15. januára 1968 č. 1/1968, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaným ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým pracovníkom, registrovaná v čiastke 11/1968 Zb.
24.
Opatrenie Ministerstva financií z 5. marca 1968, ktorým sa poveruje Správa pre veci majetkové a devízové pre Slovensko vykonávaním vnútroštátneho majetkového vyporiadania s presídlencami za majetok zanechaný v cudzine, registrované v čiastke 12/1968 Zb.
25.
Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva z 12. júla 1967 č. VII/2-478, ktorou sa vydávajú pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci so strojmi a zariadeniami, používanými v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, registrované v čiastke 20/1968 Zb.
26.
Úprava Ministerstva vnútorného obchodu z 3. apríla 1968, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým, registrovaná v čiastke 23/1968 Zb.
27.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 6. júna 1968 č. 99, ktorým vyhlásilo mohylu generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle pri Brezovej za národnú kultúrnu pamiatku, registrované v čiastke 25/1968 Zb.
28.
Úprava Ministerstva školstva z 29. februára 1968 č. 9000/68-VI/3 o platových pomeroch prevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov na školách a vo výchovných zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva školstva registrovaná v čiastke 34/1968 Zb.
29.
Úprava Ústredného banského úradu zo 7. júla 1967 č. 4700/1967, ktorou bol vydaný banskomeračský predpis zväzok IV. „Zoznam dohodnutých značiek banských máp“, registrovaná v čiastke 34/1968 Zb.
30.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 5. augusta 1968 č. 134, ktorým sa ustanovili ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov kúpeľného mesta Piešťany, registrované v čiastke 37/1968 Zb.
31.
Úprava Ministerstva vnútra z 27. júna 1968 č. MH IV/3-750/1968, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým pracovníkom v organizáciách miestneho hospodárstva, registrovaná v čiastke 40/1968 Zb.
32.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 1. novembra 1968 č. ŠK-615.3-1.11.68 o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa popri zamestnaní vzdelávajú v zdravotníckych vzdelávacích zariadeniach, registrované v čiastke 44/1968 Zb.
33.
Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 7. júna 1968 č. VII/2-1927, ktorou sa vydávajú pravidlá o bezpečnosti práce pri chove zvierat, registrovaná v čiastke 45/1968 Zb.
34.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 27. novembra 1968 č. 234, ktorým vyhlásilo skupinu vybratých architektonicky a umelecko-historicky najvýznamnejších drevených kostolíkov za národnú kultúrnu pamiatku, registrované v čiastke 45/1968 Zb.
35.
Smernice Ministerstva zdravotníctva z 4. decembra 1968 č. LP-274 o opatreniach proti pohlavným chorobám registrované v čiastke 51/1968 Zb.
1)
Zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.
2)
§ 24a zákona o národných výboroch.