170/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
VYHLÁŠKA
Federálneho štatistického úradu
z 20. decembra 1989,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát
Federálny štatistický úrad po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 80/1989 Zb.) ustanovuje:
Čl. I
Ustanovenie § 15 vyhlášky č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát sa vypúšťa.
Čl. II
Pri zabezpečení čiastkových úprav projektovej dokumentácie automatizovaných systémov dodanej podľa hospodárskej zmluvy uzavretej pred účinnosťou tejto vyhlášky sa postupuje podľa doterajšieho ustanovenia.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Predseda:

Mička v. r.