154/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj
zo 6. novembra 1989,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedeckotechnického rozvoja
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj po dohode so Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 2 znie:
„(2)
Na zabezpečenie využívania výsledkov vedecko-technických prác sa uzavierajú hospodárske zmluvy
– o príprave využívania výsledkov vedecko-technických prác,
– o využití výsledkov vedecko-technických prác (§ 332f zákona).“.
2.
V § 3 písm. a) sa vypúšťajú slovo „plánu“ uvedené za slovami „riešenie úlohy“ a slovami „prípravu úlohy“ a slová „aj keď nie sú predmetom plánu rozvoja vedy a techniky“.
3.
V § 4 ods. 1 sa slová „riešiaca úlohu“ nahrádzajú slovami „vykonávajúca vedecko-technické práce“.
4.
§ 4 ods. 2 znie:
„(2)
Zadávateľom je organizácia alebo orgán, ktorý vykonanie vedecko-technických prác objednáva.“.
5.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová uvedené v zátvorke.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Nadobúdateľom je organizácia alebo orgán, ktorý je oprávnený využívať a nakladať s výsledkom so súhlasom organizácie alebo orgánu, ktorému právo na tento výsledok patrí.“.
7.
§ 5 až 7 sa vypúšťajú.
8.
§ 8 znie:
㤠8
Pri záväzkoch zabezpečujúcich menovité úlohy štátneho plánu nemožno použiť ustanovenie prvej vety § 139 zákona.“.
9.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
10.
V § 9 ods. 2 sa slová „o zabezpečení realizácie a využití výsledkov výskumu a vývoja“ nahrádzajú slovami „o príprave využívania výsledkov vedecko-technických prác“.
11.
V § 9 ods. 3 prvá veta znie: „Návrh zmluvy o využití výsledkov vedeckotechnických prác predkladá budúci nadobúdateľ.“.
12.
§ 10, 11, 12 a 16 sa vypúšťajú.
13.
§ 17 ods. 3 znie:
„(3)
Ustanovenia § 13 ods. 2 a § 15 platia obdobne.“.
14.
V § 19 ods. 3 sa slová „pokiaľ ich spolupráca nie je zabezpečená zmluvou podľa § 271 zákona“ nahrádzajú slovami „pokiaľ ich spolupráca nebude zabezpečená inak“.
15.
§ 19 ods. 4 znie:
„(4)
Ustanovenia § 13 ods. 2 a § 15 platia obdobne.“.
16.
§ 21 ods. 2 znie:
„(2)
Ustanovenia § 13, 14, 15 a 17 až 20 platia obdobne.“.
17.
Nadpis pred treťou časťou znie:
„ZMLUVY NA ZABEZPEČENIE VYUŽÍVANIA VÝSLEDKOV VEDECKO-TECHNICKÝCH PRÁC“.
18.
V tretej časti sa vypúšťajú slová „k § 332e zákona“ uvedené pod nadpisom v zátvorke.
19.
Nadpis nad § 22 znie:
„Zmluva o príprave využívania výsledkov vedecko-technických prác
(k § 163 zákona)“.
20.
V § 22 ods. 1 sa slová „o zabezpečení realizácie a využitia výsledku“ nahrádzajú slovami „o príprave využívania výsledkov vedecko-technických prác“.
21.
§ 24 sa vypúšťa.
22.
Nadpis nad § 26 znie:
„Zmluva o využití výsledkov vedecko-technických prác
(k § 332f zákona)“.
23.
§ 26 a 27 sa vypúšťajú.
24.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa slovo „opätovného“ a slovo „opätovné“.
25.
V § 28 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „opätovné“ a v písm. c) slovo „opätovného“.
26.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „opätovné“, slovo „ďalšiemu“ a slovo „ďalší“.
27.
V § 28 ods. 2 písm. e) v bode 1 sa vypúšťajú slová „o organizácii, ktorá je prvým realizátorom, prípadne“ a slovo „opätovné“ a v bode 3. slovo „ďalšiemu“ a slovo „opätovnou“.
28.
V § 29 ods. 1 sa časť vety za slovami „oprávnené záujmy“ nahrádza slovami „iné organizácie oprávnené využívať a nakladať s výsledkami“.
29.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťa slovo „opätovnou“ a slovo „ďalšom“.
30.
V § 30 sa vypúšťa slovo „ďalší“.
31.
Štvrtá časť sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Akademik Juliš v. r.