147/1989 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy
z 27. októbra 1989,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác, sa mení takto:
1.
V § 18 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
2.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 2“.
3.
V § 20 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
4.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
5.
§ 24 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Minister:
Ing. Algayer v. r.