144/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva národnej obrany
z 24. novembra 1989
o zmene a doplnení vyhlášky č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu
Federálne ministerstvo národnej obrany po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva národnej obrany č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu, sa mení a dopĺňa takto:
1.
Názov vyhlášky znie:
„Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu“.
2.
§ 1 ods. 1 č. 1 znie:
„1.
výrobkov, prác a výkonov určených na zabezpečenie obranyschopnosti alebo bezpečnosti štátu, a to
a)
výrobkov zbrojnej povahy,
b)
špeciálnych výrobkov, ktoré nemožno nahradiť výrobkami civilnej povahy (výrobkov vyrábaných podľa špeciálnych technických podmienok),
c)
ostatných výrobkov, ktoré odberateľ prezerá (kontroluje) u dodávateľa,
pokiaľ ich odoberá Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo dopravy a spojov - veliteľstvo železničného vojska, Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, Správa zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,“.
3.
V § 1 ods. 1 č. 2 sa slová „Ministerstvo národnej obrany, Ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo dopravy - veliteľstvo železničného vojska“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo dopravy a spojov - veliteľstvo železničného vojska, Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, Správa zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.“.
4.
§ 1 ods. 1 č. 3 sa vypúšťa.
5.
V § 3 ods. 1 sa slová „Dodávka podľa ZPD MNO“ nahrádzajú slovami „Dodávka podľa základných podmienok dodávky Federálneho ministerstva národnej obrany“.
6.
§ 10 ods. 1 znie:
„(1)
Ak v záručných podmienkach nie je dohodnutá záručná doba dlhšia alebo ak nie je jednostranným úkonom dodávateľa záručná doba predĺžená, je najmenej 12 mesiacov od splnenia dodávky.“.
7.
V § 10 ods. 2 sa slová „záručná doba sa predlžuje o dobu uskladňovania, najviac však o dva roky, ak sa organizácie nedohodnú inak.“ nahrádzajú slovami „je záručná doba najmenej 36 mesiacov od splnenia dodávky.“.
8.
§ 11, 12, 13 sa vypúšťajú.
9.
§ 14 ods. 1 znie:
„(1)
Riešiteľ, ktorý je v omeškaní so splnením záväzku vyriešiť úlohu a výsledok riešenia odovzdať, je povinný zaplatiť zadávateľovi penále vo výške 1 % z ceny nedodaných prác za každý začatý mesiac omeškania.“.
10.
§ 14 ods. 2 a 4 sa vypúšťajú. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
11.
§ 15, 16, 17 sa vypúšťajú.
12.
V § 18 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Penále podľa § 206 ods. 1 písm. c) zákona sa neplatí, ak je na výrobok poskytnutá predĺžená záručná lehota najmenej 24 mesiacov a dodávateľ vadu odstráni alebo vadný výrobok vymení za bezvadný do 15 dní po tom, čo dostal reklamáciu, prípadne v inej dohodnutej lehote.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Minister:

Václavík v. r.