141/1989 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
VYHLÁŠKA
Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
zo 17. novembra 1989,
ktorou sa mení vyhláška č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a potrieb“ a poznámka pod čiarou č. 6 znie: „6) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 155/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov.“.
2.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „; podmienky uvedené v § 5 a 6 musia byť však splnené aj pri týchto dodávkach;“ a poznámka pod čiarou č. 7 znie: „7) § 3 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.“.
3.
Poznámka pod čiarou č. 8 znie: „8) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 101/1985 Zb. o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 102/1985 Zb. o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup.“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
5.
§ 6 sa vypúšťa. Zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou č. 10, 11 a 12.
6.
§ 7 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
na ostatné štvrťroky najneskôr do konca februára bežného roka, ak nie je dohodnuté niečo iné.“.
Posledná veta odseku 1 sa vypúšťa.
7.
V § 9 sa slová „nadriadený ústredný orgán“ nahrádzajú slovami „orgán hospodárskeho riadenia“.
8.
V § 12 ods. 2 sa slová „zástupca poverený nadriadeným orgánom dodávateľov“ nahrádzajú slovami „poverený zástupca dodávateľov“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou č. 18.
9.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú druhá, tretia a štvrtá veta.
10.
V § 14 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.
11.
§ 17 sa vypúšťa. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou č. 23.
12.
§ 19 sa vypúšťa.
13.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
14.
V § 24 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a § 17“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.