141/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 30.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
VYHLÁŠKA
Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
zo 17. novembra 1989,
ktorou sa mení vyhláška č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a potrieb“ a poznámka pod čiarou č. 6 znie: „6) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 155/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov.“.
2.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „; podmienky uvedené v § 5 a 6 musia byť však splnené aj pri týchto dodávkach;“ a poznámka pod čiarou č. 7 znie: „7) § 3 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.“.
3.
Poznámka pod čiarou č. 8 znie: „8) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 101/1985 Zb. o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 102/1985 Zb. o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup.“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
5.
§ 6 sa vypúšťa. Zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou č. 10, 11 a 12.
6.
§ 7 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
na ostatné štvrťroky najneskôr do konca februára bežného roka, ak nie je dohodnuté niečo iné.“.
Posledná veta odseku 1 sa vypúšťa.
7.
V § 9 sa slová „nadriadený ústredný orgán“ nahrádzajú slovami „orgán hospodárskeho riadenia“.
8.
V § 12 ods. 2 sa slová „zástupca poverený nadriadeným orgánom dodávateľov“ nahrádzajú slovami „poverený zástupca dodávateľov“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou č. 18.
9.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú druhá, tretia a štvrtá veta.
10.
V § 14 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.
11.
§ 17 sa vypúšťa. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou č. 23.
12.
§ 19 sa vypúšťa.
13.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
14.
V § 24 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a § 17“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.