134/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.1991 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy
z 20. novembra 1989,
ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky, Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu podľa § 29 ods. 1 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Hospodársky významnými druhmi a rodmi rastlín, na ktoré sa vzťahuje zákon, sú:
slovenský názov latinský názov
pšenica letná Flori et Paol. Triticum aestivum L. emend.
pšenica tvrdá Triticum durum Desf.
raz siata Secale cereale L.
jačmeň siaty Hordeum vulgare L. sensu lato
ovos siaty Avena sativa L. &
tritikale ozimné Triticosecale Witt.
kukurica siata Zea mays L.
bôb obyčajný Vicia faba L.
šošovica jedlá Lens culinaris Medik.
fazuľa záhradná pravá Phaseolus vulgaris L.
hrach siaty Pisum sativum L. sensu lato
peluška (hrach siaty kŕmny) Pisum sativum L. convar speciosum Dierb./Alef.
vika siata Vicia sativa L. (incl. Vicia angustifolia Reicherd)
vika huňatá Vicia villosa Roth (incl. Vicia dasycarpa Ten.)
vika panónska Vicia pannonica Crantz
mak siaty Papaver somniferum L.
horčica biela Sinapis alba L.
repka olejka (kapusta repková pravá) Brassica napus L.
sója Glycine max (L.) Merr.
slnečnica ročná Helianthus annuus L.
ľan siaty konopa siata Linum usitatissimum L. Cannabis sativa L.
ďatelina lúčna (červená) Trifolium pratense L.
ďatelina plazivá (biela) Trifolium repens L.
lucerna siata Medicago sativa L.
ďatelina hybridná (švédska) Trifolium hybridum L.
ľadenec rožkatý Lotus corniculatus L.
bôľhoj lekársky Antthyllis vulneraria L.
vičenec vikolistý Onobrychis viciifolia Scop.
facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth.
timotejka lúčna Phleum pratense L.
timotejka uzlatá Phleum nodosum L.
mätonoh mnohokvetý Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldi-cum Wittm.
mätonoh mnohokvetý taliansky Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A.BR.) Volkart
mätonoh hybridný Lolium multiflorum Lam. x Lolium perenne L.
mätonoh trváci (anglický) Lolium perenne L.
trojštet žltkastý Trisetum flavescens (L.) Beauv.
kostrava červená Festuca rubra L.
kostrava lúčna Festuca pratensis Huds.
kostrava ovčia Festuca ovina L. sensu lato (incl. F. tenuifolia Sibth.)
lipnica lúčna Poa pratensis L.
lipnica hájna Poa nemoralis L.
metlica trstnaná Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
reznačka laločnatá Dactylis glomerata L.
mätonoh mnohokvetý x Lolium multiflorum (Lam.) x Festuca
kostrava trsteníková arrundinacea Schreb.
ovsík obyčajný Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. S. et K. B. Presl
psinček obyčajný Agrostis tenuis Sibth.
psinček poplazový Agrostis stolonifera L. (incl. A. palustris Huds.)
hrebienka obyčajná Cynosurus cristatus L.
repka cukrová Beta vulgaris L. var. altissima Dôll
repa kŕmna Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.
zemiaky Solanum tuberosum L.
kaleráb Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes
kel hlávkový Brassica oleracea convar. capitala (L.) Alef. var. sabauda L.
kel ružičkový B. oleracea convar. oleracea var. gemmifera DC.
kel kučeravý Brassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.
karfiol Brassica oleracea convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
zeler Apium graveolens L.
cibuľa Allium cepa L.
cesnak Allium sativum L.
mrkva Daucus carota L.
fazuľa záhradná Phaseolus vulgaris var. nanus (L.) Aschers. Phaseolus vulgaris var. vulgaris
paprika Capsicum annuum L.
rajčiak Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
reďkovka Raphanus sativus L. var. radicula Pers.
reďkev siata Raphanus sativus L. var. major A. Voss
okrúhlica (kapusta poľná pravá) Brassica rapa L. var. rapa
šalát (šalát siaty hlávkový) Lactuca sativa L. var. capitata L.
špenát Spinacia oleracea L.
uhorka Cucumis sativus L.
kapusta obyčajná hlávková Brassica oleracea convar. capitata L.Alef
melón cukrový Melo sativus Sarg.
dyňa červená Citrullus lanatus (Thumb.) Mansf.
tekvica Cucurbita
broskyňa Prunus persica (L.) Batsch.
hruška Pyrus communis L.
jabloň Malus Mill.
marhuľa obyčajná Prunus armeniaca L.
slivka Prunus domestica L.
čerešňa Cerasus avium (L.) Moench
malina Rubus idaeus L. & hybrides
jahoda Fragaria L.
egreš obyčajný Ribes grossularia L. Ribes uva - crispa L.
ríbezľa červená a biela Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W. Koch Ribes niveum Lindl
ríbezľa čierna Ribes nigrum L.
orech kráľovský Juglans regia L.
jarabina Sorbus L.
vinič hroznorodý Vitis sp.
chmeľ Humlus lupulus L.
tabak Nicotiana tabacum L.
rumanček kamilkový Matricaria recutita L.
frízia Freesia Klatt
chryzantémovka Chrysanthemum sp.
klinček Dianthus sp.
ľalia Lilium L.
mečík (gladiola) Gladiolus L.
senpólia fialková (kapská fialka) Laintpaulia ionantka H. Wendl
rododendron Rhododendron L.
ruža Rosa L.
tulipán Tulipa L.
vŕba Salix L.
topoľ Populus L.
jedľa Abies Mill.
brest Ulmus L.
rasca lúčna Carum caril L.
mätohon mnohokvetý Lolium multiflorum Lam. x
x kostrava lúčna Festuca pratensis Huds.
kostrava trstinová Festuca arundlnacea Schreb.
náprstník vlnatý Digitalis lanata Ehrh.
silybum mariánske Sllybum marianum (L.) Gartn.
broskyňomandloň Perslca vulgaris Milí. var. amygdaloides
drieň obyčajný Cornus más L.
muškát krúžkovaný Pelargonium zonale hort.
ranostaj pestrý Coronilla varia L.
ľuľok baklažánový (baklažán) Solanum melongena L.
gaštan jedlý Castanea satlva MU1.
višňa Cerasus vulgaris (L.) Mill.
mandloň obyčajná Amygdalus communis L.
myrobalán Prunus cerasifera Ehrh.
nátržník Potentilla L.
vajgélia Weigela Thunb.
povojník purpurový Pharbitis purpurea Roth
§ 2
Hospodársky významnými druhmi a rodmi zvierat, na ktoré sa vzťahuje zákon, sú:
slovensky názov latinský názov
tur domáci Bos taurus
kôň domáci Equus caballus
sviňa domáca Sus scrofa ferus (domestica)
ovca domáca Ovis aries
koza domáca Capra hircus domestica
kapor obyčajný Cyprinus carpio
pstruh dúhový Salmo gairdneri irideus
lieň obyčajný Tinca tinca
králik domáci Oryctolagus cuniculus L.
líška obyčajná Vulpes vulpes
líška polárna Alopex lagopus
norok americký Lutreola vison
nutria riečna Myocastor coypus
kura domáca Gallus gallus
morka domáca Meleagris gallopavo
kačica domáca Anas platyrhyncha
hus domáca Anser anser
včela medonosná Apis mellifera
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Minister:

Ing. Algayer v. r.