131/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1990 do 14.05.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
ZÁKON
z 15. novembra 1989
o Zbierke zákonov
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je upraviť spôsob, ktorým sa v Zbierke zákonov vyhlasujú všeobecne záväzné právne predpisy (ďalej len „právne predpisy“) alebo opatrenia federálnych orgánov a medzinárodné zmluvy, ako aj ustanoviť pravidlá vydávania Zbierky zákonov.
Vyhlasovanie právnych predpisov
§ 2
V Zbierke zákonov sa vyhlasujú uverejnením plného znenia:
a)
ústavné a iné zákony Federálneho zhromaždenia a zákonné opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia;
b)
nariadenia vlády Československej socialistickej republiky;
c)
právne predpisy federálnych ústredných orgánov štátnej správy a ostatných federálnych ústredných orgánov s výnimkami uvedenými v § 3; tieto právne predpisy sa označujú názvom „vyhláška“.
§ 3
(1)
V Zbierke zákonov sa môžu vyhlásiť právne predpisy federálnych ústredných orgánov štátnej správy a ostatných federálnych ústredných orgánov uverejnením oznámenia o ich vydaní. Možno tak urobiť iba pri právnych predpisoch
a)
týkajúcich sa malého počtu organizácií,
b)
upravujúcich podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a sociálnom zabezpečení alebo podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných pomerov vojakov v činnej službe a príslušníkov ozbrojených zborov.
(2)
Právne predpisy, ktoré sa v Zbierke zákonov vyhlasujú uverejnením oznámenia o ich vydaní, sa označujú názvom „výnos“. Túto formu vyhlásenia nemožno použiť pre právne predpisy federálnych ústredných orgánov štátnej správy a ostatných federálnych ústredných orgánov, ktorými sa dopĺňajú, menia alebo zrušujú vyhlášky.
(3)
Oznámenie o vydaní výnosu musí obsahovať
a)
názov a dátum vydania výnosu,
b)
splnomocňovacie ustanovenie zákona, na ktorého základe sa výnos vydáva,
c)
stručné vyjadrenie obsahu výnosu včítane informácie o okruhu adresátov, ktorým je predovšetkým určený,
d)
údaj o tom, ktoré právne predpisy sa výnosom dopĺňajú, menia alebo zrušujú,
e)
začiatok účinnosti výnosu,
f)
údaj o tom, kedy a akým spôsobom bolo plné znenie výnosu uverejnené a na ktorých orgánoch a organizáciách musí byť výnos každému prístupný.
§ 4
Vyhlásenie právnych predpisov uvedených v § 2 a 3 v Zbierke zákonov je podmienkou ich platnosti.
§ 5
Ak tak ustanovuje zákon Českej národnej rady alebo zákon Slovenskej národnej rady, vyhlasujú sa v Zbierke zákonov zákony a iné právne predpisy orgánov republík.
§ 6
Platnosť a účinnosť právnych predpisov
(1)
Právne predpisy uvedené v § 2 a 3 nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.
(2)
Pokiaľ nie je ustanovená neskoršia účinnosť, nadobúdajú právne predpisy uvedené v § 2 a 3 účinnosť pätnástym dňom po vyhlásení. Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, možno výnimočne ustanoviť skorší začiatok účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.
Vyhlasovanie medzinárodných zmlúv a opatrení federálnych orgánov
§ 7
(1)
V Zbierke zákonov sa vyhlasujú oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, spolu s ich plným znením, oznámenia o výpovedi medzinárodných zmlúv a o iných skutočnostiach dôležitých pre ich vykonávanie, ak ide
a)
o medzinárodné zmluvy ratifikované prezidentom Československej socialistickej republiky alebo
b)
o iné medzinárodné zmluvy obsahujúce úpravu týkajúcu sa právneho postavenia alebo záujmov osôb a organizácií.
(2)
Plné znenie medzinárodných zmlúv uvedených v odseku 1 písm. b) sa nevyhlasuje, ak sa úprava v nich obsiahnutá týka malého počtu organizácií. V tomto prípade oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí obsahuje údaj o tom, kde je plné znenie medzinárodnej zmluvy na nahliadnutie.
(3)
Ak je podľa medzinárodnej zmluvy pre jej výklad rozhodné iné znenie než znenie v českom alebo slovenskom jazyku, obsahuje oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí údaj, kde možno nahliadnuť do znenia medzinárodnej zmluvy, ktoré je rozhodné pre jej výklad.
§ 8
(1)
V Zbierke zákonov sa vyhlasujú uverejnením plného znenia alebo oznámením o ich vydaní:
a)
opatrenia prezidenta Československej socialistickej republiky, Federálneho zhromaždenia, Predsedníctva Federálneho zhromaždenia alebo vlády Československej socialistickej republiky, ak tak ustanovuje zákon alebo ak tak rozhodnú;
b)
opatrenia federálnych ústredných orgánov štátnej správy a ostatných federálnych ústredných orgánov, ak tak ustanovuje zákon.
(2)
Pre opatrenia uvedené v odseku 1 a pre vnútorné smernice nemožno použiť názov „vyhláška“ alebo „výnos“.
§ 9
Vyhlasovanie opatrení orgánov republík
Ak tak ustanoví zákon Českej národnej rady alebo zákon Slovenskej národnej rady, vyhlasujú sa v Zbierke zákonov opatrenia orgánov republík.
Pravidlá vydávania Zbierky zákonov
§ 10
(1)
Zbierka zákonov vychádza súčasne v českom vydaní a v slovenskom vydaní.
(2)
Právne predpisy uvedené v § 2, oznámenie o vydaní výnosu podľa § 3 ods. 3, oznámenia podľa § 7, prípadne plné znenie medzinárodnej zmluvy podľa § 7 ods. 1 a opatrenia federálnych orgánov podľa § 8 sa v českom vydaní Zbierky zákonov odtláčajú v českom znení a v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v slovenskom znení; obe znenia sú rovnocenné.
§ 11
(1)
Zbierka zákonov sa vydáva v postupne číslovaných čiastkach, z ktorých každá obsahuje v záhlaví označenie dňa, kedy bola rozoslaná; tento deň je dňom vyhlásenia právnych predpisov a opatrení, ktoré sú v čiastke obsiahnuté.
(2)
Čiastky Zbierky zákonov sa spravidla delia na časť, v ktorej sa vyhlasujú právne predpisy a oznámenia podľa § 7, a na časť, v ktorej sa vyhlasujú opatrenia podľa § 8.
(3)
Právne predpisy a oznámenia podľa § 7 sa opatrujú poradovými číslami. Tento číselný rad, ako aj číselný rad jednotlivých čiastok Zbierky zákonov, sa uzatvára koncom kalendárneho roka.
(4)
Tlačové chyby sa v Zbierke zákonov opravujú redakčným oznámením.
Spoločné ustanovenia
§ 12
Redakciu Zbierky zákonov zabezpečuje Federálne ministerstvo vnútra, ktoré dbá na to, aby právne predpisy boli uverejňované bez prieťahov najneskôr do 30 dní od doručenia redakcii, a zodpovedá za správnosť údajov o dátumoch rozoslania jednotlivých čiastok Zbierky zákonov.
§ 13
Obce sú povinné si zaobstarať aspoň jeden výtlačok Zbierky zákonov a zebezpečiť, aby bola každému prístupná.
§ 14
(1)
Federálne ústredné orgány štátnej správy a ostatné Federálne ústredné orgány sú povinné zabezpečiť, aby nimi vydaný výnos bol každému prístupný odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov, a to tak u nich, ako aj na orgánoch a v organizáciách, ktoré sú uvedené v oznámení o vydaní výnosu.
(2)
Federálne ústredné orgány štátnej správy a ostatné federálne ústredné orgány sú povinné výnos, ktorý vydali po dni účinnosti tohto zákona, zaslať na území Československej socialistickej republiky za úhradu každému, kto o to požiada.
Záverečné ustanovenia
§ 15
Federálne ministerstvo vnútra môže ustanoviť právnym predpisom podrobnosti o redakcii Zbierky zákonov, o podávaní žiadostí o uverejnenie právnych predpisov a o zabezpečovaní tlače a distribúcie Zbierky zákonov.
§ 16
Právne predpisy a iné opatrenia, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov do 31. decembra 1968, pokiaľ upravujú veci patriace do pôsobnosti Československej socialistickej republiky, strácajú platnosť.
§ 17
Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 4/1962 Zb. o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov v znení zákona č. 164/1968 Zb. s výnimkou ustanovenia § 10 ods. 3.
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.