115/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. októbra 1989,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa v druhej vete bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmä s tými, ktorých poslaním je združovať autorov a výkonných umelcov v oblasti divadelného umenia.“.
2.
§ 5 znie:
„Divadlo je socialistická organizácia s poslaním vykonávať divadelnú činnosť.“.
3.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Zriaďovanie, riadenie a zrušovanie divadiel
(1)
Divadlá zriaďujú, riadia a zrušujú Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, národné výbory, spoločenské organizácie a kultúrne fondy3a) (ďalej len „zriaďujúca organizácia“).
(2)
Národné výbory, spoločenské organizácie a kultúrne fondy zriaďujú a zrušujú divadlá so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Ministerstvo a národné výbory zriaďujú divadlo ako príspevkovú alebo rozpočtovú organizáciu.“.
4.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Riaditeľ divadla
(1)
Na čele divadla je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe verejného konkurzu a odvoláva zriaďujúca organizácia.
(2)
Riaditeľ schvaľuje dramaturgické plány a plány činnosti divadla.“.
5.
V § 9 sa slová „orgán štátnej správy, ktorý divadlo riadi“ nahrádzajú slovami „zriaďujúca organizácia“.
6.
§ 10 ods. 3 sa vypúšťa.
7.
V § 21 ods. 3 sa druhá veta vypúšťa.
8.
V § 21 ods. 4 sa slová „orgánu štátnej správy, ktorý divadlo riadi“ nahrádzajú slovami „zriaďujúcej organizácii“.
9.
V § 22 sa slová „orgánu štátnej správy, ktorý ho riadi,“ nahrádzajú slovami „zriaďujúcej organizácie“.
10.
§ 24 ods. 2 znie:
„(2)
Dozor na predstavení, ktoré usporiada divadlo riadené ministerstvom alebo národným výborom, prislúcha orgánu štátnej správy, ktorý ho riadi; tento orgán môže zabezpečením dozoru poveriť okresný alebo miestny (mestský) národný výbor príslušný podľa miesta predstavenia. Pri ostatných divadlách prislúcha dozor miestnemu (mestskému) národnému výboru, v obvode ktorého sa predstavenie koná.“.
11.
V § 31 sa písm. b) vypúšťa.
12.
V § 31 písm. d) sa za slovo „školstva“ vkladajú čiarka a slová „mládeže a telesnej výchovy“.
13.
V § 31 písm. f) sa slová „štátnej správy a spoločenskými organizáciami“ nahrádzajú slovami „štátnej správy, spoločenskými organizáciami a kultúrnymi fondami“.
14.
V § 31 písm. h) sa vypúšťajú slová „a schvaľuje jej dramaturgické plány“.
15.
V § 31 sa doterajšie písmená c) až j) označujú písmenami b) až i).
16.
V § 32 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú body 2 a 3; body 4 až 8 sa označujú číslami 2 až 6.
17.
V § 36 ods. 4 sa za slovo „podľa“ vkladá „§ 6 ods. 2,“.
18.
V § 38 ods. 2 sa za slovo „školstva“ vkladajú čiarka a slová „mládeže a telesnej výchovy“.
19.
§ 38 ods. 3 znie:
„(3)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o verejných konkurzoch na obsadzovanie funkcií riaditeľov divadiel a na prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
V. Šalgovič v. r.

P. Hrivnák v. r.
3a)
§ 41 ods. 3 autorského zákona.
§ 2 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za používanie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.