108/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.10.1989 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
zo 4. októbra 1989,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 83 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Ústrednou radou odborov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa legislatívna skratka „(ďalej len „skrátený pracovný čas“)“; doterajší text sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Táto vyhláška upravuje aj zásady postupu pri zavádzaní skráteného pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov na 311/2 hodiny týždenne pracovníkom štátneho podniku Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom, ktorí pracujú s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity vo výrobe hliníka v nepretržitej štvorsmennej prevádzke, pokiaľ je z dôvodu výkonu týchto prác zaradené ich zamestnanie do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia pri
a)
obsluhe alebo údržbe elektrolyzérov,
b)
prácach pri riadení obsluhy alebo údržby elektrolyzérov.“.
2.
V 3 prvej vete sa slová „Ministerstvu práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvu práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu zdravotníctva a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvu zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky“ a slová „(ďalej len „príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí“)“ sa nahrádzajú slovami „(ďalej len „príslušné ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí“)“.
3.
§ 4 ods. 1 znie:
„(1)
Príslušné ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí po preverení náležitostí návrhu ústredného orgánu povoľuje po dohode s príslušným odborovým orgánom skrátený pracovný čas na určitú dobu, najdlhšie však na päť rokov. Skrátený pracovný čas podľa § 1 ods. 2 možno povoliť najdlhšie na dobu do 31. decembra 1995.“.
4.
§ 4 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
dĺžku skráteného pracovného času na 36 hodín alebo 31 1/2 hodiny,“.
5.
V § 4 ods. 3 sa slová „ministerstvo práce a sociálnych vecí“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí“.
6.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Na úhradu mzdy za odpadnutý pracovný čas pracovníkov odmieňaných hodinovými mzdovými tarifami zvýši organizácia tieto tarify podľa stupnice mzdových taríf, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 alebo č. 2 tejto vyhlášky.“.
7.
V § 6 ods. 3 sa pripája písmeno d), ktoré znie:
„d)
36 hodín na 31 1/2 hodiny týždenne 14,3 %.“.
8.
§ 10 ods. 1 znie:
„(1)
Pracovný čas rozvrhnutý vedúcim organizácie10) pri nerovnomernom rozvrhnutí u pracovníkov uvedených v
a)
§ 1 ods. 1 môže výnimočne dosiahnuť v jednotlivých dňoch v týždni 12 hodín; pri rozvrhnutí pracovného času môžu sa v týždni určiť najviac dve dvanásťhodinové smeny,
b)
§ 1 ods. 2 musí byť v jednotlivých týždňoch rozvrhnutý najmenej na päť dní.“.
9.
V § 10 ods. 2 sa za slová „§ 90 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.
10.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Pracovník, ktorému bol skrátený pracovný čas podľa tejto vyhlášky, nesmie vykonávať práce uvedené v § 1 v súbežných pracovných pomeroch presahujúcich v úhrne 36 hodín alebo 31 1/2 hodiny týždenne.
(2)
Na prácach, ktoré pracovníci vykonávajú za podmienok uvedených v § 1, je zakázaná práca nadčas, s výnimkou mimoriadnych prípadov odstraňovania dôsledkov havárií, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo životu a zdraviu ostatných pracovníkov organizácie alebo obyvateľstva, keď výkon potrebných prác nemôžu vykonať iní pracovníci.“.
11.
Doterajšia príloha vyhlášky č. 96/1987 Zb. sa označuje ako príloha č. 1.
12.
K vyhláške č. 96/1987 Zb. sa dopĺňa príloha č. 2, ktorá obsahuje stupnicu mzdových taríf pri 31 1/2 hodinovom týždennom pracovnom čase.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

M. Boďa v. r.
Príloha č. 2
Stupnica mzdových taríf pri 311/2 hodinovom týždennom pracovnom čase
Stupnica mzdových taríf Mzdová tarifa v Kčs/hod.
Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7,10 8,00 9,00 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40
2 7,60 8,50 9,60 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40
3 8,00 9,00 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70
4 8,50 9,60 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80
5 9,00 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20
6 9,60 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80 24,50
7 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20 26,10
8 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80 24,50 27,60
9 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20 26,10 29,40
10 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80 24,50 27,60 31,10
11 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20 26,10 29,40 33,10
10)
§ 85 a 87 Zákonníka práce.