10/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.02.1989 do 30.06.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
zo 14. februára 1989
na ochranu verejného poriadku
V záujme ochrany verejného poriadku sa Predsedníctvo Federálneho zhormaždenia Československej socialistickej republiky podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii uznieslo sa na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
V ustanovení § 156a Trestného zákona sa slová „šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.
Čl. II
Ustanovenie § 6 zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
slová „tri mesiace“ sa nahradzujú slovami „šesť mesiacov“;
2.
suma „5000 Kčs“ sa nahrádza sumou „20 000 Kčs“;
3.
za ustanovenie písmena b) sa pripája ustanovenie písmena c) tohto znenia:
„c)
vyhotoví, umožní vyhotovenie alebo rozšíri tlačovinu, ktorá svojím obsahom narušuje záujmy socialistického štátu na zachovávanie verejného poriadku.“.
Čl. III
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.