87/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone Českej národnej rady č. 60/1988 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky
1.
V článku I v českom a slovenskom vydaní Zbierky zákonov je nesprávne uvedené: „...ve znění zákonů České národní rady č. 34/1979 Sb.,...“. Správne má byť: „...ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb.“;
2.
v článku I bode 16 v českom vydaní Zbierky zákonov chýba v označení paragrafu číslo. Správne má byť: „§ 16“.
Redakcia