8/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
zo 14. januára 1988
o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960
Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme vyhlasuje:
§ 1
(1)
Bankovky po 10 Kčs vzoru 1960 (na lícnej strane so slovenskými dievčatami a na rube s oravskou údolnou priehradou1)) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 30. júna 1988.
(2)
Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. júla 1988 do 30. júna 1989 včítane všetky poštové úrady, štátne sporiteľne a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1989 do 31. decembra 1989 včítane len pobočky Štátnej banky československej.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Žák v. r.
1)
Vyhláška ministra financií č. 131/1961 Zb. o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru.