78/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 29. dubna 1988
o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
Český báňský úřad stanoví podle § 17 odst. 8 a § 27 odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon):
ČÁST PRVNÍ
CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ
§ 1
Hranice chráněného ložiskového území
Hranice chráněného ložiskového území na povrchu se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami. Vrcholy geometrického obrazce se určují v platném souřadnicovém systému.1) Souřadnice vrcholů se zjistí odsunutím z mapy nebo měřickými metodami.
§ 2
Název chráněného ložiskového území
(1)
Chráněné ložiskové území se označí názvem katastrálního území, v němž leží chráněné ložiskové území nebo jeho největší část.
(2)
Jestliže se v témže katastrálním území stanoví další chráněné ložiskové území, označí se názvem podle odstavce 1 a římskou číslicí.
§ 3
Návrh na stanovení chráněného ložiskového území
(1)
Návrh na stanovení chráněného ložiskového území obsahuje
a)
název a sídlo správce výhradního ložiska,2) popřípadě i trvalého uživatele,3) jestliže výhradní ložisko převzala do trvalého užívání jiná socialistická organizace než státní, s údaji o určení správce a o převzetí výhradního ložiska do trvalého užívání.
b)
základní údaje o výhradním ložisku (druh nerostu, rozsah a tvar ložiska),
c)
název chráněného ložiskového území, jeho plošný obsah, označení a souřadnice vrcholů jeho geometrického obrazce a zdůvodnění navrhovaných hranic chráněného ložiskového území,
d)
název a identifikační číslo katastrálního území4) s názvem a kódem okresu,5) v němž leží chráněné ložiskové území,
e)
údaje o jiných chráněných územích a ochranných pásmech v chráněném ložiskovém území,
f)
podmínky ochrany výhradního ložiska.
(2)
K návrhu se přiloží
a)
mapa povrchové situace v dostatečně velkém měřítku, které nesmí být menší než 1:25 000. Do mapy se zakreslí hranice chráněného ložiskového území, a pokud je to možné, i svislý průmět obrysů výhradního ložiska do tohoto území, hranice jiného dříve stanoveného chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru, označení a souřadnice vrcholů jejich geometrických obrazců a hranice jiných chráněných území, popřípadě ochranných pásem,
b)
osvědčení o výhradním ložisku nebo rozhodnutí o tom, že ložisko envyhrazeného nerostu je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství.6)
(3)
Údaj o plošném obsahu chráněného ložiskového území, souřadnice vrcholů jeho geometrického obrazce a mapu povrchové situace podle odstavce 2 písm. a) ověří hlavní důlní měřič nebo pracovník oprávněný ověřovat geometrické plány a jiné výsledky geodetických prací.7)
§ 4
Předkládání návrhů na stanovení chráněného ložiskového území
(1)
Návrh na stanovení chráněného ložiskového území předkládá správce nebo trvalý uživatel výhradního ložiska v jednom vyhotovení obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu leží chráněné ložiskové území, do 3 měsíců od doručení osvědčení nebo rozhodnutí o výhradním ložisku. Mapa povrchové situace [§ 3 odst. 2 písm. a)] se předkládá nejméně v 8 vyhotoveních.
(2)
Jestliže chráněné ložiskové území zasahuje do obvodů několika obvodních báňských úřadů, předkládá se návrh obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodě leží největší část chráněného ložiskového území. Tento obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení o stanovení chráněného ložiskového území i obvodnímu báňskému úřadu, okresnímu národnímu výboru a krajskému národnímu výboru jako orgánům územního plánování a stavebnímu úřadu,8) v jejichž obvodě leží část chráněného ložiskového území.
(3)
V případě, že se zahajuje řízení o stanovení chráněného ložiskového území z podnětu orgánu státní báňské správy, popřípadě jiného orgánu státní správy, vyhotovuje a předkládá obvodnímu báňskému úřadu podklady uvedené v § 3 v počtu uvedeném v odstavci 1 správce nebo trvalý uživatel výhradního ložiska.
§ 5
Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území
(1)
V rozhodnutí obvodního báňského úřadu o stanovení chráněného ložiskového území se uvede
a)
název a sídlo správce výhradního ložiska,2) popřípadě i trvalého uživatele,3) jestliže výhradní ložisko převzala do trvalého užívání jiná socialistická organizace než státní,
b)
základní údaje o výhradním ložisku (druh nerostu, rozsah a tvar ložiska),
c)
název chráněného ložiskového území, jeho plošný obsah, označení a souřadnice vrcholů geometrického obrazce,
d)
název a identifikační číslo katastrálního území4) s názvem a kódem okresu,5) v němž leží chráněné ložiskové území,
e)
podmínky ochrany výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání.
(2)
V podmínkách ochrany výhradního ložiska se stanoví zejména zákaz, omezení nebo způsob zřizování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska a které by mohly znemožnit nebo ztížit jeho dobývání, a zajistí se požadavky dotčených orgánů státní správy podle výsledků řízení o stanovení chráněného ložiskového území.
(3)
Obvodní báňský úřad zašle rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území s mapou povrchové situace [§ 3 odst. 2 písm. a)]
a)
správci, popřípadě i trvalému uživateli výhradního ložiska [odstavec 1 písm. a)],
b)
okresnímu národnímu výboru a krajskému národnímu výboru jako orgánům územního plánování a stavebnímu úřadu, v jejichž územním obvodě leží chráněné ložiskové území nebo jeho část,
c)
Českému geologickému úřadu,
d)
ústřednímu orgánu, do jehož působnosti patří správce výhradního ložiska, a ústřednímu orgánu, do jehož působnosti patří trvalý uživatel výhradního ložiska,
e)
obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodě leží část chráněného ložiskového území (§ 4 odst. 2).
§ 6
Změna a zrušení chráněného ložiskového území
(1)
Správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska je povinen navrhnout
a)
změnu chráněného ložiskového území, jestliže se na základě průzkumu výhradního ložiska změnily základní údaje o tomto ložisku (druh nerostu, rozsah a tvar ložiska),
b)
zrušení chráněného ložiskového území, jestliže pominuly důvody ochrany výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání.
(2)
Na změnu a zrušení chráněného ložiskového území se vztahují přiměřeně ustanovení § 1 až 5.
§ 7
Evidence chráněných ložiskových území
(1)
Evidenci chráněných ložiskových území, jejich změn a zrušení vedou obvodní báňské úřady.
(2)
Evidence chráněných ložiskových území sestává
a)
z evidenční knihy,
b)
z rejstříku katastrálních území,
c)
ze sbírky listin.
§ 8
Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
Na stanovení, změnu, zrušení a evidenci chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry9) se vztahují přiměřeně ustanovení § 1 až 7.
ČÁST DRUHÁ
DOBÝVACÍ PROSTOR
§ 9
Název dobývacího prostoru
(1)
Dobývací prostor se označí názvem katastrálního území, v němž leží dobývací prostor nebo jeho největší část.
(2)
Jestliže se v témže katastrálním území stanoví další dobývací prostor, označí se názvem podle odstavce 1 a římskou číslicí.
§ 10
Návrh na stanovení dobývacího prostoru
(1)
Návrh na stanovení dobývacího prostoru předkládá správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska, který má výhradní ložisko dobývat, ústřednímu orgánu státní správy, do jehož působnosti patří správce výhradního ložiska (dále jen „příslušný ústřední orgán“).
(2)
Návrh obsahuje
a)
název a sídlo organizace, která má výhradní ložisko dobývat,
b)
název dobývacího prostoru, jeho plošný obsah, označení a souřadnice vrcholů geometrického obrazce, popřípadě jeho výškové ohraničení a zdůvodnění hranic dobývacího prostoru; souřadnice vrcholů se zjistí odsunutím z mapy nebo měřickými metodami,
c)
název a identifikační číslo katastrálního území4) s názvem a kódem okresu,5) v němž leží dobývací prostor,
d)
druh nerostu nebo skupinu nerostů výhradního ložiska, jeho rozsah, uložení, tvar, mocnost, charakter tektonického porušení a množství zásob,10)
e)
plánované zahájení dobývání výhradního ložiska a předpokládaný objem roční těžby,
f)
způsob dobývání a jeho vliv na povrch,
g)
výsledky projednání návrhu na stanovení dobývacího prostoru11) s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana jiných celospolečenských zájmů podle zvláštních předpisů,
h)
název a sídlo organizace, která dobývá totéž nebo sousední výhradní ložisko, pokud by její činnost mohla být ohrožena hornickou činností v navrhovaném dobývacím prostoru,
i)
údaje o určení správce výhradního ložiska, popřípadě o odevzdání výhradního ložiska do trvalého užívání12) a o stanovení chráněného ložiskového území,
j)
při dobývání s vlivem na povrch druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle evidence nemovitostí s uvedením vlastnických a uživacích práv,13)
k)
seznam a adresy známých účastníků řízení o stanovení dobývacího prostoru.
(3)
K návrhu se přiloží
a)
mapa povrchové situace na snímku pozemkové mapy nebo státní mapy 1 : 5000 - odvozené, při velkoplošném dobývacím prostoru mapa, jejíž měřítko nesmí být menší než 1 : 25 000, se zakreslením hranic dobývacího prostoru a vrcholů jeho geometrického obrazce, jakož i sousedních dobývacích prostorů a stanovených chráněných ložiskových území, popřípadě jiných chráněných území a ochranných pásem. Je-li dobývací prostor pod povrchem ohraničen přirozenými hranicemi nebo výškově, vyznačí se to v řezech,
b)
seznam souřadnic vrcholů a výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru,
c)
geologická mapa ložiska, mapa zásob nebo strukturní mapa u ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, popřípadě technicky využitelného přírodního plynu, jakož i charakteristické příčné a podélné profily ložiskem,
d)
rozhodnutí obvodního báňského úřadu o stanovení chráněného ložiskového území,
e)
rozhodnutí příslušného ústředního orgánu o určení organizace k dobývání výhradního ložiska,
f)
rozhodnutí, popřípadě stanoviska orgánů a organizací, jimž přísluší ochrana jiných celospolečenských zájmů podle zvláštních předpisů.
(4)
Mapu povrchové situace podle odstavce 3 písm. a) a údaje podle odstavce 3 písm. b) ověří hlavní důlní měřič nebo pracovník oprávněný ověřovat geometrické plány a jiné výsledky geodetických prací.7) Ověřená mapa povrchové situace se předloží nejméně v 7 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení musí být trvalého charakteru na trvanlivém podkladě.
(5)
Jestliže předložené podklady nestačí k spolehlivému posouzení návrhu, příslušný ústřední orgán stanoví další potřebné podklady a stanoviska nebo počet vyhotovení podkladů potřebných pro řízení a rozhodnutí.
§ 11
Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru
(1)
V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se uvede
a)
název a sídlo organizace, která bude výhradní ložisko dobývat,
b)
název dobývacího prostoru, název a identifikační číslo katastrálního území4) s názvem a kódem okresu,5) v němž leží dobývací prostor,
c)
plošný obsah a souřadnice vrcholů geometrického obrazce, popřípadě výškové ohraničení dobývacího prostoru,
d)
druh nerostu nebo skupina nerostů výhradního ložiska, pro jehož dobývání se stanoví dobývací prostor,
e)
omezení nebo zvláštní technické podmínky dobývání pro zajištění celospolečenských zájmů podle zvláštních předpisů vyplývající z výsledků řízení o stanovení dobývacího prostoru.
(2)
Příslušný ústřední orgán zašle rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru účastníkům řízení.14) Rozhodnutí a ověřenou mapu povrchové situace [§ 10 odst. 3 písm. a)] zašle
a)
správci výhradního ložiska a trvalému uživateli, jestliže výhradní ložisko převzala do trvalého užívání jiná socialistická organizace než státní,
b)
okresnímu národnímu výboru a krajskému národnímu výboru jako orgánům územního plánování, stavebnímu úřadu a obvodnímu báňskému úřadu, v jejichž obvodě leží dobývací prostor nebo jeho část,
c)
Českému geologickému úřadu.
(3)
Příslušný ústřední orgán zašle Českému báňskému úřadu
a)
ověřený návrh na stanovení dobývacího prostoru,
b)
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru,
c)
mapu povrchové situace [§ 10 odst. 3 písm. a)], popřípadě doplňky k ní ve vyhotovení trvalého charakteru na trvanlivém podkladě,
d)
další doklady, popřípadě dokumentaci podle § 10 odst. 3 písm. b) až f) v originále.
§ 12
Změna a zrušení dobývacího prostoru
(1)
Správce výhradního ložiska, popřípadě jeho trvalý uživatel navrhne
a)
změnu dobývacího prostoru, jestliže se na základě dobývání nebo dalšího průzkumu změnily základní údaje o výhradním ložisku, které odůvodňují změnu hranic dobývacího prostoru nebo zvláštních technických podmínek dobývání,
b)
zrušení dobývacího prostoru, jestliže bylo dobývání výhradního ložiska trvale zastaveno a byla ukončena likvidace hlavních důlních děl a lomů.15)
(2)
Pro změnu dobývacího prostoru platí přiměřeně ustanovení § 9 až 11. Pro zrušení dobývacího prostoru platí přiměřeně ustanovení § 10 a 11.
§ 13
Evidence dobývacích prostorů
(1)
Evidenci dobývacích prostorů, jejich změn a zrušení vede Český báňský úřad.
(2)
Evidence sestává
a)
z evidenční knihy,
b)
z pomocných rejstříků,
c)
se sbírky listin.
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14
Přechodná ustanovení
Orgán nebo organizace, jimž bylo vydáno před účinností této vyhlášky rozhodnutí o stanovení chráněného území16) na ochranu výhradního ložiska, jsou povinny nejpozdějí do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky předložit obvodnímu báňskému úřadu kopii tohoto rozhodnutí s mapou povrchové situace, která odpovídá požadavkům uvedeným v § 3 odst. 2 písm. a).
§ 15
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška Ústředního báňského úřadu č. 260/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci.
§ 16
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.
Předseda:

Ing. Zíka v. r.
1)
ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.
4)
§ 3 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.
5)
Čl. 1 výnosu Federálního statistického úřadu čj. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).
7)
§ 3 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.
13)
Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 157/1983 Sb.
15)
§ 10 odst. 5 a 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
16)
§ 32 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).