75/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 1. apríla 1988
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
Dňa 5. januára 1988 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Indickej republiky
prajúce si prehĺbiť spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,
a rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a výskumu tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotnému stavu ľudu oboch krajín.
Článok 2
Zmluvné strany alebo inštitúcie a orgány nimi určené si budú vymieňať skúsenosti získané v oblasti organizácie a riadenia zdravotníckych služieb, najmä v oblasti prevencie a liečby nákazlivých chorôb pomocou zdravotnej výchovy, epidemiologických prieskumov, zlepšenia hygieny a používania liekov a zdravotníckych zariadení. Obe zmluvné strany tiež preskúmajú možnosti spolupráce v oblasti výroby liekov a farmaceutického a zdravotníckeho zariadenia.
Článok 3
Zmluvné strany si budú na žiadosť vymieňať informácie a literatúru týkajúcu sa medzinárodných kongresov, sympózií a seminárov zaoberajúcich sa problémami zdravotníckych a lekárskych vied, konaných na území oboch zmluvných strán.
Článok 4
Zmluvné strany budú podporovať a rozširovať spoluprácu a výmenu skúseností a literatúry medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi inštitúciami a zariadeniami oboch štátov v oblasti lekárskej a zdravotnej výchovy.
Článok 5
Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti výchovy zdravotníckych pracovníkov tým, že:
1
.na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na školenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom druhej zmluvnej strany školenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach;
2
.zmluvné strany budú podporovať výmenu pedagogických skúseností v oblasti zdravotníctva.
Článok 6
Zmluvné strany budú spolupracovať pri technickej pomoci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied tým, že budú umožňovať výmenu zdravotníckych pracovníkov a materiálov v týchto oblastiach.
Článok 7
(1)
Zmluvné strany budú umožňovať na žiadosť druhej zmluvnej strany ústavné liečenie chorých občanov druhej zmluvnej strany v súlade s podmienkami ustanovenými v plánoch spolupráce dojednaných podľa čl. 8 tejto Dohody.
(2)
Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.
Článok 8
Za vykonávanie tejto Dohody budú zodpovedné príslušné ministerstvá zdravotníctva oboch zmluvných strán na základe plánov spolupráce dohodnutých medzi oboma zmluvnými stranami. Tieto plány spolupráce budú obsahovať rozsah a finančné podmienky vzájomnej spolupráce.
Článok 9
Spoluprácu podľa tejto Dohody bude financovať vláda Československej socialistickej republiky prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a vláda Indickej republiky prostredníctvom Ministra zdravotníctva a starostlivosti o rodinu.
Článok 10
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.
Článok 11
Táto Dohoda zostane v platnosti na dobu päť rokov. Po uplynutí tohto obdobia bude Dohoda automaticky predlžovaná vždy o päť rokov, pokiaľ nebude jednou zo zmluvných strán písomne vypovedaná šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.
Táto Dohoda môže byť zmenená písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
Dané v Prahe 5. januára 1988 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Jaroslav Prokopec CSc .v. r.

Za vládu

Indickej republiky:

Saroj Khaparde v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.