74/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1988 do 31.03.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva palív a energetiky
z 25. apríla 1988,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu
Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka a podľa § 26 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon):
Článok I
Vyhláška č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Táto povinnosť sa nevzťahuje na odbery uvedené v odseku 7.“.
2.
§ 7 ods. 7 znie:
„(7)
Pre novobudované závody a prevádzky, prípadne rekonštruované odberné zariadenia dojednáva dodávateľ s odberateľom po dobu ich výstavby a uvádzania do prevádzky osobitné podmienky odberu, najmä spôsob usmernenia odberu v čase vyhlásenia regulačných opatrení a vyhodnocovanie spotreby. Trvanie osobitných podmienok sa určí s prihliadnutím na technické podmienky odberateľa na čas nevyhnutne potrebný. Denný odberový diagram sa dojednáva na predpokladanú hodnotu.“.
3.
§ 13 ods. 2 znie:
„(2)
Vykurovacími krivkami sú:
1.
krivka - základný odber podľa dojednaného diagramu,
2.
krivka - odber znížený na zmluvne dohodnuté množstvá; to sa netýka zdravotníctva, školstva, bytového fondu a pod.,
3.
krivka - odber znížený na zmluvne dohodnutú úroveň bezpečnostného a technického minima. Zníženie sa netýka nevyhnutných zdravotníckych služieb, denného zásobovania obyvateľstva základnými životnými potrebami a osobitných poľnohospodárskych prevádzok.“.
4.
§ 13 ods. 3 písm. b) znie:
„b)
pre odberateľov vykurovacieho charakteru [§ 2 ods. 2 písm. b)]
1.
krivka + 2 až - 3%,
2.
a 3. krivka + 0 až - neobmedzené.“.
5.
V § 25 ods. 1 písm. b) posledná veta znie:
„V prípade zisteného porušenia odberateľskej disciplíny pri vyhlásení regulačných opatrení u odberateľov technologického charakteru a 3. vykurovacej krivky u odberateľov vykurovacieho charakteru sa penále vypočíta za celý čas regulácie po jednotlivých dňoch.“.
6.
V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Odberatelia s dojednanými osobitnými podmienkami odberu podľa § 7 ods. 7 sú penalizovaní iba pri vyhlásení obmedzujúcich stupňov a havarijného stupňa.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1988.
Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.