68/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 25. dubna 1988
o vybraných důlních zařízeních
Český báňský úřad stanoví podle § 8 odst. 5 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
§ 1
Vybraná důlní zařízení
(1)
Vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky (dále jen "vybraná důlní zařízení") podle této vyhlášky jsou:
a)
dobývací komplexy, plnoprofilové razicí stroje a mechanizované štíty používané v podzemí,
b)
vrtací stroje pro vrty o průměru větším než 800 mm,
c)
důlní bezkolejové stroje se spalovacími motory nebo elektrickým pohonem používané v podzemí,
d)
analyzátory, indikátory a detektory pro zjišťování složek důlního ovzduší včetně jejich příslušenství,
e)
dýchací a oživovací přístroje pro báňskou záchrannou službu včetně jejich příslušenství,
f)
sebezáchranné přístroje,
g)
hasicí přístroje a zařízení používaná v podzemí,
h)
důlní osobní svítidla,
i)
přístroje a prostředky zajišťující kontrolu bezporuchového stavu elektrických zařízení v podzemí kromě nadproudových ochran.
(2)
V případě pochybnosti, zda jde o vybrané důlní zařízení, rozhodne Český báňský úřad.
§ 2
Žádost o povolení používat vybrané důlní zařízení
(1)
Žádost o povolení používat vybrané důlní zařízení předkládá organizace Českému báňskému úřadu nejpozději měsíc před předpokládaným uvedením vybraného důlního zařízení do provozu.
(2)
K žádosti o povolení používat vybrané důlní zařízení se přikládá
a)
prohlášení, že zařízení odpovídá požadavkům ochrany zdraví při práci a bezpečnostním požadavkům obecně závazných právních předpisů a technických norem; pokud jsou z nich povoleny výjimky vztahující se na zařízení, i opisy příslušných rozhodnutí. Pokud ve výjimečných případech vybrané důlní zařízení neodpovídá požadavkům ochrany zdraví při práci a bezpečnostním požadavkům obecně závazných právních předpisů a technických norem, přikládá se k žádosti odborný posudek organizace nebo znalce, které stanoví Český báňský úřad. Tento posudek musí obsahovat též posouzení náhradních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,
b)
rozhodnutí příslušné státní zkušebny nebo osvědčení příslušné resortní zkušebny, jestliže vybrané důlní zařízení podléhá výkonu státního nebo resortního zkušebnictví; v ostatních případech se k žádosti přikládá odborný posudek organizace nebo znalce, které stanoví Český báňský úřad,
c)
základní technická dokumentace, která obsahuje
1.
sestavný výkres,
2.
kinematické schéma,
3.
schéma obvodů,
4.
přehledové schéma elektrických zařízení,
5.
schéma ovládacích obvodů pro zajištění bezpečnosti,
6.
soupis použitých elektrických přístrojů s uvedením technických parametrů,
7.
technické podmínky,
8.
návod pro obsluhu a údržbu,
d)
závazný posudek příslušného orgánu hygienické služby. 1)
(3)
Český báňský úřad rozhodne o žádosti organizace nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti, pokud nerozhodne o ověřovacím provozu podle § 3.
§ 3
Ověřovací provoz vybraných důlních zařízení
(1)
Český báňský úřad může před rozhodnutím o žádosti nařídit ověřovací provoz vybraného důlního zařízení.
(2)
Ověřovacím provozem se ověřují bezpečnostní, hygienické, technické a technologické parametry vybraného důlního zařízení v podmínkách odpovídajících předpokládanému provozu.
§ 4
Změny na vybraných důlních zařízeních
Změny na vybraném důlním zařízení, které by mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, mohou být provedeny jen po předchozím souhlasu Českého báňského úřadu; ustanovení § 2 a 3 tu platí přiměřeně.
§ 5
Přechodné ustanovení
Povolení používat vybraná důlní zařízení vydaná před účinností této vyhlášky zůstávají nedotčena.
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1.
výnos Českého báňského úřadu ze dne 24. března 1980 čj. 2300/1980, kterým se vydává seznam vybraných strojních a elektrických zařízení (dále jen "vybraná zařízení"), jejichž ověřovací provoz a používání v podzemí vyžaduje povolení státní báňské správy a stanovuje souhrn podmínek k vydání těchto povolení,
2.
výnos Českého báňského úřadu ze dne 8. září 1980 čj. 2301/1980, kterým se vydává seznam strojních a elektrických zařízení (dále jen "vybraná zařízení"), jejichž ověřovací provoz a používání na povrchových provozech, a to k těžbě nebo přepravě materiálu, vyžaduje povolení státní báňské správy a stanovuje souhrn podmínek k vydání těchto povolení,
3.
výnos Českého báňského úřadu ze dne 21. června 1982 čj. 3576/1982, kterým se vydává seznam vybraných strojních a elektrických zařízení (dále jen "vybraná zařízení"), jejichž ověřovací provoz a používání v podzemí vyžaduje povolení státní báňské správy a stanovuje souhrn podmínek k vydání těchto povolení,
4.
výnos Českého báňského úřadu ze dne 8. července 1971 čj. 3800/1971 o konstrukci a vybavení úzkorozchodných lokomotiv a nádržkových vozů na naftu (reg. v částce 39/1972 Sb.), ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 25. listopadu 1971 čj. 5954/1971.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.
Předseda: Ing. Zíka v. r.
1)
§ 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.