62/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. dubna 1988
o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky pro odborné a racionální projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich koordinaci a kontrolu a pro využití jejich výsledků v národním hospodářství, ve vědě a technice, jakož i vymezit postavení a působnost Českého geologického úřadu.
§ 2
Geologické práce
(1)
Geologickými pracemi se podle tohoto zákona rozumí geologický výzkum a průzkum, který zahrnuje
a)
zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území a jejích zákonitostí,
b)
vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
c)
vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
d)
zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území,
e)
zjišťování a ověřování geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení
k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v přírodních horninových strukturách a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl,1)
f)
zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí.
(2)
V pochybnostech, zda některá činnost je geologickou prací podle odstavce 1, rozhodne Český geologický úřad po projednání s ústředním orgánem, do jehož působnosti patří organizace provádějící takovou činnost, a s Českým báňským úřadem.
ČÁST DRUHÁ
PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ
Oprávnění k provádění geologických prací
§ 3
(1)
Geologické práce jsou oprávněny provádět
a)
státní organizace zřízené k tomu účelu Českým geologickým úřadem,
b)
Československá akademie věd, vysoké školy, střední odborné školy a střední odborná učiliště, pokud provádějí geologické práce při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů,
c)
organizace při dobývání ložisek vyhrazených nerostů a těch ložisek nevyhrazených nerostů, která jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství (dále jen „výhradní ložisko“), v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,2)
d)
jiné organizace na základě a v rozsahu uděleného povolení.
(2)
Povolení k provádění geologických prací udělují:
a)
po projednání s Českým geologickým úřadem
1.
ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy státním organizacím, které patří do jejich působnosti,
2.
krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen „krajské národní výbory“) státním organizacím, které patří do působnosti národních výborů,
b)
Český geologický úřad ostatním organizacím.
(3)
Povolení k provádění geologických prací lze udělit, jestliže to vyžadují potřeby národního hospodářství a organizace je způsobilá řádně provádět geologické práce. V povolení se vymezí rozsah, podmínky a doba platnosti. Povolení je možno odejmout, jestliže organizace již není způsobilá řádně provádět geologické práce nebo neplní podmínky stanovené v povolení.
(4)
Oprávnění k provádění geologických prací zahrnuje í jejich projektování a vyhodnocování.
(5)
Český geologický úřad eviduje organizace oprávněné provádět geologické práce s výjimkou organizací uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(6)
Na území České socialistické republiky mohou provádět geologické práce též organizace a zařízení se sídlem ve Slovenské socialistické republice oprávněné k jejich provádění podle právních předpisů platných ve Slovenské socialistické republice.
(7)
Udělování povolení k provádění geologických prací a vedení evidence organizací oprávněných provádět geologické práce, jakož i požadavky na odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podrobněji upraví obecně závazný právní předpis.
§ 4
Vyhledávání a průzkum ložiska nevyhrazeného nerostu, pokud nebylo rozhodnuto, že je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství,3) může provádět kromě organizací uvedených v § 3 odst. 1 i vlastník (správce, uživatel) pozemku, kde je toto ložisko, avšak jen povrchovými pracemi a pro vlastní potřebu. Na tyto geologické práce prováděné vlastníkem (správcem, uživatelem) pozemku se vztahují obdobně ustanovení § 2, 12, 19, 20 a § 22.
§ 5
Etapy a komplexnost geologických prací
(1)
Geologické práce se projektují, provádějí a vyhodnocují v účelném členění na ucelené, etapy a s komplexním využitím získaných poznatků.
(2)
Členění na etapy a požadavky na komplexnost geologických prací podrobněji stanoví obecně závazný právní předpis.
§ 6
Projektování geologických prací
(1)
Geologické práce se provádějí podle schváleného projektu geologických prací, který vyjadřuje zejména sledovaný cíl geologických prací a určuje metodický a technický postup jejich odborného, racionálního a bezpečného provádění; součástí projektu je rozpočet a ekonomické zdůvodnění geologických prací.
(2)
Při projektování geologických prací se vychází ze zhodnocení výsledků a poznatků získaných dřívějšími geologickými pracemi. Přitom se zjišťuje, zda se geologické práce nedotýkají zájmů chráněných zvláštními předpisy (§ 22).
(3)
Projekt geologických prací financovaných z prostředků státního rozpočtu schvaluje Český geologický úřad nebo jiný ústřední orgán státní správy, jemuž jsou svěřeny prostředky státního rozpočtu určené na geologické práce. Projekt geologických prací financovaných z jiných prostředků než ze státního rozpočtu schvaluje zadavatel geologických prací, pokud si toto schválení nevyhradil orgán, do jehož působnosti patří zadavatel geologických prací.
(4)
Postup při projektování geologických prací, při zajištění střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy a při schvalování projektu geologických prací a jeho změn podrobněji upraví obecně závazný právní předpis, který též stanoví náležitosti projektu geologických prací a kdy je možno zahájit provádění geologických prací výjimečně před schválením projektu.
§ 7
Registrace geologických prací
(1)
K zajištění evidence geologických prací, k zamezení jejich neúčelného opakování a k využití již získaných poznatků se geologické práce před prováděním registrují. Žádost o registraci podává organizace provádějící geologické práce. Registraci provádí organizace pověřená Českým geologickým úřadem, a to do třiceti dnů od podání žádosti o registraci.
(2)
Registrovat nelze geologické práce, které by neúčelně opakovaly geologické práce již provedené nebo dříve registrované. V pochybnostech o účelnosti opakovat geologické práce přihlášené k registraci rozhodne o registraci Český geologický úřad po projednání s ústředním orgánem, do jehož působnosti patří organizace, která podala žádost o registraci, a jde-li o organizaci, která patří do působnosti národního výboru, s příslušným krajským národním výborem.
(3)
Registrací nepodléhají geologické práce prováděné organizacemi při průzkumu výhradních
ložisek v jejich dobývacích prostorech2) a geologické práce menšího rozsahu.
(4)
Geologické práce, jejichž provádění nebylo zahájeno do dvou let ode dne registrace, se před zahájením znova registrují.
(5)
Jestliže se registrované geologické práce neuskuteční, je organizace, která podala žádost o jejich registraci, povinna oznámit to organizaci, která registraci provedla.
(6)
Podmínky a postup registrace geologických prací podrobněji upraví obecně závazný právní předpis, který též blíže vymezí geologické práce, které registraci nepodléhají.
§ 8
Rozšíření geologických prací
(1)
Český geologický úřad může v dohodě s ústředním orgánem, do jehož působnosti patří organizace, a jde-li o organizaci v působnosti národního výboru, s příslušným krajským národním výborem uložit organizaci rozšíření geologických prací nad rámec projektu geologických prací, přispěje-li to k získání úplnějších poznatků o geologické stavbě území a bude-li toto rozšíření účelné a hospodárné.
(2)
Náklady geologických prací uložených nad rámec projektu uhradí Český geologický úřad.
§ 9
Provádění geologických prací
(1)
Organizace je povinna provádět geologické práce odborně, racionálně a bezpečně v souladu se schváleným projektem geologických prací.
(2)
Zjistí-li organizace při provádění geologických prací, že je třeba volit jiný metodický nebo technický postup nebo provést větší rozsah prací, než se uvažovalo v projektu geologických prací, je povinna navrhnout změnu projektu. Do schválení změny projektu může pokračovat v geologických pracích, na něž se vztahuje navrhovaná změna projektu, jen v rozsahu a za podmínek určených orgánem, popřípadě organizací, která změnu projektu schvaluje.
(3)
Organizace navrhne též změnu projektu geologických prací, popřípadě jejich zastavení, jakmile zjistí, že cíle projektu geologických prací nelze dosáhnout, zejména liší-li se geologické poměry podstatně od předpokladů uvažovaných v projektu.
(4)
Změnu projektu geologických prací schvaluje orgán, popřípadě organizace, které schválily projekt, pokud nepověřily schvalováním změn projektu jiný orgán nebo organizaci.
(5)
Organizace je povinna geologické práce během jejich provádění řádně a včas dokumentovat a vést, doplňovat a uchovávat o tom písemné, grafické a hmotné doklady (dále jen „geologická dokumentace“). Přitom dbá, aby byly s postupem geologických prací určeny a zaznamenány všechny geologické skutečnosti a podle nich se usměrňovalo další provádění geologických prací.
(6)
Provádění geologických prací, náležitosti a obsah geologické dokumentace podrobněji upraví obecně závazný právní předpis, který též stanoví dobu, po kterou je třeba geologickou dokumentaci uchovávat.
§ 10
Vyhodnocování geologických prací
(1)
Provedené geologické práce organizace vyhodnocuje. Vyhodnocení všech geologických prací provedených podle projektu geologických prací obsahuje zejména jejich přehled a výsledky z hlediska cíle sledovaného v projektu, nové geologické poznatky včetně těch, které přímo nesouvisí s cílem projektu, především ložiska nerostů a zdroje podzemních vod. Dále obsahuje údaje o prostředcích vynaložených na geologické práce.
(2)
Náležitosti a obsah vyhodnocování geologických prací podrobněji upraví obecně závazný právní předpis, který též stanoví lhůty vyhodnocování takových prací.
§ 11
Prověřování a schvalování výsledků geologických prací
(1)
Způsob prověření a schválení výsledků geologických prací včetně jejich způsobilosti k využití pro investiční a jinou hospodářskou nebo technickou činnost určí v dohodě s Českým geologickým úřadem ústřední orgán, v jehož působnosti mají být jejich výsledky využity, a jde-li o organizaci, která patří do působnosti národního výboru, příslušný krajský národní výbor; jde-li o využití výsledků geologických prací uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), postupují tyto orgány též v dohodě s Českým báňským úřadem a v souladu se zvláštními předpisy.4)
(2)
Český geologický úřad prověřuje a schvaluje výsledky geologických prací financovaných z rozpočtových prostředků, které spravuje.
§ 12
Odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací
(1)
Organizace, která provedla geologické práce, je povinna bezúplatně odevzdat do dvou měsíců po jejich ukončení, popřípadě schválení výsledky geologických prací ve stanoveném rozsahu a úpravě Českému geologickému úřadu k trvalému uchování a dalšímu využití.
(2)
Český geologický úřad zpřístupňuje výsledky geologických prací a poskytuje z nich informace oprávněným zájemcům. Přitom musí být zachováno státní, hospodářské a služební tajemství.5)
(3)
Český geologický úřad může uchováváním a zpřístupňováním výsledků geologických prací pověřit organizaci, která patří do jeho působnosti.
(4)
Odevzdávání výsledků geologických prací a podmínky jejich zpřístupňování podrobněji upraví obecně závazný právní předpis.
§ 13
Využití výsledků geologických prací při územním plánování
(1)
Národní výbory dbají, aby byly pro potřebu územního plánování ověřovány geologické poměry jejich územních obvodů. K tomu účelu předkládají krajské národní výbory Českému geologickému úřadu návrhy na provedení geologických prací.
(2)
Orgány územního plánování postupují při územním plánování a při územním řízení v souladu s výsledky geologických prací, zejména ve vztahu k ochraně zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod.
(3)
Český geologický úřad poskytuje orgánům územního plánování informace o výsledcích geologických prací, které mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí.
(4)
Český geologický úřad může v zájmu racionálního postupu při územním plánování vymezit území se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů
nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry, kde mohou orgány územního plánování vydat územní rozhodnutí jen s jeho předchozím souhlasem nebo po splnění jím stanovených podmínek. V území vojenských újezdů6) a v zájmových územích vojenské správy postupuje Český geologický úřad v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany.
§ 14
Vstup na cizí nemovitosti a jejich užívání
(1)
Pracovníci orgánů a organizací mohou k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a k jejich kontrole po předchozím písemném uvědomění vlastníka (správce, uživatele) vstupovat v nezbytném rozsahu a na nezbytně potřebnou dobu na cizí nemovitosti, zřizovat na nich pracoviště, přístupovou cestu a přívod vody a energie, provádět nezbytné úpravy půdy a odstraňovat porosty. Přitom je třeba dbát, aby se co nejméně zasahovalo do práv a právem chráněných zájmů vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
(2)
Jestliže vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nesouhlasí s rozsahem, způsobem nebo dobou výkonu oprávnění podle odstavce 1, rozhodne o tom okresní národní výbor, v jehož územním obvodě je nemovitost nebo její větší část.
(3)
Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami nebo ozbrojenými sbory, dále vstup na místa, kde jsou umístěna zařízení sloužící obraně a bezpečnosti státu, a na území, v nichž lze vydat územní rozhodnutí a stavební povolení jen se souhlasem příslušných orgánů,7) upravují zvláštní předpisy.8)
§ 15
Ochrana výzkumných a průzkumných děl
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen strpět na své nemovitosti vyznačení a uchovávání významných výzkumných a průzkumných děl, která určí Český geologický úřad po projednání s dotčenými ústředními orgány státní správy, a zdržet se všeho, co by tato díla mohlo poškodit, zničit nebo učinit nepoužitelnými.
§ 16
Náhrada škody
(1)
Na náhradu škody způsobené činností podle § 14 odst. 1 a § 15 se vztahují obecné předpisy o náhradě škody,9) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2)
Orgány a organizace jsou povinny po skončení činností podle § 14 odst. 1 a § 15 uvést použité nemovitosti neprodleně do předešlého stavu, popřípadě pozemky po dohodě s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti rekultivovat.
(3)
Pokud není možné nebo hospodářsky účelné nahradit způsobenou škodu uvedením do předešlého stavu, má vlastník (správce, uživatel) nemovitosti právo na náhradu škody v penězích.
(4)
Je-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti činností podle § 14 odst. 1, popřípadě vyznačením a uchováváním významných výzkumných a průzkumných děl podle § 15 podstatně omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má za toto omezení též právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo na jednorázovou náhradu lze uplatnit u organizace do jednoho roku ode dne doručení oznámení o skončení geologických prací, popřípadě u Českého geologického úřadu do jednoho roku ode dne doručení jeho rozhodnutí o vyznačení a uchovávání významných výzkumných a průzkumných děl, jinak právo zaniká.
(5)
Spory o jednorázovou náhradu podle odstavce 4 rozhoduje okresní národní výbor, v jehož územním obvodě je nemovitost.
(6)
Provádí-li se vyhledávání a průzkum výhradních ložisek důlními díly, platí o náhradě tím způsobené škody zvláštní předpisy.10)
ČÁST TŘETÍ
ČESKÝ GEOLOGICKÝ ÚŘAD
§ 17
(1)
Český geologický úřad je ústředním orgánem státní správy České socialistické republiky pro oblast geologického výzkumu a průzkumu.
(2)
V čele Českého geologického úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky. Předseda Českého geologického úřadu odpovídá za výkon své funkce vládě České socialistické republiky.
§ 18
Český geologický úřad
a)
zpracovává ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy a krajskými národními výbory koncepce a návrhy dlouhodobých výhledů a plánů geologického výzkumu a průzkumu území České socialistické republiky a koordinuje návrhy plánů geologických prací s výjimkou plánů základního výzkumu11) a plánů průzkumu výhradních ložisek prováděného organizacemi v jejích dobývacích prostorech,
b)
zajišťuje v souladu s plány podle písmene a) systematický geologický výzkum a průzkum území České socialistické republiky,
c)
zabezpečuje v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštními předpisy12) zadávání, provádění, přejímání a úhradu geologických prací financovaných ze státního rozpočtu a zajišťuje odevzdání jejich výsledků s geologickou dokumentací k využití,
d)
schvaluje a ve spolupráci s Českým úřadem geodetickým a kartografickým vydává geologické mapy,
e)
zabezpečuje shromažďování, uchovávání a zpřístupňování výsledků geologických prací,
f)
vydává osvědčení a rozhodnutí o výhradním ložisku a pečuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány státní správy o ochranu nerostného bohatství,13)
g)
zabezpečuje správu výhradních ložisek v období vyhledávání a průzkumu a správu výhradních ložisek neodevzdaných k využití, souhrnně eviduje stav a změny zásob výhradních ložisek, vede bilanci zásob a rozhoduje o odpisech zásob výhradních ložisek podle zvláštních předpisů,14)
h)
zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány státní správy úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti geologického výzkumu a průzkumu s výjimkou úkolů Československé akademie věd a vysokých škol,
i)
zabezpečuje jednotný systém vědeckotechnických informací v oblasti geologického výzkumu a průzkumu,
j)
plní další úkoly vyplývající z tohoto zákona a z jiných obecně závazných právních předpisů.
ČÁST ČTVRTÁ
KONTROLA A SANKCE
§ 19
Kontrola
(1)
Český geologický úřad kontroluje, jak orgány a organizace plní povinnosti stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými na jeho základě; je oprávněn uložit, aby byly ve stanovené lhůtě odstraněny zjištěné nedostatky.
(2)
Organizace jsou povinny umožnit pracovníkům pověřeným Českým geologickým úřadem vstup do prostor, kde se projektují, provádějí a vyhodnocují geologické práce a uchovává geologická
dokumentace, a poskytnout jim potřebné podklady, informace a vysvětlení. Pověření ke vstupu se prokazuje zvláštním průkazem Českého geologického úřadu.
(3)
V dobývacích prostorech vykonává Český geologický úřad kontrolu geologických prací v dohodě s Českým báňským úřadem a v součinnosti s ústředním orgánem, do jehož působnosti patří kontrolovaná organizace.
Sankce
§ 20
(1)
Český geologický úřad může uložit pokutu až do 100 000 Kčs organizaci, která porušuje ustanovení tohoto zákona tím, že
a)
provádí geologické práce bez oprávnění,
b)
provádí bez registrace geologické práce podléhající registraci,
c)
nezabezpečuje řádně a včas geologickou dokumentaci a její předepsané uchovávání,
d)
neodevzdává výsledky geologických prací Českému geologickému úřadu nebo jím pověřené organizaci,
e)
neodstraní ve stanovené lhůtě závažné nedostatky, jejichž odstranění bylo uloženo podle § 19 odst. 1.
(2)
Nezjedná-li organizace, které byla uložena pokuta, ve stanovené lhůtě nápravu, může jí být uložena další pokuta až do dvojnásobku uložené pokuty.
(3)
Pokutu je možno uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy Český geologický úřad zjistil porušení ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k porušení.
(4)
Pokuta se neuloží, pokud byla organizaci za totéž porušení povinnosti uložena pokuta podle jiných právních předpisů.
(5)
Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky.
§ 21
Orgán, který udělil organizaci povolení k provádění geologických prací, může toto povolení odejmout, poruší-li organizace opětovně povinnosti stanovené tímto zákonem.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22
Jestliže se provádění geologických prací dotýká zájmů chráněných zvláštními předpisy,15) postupuje se v souladu s těmito předpisy.
§ 23
(1)
Působnost a úkoly orgánů týkající se geologického výzkumu a průzkumu a využití výsledků geologických prací, jakož i způsob financování geologických prací, upravené zvláštními předpisy,16) nejsou tímto zákonem dotčeny.
(2)
Ustanovení § 18 až 20 se nevztahují na vyhledávání, průzkum a správu ložisek radioaktivních nerostů a na organizace, pokud tyto činnosti vykonávají.
(3)
Ustanovení § 3, 5 až 8 se nevztahují na geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. d), pokud jsou zaměřeny na získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb;17) ostatní ustanovení tohoto zákona platí pro ně přiměřeně. Tyto práce podrobněji vymezí obecně závazný právní předpis.
(4)
Registraci geologických prací, odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků a kontrolu geologických prací prováděných Československou akademií věd a organizacemi v působnosti federálního ministerstva národní obrany a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky upraví Český geologický úřad v dohodě s těmito ústředními orgány. Pokud jde o ložiska radioaktivních nerostů, upraví registraci geologických prací, odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků Český geologický úřad v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky.
§ 24
Organizace, které mají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v předmětu činnosti určeném ve zřizovací listině, ve statutu nebo ve stanovách, popřípadě v jiném obdobném aktu provádění geologických prací a na něž se vztahuje ustanovení § 3 odst. 1 písm. d), považují se za organizace, kterým bylo uděleno povolení k provádění geologických prací podle tohoto zákona.
§ 25
Obecné předpisy o správním řízení18) se nevztahují na řízení podle § 2 odst. 2, § 6 odst. 3, § 7 a § 11.
§ 26
(1)
Český geologický úřad vydá obecně závazné právní předpisy k provedení § 3 odst. 7, § 5 odst 2, § 7 odst. 6, § 9 odst. 6 a § 12 odst. 4.
(2)
Český geologický úřad vydá obecně závazné právní předpisy k provedení § 6 odst. 4, § 10 odst. 2 a § 23 odst. 3 v dohodě s ministerstvem výstavby a stavebnictví České socialistické republiky, a jde-li o geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b), též v dohodě s Českým báňským úřadem, a jde-li o geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. c), též v dohodě s ministerstvem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky.
§ 27
Zrušují se § 1 až 3 a § 5 až 9 vládního nařízení č. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické služby, ve znění vládního nařízení č. 82/1967 Sb., kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě, a ve znění zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.19)
§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.
Kempný v. r.

Adamec v. r.
1)
§ 35 č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
2)
§ 31 odst. 3 horního zákona.
3)
§ 7 horního zákona.
4)
§ 14 odst. 4 až 6 horního zákona.
5)
Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 149/1971 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.
6)
Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.
7)
§ 125 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
8)
Např. zákon č. 169/1949 Sb. a zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
9)
Např. § 443 občanského zákoníku, § 145 až 150 hospodářského zákoníku a vládní nařízení č. 46/1967 Sb., o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě.
10)
§ 36 a 37 horního zákona.
11)
§ 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění pozdějších předpisů.
12)
Část třetí vyhlášky ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu č. 9/1967 Sb. o projektování a financování geologických prací.
13)
§ 3, 6, 7, § 11 až 15, § 17, 20, 24 a § 31 horního zákona.
14)
§ 8, 9, 10, 21 a § 22 horního zákona.
15)
Např. zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a horní zákon.
16)
Např. zákon č. 54/1963 Sb., třetí část vyhlášky č. 9/1967 Sb., zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů, směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8/1978 o oponentním řízení (reg. v částce 24/1978 Sb.), vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 118/1984 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky, vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb, horní zákon a zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
17)
Vyhláška č. 5/1987 Sb.
18)
Zákon č. 71/1987 Sb., o správním řízení (správní řád).
19)
§ 4 vládního nařízení č. 11/1958 Sb., ve znění vládního nařízení č. 82/1967 Sb., se zrušuje horním zákonem.