60/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.04.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. dubna 1988
o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 34/1979 Sb., č. 147/ 1970 Sb., č. 125/1973 Sb., č. 25/1976 Sb. a č. 118/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
§ 1 zní:
㤠1
(1)
V České socialistické republice působí tyto ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky:
1.
Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
2.
ministerstvo financí, cen a mezd,
3.
ministerstvo výstavby a stavebnictví,
4.
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
5.
ministerstvo kultury,
6.
ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,
7.
ministerstvo spravedlnosti,
8.
ministerstvo vnitra a životního prostředí,
9.
ministerstvo průmyslu,
10.
ministerstvo zemědělství a výživy,
11.
ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,
12.
ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
13.
Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.
(2)
Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj se skládá z předsedy, kterým je místopředseda vlády České socialistické republiky, a z dalších členů. Předsedu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady, další členy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.
(3)
Výbor lidové kontroly České socialistické republiky se skládá z předsedy, kterým je člen vlády České socialistické republiky, a z dalších 8-12 členů, které jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.“.
2.
§ 1a se vypouští.
3.
V § 2 se odstavec 1 č. 2 a odstavec 2 vypouštějí.
4.
V § 2 odst. 3 se nahrazují slova „v odstavcích 1 a 2“ slovy „v odstavci 1“.
5.
Název části druhé zní:
„Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky“.
6.
§ 3 a 4 zní:
㤠3
(1)
Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku plánování (včetně plánování práce, mezd a vývoje cen) a na úseku vědeckotechnického rozvoje.
(2)
Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj provádí státní expertizy investic.
§ 4
Ministerstvo financí, cen a mezd je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, daně a poplatky, finanční hospodaření, hospodaření s národním majetkem, pro věci pojišťoven a spořitelen, pro mzdy, jiné odměny za práci a pro ceny.“.
7.
§ 5 se vypouští.
8.
§ 6 zní:
㤠6
Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, územní plánování, stavební řád, výrobu stavebních hmot a stavební výrobu.“.
9.
§ 7 odst. 1 zní:
„(1)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro školská zařízení, základní, střední a vysoké školy a pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport a turistiku.“.
10.
V § 7 odst. 2 se označení ministerstva školství mění na „ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“.
11.
§ 8 zní:
㤠8
(1)
Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturně výchovnou činnost, umění, kulturní památky a ochranu přírody, pro věci tisku a jiných informačních prostředků včetně vydávání neperiodického tisku, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.
(2)
V ministerstvu kultury je zřízen Sekretariát vlády České socialistické republiky pro věci církevní, který působí jako ústřední orgán státní správy ve věcech církví a náboženských společností.“.
12.
§ 10 zní:
㤠10
(1)
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věci je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotnické školy, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, pro farmaceutický průmysl, pro uplatňování zákona o regresních náhradách, pro pracovně právní vztahy a zaměstnanost, pro sociální zabezpečení, sociálně právní ochranu dětí a mládeže, péči o rozvoj populace a o rodinu a pro další otázky sociální politiky.
(2)
Ministru zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.
(3)
Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí ustanoven hlavní hygienik České socialistické republiky. Součástí ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí je též Český inspektorát lázní a zřídel.
(4)
Při ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je zřízen Český protialkoholní sbor.
(5)
Ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Úřad důchodového zabezpečení v Praze. Rozhoduje o dávkách důchodového zabezpečení s výjimkou dávek, o kterých rozhodují nižší orgány státní správy.“.
13.
§ 12 a 13 zní:
㤠12
(1)
Ministerstvo vnitra a životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost, zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pro vnitřní věci, zvláště územní členění republiky, státní symboly, věci matriční, státního občanství, občanských průkazů a evidence obyvatelstva, spolčovacího a shromažďovacího práva, dále pro archivnictví a požární ochranu.
(2)
Ministerstvo vnitra a životního prostředí je dále ústředním orgánem státní správy pro věci životního prostředí. K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády koordinuje postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí.
(3)
Ministerstvo vnitra a životního prostředí je též ústředním orgánem státní správy pro místní hospodářství, placené služby a místní výrobu, veřejně prospěšné služby, hospodaření s byty a nebytovými prostory, pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství.
(4)
Ministerstvo vnitra a životního prostředí řídí útvary Veřejné bezpečnosti s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra.
§ 13
Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický.“.
14.
§ 14 se vypouští.
15.
Dosavadní text paragrafu 15 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
„(2)
Ministerstvu zemědělství a výživy je podřízena Česká zemědělská a potravinářská inspekce.“.
16.
§ 16 až 18 zní:
㤠16
(1)
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro lesní hospodářství, vodní hospodářství, pro průmysl papíru a celulózy, dřevozpracující průmysl a pro technické a ekonomické otázky ochrany čistoty ovzduší.
(2)
Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je podřízen Český hydrometeorologický ústav, Česká technická inspekce ochrany ovzduší a Česká vodohospodářská inspekce.
§ 17
(1)
Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní obchod a pro cestovní ruch.
(2)
Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu je podřízena Česká obchodní inspekce.
§ 18
Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kontroly v České socialistické republice.“.
17.
§ 19 se vypouští.
ČI. II
(1)
Zrušují se Česká plánovací komise, Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra, ministerstvo stavebnictví, ministerstvo lesního a vodního hospodářství, ministerstvo obchodu, Český cenový úřad a Český úřad pro tisk a informace.
(2)
Práva a povinnosti z pracovně právních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona
a)
z České plánovací komise na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
b)
z České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj na Českou komisi pro plánování a
vědeckotechnický rozvoj, na ministerstvo výstavby a stavebnictví a na ministerstvo vnitra a životního prostředí,
c)
z ministerstva financí na ministerstvo financí, cen a mezd,
d)
z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
e)
z ministerstva školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
f)
z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,
g)
z ministerstva vnitra na ministerstvo vnitra a životního prostředí,
h)
z ministerstva stavebnictví na ministerstvo výstavby a stavebnictví,
i)
z ministerstva lesního a vodního hospodářství a ministerstva průmyslu na ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,
j)
z ministerstva obchodu na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
k)
z Českého cenového úřadu na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
l)
z Českého úřadu pro tisk a informace na ministerstvo kultury a na Úřad vlády České socialistické republiky.
(3)
O přechodu práv a povinností podle odstavce 2 uzavřou ústřední orgány státní správy a Úřad vlády České socialistické republiky, na které tato práva a povinnosti přecházejí, podle potřeby dohodu, kterou blíže vymezí mezí sebou tato práva a povinnosti, zejména určí, kteří pracovníci k nim přecházejí do pracovního poměru.
Čl. III
Zrušují se:
1.
§ 2 zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky,
2.
čl. I zákona České národní rady č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,
3.
zákon České národní rady č. 58/1971 Sb., o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy,
4.
zákon České národní rady č. 125/1973 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,
5.
zákon České národní rady č. 25/1976 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,
6.
čl. I zákona České národní rady č. 118/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 21. dubna 1988.
Kempný v. r.

Adamec v. r.