6/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.01.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
zo 6. januára 1988
o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II a určuje deň ich konania na sobotu 12. marca 1988.
V. Šalgovič v. r.