49/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
ÚSTAVNÝ ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. apríla 1988
o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
§ 1
Slovenská národná rada súhlasí so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky s Poľskou ľudovou republikou podľa zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch, podpísanej vo Varšave 10. decembra 1986.
§ 2
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.