48/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1988 Zb. o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
v § 5 ods. 2 vyhlášky č. 22/1988 Zb. v českom aj slovenskom vydaní je v texte tretieho riadku zhora nesprávne uvedené „v § 5“; správne má byť „v § 4“.
Redakcia