43/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
ÚSTAVNÍ ZÁKON
České národní rady
ze dne 12. dubna 1988
o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:
§ 1
Česká národní rada souhlasí se změnami hranic České socialistické republiky s Polskou lidovou republikou podle Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích, podepsané ve Varšavě dne 10. prosince 1986.
§ 2
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kempný v. r.

Adamec v. r.